Sri Dakshinamurthy Navaratna Mala Stotram In Kannada

॥ Sri Dakshinamurthi Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ನವರತ್ನಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಮೂಲೇವಟಸ್ಯ ಮುನಿಪುಂಗವಸೇವ್ಯಮಾನಂ
ಮುದ್ರಾವಿಶೇಷಮುಕುಳೀಕೃತಪಾಣಿಪದ್ಮಮ್ ।
ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಮಧುರವೇಷಮುದಾರಮಾದ್ಯಂ
ತೇಜಸ್ತದಸ್ತು ಹೃದಯೇ ತರುಣೇಂದುಚೂಡಮ್ ॥ ೧ ॥

ಶಾಂತಂ ಶಾರದಚಂದ್ರಕಾಂತಿಧವಳಂ ಚಂದ್ರಾಭಿರಾಮಾನನಂ
ಚಂದ್ರಾರ್ಕೋಪಮಕಾಂತಿಕುಂಡಲಧರಂ ಚಂದ್ರಾವದಾತಾಂಶುಕಮ್ ।
ವೀಣಾಂ ಪುಸ್ತಕಮಕ್ಷಸೂತ್ರವಲಯಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮುದ್ರಾಂ ಕರೈ-
ರ್ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಕಲಯೇ ಹೃದಾ ಮಮ ಸದಾ ಶಾಸ್ತಾರಮಿಷ್ಟಾರ್ಥದಮ್ ॥ ೨ ॥

ಕರ್ಪೂರಗಾತ್ರಮರವಿಂದದಳಾಯತಾಕ್ಷಂ
ಕರ್ಪೂರಶೀತಲಹೃದಂ ಕರುಣಾವಿಲಾಸಮ್ ।
ಚಂದ್ರಾರ್ಧಶೇಖರಮನಂತಗುಣಾಭಿರಾಮ-
ಮಿಂದ್ರಾದಿಸೇವ್ಯಪದಪಂಕಜಮೀಶಮೀಡೇ ॥ ೩ ॥

ದ್ಯುದ್ರೋರಧಸ್ಸ್ವರ್ಣಮಯಾಸನಸ್ಥಂ
ಮುದ್ರೋಲ್ಲಸದ್ಬಾಹುಮುದಾರಕಾಯಮ್ ।
ಸದ್ರೋಹಿಣೀನಾಥಕಳಾವತಂಸಂ
ಭದ್ರೋದಧಿಂ ಕಂಚನ ಚಿಂತಯಾಮಃ ॥ ೪ ॥

ಉದ್ಯದ್ಭಾಸ್ಕರಸನ್ನಿಭಂ ತ್ರಿಣಯನಂ ಶ್ವೇತಾಂಗರಾಗಪ್ರಭಂ
ಬಾಲಂ ಮೌಂಜಿಧರಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ನ್ಯಗ್ರೋಧಮೂಲೇಸ್ಥಿತಮ್ ।
ಪಿಂಗಾಕ್ಷಂ ಮೃಗಶಾಬಕಸ್ಥಿತಿಕರಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಕೃತೀಂ
ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಪ್ರದಂ ಭಯಹರಂ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಕಮ್ ॥ ೫ ॥

ಶ್ರೀಕಾಂತ ದ್ರುಹಿಣೋಪಮನ್ಯು ತಪನ ಸ್ಕಂದೇಂದ್ರ ನಂದ್ಯಾದಯಃ
ಪ್ರಾಚೀನಾಗುರವೋಽಪಿ ಯಸ್ಯ ಕರುಣಾಲೇಶಾದ್ಗತಾಗೌರವಮ್ ।
ತಂ ಸರ್ವಾದಿಗುರುಂ ಮನೋಜ್ಞವಪುಷಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಾಲಂಕೃತಂ
ಚಿನ್ಮುದ್ರಾಕೃತಿಮುಗ್ಧಪಾಣಿನಳಿನಂ ಚಿತ್ತಂ ಶಿವಂ ಕುರ್ಮಹೇ ॥ ೬ ॥

ಕಪರ್ದಿನಂ ಚಂದ್ರಕಳಾವತಂಸಂ
ತ್ರಿಣೇತ್ರಮಿಂದು ಪ್ರತಿಮಾಕ್ಷಿತಾಜ್ವಲಮ್ ।
ಚತುರ್ಭುಜಂ ಜ್ಞಾನದಮಕ್ಷಸೂತ್ರ-
ಪುಸ್ತಾಗ್ನಿಹಸ್ತಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯೇಚ್ಛಿವಮ್ ॥ ೭ ॥

ವಾಮೋರೂಪರಿಸಂಸ್ಥಿತಾಂ ಗಿರಿಸುತಾಮನ್ಯೋನ್ಯಮಾಲಿಂಗಿತಾಂ
ಶ್ಯಾಮಾಮುತ್ಪಲಧಾರಿಣೀಂ ಶಶಿನಿಭಾಂ ಚಾಲೋಕಯಂತಂ ಶಿವಮ್ ।
ಆಶ್ಲಿಷ್ಟೇನ ಕರೇಣ ಪುಸ್ತಕಮಥೋ ಕುಂಭಂ ಸುಧಾಪೂರಿತಂ
ಮುದ್ರಾಂ ಜ್ಞಾನಮಯೀಂ ದಧಾನಮಪರೈರ್ಮುಕ್ತಾಕ್ಷಮಾಲಂ ಭಜೇ ॥ ೮ ॥

ವಟತರು ನಿಕಟನಿವಾಸಂ ಪಟುತರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರಿತ ಕರಾಬ್ಜಮ್ ।
ಕಂಚನ ದೇಶಿಕಮಾದ್ಯಂ ಕೈವಲ್ಯಾನಂದಕಂದಳಂ ವಂದೇ ॥ ೯ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ನವರತ್ನಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ।

See Also  108 Names Of Sri Ketu In Kannada

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stotram » Sri Dakshinamurthy Stotras » Dakshinamurti Navaratna Malika Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil