Mooka Panchasati-Mandasmitha Satakam (1) In Tamil

Mooka Panchasati-Mandasmitha Satakam (1) in Tamil:

॥ மூகபஞ்சஶதி – ஆர்யாஶதகம் (1) ॥

காரணபரசித்³ரூபா காஞ்சீபுரஸீம்னி காமபீட²க³தா ।
காசன விஹரதி கருணா காஶ்மீரஸ்தப³ககோமலாங்க³லதா ॥ 1 ॥

கஞ்சன காஞ்சீனிலயம் கரத்⁴ருதகோத³ண்ட³பா³ணஸ்ருணிபாஶம் ।
கடி²னஸ்தனப⁴ரனம்ரம் கைவல்யானந்த³கந்த³மவலம்பே³ ॥ 2 ॥

சிந்திதப²லபரிபோஷணசிந்தாமணிரேவ காஞ்சினிலயா மே ।
சிரதரஸுசரிதஸுலபா⁴ சித்தம் ஶிஶிரயது சித்ஸுகா²தா⁴ரா ॥ 3 ॥

குடிலகசம் கடி²னகுசம் குந்த³ஸ்மிதகாந்தி குங்குமச்சா²யம் ।
குருதே விஹ்ருதிம் காஞ்ச்யாம் குலபர்வதஸார்வபௌ⁴மஸர்வஸ்வம் ॥ 4 ॥

பஞ்சஶரஶாஸ்த்ரபோ³த⁴னபரமாசார்யேண த்³ருஷ்டிபாதேன ।
காஞ்சீஸீம்னி குமாரீ காசன மோஹயதி காமஜேதாரம் ॥ 5 ॥

பரயா காஞ்சீபுரயா பர்வதபர்யாயபீனகுசப⁴ரயா ।
பரதந்த்ரா வயமனயா பங்கஜஸப்³ரஹ்மசாரிலோசனயா ॥ 6 ॥

ஐஶ்வர்யமிந்து³மௌளேரைகாத்ம்யப்ரக்ருதி காஞ்சிமத்⁴யக³தம் ।
ஐந்த³வகிஶோரஶேக²ரமைத³ம்பர்யம் சகாஸ்தி நிக³மானாம் ॥ 7 ॥

ஶ்ரிதகம்பாஸீமானம் ஶிதி²லிதபரமஶிவதை⁴ர்யமஹிமானம் ।
கலயே பாடலிமானம் கஞ்சன கஞ்சுகிதபு⁴வனபூ⁴மானம் ॥ 8 ॥

ஆத்³ருதகாஞ்சீனிலயாமாத்³யாமாரூட⁴யௌவனாடோபாம் ।
ஆக³மவதம்ஸகலிகாமானந்தா³த்³வைதகந்த³லீம் வந்தே³ ॥ 9 ॥

துங்கா³பி⁴ராமகுசப⁴ரஶ்ருங்கா³ரிதமாஶ்ரயாமி காஞ்சிக³தம் ।
க³ங்கா³த⁴ரபரதந்த்ரம் ஶ்ருங்கா³ராத்³வைததந்த்ரஸித்³தா⁴ந்தம் ॥ 10 ॥

காஞ்சீரத்னவிபூ⁴ஷாம் காமபி கந்த³ர்பஸூதிகாபாங்கீ³ம் ।
பரமாம் கலாமுபாஸே பரஶிவவாமாங்கபீடி²காஸீனாம் ॥ 11 ॥

கம்பாதீரசராணாம் கருணாகோரகிதத்³ருஷ்டிபாதானாம் ।
கேளீவனம் மனோ மே கேஷாஞ்சித்³ப⁴வது சித்³விலாஸானாம் ॥ 12 ॥

ஆம்ரதருமூலவஸதேராதி³மபுருஷஸ்ய நயனபீயூஷம் ।
ஆரப்³த⁴யௌவனோத்ஸவமாம்னாயரஹஸ்யமந்தரவலம்பே³ ॥ 13 ॥

