Mooka Panchasati-Mandasmitha Satakam (1) In Kannada

Mooka Panchasati-Mandasmitha Satakam (1) in Kannada:

॥ ಮೂಕಪಂಚಶತಿ – ೧ – ಆರ್ಯಾಶತಕಂ ॥

ಕಾರಣಪರಚಿದ್ರೂಪಾ ಕಾಂಚೀಪುರಸೀಮ್ನಿ ಕಾಮಪೀಠಗತಾ ।
ಕಾಚನ ವಿಹರತಿ ಕರುಣಾ ಕಾಶ್ಮೀರಸ್ತಬಕಕೋಮಲಾಂಗಲತಾ ॥ ೧ ॥

ಕಂಚನ ಕಾಂಚೀನಿಲಯಂ ಕರಧೃತಕೋದಂಡಬಾಣಸೃಣಿಪಾಶಂ ।
ಕಠಿನಸ್ತನಭರನಮ್ರಂ ಕೈವಲ್ಯಾನಂದಕಂದಮವಲಂಬೇ ॥ ೨ ॥

ಚಿಂತಿತಫಲಪರಿಪೋಷಣಚಿಂತಾಮಣಿರೇವ ಕಾಂಚಿನಿಲಯಾ ಮೇ ।
ಚಿರತರಸುಚರಿತಸುಲಭಾ ಚಿತ್ತಂ ಶಿಶಿರಯತು ಚಿತ್ಸುಖಾಧಾರಾ ॥ ೩ ॥

ಕುಟಿಲಕಚಂ ಕಠಿನಕುಚಂ ಕುಂದಸ್ಮಿತಕಾಂತಿ ಕುಂಕುಮಚ್ಛಾಯಂ ।
ಕುರುತೇ ವಿಹೃತಿಂ ಕಾಂಚ್ಯಾಂ ಕುಲಪರ್ವತಸಾರ್ವಭೌಮಸರ್ವಸ್ವಂ ॥ ೪ ॥

ಪಂಚಶರಶಾಸ್ತ್ರಬೋಧನಪರಮಾಚಾರ್ಯೇಣ ದೃಷ್ಟಿಪಾತೇನ ।
ಕಾಂಚೀಸೀಮ್ನಿ ಕುಮಾರೀ ಕಾಚನ ಮೋಹಯತಿ ಕಾಮಜೇತಾರಮ್ ॥ ೫ ॥

ಪರಯಾ ಕಾಂಚೀಪುರಯಾ ಪರ್ವತಪರ್ಯಾಯಪೀನಕುಚಭರಯಾ ।
ಪರತಂತ್ರಾ ವಯಮನಯಾ ಪಂಕಜಸಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಲೋಚನಯಾ ॥ ೬ ॥

ಐಶ್ವರ್ಯಮಿಂದುಮೌಳೇರೈಕಾತ್ಮ್ಯಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಂಚಿಮಧ್ಯಗತಂ ।
ಐಂದವಕಿಶೋರಶೇಖರಮೈದಂಪರ್ಯಂ ಚಕಾಸ್ತಿ ನಿಗಮಾನಾಮ್ ॥ ೭ ॥

ಶ್ರಿತಕಂಪಾಸೀಮಾನಂ ಶಿಥಿಲಿತಪರಮಶಿವಧೈರ್ಯಮಹಿಮಾನಂ ।
ಕಲಯೇ ಪಾಟಲಿಮಾನಂ ಕಂಚನ ಕಂಚುಕಿತಭುವನಭೂಮಾನಮ್ ॥ ೮ ॥

ಆದೃತಕಾಂಚೀನಿಲಯಾಮಾದ್ಯಾಮಾರೂಢಯೌವನಾಟೋಪಾಮ್ ।
ಆಗಮವತಂಸಕಲಿಕಾಮಾನಂದಾದ್ವೈತಕಂದಲೀಂ ವಂದೇ ॥ ೯ ॥

ತುಂಗಾಭಿರಾಮಕುಚಭರಶೃಂಗಾರಿತಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ಕಾಂಚಿಗತಮ್ ।
ಗಂಗಾಧರಪರತಂತ್ರಂ ಶೃಂಗಾರಾದ್ವೈತತಂತ್ರಸಿದ್ಧಾಂತಮ್ ॥ ೧೦ ॥

ಕಾಂಚೀರತ್ನವಿಭೂಷಾಂ ಕಾಮಪಿ ಕಂದರ್ಪಸೂತಿಕಾಪಾಂಗೀಮ್ ।
ಪರಮಾಂ ಕಲಾಮುಪಾಸೇ ಪರಶಿವವಾಮಾಂಕಪೀಠಿಕಾಸೀನಾಮ್ ॥ ೧೧ ॥

ಕಂಪಾತೀರಚರಾಣಾಂ ಕರುಣಾಕೋರಕಿತದೃಷ್ಟಿಪಾತಾನಾಮ್ ।
ಕೇಳೀವನಂ ಮನೋ ಮೇ ಕೇಷಾಂಚಿದ್ಭವತು ಚಿದ್ವಿಲಾಸಾನಾಮ್ ॥ ೧೨ ॥

ಆಮ್ರತರುಮೂಲವಸತೇರಾದಿಮಪುರುಷಸ್ಯ ನಯನಪೀಯೂಷಮ್ ।
ಆರಬ್ಧಯೌವನೋತ್ಸವಮಾಮ್ನಾಯರಹಸ್ಯಮಂತರವಲಂಬೇ ॥ ೧೩ ॥

ಅಧಿಕಾಂಚಿ ಪರಮಯೋಗಿಭಿರಾದಿಮಪರಪೀಠಸೀಮ್ನಿ ದೃಶ್ಯೇನ ।
ಅನುಬದ್ಧಂ ಮಮ ಮಾನಸಮರುಣಿಮಸರ್ವಸ್ವಸಂಪ್ರದಾಯೇನ ॥ ೧೪ ॥

ಅಂಕಿತಶಂಕರದೇಹಾಮಂಕುರಿತೋರೋಜಕಂಕಣಾಶ್ಲೇಷೈಃ ।
ಅಧಿಕಾಂಚಿ ನಿತ್ಯತರುಣೀಮದ್ರಾಕ್ಷಂ ಕಾಂಚಿದದ್ಭುತಾಂ ಬಾಲಾಮ್ ॥ ೧೫ ॥

ಮಧುರಧನುಷಾ ಮಹೀಧರಜನುಷಾ ನಂದಾಮಿ ಸುರಭಿಬಾಣಜುಷಾ ।
ಚಿದ್ವಪುಷಾ ಕಾಂಚಿಪುರೇ ಕೇಳಿಜುಷಾ ಬಂಧುಜೀವಕಾಂತಿಮುಷಾ ॥ ೧೬ ॥

ಮಧುರಸ್ಮಿತೇನ ರಮತೇ ಮಾಂಸಲಕುಚಭಾರಮಂದಗಮನೇನ ।
ಮಧ್ಯೇಕಾಂಚಿ ಮನೋ ಮೇ ಮನಸಿಜಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗರ್ವಬೀಜೇನ ॥ ೧೭ ॥

ಧರಣಿಮಯೀಂ ತರಣಿಮಯೀಂ ಪವನಮಯೀಂ ಗಗನದಹನಹೋತೃಮಯೀಮ್ ।
ಅಂಬುಮಯೀಮಿಂದುಮಯೀಮಂಬಾಮನುಕಂಪಮಾದಿಮಾಮೀಕ್ಷೇ ॥ ೧೮ ॥

ಲೀನಸ್ಥಿತಿಮುನಿಹೃದಯೇ ಧ್ಯಾನಸ್ತಿಮಿತಂ ತಪಸ್ಯದುಪಕಂಪಮ್ ।
ಪೀನಸ್ತನಭರಮೀಡೇ ಮೀನಧ್ವಜತಂತ್ರಪರಮತಾತ್ಪರ್ಯಮ್ ॥ ೧೯ ॥

ಶ್ವೇತಾ ಮಂಥರಹಸಿತೇ ಶಾತಾ ಮಧ್ಯೇ ಚ ವಾಙ್ಮನೋಽತೀತಾ ।
ಶೀತಾ ಲೋಚನಪಾತೇ ಸ್ಫೀತಾ ಕುಚಸೀಮ್ನಿ ಶಾಶ್ವತೀ ಮಾತಾ ॥ ೨೦ ॥

ಪುರತಃ ಕದಾನುಕರವೈ ಪುರವೈರಿವಿಮರ್ದಪುಲಕಿತಾಂಗಲತಾಮ್ ।
ಪುನತೀಂ ಕಾಂಚೀದೇಶಂ ಪುಷ್ಪಾಯುಧವೀರ್ಯಸರಸಪರಿಪಾಟೀಮ್ ॥ ೨೧ ॥

ಪುಣ್ಯಾ ಕಾಽಪಿ ಪುರಂಧ್ರೀ ಪುಂಖಿತಕಂದರ್ಪಸಂಪದಾ ವಪುಷಾ ।
ಪುಲಿನಚರೀ ಕಂಪಾಯಾಃ ಪುರಮಥನಂ ಪುಲಕನಿಚುಲಿತಂ ಕುರುತೇ ॥ ೨೨ ॥

ತನಿಮಾದ್ವೈತವಲಗ್ನಂ ತರುಣಾರುಣಸಂಪ್ರದಾಯತನುಲೇಖಮ್ ।
ತಟಸೀಮನಿ ಕಂಪಾಯಾಸ್ತರುಣಿಮಸರ್ವಸ್ವಮಾದ್ಯಮದ್ರಾಕ್ಷಮ್ ॥ ೨೩ ॥

ಪೌಷ್ಟಿಕಕರ್ಮವಿಪಾಕಂ ಪೌಷ್ಪಶರಂ ಸವಿಧಸೀಮ್ನಿ ಕಂಪಾಯಾಃ ।
ಅದ್ರಾಕ್ಷಮಾತ್ತಯೌವನಮಭ್ಯುದಯಂ ಕಂಚಿದರ್ಧಶಶಿಮೌಳೇಃ ॥ ೨೪ ॥

ಸಂಶ್ರಿತಕಾಂಚೀದೇಶೇ ಸರಸಿಜದೌರ್ಭಾಗ್ಯಜಾಗ್ರದುತ್ತಂಸೇ ।
ಸಂವಿನ್ಮಯೇ ವಿಲೀಯೇ ಸಾರಸ್ವತಪುರುಷಕಾರಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೇ ॥ ೨೫ ॥

ಮೋದಿತಮಧುಕರವಿಶಿಖಂ ಸ್ವಾದಿಮಸಮುದಾಯಸಾರಕೋದಂಡಮ್ ।
ಆದೃತಕಾಂಚೀಖೇಲನಮಾದಿಮಮಾರುಣ್ಯಭೇದಮಾಕಲಯೇ ॥ ೨೬ ॥

ಉರರೀಕೃತಕಾಂಚಿಪುರೀಮುಪನಿಷದರವಿಂದಕುಹರಮಧುಧಾರಾಮ್ ।
ಉನ್ನಮ್ರಸ್ತನಕಲಶೀಮುತ್ಸವಲಹರೀಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಶಂಭೋಃ ॥ ೨೭ ॥

ಏಣಶಿಶುದೀರ್ಘಲೋಚನಮೇನಃಪರಿಪಂಥಿ ಸಂತತಂ ಭಜತಾಮ್ ।
ಏಕಾಮ್ರನಾಥಜೀವಿತಮೇವಂಪದದೂರಮೇಕಮವಲಂಬೇ ॥ ೨೮ ॥

See Also  Bala Ashtottara Shatanama Stotram 2 In Telugu

ಸ್ಮಯಮಾನಮುಖಂ ಕಾಂಚೀಮಯಮಾನಂ ಕಮಪಿ ದೇವತಾಭೇದಮ್ ।
ದಯಮಾನಂ ವೀಕ್ಷ್ಯಮುಹುರ್ವಯಮಾನಂದಾಮೃತಾಂಬುಧೌ ಮಗ್ನಾಃ ॥ ೨೯ ॥

ಕುತುಕಜುಷಿ ಕಾಂಚಿದೇಶೇ ಕುಮುದತಪೋರಾಶಿಪಾಕಶೇಖರಿತೇ ।
ಕುರುತೇ ಮನೋವಿಹಾರಂ ಕುಲಗಿರಿಪರಿಬೃಢಕುಲೈಕಮಣಿದೀಪೇ ॥ ೩೦ ॥

ವೀಕ್ಷೇಮಹಿ ಕಾಂಚಿಪುರೇ ವಿಪುಲಸ್ತನಕಲಶಗರಿಮಪರವಶಿತಮ್ ।
ವಿದ್ರುಮಸಹಚರದೇಹಂ ವಿಭ್ರಮಸಮವಾಯಸಾರಸನ್ನಾಹಮ್ ॥ ೩೧ ॥

ಕುರುವಿಂದಗೋತ್ರಗಾತ್ರಂ ಕೂಲಚರಂ ಕಮಪಿ ನೌಮಿ ಕಂಪಾಯಾಃ ।
ಕೂಲಂಕಷಕುಚಕುಂಭಂ ಕುಸುಮಾಯುಧವೀರ್ಯಸಾರಸಂರಂಭಮ್ ॥ ೩೨ ॥

ಕುಟ್ಮಲಿತಕುಚಕಿಶೋರೈಃ ಕುರ್ವಾಣೈಃ ಕಾಂಚಿದೇಶಸೌಹಾರ್ದಮ್ ।
ಕುಂಕುಮಶೋಣೈರ್ನಿಚಿತಂ ಕುಶಲಪಥಂ ಶಂಭುಸುಕೃತಸಂಭಾರೈಃ ॥ ೩೩ ॥

ಅಂಕಿತಕಚೇನ ಕೇನಚಿದಂಧಂಕರಣೌಷಧೇನ ಕಮಲಾನಾಮ್ ।
ಅಂತಃಪುರೇಣ ಶಂಭೋರಲಂಕ್ರಿಯಾ ಕಾಽಪಿ ಕಲ್ಪ್ಯತೇ ಕಾಂಚ್ಯಾಮ್ ॥ ೩೪ ॥

ಊರೀಕರೋಮಿ ಸಂತತಮೂಷ್ಮಲಫಾಲೇನ ಲಾಲಿತಂ ಪುಂಸಾ ।
ಉಪಕಂಪಮುಚಿತಖೇಲನಮುರ್ವೀಧರವಂಶಸಂಪದುನ್ಮೇಷಮ್ ॥ ೩೫ ॥

ಅಂಕುರಿತಸ್ತನಕೋರಕಮಂಕಾಲಂಕಾರಮೇಕಚೂತಪತೇಃ ।
ಆಲೋಕೇಮಹಿ ಕೋಮಲಮಾಗಮಸಲ್ಲಾಪಸಾರಯಾಥಾರ್ಥ್ಯಮ್ ॥ ೩೬ ॥

ಪುಂಜಿತಕರುಣಮುದಂಚಿತಶಿಂಜಿತಮಣಿಕಾಂಚಿ ಕಿಮಪಿ ಕಾಂಚಿಪುರೇ ।
ಮಂಜರಿತಮೃದುಲಹಾಸಂ ಪಿಂಜರತನುರುಚಿ ಪಿನಾಕಿಮೂಲಧನಮ್ ॥ ೩೭ ॥

ಲೋಲಹೃದಯೋಽಸ್ಮಿ ಶಂಭೋರ್ಲೋಚನಯುಗಳೇನ ಲೇಹ್ಯಮಾನಾಯಾಮ್ ।
ಲಾಲಿತಪರಮಶಿವಾಯಾಂ ಲಾವಣ್ಯಾಮೃತತರಂಗಮಾಲಾಯಾಮ್ ॥ ೩೮ ॥

ಮಧುಕರಸಹಚರಚಿಕುರೈರ್ಮದನಾಗಮಸಮಯದೀಕ್ಷಿತಕಟಾಕ್ಷೈಃ ।
ಮಂಡಿತಕಂಪಾತೀರೈಃ ಮಂಗಳಕಂದೈರ್ಮಮಾಸ್ತು ಸಾರೂಪ್ಯಮ್ ॥ ೩೯ ॥

ವದನಾರವಿಂದವಕ್ಷೋವಾಮಾಂಕತಟೀವಶಂವದೀಭೂತಾ ।
ಪೂರುಷತ್ರಿತಯೇ ತ್ರೇಧಾ ಪುರಂಧ್ರಿರೂಪಾ ತ್ವಮೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ॥ ೪೦ ॥

ಬಾಧಾಕರೀಂ ಭವಾಬ್ಧೇರಾಧಾರಾದ್ಯಂಬುಜೇಷು ವಿಚರಂತೀಮ್ ।
ಆಧಾರೀಕೃತಕಾಂಚೀಂ ಬೋಧಾಮೃತವೀಚಿಮೇವ ವಿಮೃಶಾಮಃ ॥ ೪೧ ॥

ಕಲಯಾಮ್ಯಂತಃ ಶಶಧರಕಲಯಾಽಂಕಿತಮೌಳಿಮಮಲಚಿದ್ವಲಯಾಮ್ ।
ಅಲಯಾಮಾಗಮಪೀಠೀನಿಲಯಾಂ ವಲಯಾಂಕಸುಂದರೀಮಂಬಾಮ್ ॥ ೪೨ ॥

ಶರ್ವಾದಿಪರಮಸಾಧಕಗುರ್ವಾನೀತಾಯ ಕಾಮಪೀಠಜುಷೇ ।
ಸರ್ವಾಕೃತಯೇ ಶೋಣಿಮಗರ್ವಾಯಾಸ್ಮೈ ಸಮರ್ಪ್ಯತೇ ಹೃದಯಮ್ ॥ ೪೩ ॥

ಸಮಯಾ ಸಾಂಧ್ಯಮಯೂಖೈಃ ಸಮಯಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸದೈವ ಶೀಲಿತಯಾ ।
ಉಮಯಾ ಕಾಂಚೀರತಯಾ ನ ಮಯಾ ಲಭ್ಯತ ಕಿಂ ನು ತಾದಾತ್ಮ್ಯಮ್ ॥ ೪೪ ॥

ಜಂತೋಸ್ತವ ಪದಪೂಜನಸಂತೋಷತರಂಗಿತಸ್ಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ।
ಬಂಧೋ ಯದಿ ಭವತಿ ಪುನಃ ಸಿಂಧೋರಂಭಸ್ಸುಬಂಭ್ರಮೀತಿ ಶಿಲಾ ॥ ೪೫ ॥

ಕುಂಡಲಿ ಕುಮಾರಿ ಕುಟಿಲೇ ಚಂಡಿ ಚರಾಚರಸವಿತ್ರಿ ಚಾಮುಂಡೇ ।
ಗುಣಿನಿ ಗುಹಾರಿಣಿ ಗುಹ್ಯೇ ಗುರುಮೂರ್ತೇ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ॥ ೪೬ ॥

ಅಭಿದಾಕೃತಿರ್ಭಿದಾಕೃತಿರಚಿದಾಕೃತಿರಪಿ ಚಿದಾಕೃತಿರ್ಮಾತಃ ।
ಅನಹಂತಾ ತ್ವಮಹಂತಾ ಭ್ರಮಯಸಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶಾಶ್ವತೀ ವಿಶ್ವಮ್ ॥ ೪೭ ॥

ಶಿವ ಶಿವ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸಮಂ ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷೀಕಟಾಕ್ಷಿತಾಃ ಪುರುಷಾಃ ।
ವಿಪಿನಂ ಭವನಮಮಿತ್ರಂ ಮಿತ್ರಂ ಲೋಷ್ಟಂ ಚ ಯುವತಿಬಿಂಬೋಷ್ಠಮ್ ॥ ೪೮ ॥

ಕಾಮಪರಿಪಂಥಿಕಾಮಿನಿ ಕಾಮೇಶ್ವರಿ ಕಾಮಪೀಠಮಧ್ಯಗತೇ ।
ಕಾಮದುಘಾ ಭವ ಕಮಲೇ ಕಾಮಕಲೇ ಕಾಮಕೋಟಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ॥ ೪೯ ॥

ಮಧ್ಯೇಹೃದಯಂ ಮಧ್ಯೇನಿಟಿಲಂ ಮಧ್ಯೇಶಿರೋಽಪಿ ವಾಸ್ತವ್ಯಾಮ್ ।
ಚಂಡಕರಶಕ್ರಕಾರ್ಮುಕಚಂದ್ರಸಮಾಭಾಂ ನಮಾಮಿ ಕಾಮಾಕ್ಷೀಮ್ ॥ ೫೦ ॥

ಅಧಿಕಾಂಚಿ ಕೇಳಿಲೋಲೈರಖಿಲಾಗಮಯಂತ್ರಮಂತ್ರತಂತ್ರಮಯೈಃ ।
ಅತಿಶೀತಂ ಮಮ ಮಾನಸಮಸಮಶರದ್ರೋಹಿಜೀವನೋಪಾಯೈಃ ॥ ೫೧ ॥

ನಂದತಿ ಮಮ ಹೃದಿ ಕಾಚನ ಮಂದಿರಯಂತೀ ನಿರಂತರಂ ಕಾಂಚೀಮ್ ।
ಇಂದುರವಿಮಂಡಲಕುಚಾ ಬಿಂದುವಿಯನ್ನಾದಪರಿಣತಾ ತರುಣೀ ॥ ೫೨ ॥

ಶಂಪಾಲತಾಸವರ್ಣಂ ಸಂಪಾದಯಿತುಂ ಭವಜ್ವರಚಿಕಿತ್ಸಾಮ್ ।
ಲಿಂಪಾಮಿ ಮನಸಿ ಕಿಂಚನ ಕಂಪಾತಟರೋಹಿ ಸಿದ್ಧಭೈಷಜ್ಯಮ್ ॥ ೫೩ ॥

ಅನುಮಿತಕುಚಕಾಠಿನ್ಯಾಮಧಿವಕ್ಷಃಪೀಠಮಂಗಜನ್ಮರಿಪೋಃ ।
ಆನಂದದಾಂ ಭಜೇ ತಾಮಾನಂಗಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಬೋಧಸಿರಾಮ್ ॥ ೫೪ ॥

See Also  Sri Gangadhara Stotram In Kannada

ಐಕ್ಷಿಷಿ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಹಸ್ತಾಂತಂ ವಿಸ್ಮಯಾರ್ಹವೃತ್ತಾಂತಮ್ ।
ಅಧಿಕಾಂಚಿ ನಿಗಮವಾಚಾಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಂ ಶೂಲಪಾಣಿಶುದ್ಧಾಂತಮ್ ॥ ೫೫ ॥

ಆಹಿತವಿಲಾಸಭಂಗೀಮಾಬ್ರಹ್ಮಸ್ತಂಬಶಿಲ್ಪಕಲ್ಪನಯಾ ।
ಆಶ್ರಿತಕಾಂಚೀಮತುಲಾಮಾದ್ಯಾಂ ವಿಸ್ಫೂರ್ತಿಮಾದ್ರಿಯೇ ವಿದ್ಯಾಮ್ ॥ ೫೬ ॥

ಮೂಕೋಽಪಿ ಜಟಿಲದುರ್ಗತಿಶೋಕೋಽಪಿ ಸ್ಮರತಿ ಯಃ ಕ್ಷಣಂ ಭವತೀಮ್ ।
ಏಕೋ ಭವತಿ ಸ ಜಂತುರ್ಲೋಕೋತ್ತರಕೀರ್ತಿರೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ॥ ೫೭ ॥

ಪಂಚದಶವರ್ಣರೂಪಂ ಕಂಚನ ಕಾಂಚೀವಿಹಾರಧೌರೇಯಮ್ ।
ಪಂಚಶರೀಯಂ ಶಂಭೋರ್ವಂಚನವೈದಗ್ಧ್ಯಮೂಲಮವಲಂಬೇ ॥ ೫೮ ॥

ಪರಿಣತಿಮತೀಂ ಚತುರ್ಧಾ ಪದವೀಂ ಸುಧಿಯಾಂ ಸಮೇತ್ಯ ಸೌಷುಮ್ನೀಮ್ ।
ಪಂಚಾಶದರ್ಣಕಲ್ಪಿತಮದಶಿಲ್ಪಾಂ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ॥ ೫೯ ॥

ಆದಿಕ್ಷನ್ಮಮ ಗುರುರಾಡಾದಿಕ್ಷಾಂತಾಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾಂ ವಿದ್ಯಾಮ್ ।
ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಚಾಪದಂಡಾಂ ನೇದಿಷ್ಠಾಮೇವ ಕಾಮಪೀಠಗತಾಮ್ ॥ ೬೦ ॥

ತುಷ್ಯಾಮಿ ಹರ್ಷಿತಸ್ಮರಶಾಸನಯಾ ಕಾಂಚಿಪುರಕೃತಾಸನಯಾ ।
ಸ್ವಾಸನಯಾ ಸಕಲಜಗದ್ಭಾಸನಯಾ ಕಲಿತಶಂಬರಾಸನಯಾ ॥ ೬೧ ॥

ಪ್ರೇಮವತೀ ಕಂಪಾಯಾಂ ಸ್ಥೇಮವತೀ ಯತಿಮನಸ್ಸು ಭೂಮವತೀ ।
ಸಾಮವತೀ ನಿತ್ಯಗಿರಾ ಸೋಮವತೀ ಶಿರಸಿ ಭಾತಿ ಹೈಮವತೀ ॥ ೬೨ ॥

ಕೌತುಕಿನಾ ಕಂಪಾಯಾಂ ಕೌಸುಮಚಾಪೇನ ಕೀಲಿತೇನಾಂತಃ ।
ಕುಲದೈವತೇನ ಮಹತಾ ಕುಟ್ಮಲಮುದ್ರಾಂ ಧುನೋತು ನಃಪ್ರತಿಭಾ ॥ ೬೩ ॥

ಯೂನಾ ಕೇನಾಪಿ ಮಿಲದ್ದೇಹಾ ಸ್ವಾಹಾಸಹಾಯತಿಲಕೇನ ।
ಸಹಕಾರಮೂಲದೇಶೇ ಸಂವಿದ್ರೂಪಾ ಕುಟುಂಬಿನೀ ರಮತೇ ॥ ೬೪ ॥

ಕುಸುಮಶರಗರ್ವಸಂಪತ್ಕೋಶಗೃಹಂ ಭಾತಿ ಕಾಂಚಿದೇಶಗತಮ್ ।
ಸ್ಥಾಪಿತಮಸ್ಮಿನ್ಕಥಮಪಿ ಗೋಪಿತಮಂತರ್ಮಯಾ ಮನೋರತ್ನಮ್ ॥ ೬೫ ॥

ದಗ್ಧಷಡಧ್ವಾರಣ್ಯಂ ದರದಲಿತಕುಸುಂಭಸಂಭೃತಾರುಣ್ಯಮ್ ।
ಕಲಯೇ ನವತಾರುಣ್ಯಂ ಕಂಪಾತಟಸೀಮ್ನಿ ಕಿಮಪಿ ಕಾರುಣ್ಯಮ್ ॥ ೬೬ ॥

ಅಧಿಕಾಂಚಿ ವರ್ಧಮಾನಾಮತುಲಾಂ ಕರವಾಣಿ ಪಾರಣಾಮಕ್ಷ್ಣೋಃ ।
ಆನಂದಪಾಕಭೇದಾಮರುಣಿಮಪರಿಣಾಮಗರ್ವಪಲ್ಲವಿತಾಮ್ ॥ ೬೭ ॥

ಬಾಣಸೃಣಿಪಾಶಕಾರ್ಮುಕಪಾಣಿಮಮುಂ ಕಮಪಿ ಕಾಮಪೀಠಗತಮ್ ।
ಏಣಧರಕೋಣಚೂಡಂ ಶೋಣಿಮಪರಿಪಾಕಭೇದಮಾಕಲಯೇ ॥ ೬೮ ॥

ಕಿಂ ವಾ ಫಲತಿ ಮಮಾನ್ಯೈರ್ಬಿಂಬಾಧರಚುಂಬಿಮಂದಹಾಸಮುಖೀ ।
ಸಂಬಾಧಕರೀ ತಮಸಾಮಂಬಾ ಜಾಗರ್ತಿ ಮನಸಿ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ॥ ೬೯ ॥

ಮಂಚೇ ಸದಾಶಿವಮಯೇ ಪರಿಶಿವಮಯಲಲಿತಪೌಷ್ಪಪರ್ಯಂಕೇ ।
ಅಧಿಚಕ್ರಮಧ್ಯಮಾಸ್ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ನಾಮ ಕಿಮಪಿ ಮಮ ಭಾಗ್ಯಮ್ ॥ ೭೦ ॥

ರಕ್ಷ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ಕಾಮಪೀಠೀಲಾಸಿಕಯಾ ಘನಕೃಪಾಂಬುರಾಶಿಕಯಾ ।
ಶ್ರುತಿಯುವತಿಕುಂತಲೀಮಣಿಮಾಲಿಕಯಾ ತುಹಿನಶೈಲಬಾಲಿಕಯಾ ॥ ೭೧ ॥

ಲೀಯೇ ಪುರಹರಜಾಯೇ ಮಾಯೇ ತವ ತರುಣಪಲ್ಲವಚ್ಛಾಯೇ ।
ಚರಣೇ ಚಂದ್ರಾಭರಣೇ ಕಾಂಚೀಶರಣೇ ನತಾರ್ತಿಸಂಹರಣೇ ॥ ೭೨ ॥

ಮೂರ್ತಿಮತಿ ಮುಕ್ತಿಬೀಜೇ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಸ್ತಬಕಿತಚಕೋರಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೇ ।
ಮೋದಿತಕಂಪಾಕೂಲೇ ಮುಹುರ್ಮುಹುರ್ಮನಸಿ ಮುಮುದಿಷಾಽಸ್ಮಾಕಮ್ ॥ ೭೩ ॥

ವೇದಮಯೀಂ ನಾದಮಯೀಂ ಬಿಂದುಮಯೀಂ ಪರಪದೋದ್ಯದಿಂದುಮಯೀಮ್ ।
ಮಂತ್ರಮಯೀಂ ತಂತ್ರಮಯೀಂ ಪ್ರಕೃತಿಮಯೀಂ ನೌಮಿ ವಿಶ್ವವಿಕೃತಿಮಯೀಮ್ ॥ ೭೪ ॥

ಪುರಮಥನಪುಣ್ಯಕೋಟೀ ಪುಂಜಿತಕವಿಲೋಕಸೂಕ್ತಿರಸಧಾಟೀ ।
ಮನಸಿ ಮಮ ಕಾಮಕೋಟೀ ವಿಹರತು ಕರುಣಾವಿಪಾಕಪರಿಪಾಟೀ ॥ ೭೫ ॥

ಕುಟಿಲಂ ಚಟುಲಂ ಪೃಥುಲಂ ಮೃದುಲಂ ಕಚನಯನಜಘನಚರಣೇಷು ।
ಅವಲೋಕಿತಮವಲಂಬಿತಮಧಿಕಂಪಾತಟಮಮೇಯಮಸ್ಮಾಭಿಃ ॥ ೭೬ ॥

ಪ್ರತ್ಯಙ್ಮುಖ್ಯಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಪ್ರಸಾದದೀಪಾಂಕುರೇಣ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ।
ಪಶ್ಯಾಮಿ ನಿಸ್ತುಲಮಹೋ ಪಚೇಲಿಮಂ ಕಮಪಿ ಪರಶಿವೋಲ್ಲಾಸಮ್ ॥ ೭೭ ॥

ವಿದ್ಯೇ ವಿಧಾತೃವಿಷಯೇ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಕಾಳಿ ಕಾಮಕೋಟಿಕಲೇ ।
ಭಾರತಿ ಭೈರವಿ ಭದ್ರೇ ಶಾಕಿನಿ ಶಾಂಭವಿ ಶಿವೇ ಸ್ತುವೇ ಭವತೀಮ್ ॥ ೭೮ ॥

ಮಾಲಿನಿ ಮಹೇಶಚಾಲಿನಿ ಕಾಂಚೀಖೇಲಿನಿ ವಿಪಕ್ಷಕಾಲಿನಿ ತೇ ।
ಶೂಲಿನಿ ವಿದ್ರುಮಶಾಲಿನಿ ಸುರಜನಪಾಲಿನಿ ಕಪಾಲಿನಿ ನಮೋಽಸ್ತು ॥ ೭೯ ॥

See Also  108 Names Of Sri Uma In Kannada

ದೇಶಿಕ ಇತಿ ಕಿಂ ಶಂಕೇ ತತ್ತಾದೃಕ್ತವ ನು ತರುಣಿಮೋನ್ಮೇಷಃ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶೂಲಪಾಣೇಃ ಕಾಮಾಗಮಸಮಯತಂತ್ರದೀಕ್ಷಾಯಾಮ್ ॥ ೮೦ ॥

ವೇತಂಡಕುಂಭಡಂಬರವೈತಂಡಿಕಕುಚಭರಾರ್ತಮಧ್ಯಾಯ ।
ಕುಂಕುಮರುಚೇ ನಮಸ್ಯಾಂ ಶಂಕರನಯನಾಮೃತಾಯ ರಚಯಾಮಃ ॥ ೮೧ ॥

ಅಧಿಕಾಂಚಿತಮಣಿಕಾಂಚನಕಾಂಚೀಮಧಿಕಾಂಚಿ ಕಾಂಚಿದದ್ರಾಕ್ಷಮ್ ।
ಅವನತಜನಾನುಕಂಪಾಮನುಕಂಪಾಕೂಲಮಸ್ಮದನುಕೂಲಾಮ್ ॥ ೮೨ ॥

ಪರಿಚಿತಕಂಪಾತೀರಂ ಪರ್ವತರಾಜನ್ಯಸುಕೃತಸನ್ನಾಹಮ್ ।
ಪರಗುರುಕೃಪಯಾ ವೀಕ್ಷೇ ಪರಮಶಿವೋತ್ಸಂಗಮಂಗಳಾಭರಣಮ್ ॥ ೮೩ ॥

ದಗ್ಧಮದನಸ್ಯ ಶಂಭೋಃ ಪ್ರಥೀಯಸೀಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವೈದಗ್ಧೀಮ್ ।
ತವ ದೇವಿ ತರುಣಿಮಶ್ರೀಚತುರಿಮಪಾಕೋ ನ ಚಕ್ಷಮೇ ಮಾತಃ ॥ ೮೪ ॥

ಮದಜಲತಮಾಲಪತ್ರಾ ವಸನಿತಪತ್ರಾ ಕರಾದೃತಖಾನಿತ್ರಾ ।
ವಿಹರತಿ ಪುಳಿಂದಯೋಷಾ ಗುಂಜಾಭೂಷಾ ಫಣೀಂದ್ರಕೃತವೇಷಾ ॥ ೮೫ ॥

ಅಂಕೇ ಶುಕಿನೀ ಗೀತೇ ಕೌತುಕಿನೀ ಪರಿಸರೇ ಚ ಗಾಯಕಿನೀ ।
ಜಯಸಿ ಸವಿಧೇಽಂಬ ಭೈರವಮಂಡಲಿನೀ ಶ್ರವಸಿ ಶಂಖಕುಂಡಲಿನೀ ॥ ೮೬ ॥

ಪ್ರಣತಜನತಾಪವರ್ಗಾ ಕೃತಬಹುಸರ್ಗಾ ಸಸಿಂಹಸಂಸರ್ಗಾ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮುದಿತಭರ್ಗಾ ಹತರಿಪುವರ್ಗಾ ತ್ವಮೇವ ಸಾ ದುರ್ಗಾ ॥ ೮೭ ॥

ಶ್ರವಣಚಲದ್ವೇತಂಡಾ ಸಮರೋದ್ದಂಡಾ ಧುತಾಸುರಶಿಖಂಡಾ ।
ದೇವಿ ಕಲಿತಾಂತ್ರಷಂಡಾ ಧೃತನರಮುಂಡಾ ತ್ವಮೇವ ಚಾಮುಂಡಾ ॥ ೮೮ ॥

ಉರ್ವೀಧರೇಂದ್ರಕನ್ಯೇ ದರ್ವೀಭರಿತೇನ ಭಕ್ತಪೂರೇಣ ।
ಗುರ್ವೀಮಕಿಂಚನಾರ್ತಿಂ ಖರ್ವೀಕುರುಷೇ ತ್ವಮೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ॥ ೮೯ ॥

ತಾಡಿತರಿಪುಪರಿಪೀಡನಭಯಹರಣ ನಿಪುಣಹಲಮುಸಲಾ ।
ಕ್ರೋಡಪತಿಭೀಷಣಮುಖೀ ಕ್ರೀಡಸಿ ಜಗತಿ ತ್ವಮೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ॥ ೯೦ ॥

ಸ್ಮರಮಥನವರಣಲೋಲಾ ಮನ್ಮಥಹೇಲಾವಿಲಾಸಮಣಿಶಾಲಾ ।
ಕನಕರುಚಿಚೌರ್ಯಶೀಲಾ ತ್ವಮಂಬ ಬಾಲಾ ಕರಾಬ್ಜಧೃತಮಾಲಾ ॥ ೯೧ ॥

ವಿಮಲಪಟೀ ಕಮಲಕುಟೀ ಪುಸ್ತಕರುದ್ರಾಕ್ಷಶಸ್ತಹಸ್ತಪುಟೀ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಕ್ಷ್ಮಲಾಕ್ಷೀ ಕಲಿತವಿಪಂಚೀ ವಿಭಾಸಿ ವೈರಿಂಚೀ ॥ ೯೨ ॥

ಕುಂಕುಮರುಚಿಪಿಂಗಮಸೃಕ್ಪಂಕಿಲಮುಂಡಾಲಿಮಂಡಿತಂ ಮಾತಃ ।
ಜಯತಿ ತವ ರೂಪಧೇಯಂ ಜಪಪಟಪುಸ್ತಕವರಾಭಯಕರಾಬ್ಜಮ್ ॥ ೯೩ ॥

ಕನಕಮಣಿಕಲಿತಭೂಷಾಂ ಕಾಲಾಯಸಕಲಹಶೀಲಕಾಂತಿಕಲಾಮ್ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶೀಲಯೇ ತ್ವಾಂ ಕಪಾಲಶೂಲಾಭಿರಾಮಕರಕಮಲಾಮ್ ॥ ೯೪ ॥

ಲೋಹಿತಿಮಪುಂಜಮಧ್ಯೇ ಮೋಹಿತಭುವನೇ ಮುದಾ ನಿರೀಕ್ಷಂತೇ ।
ವದನಂ ತವ ಕುಚಯುಗಳಂ ಕಾಂಚೀಸೀಮಾಂ ಚ ಕೇಽಪಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ॥ ೯೫ ॥

ಜಲಧಿದ್ವಿಗುಣಿತಹುತವಹದಿಶಾದಿನೇಶ್ವರಕಳಾಶ್ವಿನೇಯದಳೈಃ ।
ನಳಿನೈರ್ಮಹೇಶಿ ಗಚ್ಛಸಿ ಸರ್ವೋತ್ತರಕರಕಮಲದಳಮಮಲಮ್ ॥ ೯೬ ॥

ಸತ್ಕೃತದೇಶಿಕಚರಣಾಃ ಸಬೀಜನಿರ್ಬೀಜಯೋಗನಿಶ್ಶ್ರೇಣ್ಯಾ ।
ಅಪವರ್ಗಸೌಧವಲಭೀಮಾರೋಹಂತ್ಯಂಬ ಕೇಽಪಿ ತವ ಕೃಪಯಾ ॥ ೯೭ ॥

ಅಂತರಪಿ ಬಹಿರಪಿ ತ್ವಂ ಜಂತುತತೇರಂತಕಾಂತಕೃದಹಂತೇ ।
ಚಿಂತಿತಸಂತಾನವತಾಂ ಸಂತತಮಪಿ ತಂತನೀಷಿ ಮಹಿಮಾನಮ್ ॥ ೯೮ ॥

ಕಳಮಂಜುಳವಾಗನುಮಿತಗಲಪಂಜರಗತಶುಕಗ್ರಹೌತ್ಕಂಠ್ಯಾತ್ ।
ಅಂಬ ರದನಾಂಬರಂ ತೇ ಬಿಂಬಫಲಂ ಶಂಬರಾರಿಣಾ ನ್ಯಸ್ತಮ್ ॥ ೯೯ ॥

ಜಯ ಜಯ ಜಗದಂಬ ಶಿವೇ ಜಯ ಜಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಜಯ ಜಯಾದ್ರಿಸುತೇ ।
ಜಯ ಜಯ ಮಹೇಶದಯಿತೇ ಜಯ ಜಯ ಚಿದ್ಗಗನಕೌಮುದೀಧಾರೇ ॥ ೧೦೦ ॥

ಆರ್ಯಾಶತಕಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠತಾಮಾರ್ಯಾಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷೇಣ ।
ನಿಸ್ಸರತಿ ವದನಕಮಲಾದ್ವಾಣೀ ಪೀಯೂಷಧೋರಣೀ ದಿವ್ಯಾ ॥ ೧೦೧ ॥

– Chant Stotras in other Languages –

Mooka Panchasati-Mandasmitha Satakam (1) in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil