Vedasara Siva Stotram In Tamil

॥ Vedasara Siva Stotram Tamil Lyrics ॥ ॥ வேத³ஸார ஶிவ ஸ்தோத்ரம் ॥பஶூநாம் பதிம் பாபநாஶம் பரேஶம்க³ஜேந்த்³ரஸ்ய க்ருத்திம் வஸாநம் வரேண்யம் ।ஜடாஜூடமத்⁴யே ஸ்பு²ரத்³கா³ங்க³வாரிம்மஹாதே³வமேகம் ஸ்மராமி ஸ்மராரிம் ॥ 1 ॥ மஹேஶம் ஸுரேஶம் ஸுராராதிநாஶம்விபு⁴ம் விஶ்வநாத²ம் விபூ⁴த்யங்க³பூ⁴ஷம் ।விரூபாக்ஷமிந்த்³வர்கவஹ்நித்ரிநேத்ரம்ஸதா³நந்த³மீடே³ ப்ரபு⁴ம் பஞ்சவக்த்ரம் ॥ 2 ॥ கி³ரீஶம் க³ணேஶம் க³ளே நீலவர்ணம்க³வேந்த்³ராதி⁴ரூட⁴ம் கு³ணாதீதரூபம் ।ப⁴வம் பா⁴ஸ்வரம் ப⁴ஸ்மநா பூ⁴ஷிதாங்க³ம்ப⁴வாநீகளத்ரம் ப⁴ஜே பஞ்சவக்த்ரம் ॥ 3 ॥ ஶிவாகாந்த ஶம்போ⁴ ஶஶாங்கார்த⁴மௌளேமஹேஶாந ஶூலிந் ஜடாஜூடதா⁴ரிந் … Read more

Vedasara Siva Stotram In Kannada

॥ Vedasara Siva Stotram Kannada Lyrics ॥ ॥ ವೇದಸಾರ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ಪಶೂನಾಂ ಪತಿಂ ಪಾಪನಾಶಂ ಪರೇಶಂಗಜೇಂದ್ರಸ್ಯ ಕೃತ್ತಿಂ ವಸಾನಂ ವರೇಣ್ಯಮ್ ।ಜಟಾಜೂಟಮಧ್ಯೇ ಸ್ಫುರದ್ಗಾಂಗವಾರಿಂಮಹಾದೇವಮೇಕಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಸ್ಮರಾರಿಮ್ ॥ ೧ ॥ ಮಹೇಶಂ ಸುರೇಶಂ ಸುರಾರಾತಿನಾಶಂವಿಭುಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ವಿಭೂತ್ಯಂಗಭೂಷಮ್ ।ವಿರೂಪಾಕ್ಷಮಿಂದ್ವರ್ಕವಹ್ನಿತ್ರಿನೇತ್ರಂಸದಾನಂದಮೀಡೇ ಪ್ರಭುಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಮ್ ॥ ೨ ॥ ಗಿರೀಶಂ ಗಣೇಶಂ ಗಳೇ ನೀಲವರ್ಣಂಗವೇಂದ್ರಾಧಿರೂಢಂ ಗುಣಾತೀತರೂಪಮ್ ।ಭವಂ ಭಾಸ್ವರಂ ಭಸ್ಮನಾ ಭೂಷಿತಾಂಗಂಭವಾನೀಕಲತ್ರಂ ಭಜೇ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಮ್ ॥ ೩ ॥ ಶಿವಾಕಾಂತ ಶಂಭೋ ಶಶಾಂಕಾರ್ಧಮೌಳೇಮಹೇಶಾನ ಶೂಲಿನ್ ಜಟಾಜೂಟಧಾರಿನ್ … Read more

Vedasara Siva Stotram In Sanskrit

॥ Vedasara Siva Stotram in Sanskrit ॥ ॥ वेदसारशिव स्तोत्रम् ॥पशूनां पतिं पापनाशं परेशंगजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यम् ।जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिंमहादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम् ॥ १ ॥ महेशं सुरेशं सुरारातिनाशंविभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषम् ।विरूपाक्षमिन्द्वर्कवह्नित्रिनेत्रंसदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम् ॥ २ ॥ गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णंगवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपम् ।भवं भास्वरं भस्मना भूषिताङ्गंभवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम् ॥ ३ ॥ शिवाकान्त शम्भो शशाङ्कार्धमौलेमहेशान शूलिन् जटाजूटधारिन् ।त्वमेको … Read more

Vedasara Siva Stotram In English

॥ Vedasara Siva Stotram English Lyrics ॥ ॥ vēdasaraśiva stōtram ॥paśūnaṁ patiṁ papanaśaṁ parēśaṁgajēndrasya kr̥ttiṁ vasanaṁ varēnyam ।jatajūtamadhyē sphuradgaṅgavariṁmahadēvamēkaṁ smarami smararim ॥ 1 ॥ mahēśaṁ surēśaṁ suraratinaśaṁvibhuṁ viśvanathaṁ vibhūtyaṅgabhūsam ।virūpaksamindvarkavahnitrinētraṁsadanandamīdē prabhuṁ pañcavaktram ॥ 2 ॥ girīśaṁ ganēśaṁ galē nīlavarnaṁgavēndradhirūdhaṁ gunatītarūpam ।bhavaṁ bhasvaraṁ bhasmana bhūsitaṅgaṁbhavanīkalatraṁ bhajē pañcavaktram ॥ 3 ॥ śivakanta śambhō śaśaṅkardhamaulēmahēśana śūlin jatajūtadharin ।tvamēkō … Read more

Sri Maha Mrityunjaya Stotram In Telugu

॥ Maha Mrityunjaya Stotram Telugu Lyrics ॥ ॥ మహామృత్యుంజయస్తోత్రం ॥రుద్రం పశుపతిం స్థాణుం నీలకంఠముమాపతిమ్ ।నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి ॥ ౧ ॥ నీలకంఠం కాలమూర్తిం కాలజ్ఞం కాలనాశనమ్ ।నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి ॥ ౨ ॥ నీలకంఠం విరూపాక్షం నిర్మలం నిలయప్రదమ్ ।నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి ॥ ౩ ॥ వామదేవం మహాదేవం లోకనాథం జగద్గురుమ్ … Read more

Sri Maha Mrityunjaya Stotram In Kannada

॥ Maha Mrityunjaya Stotram Kannada Lyrics ॥ ॥ ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ರುದ್ರಂ ಪಶುಪತಿಂ ಸ್ಥಾಣುಂ ನೀಲಕಂಠಮುಮಾಪತಿಮ್ ।ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಕಿಂ ನೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ ॥ ೧ ॥ ನೀಲಕಂಠಂ ಕಾಲಮೂರ್ತಿಂ ಕಾಲಜ್ಞಂ ಕಾಲನಾಶನಮ್ ।ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಕಿಂ ನೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ ॥ ೨ ॥ ನೀಲಕಂಠಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ನಿರ್ಮಲಂ ನಿಲಯಪ್ರದಮ್ ।ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಕಿಂ ನೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ ॥ ೩ ॥ ವಾಮದೇವಂ ಮಹಾದೇವಂ … Read more

Sri Maha Mrityunjaya Stotram In Tamil

॥ Maha Mrityunjaya Stotram Tamil Lyrics ॥ ॥ மஹாம்ருத்யுஞ்ஜய ஸ்தோத்ரம் ॥ருத்³ரம் பஶுபதிம் ஸ்தா²ணும் நீலகண்ட²முமாபதிம் ।நமாமி ஶிரஸா தே³வம் கிம் நோ ம்ருத்யு꞉ கரிஷ்யதி ॥ 1 ॥ நீலகண்ட²ம் காலமூர்திம் காலஜ்ஞம் காலனாஶனம் ।நமாமி ஶிரஸா தே³வம் கிம் நோ ம்ருத்யு꞉ கரிஷ்யதி ॥ 2 ॥ நீலகண்ட²ம் விரூபாக்ஷம் நிர்மலம் நிலயப்ரத³ம் ।நமாமி ஶிரஸா தே³வம் கிம் நோ ம்ருத்யு꞉ கரிஷ்யதி ॥ 3 ॥ வாமதே³வம் மஹாதே³வம் லோகனாத²ம் … Read more

Sri Maha Mrityunjaya Stotram In Sanskrit

॥ Maha Mrityunjaya Stotram in Sanskrit ॥ ॥ महामृत्युञ्जय स्तोत्रम् ॥रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठमुमापतिम् ।नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १ ॥ नीलकण्ठं कालमूर्तिं कालज्ञं कालनाशनम् ।नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ २ ॥ नीलकण्ठं विरूपाक्षं निर्मलं निलयप्रदम् ।नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ३ ॥ वामदेवं महादेवं लोकनाथं … Read more

Sri Maha Mrityunjaya Stotram In English

॥ Maha Mrityunjaya Stotram English Lyrics ॥ ॥ maha mr̥tyuñjaya stōtram ॥rudraṁ paśupatiṁ sthanuṁ nīlakanthamumapatim ।namami śirasa dēvaṁ kiṁ nō mr̥tyuḥ karisyati ॥ 1 ॥ nīlakanthaṁ kalamūrtiṁ kalajñaṁ kalanaśanam ।namami śirasa dēvaṁ kiṁ nō mr̥tyuḥ karisyati ॥ 2 ॥ nīlakanthaṁ virūpaksaṁ nirmalaṁ nilayapradam ।namami śirasa dēvaṁ kiṁ nō mr̥tyuḥ karisyati ॥ 3 ॥ vamadēvaṁ mahadēvaṁ … Read more

Sri Suktham In Tamil

॥ Sri Suktham Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீ ஸூக்தம் ॥ஹிர॑ண்யவர்ணாம்॒ ஹரி॑ணீம் ஸு॒வர்ண॑ரஜ॒தஸ்ர॑ஜாம் ।ச॒ந்த்³ராம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம் ஜாத॑வேதோ³ ம॒ ஆவ॑ஹ ॥ 1 ॥ தாம் ம॒ ஆவ॑ஹ॒ ஜாத॑வேதோ³ ல॒க்ஷ்மீமந॑பகா³॒மிநீ᳚ம் ।யஸ்யாம்॒ ஹிர॑ண்யம் வி॒ந்தே³யம்॒ கா³மஶ்வம்॒ புரு॑ஷாந॒ஹம் ॥ 2 ॥ அ॒ஶ்வ॒பூ॒ர்வாம் ர॑த²ம॒த்⁴யாம் ஹ॒ஸ்திநா॑த³ப்ர॒போ³தி⁴॑நீம் ।ஶ்ரியம்॑ தே³॒வீமுப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரீர்மா॑தே³॒வீர்ஜு॑ஷதாம் ॥ 3 ॥ காம்॒ ஸோ᳚ஸ்மி॒தாம் ஹிர॑ண்யப்ரா॒காரா॑மா॒ர்த்³ராம் ஜ்வல॑ந்தீம் த்ரு॒ப்தாம் த॒ர்பய॑ந்தீம் ।ப॒த்³மே॒ ஸ்தி²॒தாம் ப॒த்³மவ॑ர்ணாம்॒ தாமி॒ஹோப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரியம் ॥ … Read more