Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Suprabhatam In Kannada

॥ Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Suprabhatam Kannada Lyrics ॥

॥ ಮರಕತ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಣಪತಿ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥
ಶ್ರೀಮನ್ಮನೋಜ್ಞ ನಿಗಮಾಗಮವಾಕ್ಯಗೀತ
ಶ್ರೀಪಾರ್ವತೀಪರಮಶಂಭುವರಾತ್ಮಜಾತ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಪೂತ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೧ ॥

ಶ್ರೀವತ್ಸದುಗ್ಧಮಯಸಾಗರಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ
ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಭಕ್ತಸುಮನೋರ್ಚಿತಪಾದಪದ್ಮ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭೂಷ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೨ ॥

ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಪ್ರಳಯಕಾರಣಕರ್ಮಶೀಲ
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಾಕ್ಷರಮನೂದ್ಭವಮಂತ್ರಲೋಲ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಖೇಲ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೩ ॥

ಕಷ್ಟಪ್ರನಷ್ಟ ಪರಿಬಾಧಿತ ಭಕ್ತ ರಕ್ಷ
ಇಷ್ಟಾರ್ಥದಾನ ನಿರತೋದ್ಯಮಕಾರ್ಯದಕ್ಷ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಪೂತ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೪ ॥

ಶ್ರೀವ್ಯಾಸಭಾರತವಿಲೇಖನಕಾರ್ಯದೀಕ್ಷಾ
ದಕ್ಷಾಭಿರಕ್ಷಣ ವಿಚಕ್ಷಣದೀಪ್ತಿಹಸ್ತ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೫ ॥

ಧ್ಯಾನಾತ್ಮಭಕ್ತಜನತಾಹೃದಯಾಭಿರಾಮ
ಶ್ರೀನಾಮಪೂರಿತಸಹಸ್ರಸುನಾಮಧಾಮ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಸೀಮ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೬ ॥

ವೈಧಾತೃವರ್ಧಿತಚರಾಚರಲೋಕಪಾಲ
ಆವಾಹನಾತ್ಮಕಸುಕೃತ್ಯಕಲಾಪತೋಷ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೭ ॥

ವಿಶ್ವಂಭರಾತಲಸುಖಾಸನಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ
ವಿಶ್ವಪ್ರಶಾಂತಿಪರಿರಕ್ಷಣಕರ್ಮತುಷ್ಟ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಹೃಷ್ಟ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೮ ॥

ಗಂಗಾದಿಪುಣ್ಯಮಯವಾರಿತರಂಗಸಿಕ್ತ
ಸ್ವೀಯಾಂಘ್ರಿಸಾರಸಯುಗಪ್ರವಿಲಾಸದೇಹ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೯ ॥

ಹಸ್ತದ್ವಯಾಂಬುರುಹಲೋಲನವಾರ್ಘ್ಯನೀರ
ಸ್ವಚ್ಛಪ್ರಭಾಪ್ರವಿಲಸನ್ಮುಖಚಂದ್ರಬಿಂಬ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೧೦ ॥

ಬಿಂಬಾಧರಸ್ಪೃಗಮಲಾಮೃತಪೂರಿತಾಂಬು
ಸ್ವೀಕಾರ ರಾಜಿತ ವರಾಚಮನೀಯಶೋಭ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೧೧ ॥

ಪಂಚಾಮೃತಾಮಲಫಲೋದಕ ಸಂಪ್ರಪೂರ್ಣ
ಸ್ನಾನೋಪಚಾರಪರಿತೋಷಿತಮಾನಸಾಬ್ಜ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೧೨ ॥

See Also  Sri Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram In Sanskrit

ದಿಗ್ವಸ್ತ್ರರಾಜಪರಿಧಾನಿತದಿವ್ಯದೇಹ
ದೃಗ್ವಾಸಿತಾಖಿಲಫಲಪ್ರವಿಭಾಸಮಾನ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೧೩ ॥

ಸೌಗಂಧ್ಯಜಾಲ ಹರಿಚಂದನದಿಗ್ಧದಿವ್ಯ
ಪ್ರೋದ್ಭಾಸಿತಾಮಲತನೂವಿಭವೈಕರಮ್ಯ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೧೪ ॥

ಸ್ವಚ್ಛಪ್ರಭಾಸಿತ ವರಾಕ್ಷತರಾಜವರ್ಷಿ
ವ್ಯಾಕರ್ಷಣೀಯ ರುಚಿರಾಂಗವಿಲೋಕನೀಯ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೧೫ ॥

ನಾನಾಸುಗಂಧ ವರಧೂಪಿತ ಧೂಪರಾಜ
ದ್ವಿಖ್ಯಾತಮೌಳಿಲಸದಾರ್ಷಸುತತ್ತ್ವದೇಹ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೧೬ ॥

ಗಾಢಾಂಧಕಾರಪರಿಮಾರ್ಜನದಿವ್ಯತೇಜೋ
ಲಾಸ್ಯತ್ಪ್ರದೀಪರುಚಿಮದ್ವರತತ್ತ್ವಭಾಸ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೧೭ ॥

ಸರ್ವರ್ತುಸಂಫಲಿತಕೋಟಿಫಲಪ್ರವೃಷ್ಟಿ
ಭ್ರಾಜನ್ನಿವೇದನ ವಿನೋದನ ಕರ್ಮಮೋದ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೧೮ ॥

ಪೂಗೀಫಲಾದಿಕ ಸುಗಂಧವಿಲಾಸಹಾಸ
ದ್ರವ್ಯಾತ್ಮತಾಂಬುಲಿಕಸೇವನಕರ್ಮತೋಷ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೧೯ ॥

ಶ್ರೇಷ್ಠಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಸುಕರ್ಮಕಲಾಪಮಗ್ನ
ಸಂಸೇವಕಾವಳಿ ಸುರಕ್ಷಣಕಾರ್ಯಲೀನ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೨೦ ॥

ನೀರಾಜಿತಾಖಿಲಸುಗಂಧಸುವಸ್ತುಜಾಲ
ಪ್ರೋದ್ಭಾಸದೀಪವರಕಾಂತಿವಿಲಾಸದೀಪ್ತ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೨೧ ॥

ದೂರ್ವಾಶಮೀಮರುವಕಾರ್ಜುನಜಾಜಿಬಿಲ್ವ
ದತ್ತೂರಚೂತತುಲಸೀವರಪತ್ರಸೇವ್ಯ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೨೨ ॥

ಮಾಚೀಸುದಾಡಿಮವರಾರ್ಕಸಗಂಡಕೀಯ
ಪ್ರಖ್ಯಾತವಿಷ್ಣುಮಯಕಾಂತಸುಪತ್ರಸೇವ್ಯ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೨೩ ॥

ಶ್ರೀಸಿಂಧುವಾರಸುಮನೋರ್ಚಿತದೇವದಾರು
ಸಂವಾಸಭಾಸಕರವೀರದಳೈಕಸೇವ್ಯ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೨೪ ॥

ಅಶ್ವತ್ಥದಿವ್ಯಬದರೀಬೃಹತೀಸಮಂಚತ್
ದಿವ್ಯಾಪಮಾರ್ಗಿಕ ವನಸ್ಪತಿ ಪತ್ರಪೂಜ್ಯ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೨೫ ॥

See Also  Viswanatha Ashtakam In Kannada – Kannada Shlokas

ಓಂಕಾರಪೂರ್ಣಭಗವನ್ನುತಿಪಾಠಗಮ್ಯ
ಶ್ರೀಕಾರಭಾವಿತಮನೋಹರದಿವ್ಯರೂಪ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೨೬ ॥

ದೈನಂದಿನೋನ್ನಯನಚಂದ್ರಕಳಾತ್ಮರೂಪ
ಪ್ರಾಂಚತ್ಸುವರ್ಣಮಣಿರತ್ನರುಚಿಪ್ರಭಾಸ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭೂಷ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೨೭ ॥

ಶ್ರೀಮೋತುಕೂರುವರವಂಶಜಸತ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಸ್ವಾಂತಾಂಬುಜಾತವರಪೂಜನಕರ್ಮಮೋದ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಭಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೨೮ ॥

ಶ್ರೀಮನ್ನಟೇಶ್ವರಕವೀಶ್ವರ ಸಂಪ್ರಣೀತ
ಶ್ರೀಸುಪ್ರಭಾತಕವಿತಾಭರಣಪ್ರಬೋಧ ।
ಶ್ರೀಸತ್ಯವಾಙ್ಮರಕತೋಲ್ಲಸದಾತ್ಮಹಾಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ ೨೯ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮರಕತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣಪತಿ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Suprabhatam in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Stotram in Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Telugu » Tamil

Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Prapatti in Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Telugu » Tamil

Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Mangalasasanam in Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Telugu » Tamil