அதி⁴காஞ்சி பரமயோகி³பி⁴ராதி³மபரபீட²ஸீம்னி த்³ருஶ்யேன ।
அனுப³த்³த⁴ம் மம மானஸமருணிமஸர்வஸ்வஸம்ப்ரதா³யேன ॥ 14 ॥

அங்கிதஶங்கரதே³ஹாமங்குரிதோரோஜகங்கணாஶ்லேஷை꞉ ।
அதி⁴காஞ்சி நித்யதருணீமத்³ராக்ஷம் காஞ்சித³த்³பு⁴தாம் பா³லாம் ॥ 15 ॥

மது⁴ரத⁴னுஷா மஹீத⁴ரஜனுஷா நந்தா³மி ஸுரபி⁴பா³ணஜுஷா ।
சித்³வபுஷா காஞ்சிபுரே கேளிஜுஷா ப³ந்து⁴ஜீவகாந்திமுஷா ॥ 16 ॥

மது⁴ரஸ்மிதேன ரமதே மாம்ஸலகுசபா⁴ரமந்த³க³மனேன ।
மத்⁴யேகாஞ்சி மனோ மே மனஸிஜஸாம்ராஜ்யக³ர்வபீ³ஜேன ॥ 17 ॥

த⁴ரணிமயீம் தரணிமயீம் பவனமயீம் க³க³னத³ஹனஹோத்ருமயீம் ।
அம்பு³மயீமிந்து³மயீமம்பா³மனுகம்பமாதி³மாமீக்ஷே ॥ 18 ॥

லீனஸ்தி²திமுனிஹ்ருத³யே த்⁴யானஸ்திமிதம் தபஸ்யது³பகம்பம் ।
பீனஸ்தனப⁴ரமீடே³ மீனத்⁴வஜதந்த்ரபரமதாத்பர்யம் ॥ 19 ॥

ஶ்வேதா மந்த²ரஹஸிதே ஶாதா மத்⁴யே ச வாங்மனோ(அ)தீதா ।
ஶீதா லோசனபாதே ஸ்பீ²தா குசஸீம்னி ஶாஶ்வதீ மாதா ॥ 20 ॥

புரத꞉ கதா³னுகரவை புரவைரிவிமர்த³புலகிதாங்க³லதாம் ।
புனதீம் காஞ்சீதே³ஶம் புஷ்பாயுத⁴வீர்யஸரஸபரிபாடீம் ॥ 21 ॥

புண்யா கா(அ)பி புரந்த்⁴ரீ புங்கி²தகந்த³ர்பஸம்பதா³ வபுஷா ।
புலினசரீ கம்பாயா꞉ புரமத²னம் புலகனிசுலிதம் குருதே ॥ 22 ॥

தனிமாத்³வைதவலக்³னம் தருணாருணஸம்ப்ரதா³யதனுலேக²ம் ।
தடஸீமனி கம்பாயாஸ்தருணிமஸர்வஸ்வமாத்³யமத்³ராக்ஷம் ॥ 23 ॥

பௌஷ்டிககர்மவிபாகம் பௌஷ்பஶரம் ஸவித⁴ஸீம்னி கம்பாயா꞉ ।
அத்³ராக்ஷமாத்தயௌவனமப்⁴யுத³யம் கஞ்சித³ர்த⁴ஶஶிமௌளே꞉ ॥ 24 ॥

ஸம்ஶ்ரிதகாஞ்சீதே³ஶே ஸரஸிஜதௌ³ர்பா⁴க்³யஜாக்³ரது³த்தம்ஸே ।
ஸம்வின்மயே விலீயே ஸாரஸ்வதபுருஷகாரஸாம்ராஜ்யே ॥ 25 ॥

மோதி³தமது⁴கரவிஶிக²ம் ஸ்வாதி³மஸமுதா³யஸாரகோத³ண்ட³ம் ।
ஆத்³ருதகாஞ்சீகே²லனமாதி³மமாருண்யபே⁴த³மாகலயே ॥ 26 ॥

உரரீக்ருதகாஞ்சிபுரீமுபனிஷத³ரவிந்த³குஹரமது⁴தா⁴ராம் ।
உன்னம்ரஸ்தனகலஶீமுத்ஸவலஹரீமுபாஸ்மஹே ஶம்போ⁴꞉ ॥ 27 ॥

ஏணஶிஶுதீ³ர்க⁴லோசனமேன꞉பரிபந்தி² ஸந்ததம் ப⁴ஜதாம் ।
ஏகாம்ரனாத²ஜீவிதமேவம்பத³தூ³ரமேகமவலம்பே³ ॥ 28 ॥

ஸ்மயமானமுக²ம் காஞ்சீமயமானம் கமபி தே³வதாபே⁴த³ம் ।
த³யமானம் வீக்ஷ்யமுஹுர்வயமானந்தா³ம்ருதாம்பு³தௌ⁴ மக்³னா꞉ ॥ 29 ॥

See Also  Hanumath Pancha Ratnam Stotram In Telugu

குதுகஜுஷி காஞ்சிதே³ஶே குமுத³தபோராஶிபாகஶேக²ரிதே ।
குருதே மனோவிஹாரம் குலகி³ரிபரிப்³ருட⁴குலைகமணிதீ³பே ॥ 30 ॥

வீக்ஷேமஹி காஞ்சிபுரே விபுலஸ்தனகலஶக³ரிமபரவஶிதம் ।
வித்³ருமஸஹசரதே³ஹம் விப்⁴ரமஸமவாயஸாரஸன்னாஹம் ॥ 31 ॥

குருவிந்த³கோ³த்ரகா³த்ரம் கூலசரம் கமபி நௌமி கம்பாயா꞉ ।
கூலங்கஷகுசகும்ப⁴ம் குஸுமாயுத⁴வீர்யஸாரஸம்ரம்ப⁴ம் ॥ 32 ॥

குட்மலிதகுசகிஶோரை꞉ குர்வாணை꞉ காஞ்சிதே³ஶஸௌஹார்த³ம் ।
குங்குமஶோணைர்னிசிதம் குஶலபத²ம் ஶம்பு⁴ஸுக்ருதஸம்பா⁴ரை꞉ ॥ 33 ॥

அங்கிதகசேன கேனசித³ந்த⁴ங்கரணௌஷதே⁴ன கமலானாம் ।
அந்த꞉புரேண ஶம்போ⁴ரலங்க்ரியா கா(அ)பி கல்ப்யதே காஞ்ச்யாம் ॥ 34 ॥

ஊரீகரோமி ஸந்ததமூஷ்மலபா²லேன லாலிதம் பும்ஸா ।
உபகம்பமுசிதகே²லனமுர்வீத⁴ரவம்ஶஸம்பது³ன்மேஷம் ॥ 35 ॥

அங்குரிதஸ்தனகோரகமங்காலங்காரமேகசூதபதே꞉ ।
ஆலோகேமஹி கோமலமாக³மஸல்லாபஸாரயாதா²ர்த்²யம் ॥ 36 ॥

புஞ்ஜிதகருணமுத³ஞ்சிதஶிஞ்ஜிதமணிகாஞ்சி கிமபி காஞ்சிபுரே ।
மஞ்ஜரிதம்ருது³லஹாஸம் பிஞ்ஜரதனுருசி பினாகிமூலத⁴னம் ॥ 37 ॥

லோலஹ்ருத³யோ(அ)ஸ்மி ஶம்போ⁴ர்லோசனயுக³ளேன லேஹ்யமானாயாம் ।
லாலிதபரமஶிவாயாம் லாவண்யாம்ருததரங்க³மாலாயாம் ॥ 38 ॥

மது⁴கரஸஹசரசிகுரைர்மத³னாக³மஸமயதீ³க்ஷிதகடாக்ஷை꞉ ।
மண்டி³தகம்பாதீரை꞉ மங்க³ளகந்தை³ர்மமாஸ்து ஸாரூப்யம் ॥ 39 ॥

வத³னாரவிந்த³வக்ஷோவாமாங்கதடீவஶம்வதீ³பூ⁴தா ।
பூருஷத்ரிதயே த்ரேதா⁴ புரந்த்⁴ரிரூபா த்வமேவ காமாக்ஷி ॥ 40 ॥

பா³தா⁴கரீம் ப⁴வாப்³தே⁴ராதா⁴ராத்³யம்பு³ஜேஷு விசரந்தீம் ।
ஆதா⁴ரீக்ருதகாஞ்சீம் போ³தா⁴ம்ருதவீசிமேவ விம்ருஶாம꞉ ॥ 41 ॥

கலயாம்யந்த꞉ ஶஶத⁴ரகலயா(அ)ங்கிதமௌளிமமலசித்³வலயாம் ।
அலயாமாக³மபீடீ²னிலயாம் வலயாங்கஸுந்த³ரீமம்பா³ம் ॥ 42 ॥

ஶர்வாதி³பரமஸாத⁴ககு³ர்வானீதாய காமபீட²ஜுஷே ।
ஸர்வாக்ருதயே ஶோணிமக³ர்வாயாஸ்மை ஸமர்ப்யதே ஹ்ருத³யம் ॥ 43 ॥

ஸமயா ஸாந்த்⁴யமயூகை²꞉ ஸமயா பு³த்³த்⁴யா ஸதை³வ ஶீலிதயா ।
உமயா காஞ்சீரதயா ந மயா லப்⁴யத கிம் நு தாதா³த்ம்யம் ॥ 44 ॥

ஜந்தோஸ்தவ பத³பூஜனஸந்தோஷதரங்கி³தஸ்ய காமாக்ஷி ।
ப³ந்தோ⁴ யதி³ ப⁴வதி புன꞉ ஸிந்தோ⁴ரம்ப⁴ஸ்ஸுப³ம்ப்⁴ரமீதி ஶிலா ॥ 45 ॥

குண்ட³லி குமாரி குடிலே சண்டி³ சராசரஸவித்ரி சாமுண்டே³ ।
கு³ணினி கு³ஹாரிணி கு³ஹ்யே கு³ருமூர்தே த்வாம் நமாமி காமாக்ஷி ॥ 46 ॥

அபி⁴தா³க்ருதிர்பி⁴தா³க்ருதிரசிதா³க்ருதிரபி சிதா³க்ருதிர்மாத꞉ ।
அனஹந்தா த்வமஹந்தா ப்⁴ரமயஸி காமாக்ஷி ஶாஶ்வதீ விஶ்வம் ॥ 47 ॥

ஶிவ ஶிவ பஶ்யந்தி ஸமம் ஶ்ரீகாமாக்ஷீகடாக்ஷிதா꞉ புருஷா꞉ ।
விபினம் ப⁴வனமமித்ரம் மித்ரம் லோஷ்டம் ச யுவதிபி³ம்போ³ஷ்ட²ம் ॥ 48 ॥

காமபரிபந்தி²காமினி காமேஶ்வரி காமபீட²மத்⁴யக³தே ।
காமது³கா⁴ ப⁴வ கமலே காமகலே காமகோடி காமாக்ஷி ॥ 49 ॥

மத்⁴யேஹ்ருத³யம் மத்⁴யேனிடிலம் மத்⁴யேஶிரோ(அ)பி வாஸ்தவ்யாம் ।
சண்ட³கரஶக்ரகார்முகசந்த்³ரஸமாபா⁴ம் நமாமி காமாக்ஷீம் ॥ 50 ॥

அதி⁴காஞ்சி கேளிலோலைரகி²லாக³மயந்த்ரமந்த்ரதந்த்ரமயை꞉ ।
அதிஶீதம் மம மானஸமஸமஶரத்³ரோஹிஜீவனோபாயை꞉ ॥ 51 ॥

நந்த³தி மம ஹ்ருதி³ காசன மந்தி³ரயந்தீ நிரந்தரம் காஞ்சீம் ।
இந்து³ரவிமண்ட³லகுசா பி³ந்து³வியன்னாத³பரிணதா தருணீ ॥ 52 ॥

ஶம்பாலதாஸவர்ணம் ஸம்பாத³யிதும் ப⁴வஜ்வரசிகித்ஸாம் ।
லிம்பாமி மனஸி கிஞ்சன கம்பாதடரோஹி ஸித்³த⁴பை⁴ஷஜ்யம் ॥ 53 ॥

அனுமிதகுசகாடி²ன்யாமதி⁴வக்ஷ꞉பீட²மங்க³ஜன்மரிபோ꞉ ।
ஆனந்த³தா³ம் ப⁴ஜே தாமானங்க³ப்³ரஹ்மதத்வபோ³த⁴ஸிராம் ॥ 54 ॥

ஐக்ஷிஷி பாஶாங்குஶத⁴ரஹஸ்தாந்தம் விஸ்மயார்ஹவ்ருத்தாந்தம் ।
அதி⁴காஞ்சி நிக³மவாசாம் ஸித்³தா⁴ந்தம் ஶூலபாணிஶுத்³தா⁴ந்தம் ॥ 55 ॥

See Also  108 Names Of Mahishasuramardini – Ashtottara Shatanamavali In Tamil

ஆஹிதவிலாஸப⁴ங்கீ³மாப்³ரஹ்மஸ்தம்ப³ஶில்பகல்பனயா ।
ஆஶ்ரிதகாஞ்சீமதுலாமாத்³யாம் விஸ்பூ²ர்திமாத்³ரியே வித்³யாம் ॥ 56 ॥

மூகோ(அ)பி ஜடிலது³ர்க³திஶோகோ(அ)பி ஸ்மரதி ய꞉ க்ஷணம் ப⁴வதீம் ।
ஏகோ ப⁴வதி ஸ ஜந்துர்லோகோத்தரகீர்திரேவ காமாக்ஷி ॥ 57 ॥

பஞ்சத³ஶவர்ணரூபம் கஞ்சன காஞ்சீவிஹாரதௌ⁴ரேயம் ।
பஞ்சஶரீயம் ஶம்போ⁴ர்வஞ்சனவைத³க்³த்⁴யமூலமவலம்பே³ ॥ 58 ॥

பரிணதிமதீம் சதுர்தா⁴ பத³வீம் ஸுதி⁴யாம் ஸமேத்ய ஸௌஷும்னீம் ।
பஞ்சாஶத³ர்ணகல்பிதமத³ஶில்பாம் த்வாம் நமாமி காமாக்ஷி ॥ 59 ॥

ஆதி³க்ஷன்மம கு³ருராடா³தி³க்ஷாந்தாக்ஷராத்மிகாம் வித்³யாம் ।
ஸ்வாதி³ஷ்ட²சாபத³ண்டா³ம் நேதி³ஷ்டா²மேவ காமபீட²க³தாம் ॥ 60 ॥

துஷ்யாமி ஹர்ஷிதஸ்மரஶாஸனயா காஞ்சிபுரக்ருதாஸனயா ।
ஸ்வாஸனயா ஸகலஜக³த்³பா⁴ஸனயா கலிதஶம்ப³ராஸனயா ॥ 61 ॥

ப்ரேமவதீ கம்பாயாம் ஸ்தே²மவதீ யதிமனஸ்ஸு பூ⁴மவதீ ।
ஸாமவதீ நித்யகி³ரா ஸோமவதீ ஶிரஸி பா⁴தி ஹைமவதீ ॥ 62 ॥

கௌதுகினா கம்பாயாம் கௌஸுமசாபேன கீலிதேனாந்த꞉ ।
குலதை³வதேன மஹதா குட்மலமுத்³ராம் து⁴னோது ந꞉ப்ரதிபா⁴ ॥ 63 ॥

யூனா கேனாபி மிலத்³தே³ஹா ஸ்வாஹாஸஹாயதிலகேன ।
ஸஹகாரமூலதே³ஶே ஸம்வித்³ரூபா குடும்பி³னீ ரமதே ॥ 64 ॥

குஸுமஶரக³ர்வஸம்பத்கோஶக்³ருஹம் பா⁴தி காஞ்சிதே³ஶக³தம் ।
ஸ்தா²பிதமஸ்மின்கத²மபி கோ³பிதமந்தர்மயா மனோரத்னம் ॥ 65 ॥

த³க்³த⁴ஷட³த்⁴வாரண்யம் த³ரத³லிதகுஸும்ப⁴ஸம்ப்⁴ருதாருண்யம் ।
கலயே நவதாருண்யம் கம்பாதடஸீம்னி கிமபி காருண்யம் ॥ 66 ॥

அதி⁴காஞ்சி வர்த⁴மானாமதுலாம் கரவாணி பாரணாமக்ஷ்ணோ꞉ ।
ஆனந்த³பாகபே⁴தா³மருணிமபரிணாமக³ர்வபல்லவிதாம் ॥ 67 ॥

பா³ணஸ்ருணிபாஶகார்முகபாணிமமும் கமபி காமபீட²க³தம் ।
ஏணத⁴ரகோணசூட³ம் ஶோணிமபரிபாகபே⁴த³மாகலயே ॥ 68 ॥

கிம் வா ப²லதி மமான்யைர்பி³ம்பா³த⁴ரசும்பி³மந்த³ஹாஸமுகீ² ।
ஸம்பா³த⁴கரீ தமஸாமம்பா³ ஜாக³ர்தி மனஸி காமாக்ஷீ ॥ 69 ॥

மஞ்சே ஸதா³ஶிவமயே பரிஶிவமயலலிதபௌஷ்பபர்யங்கே ।
அதி⁴சக்ரமத்⁴யமாஸ்தே காமாக்ஷீ நாம கிமபி மம பா⁴க்³யம் ॥ 70 ॥

ரக்ஷ்யோ(அ)ஸ்மி காமபீடீ²லாஸிகயா க⁴னக்ருபாம்பு³ராஶிகயா ।
ஶ்ருதியுவதிகுந்தலீமணிமாலிகயா துஹினஶைலபா³லிகயா ॥ 71 ॥

லீயே புரஹரஜாயே மாயே தவ தருணபல்லவச்சா²யே ।
சரணே சந்த்³ராப⁴ரணே காஞ்சீஶரணே நதார்திஸம்ஹரணே ॥ 72 ॥

மூர்திமதி முக்திபீ³ஜே மூர்த்⁴னி ஸ்தப³கிதசகோரஸாம்ராஜ்யே ।
மோதி³தகம்பாகூலே முஹுர்முஹுர்மனஸி முமுதி³ஷா(அ)ஸ்மாகம் ॥ 73 ॥

வேத³மயீம் நாத³மயீம் பி³ந்து³மயீம் பரபதோ³த்³யதி³ந்து³மயீம் ।
மந்த்ரமயீம் தந்த்ரமயீம் ப்ரக்ருதிமயீம் நௌமி விஶ்வவிக்ருதிமயீம் ॥ 74 ॥

புரமத²னபுண்யகோடீ புஞ்ஜிதகவிலோகஸூக்திரஸதா⁴டீ ।
மனஸி மம காமகோடீ விஹரது கருணாவிபாகபரிபாடீ ॥ 75 ॥

குடிலம் சடுலம் ப்ருது²லம் ம்ருது³லம் கசனயனஜக⁴னசரணேஷு ।
அவலோகிதமவலம்பி³தமதி⁴கம்பாதடமமேயமஸ்மாபி⁴꞉ ॥ 76 ॥

ப்ரத்யங்முக்²யா த்³ருஷ்ட்யா ப்ரஸாத³தீ³பாங்குரேண காமாக்ஷ்யா꞉ ।
பஶ்யாமி நிஸ்துலமஹோ பசேலிமம் கமபி பரஶிவோல்லாஸம் ॥ 77 ॥

வித்³யே விதா⁴த்ருவிஷயே காத்யாயனி காளி காமகோடிகலே ।
பா⁴ரதி பை⁴ரவி ப⁴த்³ரே ஶாகினி ஶாம்ப⁴வி ஶிவே ஸ்துவே ப⁴வதீம் ॥ 78 ॥

மாலினி மஹேஶசாலினி காஞ்சீகே²லினி விபக்ஷகாலினி தே ।
ஶூலினி வித்³ருமஶாலினி ஸுரஜனபாலினி கபாலினி நமோ(அ)ஸ்து ॥ 79 ॥

See Also  Shandilya Maharishi’S Sri Renuka Ashtottara Shatanama Stotram In Bengali

தே³ஶிக இதி கிம் ஶங்கே தத்தாத்³ருக்தவ நு தருணிமோன்மேஷ꞉ ।
காமாக்ஷி ஶூலபாணே꞉ காமாக³மஸமயதந்த்ரதீ³க்ஷாயாம் ॥ 80 ॥

வேதண்ட³கும்ப⁴ட³ம்ப³ரவைதண்டி³ககுசப⁴ரார்தமத்⁴யாய ।
குங்குமருசே நமஸ்யாம் ஶங்கரனயனாம்ருதாய ரசயாம꞉ ॥ 81 ॥

அதி⁴காஞ்சிதமணிகாஞ்சனகாஞ்சீமதி⁴காஞ்சி காஞ்சித³த்³ராக்ஷம் ।
அவனதஜனானுகம்பாமனுகம்பாகூலமஸ்மத³னுகூலாம் ॥ 82 ॥

பரிசிதகம்பாதீரம் பர்வதராஜன்யஸுக்ருதஸன்னாஹம் ।
பரகு³ருக்ருபயா வீக்ஷே பரமஶிவோத்ஸங்க³மங்க³ளாப⁴ரணம் ॥ 83 ॥

த³க்³த⁴மத³னஸ்ய ஶம்போ⁴꞉ ப்ரதீ²யஸீம் ப்³ரஹ்மசர்யவைத³க்³தீ⁴ம் ।
தவ தே³வி தருணிமஶ்ரீசதுரிமபாகோ ந சக்ஷமே மாத꞉ ॥ 84 ॥

மத³ஜலதமாலபத்ரா வஸனிதபத்ரா கராத்³ருதகா²னித்ரா ।
விஹரதி புளிந்த³யோஷா கு³ஞ்ஜாபூ⁴ஷா ப²ணீந்த்³ரக்ருதவேஷா ॥ 85 ॥

அங்கே ஶுகினீ கீ³தே கௌதுகினீ பரிஸரே ச கா³யகினீ ।
ஜயஸி ஸவிதே⁴(அ)ம்ப³ பை⁴ரவமண்ட³லினீ ஶ்ரவஸி ஶங்க²குண்ட³லினீ ॥ 86 ॥

ப்ரணதஜனதாபவர்கா³ க்ருதப³ஹுஸர்கா³ ஸஸிம்ஹஸம்ஸர்கா³ ।
காமாக்ஷி முதி³தப⁴ர்கா³ ஹதரிபுவர்கா³ த்வமேவ ஸா து³ர்கா³ ॥ 87 ॥

ஶ்ரவணசலத்³வேதண்டா³ ஸமரோத்³த³ண்டா³ து⁴தாஸுரஶிக²ண்டா³ ।
தே³வி கலிதாந்த்ரஷண்டா³ த்⁴ருதனரமுண்டா³ த்வமேவ சாமுண்டா³ ॥ 88 ॥

உர்வீத⁴ரேந்த்³ரகன்யே த³ர்வீப⁴ரிதேன ப⁴க்தபூரேண ।
கு³ர்வீமகிஞ்சனார்திம் க²ர்வீகுருஷே த்வமேவ காமாக்ஷி ॥ 89 ॥

தாடி³தரிபுபரிபீட³னப⁴யஹரண நிபுணஹலமுஸலா ।
க்ரோட³பதிபீ⁴ஷணமுகீ² க்ரீட³ஸி ஜக³தி த்வமேவ காமாக்ஷி ॥ 90 ॥

ஸ்மரமத²னவரணலோலா மன்மத²ஹேலாவிலாஸமணிஶாலா ।
கனகருசிசௌர்யஶீலா த்வமம்ப³ பா³லா கராப்³ஜத்⁴ருதமாலா ॥ 91 ॥

விமலபடீ கமலகுடீ புஸ்தகருத்³ராக்ஷஶஸ்தஹஸ்தபுடீ ।
காமாக்ஷி பக்ஷ்மலாக்ஷீ கலிதவிபஞ்சீ விபா⁴ஸி வைரிஞ்சீ ॥ 92 ॥

குங்குமருசிபிங்க³மஸ்ருக்பங்கிலமுண்டா³லிமண்டி³தம் மாத꞉ ।
ஜயதி தவ ரூபதே⁴யம் ஜபபடபுஸ்தகவராப⁴யகராப்³ஜம் ॥ 93 ॥

கனகமணிகலிதபூ⁴ஷாம் காலாயஸகலஹஶீலகாந்திகலாம் ।
காமாக்ஷி ஶீலயே த்வாம் கபாலஶூலாபி⁴ராமகரகமலாம் ॥ 94 ॥

லோஹிதிமபுஞ்ஜமத்⁴யே மோஹிதபு⁴வனே முதா³ நிரீக்ஷந்தே ।
வத³னம் தவ குசயுக³ளம் காஞ்சீஸீமாம் ச கே(அ)பி காமாக்ஷி ॥ 95 ॥

ஜலதி⁴த்³விகு³ணிதஹுதவஹதி³ஶாதி³னேஶ்வரகளாஶ்வினேயத³ளை꞉ ।
நளினைர்மஹேஶி க³ச்ச²ஸி ஸர்வோத்தரகரகமலத³ளமமலம் ॥ 96 ॥

ஸத்க்ருததே³ஶிகசரணா꞉ ஸபீ³ஜனிர்பீ³ஜயோக³னிஶ்ஶ்ரேண்யா ।
அபவர்க³ஸௌத⁴வலபீ⁴மாரோஹந்த்யம்ப³ கே(அ)பி தவ க்ருபயா ॥ 97 ॥

அந்தரபி ப³ஹிரபி த்வம் ஜந்துததேரந்தகாந்தக்ருத³ஹந்தே ।
சிந்திதஸந்தானவதாம் ஸந்ததமபி தந்தனீஷி மஹிமானம் ॥ 98 ॥

களமஞ்ஜுளவாக³னுமிதக³லபஞ்ஜரக³தஶுகக்³ரஹௌத்கண்ட்²யாத் ।
அம்ப³ ரத³னாம்ப³ரம் தே பி³ம்ப³ப²லம் ஶம்ப³ராரிணா ந்யஸ்தம் ॥ 99 ॥

ஜய ஜய ஜக³த³ம்ப³ ஶிவே ஜய ஜய காமாக்ஷி ஜய ஜயாத்³ரிஸுதே ।
ஜய ஜய மஹேஶத³யிதே ஜய ஜய சித்³க³க³னகௌமுதீ³தா⁴ரே ॥ 100 ॥

ஆர்யாஶதகம் ப⁴க்த்யா பட²தாமார்யாக்ருபாகடாக்ஷேண ।
நிஸ்ஸரதி வத³னகமலாத்³வாணீ பீயூஷதோ⁴ரணீ தி³வ்யா ॥ 101 ॥

– Chant Stotras in other Languages –

Mooka Panchasati-Mandasmitha Satakam (1) in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil