Mooka Panchasati-Mandasmitha Satakam (2) In Kannada

॥ Mooka Panchasati-Mandasmitha Satakam (2) Kannada Lyrics ॥

॥ ಮೂಕಪಂಚಶತಿ – ೨ – ಪಾದಾರವಿಂದಶತಕಂ ॥

ಮಹಿಮ್ನಃ ಪಂಥಾನಂ ಮದನಪರಿಪಂಥಿಪ್ರಣಯಿನಿ
ಪ್ರಭುರ್ನಿರ್ಣೇತುಂ ತೇ ಭವತಿ ಯತಮಾನೋಽಪಿ ಕತಮಃ ।
ತಥಾಪಿ ಶ್ರೀಕಾಂಚೀವಿಹೃತಿರಸಿಕೇ ಕೋಽಪಿ ಮನಸೋ
ವಿಪಾಕಸ್ತ್ವತ್ಪಾದಸ್ತುತಿವಿಧಿಷು ಜಲ್ಪಾಕಯತಿ ಮಾಮ್ ॥ ೧ ॥

ಗಲಗ್ರಾಹೀ ಪೌರಂದರಪುರವನೀಪಲ್ಲವರುಚಾಂ
ಧೃತಪ್ರಾಥಮ್ಯಾನಾಮರುಣಮಹಸಾಮಾದಿಮಗುರುಃ ।
ಸಮಿಂಧೇ ಬಂಧೂಕಸ್ತಬಕಸಹಯುಧ್ವಾ ದಿಶಿ ದಿಶಿ
ಪ್ರಸರ್ಪನ್ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಶ್ಚರಣಕಿರಣಾನಾಮರುಣಿಮಾ ॥ ೨ ॥

ಮರಾಲೀನಾಂ ಯಾನಾಭ್ಯಸನಕಲನಾಮೂಲಗುರವೇ
ದರಿದ್ರಾಣಾಂ ತ್ರಾಣವ್ಯತಿಕರಸುರೋದ್ಯಾನತರವೇ ।
ತಮಸ್ಕಾಂಡಪ್ರೌಢಿಪ್ರಕಟನತಿರಸ್ಕಾರಪಟವೇ
ಜನೋಽಯಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಶ್ಚರಣನಲಿನಾಯ ಸ್ಪೃಹಯತೇ ॥ ೩ ॥

ವಹಂತೀ ಸೈಂದೂರೀಂ ಸರಣಿಮವನಮ್ರಾಮರಪುರೀ-
ಪುರಂಧ್ರೀಸೀಮಂತೇ ಕವಿಕಮಲಬಾಲಾರ್ಕಸುಷಮಾ ।
ತ್ರಯೀಸೀಮಂತಿನ್ಯಾಃ ಸ್ತನತಟನಿಚೋಲಾರುಣಪಟೀ
ವಿಭಾಂತೀ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಪದನಲಿನಕಾಂತಿರ್ವಿಜಯತೇ ॥ ೪ ॥

ಪ್ರಣಮ್ರೀಭೂತಸ್ಯ ಪ್ರಣಯಕಲಹತ್ರಸ್ತಮನಸಃ
ಸ್ಮರಾರಾತೇಶ್ಚೂಡಾವಿಯತಿ ಗೃಹಮೇಧೀ ಹಿಮಕರಃ ।
ಯಯೋಃ ಸಾಂಧ್ಯಾಂ ಕಾಂತಿಂ ವಹತಿ ಸುಷಮಾಭಿಶ್ಚರಣಯೋಃ
ತಯೋರ್ಮೇ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಹೃದಯಮಪತಂದ್ರಂ ವಿಹರತಾಮ್ ॥ ೫ ॥

ಯಯೋಃ ಪೀಠಾಯಂತೇ ವಿಬುಧಮುಕುಟೀನಾಂ ಪಟಲಿಕಾ
ಯಯೋಃ ಸೌಧಾಯಂತೇ ಸ್ವಯಮುದಯಭಾಜೋ ಭಣಿತಯಃ ।
ಯಯೋಃ ದಾಸಾಯಂತೇ ಸರಸಿಜಭವಾದ್ಯಾಶ್ಚರಣಯೋಃ
ತಯೋರ್ಮೇ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ದಿನಮನು ವರೀವರ್ತು ಹೃದಯಮ್ ॥ ೬ ॥

ನಯಂತೀ ಸಂಕೋಚಂ ಸರಸಿಜರುಚಂ ದಿಕ್ಪರಿಸರೇ
ಸೃಜಂತೀ ಲೌಹಿತ್ಯಂ ನಖಕಿರಣಚಂದ್ರಾರ್ಧಖಚಿತಾ ।
ಕವೀಂದ್ರಾಣಾಂ ಹೃತ್ಕೈರವವಿಕಸನೋದ್ಯೋಗಜನನೀ
ಸ್ಫುರಂತೀ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಚರಣರುಚಿಸಂಧ್ಯಾ ವಿಜಯತೇ ॥ ೭ ॥

ವಿರಾವೈರ್ಮಾಂಜೀರೈಃ ಕಿಮಪಿ ಕಥಯಂತೀವ ಮಧುರಂ
ಪುರಸ್ತಾದಾನಮ್ರೇ ಪುರವಿಜಯಿನಿ ಸ್ಮೇರವದನೇ ।
ವಯಸ್ಯೇವ ಪ್ರೌಢಾ ಶಿಥಿಲಯತಿ ಯಾ ಪ್ರೇಮಕಲಹ-
ಪ್ರರೋಹಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಚರಣಯುಗಳೀ ಸಾ ವಿಜಯತೇ ॥ ೮ ॥

ಸುಪರ್ವಸ್ತ್ರೀಲೋಲಾಲಕಪರಿಚಿತಂ ಷಟ್ಪದಕುಲೈಃ
ಸ್ಫುರಲ್ಲಾಕ್ಷಾರಾಗಂ ತರುಣತರಣಿಜ್ಯೋತಿರರುಣೈಃ ।
ಭೃತಂ ಕಾಂತ್ಯಂಭೋಭಿಃ ವಿಸೃಮರಮರಂದೈಃ ಸರಸಿಜೈಃ
ವಿಧತ್ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಚರಣಯುಗಳಂ ಬಂಧುಪದವೀಮ್ ॥ ೯ ॥

ರಜಃಸಂಸರ್ಗೇಽಪಿ ಸ್ಥಿತಮರಜಸಾಮೇವ ಹೃದಯೇ
ಪರಂ ರಕ್ತತ್ವೇನ ಸ್ಥಿತಮಪಿ ವಿರಕ್ತೈಕಶರಣಮ್ ।
ಅಲಭ್ಯಂ ಮಂದಾನಾಂ ದಧದಪಿ ಸದಾ ಮಂದಗತಿತಾಂ
ವಿಧತ್ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಚರಣಯುಗಮಾಶ್ಚರ್ಯಲಹರೀಮ್ ॥ ೧೦ ॥

ಜಟಾಲಾ ಮಂಜೀರಸ್ಫುರದರುಣರತ್ನಾಂಶುನಿಕರೈಃ
ನಿಷಿದಂತೀ ಮಧ್ಯೇ ನಖರುಚಿಝರೀಗಾಂಗಪಯಸಾಮ್ ।
ಜಗತ್ತ್ರಾಣಂ ಕರ್ತುಂ ಮಮ ಜನನಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿಯತಂ
ತಪಶ್ಚರ್ಯಾಂ ಧತ್ತೇ ತವ ಚರಣಪಾಥೋಜಯುಗಳೀ ॥ ೧೧ ॥

ತುಲಾಕೋಟಿದ್ವಂದ್ವಕ್ಕಣಿತಭಣಿತಾಭೀತಿವಚಸೋಃ
ವಿನಮ್ರಂ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ವಿಸೃಮರಮಹಃಪಾಟಲಿತಯೋಃ ।
ಕ್ಷಣಂ ವಿನ್ಯಾಸೇನ ಕ್ಷಪಿತತಮಸೋರ್ಮೇ ಲಲಿತಯೋಃ
ಪುನೀಯಾನ್ಮೂರ್ಧಾನಂ ಪುರಹರಪುರಂಧ್ರೀ ಚರಣಯೋಃ ॥ ೧೨ ॥

ಭವಾನಿ ದ್ರುಹ್ಯೇತಾಂ ಭವನಿಬಿಡಿತೇಭ್ಯೋ ಮಮ ಮುಹು-
ಸ್ತಮೋವ್ಯಾಮೋಹೇಭ್ಯಸ್ತವ ಜನನಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚರಣೌ ।
ಯಯೋರ್ಲಾಕ್ಷಾಬಿಂದುಸ್ಫುರಣಧರಣಾದ್ಧೂರ್ಜಟಿಜಟಾ-
ಕುಟೀರಾ ಶೋಣಾಂಕಂ ವಹತಿ ವಪುರೇಣಾಂಕಕಲಿಕಾ ॥ ೧೩ ॥

ಪವಿತ್ರೀಕುರ್ಯುರ್ನಃ ಪದತಲಭುವಃ ಪಾಟಲರುಚಃ
ಪರಾಗಾಸ್ತೇ ಪಾಪಪ್ರಶಮನಧುರೀಣಾಃ ಪರಶಿವೇ ।
ಕಣಂ ಲಬ್ಧುಂ ಯೇಷಾಂ ನಿಜಶಿರಸಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಿವಶಾ
ವಲಂತೋ ವ್ಯಾತನ್ವಂತ್ಯಹಮಹಮಿಕಾಂ ಮಾಧವಮುಖಾಃ ॥ ೧೪ ॥

ಬಲಾಕಾಮಾಲಾಭಿರ್ನಖರುಚಿಮಯೀಭಿಃ ಪರಿವೃತೇ
ವಿನಮ್ರಸ್ವರ್ನಾರೀವಿಕಚಕಚಕಾಲಾಂಬುದಕುಲೇ ।
ಸ್ಫುರಂತಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುಟದಳಿತಬಂಧೂಕಸುಹೃದ-
ಸ್ತಟಿಲ್ಲೇಖಾಯಂತೇ ತವ ಚರಣಪಾಥೋಜಕಿರಣಾಃ ॥ ೧೫ ॥

ಸರಾಗಃ ಸದ್ವೇಷಃ ಪ್ರಸೃಮರಸರೋಜೇ ಪ್ರತಿದಿನಂ
ನಿಸರ್ಗಾದಾಕ್ರಾಮನ್ವಿಬುಧಜನಮೂರ್ಧಾನಮಧಿಕಮ್ ।
ಕಥಂಕಾರಂ ಮಾತಃ ಕಥಯ ಪದಪದ್ಮಸ್ತವ ಸತಾಂ
ನತಾನಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಟಯತಿ ಕೈವಲ್ಯಸರಣಿಮ್ ॥ ೧೬ ॥

ಜಪಾಲಕ್ಷ್ಮೀಶೋಣೋ ಜನಿತಪರಮಜ್ಞಾನನಳಿನೀ-
ವಿಕಾಸವ್ಯಾಸಂಗೋ ವಿಫಲಿತಜಗಜ್ಜಾಡ್ಯಗರಿಮಾ ।
ಮನಃಪೂರ್ವಾದ್ರಿಂ ಮೇ ತಿಲಕಯತು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತರಸಾ
ತಮಸ್ಕಾಂಡದ್ರೋಹೀ ತವ ಚರಣಪಾಥೋಜರಮಣಃ ॥ ೧೭ ॥

ನಮಸ್ಕುರ್ಮಃ ಪ್ರೇಂಖನ್ಮಣಿಕಟಕನೀಲೋತ್ಪಲಮಹಃ-
ಪಯೋಧೌ ರಿಂಖದ್ಭಿರ್ನಖಕಿರಣಫೇನೈರ್ಧವಳಿತೇ ।
ಸ್ಫುಟಂ ಕುರ್ವಾಣಾಯ ಪ್ರಬಲಚಲದೌರ್ವಾನಲಶಿಖಾ-
ವಿತರ್ಕಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸತತಮರುಣಿಮ್ನೇ ಚರಣಯೋಃ ॥ ೧೮ ॥

ಶಿವೇ ಪಾಶಾಯೇತಾಮಲಘುನಿ ತಮಃಕೂಪಕುಹರೇ
ದಿನಾಧೀಶಾಯೇತಾಂ ಮಮ ಹೃದಯಪಾಥೋಜವಿಪಿನೇ ।
ನಭೋಮಾಸಾಯೇತಾಂ ಸರಸಕವಿತಾರೀತಿಸರಿತಿ
ತ್ವದೀಯೌ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಸೃತಕಿರಣೌ ದೇವಿ ಚರಣೌ ॥ ೧೯ ॥

ನಿಷಕ್ತಂ ಶ್ರುತ್ಯಂತೇ ನಯನಮಿವ ಸದ್ವೃತ್ತರುಚಿರೈಃ
ಸಮೈರ್ಜುಷ್ಟಂ ಶುದ್ಧೈರಧರಮಿವ ರಮ್ಯೈರ್ದ್ವಿಜಗಣೈಃ ।
ಶಿವೇ ವಕ್ಷೋಜನ್ಮದ್ವಿತಯಮಿವ ಮುಕ್ತಾಶ್ರಿತಮುಮೇ
ತ್ವದೀಯಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಣತಶರಣಂ ನೌಮಿ ಚರಣಮ್ ॥ ೨೦ ॥

ನಮಸ್ಯಾಸಂಸಜ್ಜನ್ನಮುಚಿಪರಿಪಂಥಿಪ್ರಣಯಿನೀ-
ನಿಸರ್ಗಪ್ರೇಂಖೋಲತ್ಕುರಲಕುಲಕಾಲಾಹಿಶಬಲೇ ।
ನಖಚ್ಛಾಯಾದುಗ್ಧೋದಧಿಪಯಸಿ ತೇ ವೈದ್ರುಮರುಚಾಂ
ಪ್ರಚಾರಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಚುರಯತಿ ಪಾದಾಬ್ಜಸುಷಮಾ ॥ ೨೧ ॥

ಕದಾ ದೂರೀಕರ್ತುಂ ಕಟುದುರಿತಕಾಕೋಲಜನಿತಂ
ಮಹಾಂತಂ ಸಂತಾಪಂ ಮದನಪರಿಪಂಥಿಪ್ರಿಯತಮೇ ।
ಕ್ಷಣಾತ್ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತ್ರಿಭುವನಪರೀತಾಪಹರಣೇ
ಪಟೀಯಾಂಸಂ ಲಪ್ಸ್ಯೇ ಪದಕಮಲಸೇವಾಮೃತರಸಮ್ ॥ ೨೨ ॥

ಯಯೋಃ ಸಾಂಧ್ಯಂ ರೋಚಿಃ ಸತತಮರುಣಿಮ್ನೇ ಸ್ಪೃಹಯತೇ
ಯಯೋಶ್ಚಾಂದ್ರೀ ಕಾಂತಿಃ ಪರಿಪತತಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಖರುಚಿಮ್ ।
ಯಯೋಃ ಪಾಕೋದ್ರೇಕಂ ಪಿಪಠಿಷತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಕಿಸಲಯಂ
ಮ್ರದಿಮ್ನಃ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮನಸಿ ಚರಣೌ ತೌ ತನುಮಹೇ ॥ ೨೩ ॥

ಜಗನ್ನೇದಂ ನೇದಂ ಪರಮಿತಿ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಯತಿಭಿಃ
ಕುಶಾಗ್ರೀಯಸ್ವಾಂತೈಃ ಕುಶಲಧಿಷಣೈಃ ಶಾಸ್ತ್ರಸರಣೌ ।
ಗವೇಷ್ಯಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಧ್ರುವಮಕೃತಕಾನಾಂ ಗಿರಿಸುತೇ
ಗಿರಾಮೈದಂಪರ್ಯಂ ತವ ಚರಣಪದ್ಮಂ ವಿಜಯತೇ ॥ ೨೪ ॥

ಕೃತಸ್ನಾನಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಮೃತಸರಸಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿತರಾಂ
ದಧಾನಂ ವೈಶದ್ಯಂ ಕಲಿತರಸಮಾನಂದಸುಧಯಾ ।
ಅಲಂಕಾರಂ ಭೂಮೇರ್ಮುನಿಜನಮನಶ್ಚಿನ್ಮಯಮಹಾ-
ಪಯೋಧೇರಂತಸ್ಸ್ಥಂ ತವ ಚರಣರತ್ನಂ ಮೃಗಯತೇ ॥ ೨೫ ॥

ಮನೋಗೇಹೇ ಮೋಹೋದ್ಭವತಿಮಿರಪೂರ್ಣೇ ಮಮ ಮುಹುಃ
ದರಿದ್ರಾಣೀಕುರ್ವನ್ದಿನಕರಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕಿರಣೈಃ ।
ವಿಧತ್ತಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಸೃಮರತಮೋವಂಚನಚಣಃ
ಕ್ಷಣಾರ್ಧಂ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಚರಣಮಣಿದೀಪೋ ಜನನಿ ತೇ ॥ ೨೬ ॥

ಕವೀನಾಂ ಚೇತೋವನ್ನಖರರುಚಿಸಂಪರ್ಕಿ ವಿಬುಧ-
ಸ್ರವಂತೀಸ್ರೋತೋವತ್ಪಟುಮುಖರಿತಂ ಹಂಸಕರವೈಃ ।
ದಿನಾರಂಭಶ್ರೀವನ್ನಿಯತಮರುಣಚ್ಛಾಯಸುಭಗಂ
ಮದಂತಃ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಫುರತು ಪದಪಂಕೇರುಹಯುಗಮ್ ॥ ೨೭ ॥

See Also  Sri Rama Anatha Ashtakam 2 In Kannada

ಸದಾ ಕಿಂ ಸಂಪರ್ಕಾತ್ಪ್ರಕೃತಿಕಠಿನೈರ್ನಾಕಿಮುಕುಟೈಃ
ತಟೈರ್ನೀಹಾರಾದ್ರೇರಧಿಕಮಣುನಾ ಯೋಗಿಮನಸಾ ।
ವಿಭಿಂತೇ ಸಮ್ಮೋಹಂ ಶಿಶಿರಯತಿ ಭಕ್ತಾನಪಿ ದೃಶಾಮ್
ಅದೃಶ್ಯಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಟಯತಿ ತೇ ಪಾದಯುಗಳಮ್ ॥ ೨೮ ॥

ಪವಿತ್ರಾಭ್ಯಾಮಂಬ ಪ್ರಕೃತಿಮೃದುಲಾಭ್ಯಾಂ ತವ ಶಿವೇ
ಪದಾಭ್ಯಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಸಭಮಭಿಭೂತೈಃ ಸಚಕಿತೈಃ ।
ಪ್ರವಾಲೈರಂಭೋಜೈರಪಿ ಚ ವನವಾಸವ್ರತದಶಾಃ
ಸದೈವಾರಭ್ಯಂತೇ ಪರಿಚರಿತನಾನಾದ್ವಿಜಗಣೈಃ ॥ ೨೯ ॥

ಚಿರಾದ್ದೃಶ್ಯಾ ಹಂಸೈಃ ಕಥಮಪಿ ಸದಾ ಹಂಸಸುಲಭಂ
ನಿರಸ್ಯಂತೀ ಜಾಡ್ಯಂ ನಿಯತಜಡಮಧ್ಯೈಕಶರಣಮ್ ।
ಅದೋಷವ್ಯಾಸಂಗಾ ಸತತಮಪಿ ದೋಷಾಪ್ತಿಮಲಿನಂ
ಪಯೋಜಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಪರಿಹಸತಿ ಪಾದಾಬ್ಜಯುಗಲೀ ॥ ೩೦ ॥

ಸುರಾಣಾಮಾನಂದಪ್ರಬಲನತಯಾ ಮಂಡನತಯಾ
ನಖೇಂದುಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಭಿರ್ವಿಸೃಮರತಮಃಖಂಡನತಯಾ ।
ಪಯೋಜಶ್ರೀದ್ವೇಷವ್ರತರತತಯಾ ತ್ವಚ್ಚರಣಯೋಃ
ವಿಲಾಸಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಟಯತಿ ನೈಶಾಕರದಶಾಮ್ ॥ ೩೧ ॥

ಸಿತಿಮ್ನಾ ಕಾಂತೀನಾಂ ನಖರಜನುಷಾಂ ಪಾದನಳಿನ-
ಚ್ಛವೀನಾಂ ಶೋಣಿಮ್ನಾ ತವ ಜನನಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಮನೇ ।
ಲಭಂತೇ ಮಂದಾರಗ್ರಥಿತನವಬಂಧೂಕಕುಸುಮ-
ಸ್ರಜಾಂ ಸಾಮೀಚೀನ್ಯಂ ಸುರಪುರಪುರಂಧ್ರೀಕಚಭರಾಃ ॥ ೩೨ ॥

ಸ್ಫುರನ್ಮಧ್ಯೇ ಶುದ್ಧೇ ನಖಕಿರಣದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿಪಯಸಾಂ
ವಹನ್ನಬ್ಜಂ ಚಕ್ರಂ ದರಮಪಿ ಚ ಲೇಖಾತ್ಮಕತಯಾ ।
ಶ್ರಿತೋ ಮಾತ್ಸ್ಯಂ ರೂಪಂ ಶ್ರಿಯಮಪಿ ದಧಾನೋ ನಿರುಪಮಾಂ
ತ್ರಿಧಾಮಾ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಪದನಲಿನನಾಮಾ ವಿಜಯತೇ ॥ ೩೩ ॥

ನಖಶ್ರೀಸನ್ನದ್ಧಸ್ತಬಕನಿಚಿತಃ ಸ್ವೈಶ್ಚ ಕಿರಣೈಃ
ಪಿಶಂಗೈಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಟಿತಲಸತ್ಪಲ್ಲವರುಚಿಃ ।
ಸತಾಂ ಗಮ್ಯಃ ಶಂಕೇ ಸಕಲಫಲದಾತಾ ಸುರತರುಃ
ತ್ವದೀಯಃ ಪಾದೋಽಯಂ ತುಹಿನಗಿರಿರಾಜನ್ಯತನಯೇ ॥ ೩೪ ॥

ವಷಟ್ಕುರ್ವನ್ಮಾಂಜೀರಜಕಲಕಲೈಃ ಕರ್ಮಲಹರೀ-
ಹವೀಂಷಿ ಪ್ರೋದ್ದಂಡಂ ಜ್ವಲತಿ ಪರಮಜ್ಞಾನದಹನೇ ।
ಮಹೀಯಾನ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುಟಮಹಸಿ ಜೋಹೋತಿ ಸುಧಿಯಾಂ
ಮನೋವೇದ್ಯಾಂ ಮಾತಸ್ತವ ಚರಣಯಜ್ವಾ ಗಿರಿಸುತೇ ॥ ೩೫ ॥

ಮಹಾಮಂತ್ರಂ ಕಿಂಚಿನ್ಮಣಿಕಟಕನಾದೈರ್ಮೃದು ಜಪನ್
ಕ್ಷಿಪಂದಿಕ್ಷು ಸ್ವಚ್ಛಂ ನಖರುಚಿಮಯಂ ಭಾಸ್ಮನರಜಃ ।
ನತಾನಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕೃತಿಪಟುರುಚ್ಚಾಟ್ಯ ಮಮತಾ-
ಪಿಶಾಚೀಂ ಪಾದೋಽಯಂ ಪ್ರಕಟಯತಿ ತೇ ಮಾಂತ್ರಿಕದಶಾಮ್ ॥ ೩೬ ॥

ಉದೀತೇ ಬೋಧೇಂದೌ ತಮಸಿ ನಿತರಾಂ ಜಗ್ಮುಷಿ ದಶಾಂ
ದರಿದ್ರಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಟಮನುರಾಗಂ ವಿದಧತೀ ।
ಸಿತೇನಾಚ್ಛಾದ್ಯಾಂಗಂ ನಖರುಚಿಪಟೇನಾಂಘ್ರಿಯುಗಳೀ-
ಪುರಂಧ್ರೀ ತೇ ಮಾತಃ ಸ್ವಯಮಭಿಸರತ್ಯೇವ ಹೃದಯಮ್ ॥ ೩೭ ॥

ದಿನಾರಂಭಃ ಸಂಪನ್ನಳಿನವಿಪಿನಾನಾಮಭಿನವೋ
ವಿಕಾಸೋ ವಾಸಂತಃ ಸುಕವಿಪಿಕಲೋಕಸ್ಯ ನಿಯತಃ ।
ಪ್ರದೋಷಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಟಪರಮಜ್ಞಾನಶಶಿನ-
ಶ್ಚಕಾಸ್ತಿ ತ್ವತ್ಪಾದಸ್ಮರಣಮಹಿಮಾ ಶೈಲತನಯೇ ॥ ೩೮ ॥

ಧೃತಚ್ಛಾಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಸರಸಿರುಹಮೈತ್ರೀಪರಿಚಿತಂ
ನಿಧಾನಂ ದೀಪ್ತೀನಾಂ ನಿಖಿಲಜಗತಾಂ ಬೋಧಜನಕಮ್ ।
ಮುಮುಕ್ಷೂಣಾಂ ಮಾರ್ಗಪ್ರಥನಪಟು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪದವೀಂ
ಪದಂ ತೇ ಪಾತಂಗೀಂ ಪರಿಕಲಯತೇ ಪರ್ವತಸುತೇ ॥ ೩೯ ॥

ಶನೈಸ್ತೀರ್ತ್ವಾ ಮೋಹಾಂಬುಧಿಮಥ ಸಮಾರೋಢುಮನಸಃ
ಕ್ರಮಾತ್ಕೈವಲ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ಸುಕೃತಿಸುಲಭಾಂ ಸೌಧವಲಭೀಮ್ ।
ಲಭಂತೇ ನಿಃಶ್ರೇಣೀಮಿವ ಝಟಿತಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚರಣಂ
ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾಭಿಸ್ತೇ ಪುರಮಥನಸೀಮಂತಿನಿ ಜನಾಃ ॥ ೪೦ ॥

ಪ್ರಚಂಡಾರ್ತಿಕ್ಷೋಭಪ್ರಮಥನಕೃತೇ ಪ್ರಾತಿಭಸರಿ-
ತ್ಪ್ರವಾಹಪ್ರೋದ್ದಂಡೀಕರಣಜಲದಾಯ ಪ್ರಣಮತಾಮ್ ।
ಪ್ರದೀಪಾಯ ಪ್ರೌಢೇ ಭವತಮಸಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚರಣ-
ಪ್ರಸಾದೌನ್ಮುಖ್ಯಾಯ ಸ್ಪೃಹಯತಿ ಜನೋಽಯಂ ಜನನಿ ತೇ ॥ ೪೧ ॥

ಮರುದ್ಭಿಃ ಸಂಸೇವ್ಯಾ ಸತತಮಪಿ ಚಾಂಚಲ್ಯರಹಿತಾ
ಸದಾರುಣ್ಯಂ ಯಾಂತೀ ಪರಿಣತಿದರಿದ್ರಾಣಸುಷಮಾ ।
ಗುಣೋತ್ಕರ್ಷಾನ್ಮಾಂಜೀರಕಕಳಕಳೈಸ್ತರ್ಜನಪಟುಃ
ಪ್ರವಾಲಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಪರಿಹಸತಿ ಪಾದಾಬ್ಜಯುಗಳೀ ॥ ೪೨ ॥

ಜಗದ್ರಕ್ಷಾದಕ್ಷಾ ಜಲಜರುಚಿಶಿಕ್ಷಾಪಟುತರಾ
ಸುರೈರ್ನಮ್ಯಾ ರಮ್ಯಾ ಸತತಮಭಿಗಮ್ಯಾ ಬುಧಜನೈಃ ।
ದ್ವಯೀ ಲೀಲಾಲೋಲಾ ಶ್ರುತಿಷು ಸುರಪಾಲಾದಿಮುಕುಟೀ-
ತಟೀಸೀಮಾಧಾಮಾ ತವ ಜನನಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪದಯೋಃ ॥ ೪೩ ॥

ಗಿರಾಂ ದೂರೌ ಚೋರೌ ಜಡಿಮತಿಮಿರಾಣಾಂ ಕೃತಜಗ-
ತ್ಪರಿತ್ರಾಣೌ ಶೋಣೌ ಮುನಿಹೃದಯಲೀಲೈಕನಿಪುಣೌ ।
ನಖೈಃ ಸ್ಮೇರೌ ಸಾರೌ ನಿಗಮವಚಸಾಂ ಖಂಡಿತಭವ-
ಗ್ರಹೋನ್ಮಾದೌ ಪಾದೌ ತವ ಜನನಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಲಯೇ ॥ ೪೪ ॥

ಅವಿಶ್ರಾಂತಂ ಪಂಕಂ ಯದಪಿ ಕಲಯನ್ಯಾವಕಮಯಂ
ನಿರಸ್ಯನ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಣಮನಜುಷಾಂ ಪಂಕಮಖಿಲಮ್ ।
ತುಲಾಕೋಟಿದ್ವಂದಂ ದಧದಪಿ ಚ ಗಚ್ಛನ್ನತುಲತಾಂ
ಗಿರಾಂ ಮಾರ್ಗಂ ಪಾದೋ ಗಿರಿವರಸುತೇ ಲಂಘಯತಿ ತೇ ॥ ೪೫ ॥

ಪ್ರವಾಲಂ ಸವ್ರೀಲಂ ವಿಪಿನವಿವರೇ ವೇಪಯತಿ ಯಾ
ಸ್ಫುರಲ್ಲೀಲಂ ಬಾಲಾತಪಮಧಿಕಬಾಲಂ ವದತಿ ಯಾ ।
ರುಚಿಂ ಸಾಂಧ್ಯಾಂ ವಂಧ್ಯಾಂ ವಿರಚಯತಿ ಯಾ ವರ್ಧಯತು ಸಾ
ಶಿವಂ ಮೇ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಪದನಳಿನಪಾಟಲ್ಯಲಹರೀ ॥ ೪೬ ॥

ಕಿರನ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾರೀತಿಂ ನಖಮುಖರುಚಾ ಹಂಸಮನಸಾಂ
ವಿತನ್ವಾನಃ ಪ್ರೀತಿಂ ವಿಕಚತರುಣಾಂಭೋರುಹರುಚಿಃ ।
ಪ್ರಕಾಶಃ ಶ್ರೀಪಾದಸ್ತವ ಜನನಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತನುತೇ
ಶರತ್ಕಾಲಪ್ರೌಢಿಂ ಶಶಿಶಕಲಚೂಡಪ್ರಿಯತಮೇ ॥ ೪೭ ॥

ನಖಾಂಕೂರಸ್ಮೇರದ್ಯುತಿವಿಮಲಗಂಗಾಂಭಸಿ ಸುಖಂ
ಕೃತಸ್ನಾನಂ ಜ್ಞಾನಾಮೃತಮಮಲಮಾಸ್ವಾದ್ಯ ನಿಯತಮ್ ।
ಉದಂಚನ್ಮಂಜೀರಸ್ಫುರಣಮಣಿದೀಪೇ ಮಮ ಮನೋ
ಮನೋಜ್ಞೇ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಶ್ಚರಣಮಣಿಹರ್ಮ್ಯೇ ವಿಹರತಾಮ್ ॥ ೪೮ ॥

ಭವಾಂಭೋಧೌ ನೌಕಾಂ ಜಡಿಮವಿಪಿನೇ ಪಾವಕಶಿಖಾ-
ಮಮರ್ತ್ಯೇಂದ್ರಾದೀನಾಮಧಿಮಕುಟಮುತ್ತಂಸಕಲಿಕಾಮ್ ।
ಜಗತ್ತಾಪೇ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಮಕೃತಕವಚಃಪಂಜರಪುಟೇ
ಶುಕಸ್ತ್ರೀಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮನಸಿ ಕಲಯೇ ಪಾದಯುಗಲೀಮ್ ॥ ೪೯ ॥

ಪರಾತ್ಮಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಪ್ರತಿಫಲನಚುಂಚುಃ ಪ್ರಣಮತಾಂ
ಮನೋಜ್ಞಸ್ತ್ವತ್ಪಾದೋ ಮಣಿಮುಕುರಮುದ್ರಾಂ ಕಲಯತೇ ।
ಯದೀಯಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕೃತಿಮಸೃಣಾಃ ಶೋಧಕದಶಾಂ
ವಿಧಾತುಂ ಚೇಷ್ಠಂತೇ ಬಲರಿಪುವಧೂಟೀಕಚಭರಾಃ ॥ ೫೦ ॥

ಅವಿಶ್ರಾಂತಂ ತಿಷ್ಠನ್ನಕೃತಕವಚಃಕಂದರಪುಟೀ-
ಕುಟೀರಾಂತಃ ಪ್ರೌಢಂ ನಖರುಚಿಸಟಾಲೀಂ ಪ್ರಕಟಯನ್ ।
ಪ್ರಚಂಡಂ ಖಂಡತ್ವಂ ನಯತು ಮಮ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತರಸಾ
ತಮೋವೇತಂಡೇಂದ್ರಂ ತವ ಚರಣಕಂಠೀರವಪತಿಃ ॥ ೫೧ ॥

ಪುರಸ್ತಾತ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಚುರರಸಮಾಖಂಡಲಪುರೀ-
ಪುರಂಧ್ರೀಣಾಂ ಲಾಸ್ಯಂ ತವ ಲಲಿತಮಾಲೋಕ್ಯ ಶನಕೈಃ ।
ನಖಶ್ರೀಭಿಃ ಸ್ಮೇರಾ ಬಹು ವಿತನುತೇ ನೂಪುರರವೈ-
ಶ್ಚಮತ್ಕೃತ್ಯಾ ಶಂಕೇ ಚರಣಯುಗಳೀ ಚಾಟುರಚನಾಃ ॥ ೫೨ ॥

See Also  108 Names Of Sri Satyanarayana – Ashtottara Shatanamavali In Kannada

ಸರೋಜಂ ನಿಂದಂತೀ ನಖಕಿರಣಕರ್ಪೂರಶಿಶಿರಾ
ನಿಷಿಕ್ತಾ ಮಾರಾರೇರ್ಮುಕುಟಶಶಿರೇಖಾಹಿಮಜಲೈಃ ।
ಸ್ಫುರಂತೀ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುಟರುಚಿಮಯೇ ಪಲ್ಲವಚಯೇ
ತವಾಧತ್ತೇ ಮೈತ್ರೀಂ ಪಥಿಕಸುದೃಶಾ ಪಾದಯುಗಳೀ ॥ ೫೩ ॥

ನತಾನಾಂ ಸಂಪತ್ತೇರನವರತಮಾಕರ್ಷಣಜಪಃ
ಪ್ರರೋಹತ್ಸಂಸಾರಪ್ರಸರಗರಿಮಸ್ತಂಭನಜಪಃ ।
ತ್ವದೀಯಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮರಹರಮನೋಮೋಹನಜಪಃ
ಪಟೀಯಾನ್ನಃ ಪಾಯಾತ್ಪದನಳಿನಮಂಜೀರನಿನದಃ ॥ ೫೪ ॥

ವಿತನ್ವೀಥಾ ನಾಥೇ ಮಮ ಶಿರಸಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೃಪಯಾ
ಪದಾಂಭೋಜನ್ಯಾಸಂ ಪಶುಪರಿಬೃಢಪ್ರಾಣದಯಿತೇ ।
ಪಿಬಂತೋ ಯನ್ಮುದ್ರಾಂ ಪ್ರಕಟಮುಪಕಂಪಾಪರಿಸರಂ
ದೃಶಾ ನಾನಂದ್ಯಂತೇ ನಲಿನಭವನಾರಾಯಣಮುಖಾಃ ॥ ೫೫ ॥

ಪ್ರಣಾಮೋದ್ಯದ್ಬೃಂದಾರಕಮುಕುಟಮಂದಾರಕಲಿಕಾ-
ವಿಲೋಲಲ್ಲೋಲಂಬಪ್ರಕರಮಯಧೂಮಪ್ರಚುರಿಮಾ ।
ಪ್ರದೀಪ್ತಃ ಪಾದಾಬ್ಜದ್ಯುತಿವಿತತಿಪಾಟಲ್ಯಲಹರೀ-
ಕೃಶಾನುಃ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮಮ ದಹತು ಸಂಸಾರವಿಪಿನಮ್ ॥ ೫೬ ॥

ವಲಕ್ಷಶ್ರೀರೃಕ್ಷಾಧಿಪಶಿಶುಸದೃಕ್ಷೈಸ್ತವ ನಖೈಃ
ಜಿಘೃಕ್ಷುರ್ದಕ್ಷತ್ವಂ ಸರಸಿರುಹಭಿಕ್ಷುತ್ವಕರಣೇ ।
ಕ್ಷಣಾನ್ಮೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕ್ಷಪಿತಭವಸಂಕ್ಷೋಭಗರಿಮಾ
ವಚೋವೈಚಕ್ಷಣ್ಯಂ ಚರಣಯುಗಲೀ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯತಾತ್ ॥ ೫೭ ॥

ಸಮಂತಾತ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕ್ಷತತಿಮಿರಸಂತಾನಸುಭಗಾನ್
ಅನಂತಾಭಿರ್ಭಾಭಿರ್ದಿನಮನು ದಿಗಂತಾನ್ವಿರಚಯನ್ ।
ಅಹಂತಾಯಾ ಹಂತಾ ಮಮ ಜಡಿಮದಂತಾವಲಹರಿಃ
ವಿಭಿಂತಾಂ ಸಂತಾಪಂ ತವ ಚರಣಚಿಂತಾಮಣಿರಸೌ ॥ ೫೮ ॥

ದಧಾನೋ ಭಾಸ್ವತ್ತಾಮಮೃತನಿಲಯೋ ಲೋಹಿತವಪುಃ
ವಿನಮ್ರಾಣಾಂ ಸೌಮ್ಯೋ ಗುರುರಪಿ ಕವಿತ್ವಂ ಚ ಕಲಯನ್ ।
ಗತೌ ಮಂದೋ ಗಂಗಾಧರಮಹಿಷಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಭಜತಾಂ
ತಮಃಕೇತುರ್ಮಾತಸ್ತವ ಚರಣಪದ್ಮೋ ವಿಜಯತೇ ॥ ೫೯ ॥

ನಯಂತೀಂ ದಾಸತ್ವಂ ನಲಿನಭವಮುಖ್ಯಾನಸುಲಭ-
ಪ್ರದಾನಾದ್ದೀನಾನಾಮಮರತರುದೌರ್ಭಾಗ್ಯಜನನೀಮ್ ।
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಕ್ಷೇಮಕ್ಷಯವಿಧಿಷು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪದಯೋ-
ರ್ಧುರೀಣಾಮೀಷ್ಟೇ ಕರಸ್ತವ ಭಣಿತುಮಾಹೋಪುರುಷಿಕಾಮ್ ॥ ೬೦ ॥

ಜನೋಽಯಂ ಸಂತಪ್ತೋ ಜನನಿ ಭವಚಂಡಾಂಶುಕಿರಣೈಃ
ಅಲಬ್ಧ್ವೈಕಂ ಶೀತಂ ಕಣಮಪಿ ಪರಜ್ಞಾನಪಯಸಃ ।
ತಮೋಮಾರ್ಗೇ ಪಾಂಥಸ್ತವ ಝಟಿತಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶಿಶಿರಾಂ
ಪದಾಂಭೋಜಚ್ಛಾಯಾಂ ಪರಮಶಿವಜಾಯೇ ಮೃಗಯತೇ ॥ ೬೧ ॥

ಜಯತ್ಯಂಬ ಶ್ರೀಮನ್ನಖಕಿರಣಚೀನಾಂಶುಕಮಯಂ
ವಿತಾನಂ ಬಿಭ್ರಾಣೇ ಸುರಮುಕುಟಸಂಘಟ್ಟಮಸೃಣೇ ।
ನಿಜಾರುಣ್ಯಕ್ಷೌಮಾಸ್ತರಣವತಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸುಲಭಾ
ಬುಧೈಃ ಸಂವಿನ್ನಾರೀ ತವ ಚರಣಮಾಣಿಕ್ಯಭವನೇ ॥ ೬೨ ॥

ಪ್ರತೀಮಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರಿತತರುಣಾದಿತ್ಯಕಿರಣ-
ಶ್ರಿಯೋ ಮೂಲದ್ರವ್ಯಂ ತವ ಚರಣಮದ್ರೀಂದ್ರತನಯೇ ।
ಸುರೇಂದ್ರಾಶಾಮಾಪೂರಯತಿ ಯದಸೌ ಧ್ವಾಂತಮಖಿಲಂ
ಧುನೀತೇ ದಿಗ್ಭಾಗಾನಪಿ ಚ ಮಹಸಾ ಪಾಟಲಯತೇ ॥ ೬೩ ॥

ಮಹಾಭಾಷ್ಯವ್ಯಾಖ್ಯಾಪಟುಶಯನಮಾರೋಪಯತಿ ವಾ
ಸ್ಮರವ್ಯಾಪಾರೇರ್ಷ್ಯಾಪಿಶುನನಿಟಿಲಂ ಕಾರಯತಿ ವಾ ।
ದ್ವಿರೇಫಾಣಾಮಧ್ಯಾಸಯತಿ ಸತತಂ ವಾಧಿವಸತಿಂ
ಪ್ರಣಮ್ರಾಂಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಪದನಳಿನಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಗರಿಮಾ ॥ ೬೪ ॥

ವಿವೇಕಾಂಭಸ್ಸ್ರೋತಸ್ಸ್ನಪನಪರಿಪಾಟೀಶಿಶಿರಿತೇ
ಸಮೀಭೂತೇ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಮರಣಹಲಸಂಕರ್ಷಣವಶಾತ್ ।
ಸತಾಂ ಚೇತಃಕ್ಷೇತ್ರೇ ವಪತಿ ತವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚರಣೋ
ಮಹಾಸಂವಿತ್ಸಸ್ಯಪ್ರಕರವರಬೀಜಂ ಗಿರಿಸುತೇ ॥ ೬೫ ॥

ದಧಾನೋ ಮಂದಾರಸ್ತಬಕಪರಿಪಾಟೀಂ ನಖರುಚಾ
ವಹನ್ದೀಪ್ತಾಂ ಶೋಣಾಂಗುಲಿಪಟಲಚಾಂಪೇಯಕಲಿಕಾಮ್ ।
ಅಶೋಕೋಲ್ಲಾಸಂ ನಃ ಪ್ರಚುರಯತು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚರಣೋ
ವಿಕಾಸೀ ವಾಸಂತಃ ಸಮಯ ಇವ ತೇ ಶರ್ವದಯಿತೇ ॥ ೬೬ ॥

ನಖಾಂಶುಪ್ರಾಚುರ್ಯಪ್ರಸೃಮರಮರಾಲಾಲಿಧವಳಃ
ಸ್ಫುರನ್ಮಂಜೀರೋದ್ಯನ್ಮರಕತಮಹಶ್ಶೈವಲಯುತಃ ।
ಭವತ್ಯಾಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುಟಚರಣಪಾಟಲ್ಯಕಪಟೋ
ನದಃ ಶೋಣಾಭಿಖ್ಯೋ ನಗಪತಿತನೂಜೇ ವಿಜಯತೇ ॥ ೬೭ ॥

ಧುನಾನಂ ಪಂಕೌಘಂ ಪರಮಸುಲಭಂ ಕಂಟಕಕುಲೈಃ
ವಿಕಾಸವ್ಯಾಸಂಗಂ ವಿದಧದಪರಾಧೀನಮನಿಶಮ್ ।
ನಖೇಂದುಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಭಿರ್ವಿಶದರುಚಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿತರಾಮ್
ಅಸಾಮಾನ್ಯಂ ಮನ್ಯೇ ಸರಸಿಜಮಿದಂ ತೇ ಪದಯುಗಮ್ ॥ ೬೮ ॥

ಕರೀಂದ್ರಾಯ ದ್ರುಹ್ಯತ್ಯಲಸಗತಿಲೀಲಾಸು ವಿಮಲೈಃ
ಪಯೋಜೈರ್ಮಾತ್ಸರ್ಯಂ ಪ್ರಕಟಯತಿ ಕಾಮಂ ಕಲಯತೇ ।
ಪದಾಂಭೋಜದ್ವಂದ್ವಂ ತವ ತದಪಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಹೃದಯಂ
ಮುನೀನಾಂ ಶಾಂತಾನಾಂ ಕಥಮನಿಶಮಸ್ಮೈ ಸ್ಪೃಹಯತೇ ॥ ೬೯ ॥

ನಿರಸ್ತಾ ಶೋಣಿಮ್ನಾ ಚರಣಕಿರಣಾನಾಂ ತವ ಶಿವೇ
ಸಮಿಂಧಾನಾ ಸಂಧ್ಯಾರುಚಿರಚಲರಾಜನ್ಯತನಯೇ ।
ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯಾದೇನಂ ಪರಿಭವಿತುಮೇತತ್ಸಮರುಚಾಂ
ಸರೋಜಾನಾಂ ಜಾನೇ ಮುಕುಲಯತಿ ಶೋಭಾಂ ಪ್ರತಿದಿನಮ್ ॥ ೭೦ ॥

ಉಪಾದಿಕ್ಷದ್ದಾಕ್ಷ್ಯಂ ತವ ಚರಣನಾಮಾ ಗುರುರಸೌ
ಮರಾಲಾನಾಂ ಶಂಕೇ ಮಸೃಣಗತಿಲಾಲಿತ್ಯಸರಣೌ ।
ಅತಸ್ತೇ ನಿಸ್ತಂದ್ರಂ ನಿಯತಮಮುನಾ ಸಖ್ಯಪದವೀಂ
ಪ್ರಪನ್ನಂ ಪಾಥೋಜಂ ಪ್ರತಿ ದಧತಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕುತುಕಮ್ ॥ ೭೧ ॥

ದಧಾನೈಃ ಸಂಸರ್ಗಂ ಪ್ರಕೃತಿಮಲಿನೈಃ ಷಟ್ಪದಕುಲೈಃ
ದ್ವಿಜಾಧೀಶಶ್ಲಾಘಾವಿಧಿಷು ವಿದಧದ್ಭಿರ್ಮುಕುಲತಾಮ್ ।
ರಜೋಮಿಶ್ರೈಃ ಪದ್ಮೈರ್ನಿಯತಮಪಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪದಯೋಃ
ವಿರೋಧಸ್ತೇ ಯುಕ್ತೋ ವಿಷಮಶರವೈರಿಪ್ರಿಯತಮೇ ॥ ೭೨ ॥

ಕವಿತ್ವಶ್ರೀಮಿಶ್ರೀಕರಣನಿಪುಣೌ ರಕ್ಷಣಚಣೌ
ವಿಪನ್ನಾನಾಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಳಿನಮಸೃಣೌ ಶೋಣಕಿರಣೌ ।
ಮುನೀಂದ್ರಾಣಾಮಂತಃಕರಣಶರಣೌ ಮಂದಸರಣೌ
ಮನೋಜ್ಞೌ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ದುರಿತಹರಣೌ ನೌಮಿ ಚರಣೌ ॥ ೭೩ ॥

ಪರಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಸ್ಮಾದಪಿ ಚ ಪರಯೋರ್ಮುಕ್ತಿಕರಯೋಃ
ನಖಶ್ರೀಭಿರ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಕಲಿತತುಲಯೋಸ್ತಾಮ್ರತಲಯೋಃ ।
ನಿಲೀಯೇ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ನಿಗಮನುತಯೋರ್ನಾಕಿನತಯೋಃ
ನಿರಸ್ತಪ್ರೋನ್ಮೀಲನ್ನಳಿನಮದಯೋರೇವ ಪದಯೋಃ ॥ ೭೪ ॥

ಸ್ವಭಾವಾದನ್ಯೋನ್ಯಂ ಕಿಸಲಯಮಪೀದಂ ತವ ಪದಂ
ಮ್ರದಿಮ್ನಾ ಶೋಣಿಮ್ನಾ ಭಗವತಿ ದಧಾತೇ ಸದೃಶತಾಮ್ ।
ವನೇ ಪೂರ್ವಸ್ಯೇಚ್ಛಾ ಸತತಮವನೇ ಕಿಂ ತು ಜಗತಾಂ
ಪರಸ್ಯೇತ್ಥಂ ಭೇದಃ ಸ್ಫುರತಿ ಹೃದಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸುಧಿಯಾಮ್ ॥ ೭೫ ॥

ಕಥಂ ವಾಚಾಲೋಽಪಿ ಪ್ರಕಟಮಣಿಮಂಜೀರನಿನದೈಃ
ಸದೈವಾನಂದಾರ್ದ್ರಾನ್ವಿರಚಯತಿ ವಾಚಂಯಮಜನಾನ್ ।
ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ತೇ ಶೋಣಚ್ಛವಿರಪಿ ಚ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚರಣೋ
ಮನೀಷಾನೈರ್ಮಲ್ಯಂ ಕಥಮಿವ ನೃಣಾಂ ಮಾಂಸಲಯತೇ ॥ ೭೬ ॥

ಚಲತ್ತೃಷ್ಣಾವೀಚೀಪರಿಚಲನಪರ್ಯಾಕುಲತಯಾ
ಮುಹುರ್ಭ್ರಾಂತಸ್ತಾಂತಃ ಪರಮಶಿವವಾಮಾಕ್ಷಿ ಪರವಾನ್ ।
ತಿತೀರ್ಷುಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಚುರತರಕರ್ಮಾಂಬುಧಿಮಮುಂ
ಕದಾಹಂ ಲಪ್ಸ್ಯೇ ತೇ ಚರಣಮಣಿಸೇತುಂ ಗಿರಿಸುತೇ ॥ ೭೭ ॥

ವಿಶುಷ್ಯಂತ್ಯಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಸರಿತಿ ದುರಿತಗ್ರೀಷ್ಮಸಮಯ-
ಪ್ರಭಾವೇಣ ಕ್ಷೀಣೇ ಸತಿ ಮಮ ಮನಃಕೇಕಿನಿ ಶುಚಾ ।
ತ್ವದೀಯಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರಿತಚರಣಾಂಭೋದಮಹಿಮಾ
ನಭೋಮಾಸಾಟೋಪಂ ನಗಪತಿಸುತೇ ಕಿಂ ನ ಕುರುತೇ ॥ ೭೮ ॥

ವಿನಮ್ರಾಣಾಂ ಚೇತೋಭವನವಲಭೀಸೀಮ್ನಿ ಚರಣ-
ಪ್ರದೀಪೇ ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಂ ದಧತಿ ತವ ನಿರ್ಧೂತತಮಸಿ ।
ಅಸೀಮಾ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಯಮಲಘುದುಷ್ಕರ್ಮಲಹರೀ
ವಿಘೂರ್ಣಂತೀ ಶಾಂತಿಂ ಶಲಭಪರಿಪಾಟೀವ ಭಜತೇ ॥ ೭೯ ॥

See Also  Sri Devi Chatushasti Upachara Puja Stotram In Telugu

ವಿರಾಜಂತೀ ಶುಕ್ತಿರ್ನಖಕಿರಣಮುಕ್ತಾಮಣಿತತೇಃ
ವಿಪತ್ಪಾಥೋರಾಶೌ ತರಿರಪಿ ನರಾಣಾಂ ಪ್ರಣಮತಾಮ್ ।
ತ್ವದೀಯಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಧ್ರುವಮಲಘುವಹ್ನಿರ್ಭವವನೇ
ಮುನೀನಾಂ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನೇರರಣಿರಯಮಂಘಿರ್ವಿಜಯತೇ ॥ ೮೦ ॥

ಸಮಸ್ತೈಃ ಸಂಸೇವ್ಯಃ ಸತತಮಪಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಿಬುಧೈಃ
ಸ್ತುತೋ ಗಂಧರ್ವಸ್ತ್ರೀಸುಲಲಿತವಿಪಂಚೀಕಲರವೈಃ ।
ಭವತ್ಯಾ ಭಿಂದಾನೋ ಭವಗಿರಿಕುಲಂ ಜೃಂಭಿತತಮೋ-
ಬಲದ್ರೋಹೀ ಮಾತಶ್ಚರಣಪುರುಹೂತೋ ವಿಜಯತೇ ॥ ೮೧ ॥

ವಸಂತಂ ಭಕ್ತಾನಾಮಪಿ ಮನಸಿ ನಿತ್ಯಂ ಪರಿಲಸದ್-
ಘನಚ್ಛಾಯಾಪೂರ್ಣಂ ಶುಚಿಮಪಿ ನೃಣಾಂ ತಾಪಶಮನಮ್ ।
ನಖೇಂದುಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಭಿಃ ಶಿಶಿರಮಪಿ ಪದ್ಮೋದಯಕರಂ
ನಮಾಮಃ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಶ್ಚರಣಮಧಿಕಾಶ್ಚರ್ಯಕರಣಮ್ ॥ ೮೨ ॥

ಕವೀಂದ್ರಾಣಾಂ ನಾನಾಭಣಿತಿಗುಣಚಿತ್ರೀಕೃತವಚಃ-
ಪ್ರಪಂಚವ್ಯಾಪಾರಪ್ರಕಟನಕಲಾಕೌಶಲನಿಧಿಃ ।
ಅಧಃಕುರ್ವನ್ನಬ್ಜಂ ಸನಕಭೃಗುಮುಖ್ಯೈರ್ಮುನಿಜನೈಃ
ನಮಸ್ಯಃ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಶ್ಚರಣಪರಮೇಷ್ಠೀ ವಿಜಯತೇ ॥ ೮೩ ॥

ಭವತ್ಯಾಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರಿತಪದಪಂಕೇರುಹಭುವಾಂ
ಪರಾಗಾಣಾಂ ಪೂರೈಃ ಪರಿಹೃತಕಲಂಕವ್ಯತಿಕರೈಃ ।
ನತಾನಾಮಾಮೃಷ್ಟೇ ಹೃದಯಮುಕುರೇ ನಿರ್ಮಲರುಚಿ
ಪ್ರಸನ್ನೇ ನಿಶ್ಶೇಷಂ ಪ್ರತಿಫಲತಿ ವಿಶ್ವಂ ಗಿರಿಸುತೇ ॥ ೮೪ ॥

ತವ ತ್ರಸ್ತಂ ಪಾದಾತ್ಕಿಸಲಯಮರಣ್ಯಾಂತರಮಗಾತ್
ಪರಂ ರೇಖಾರೂಪಂ ಕಮಲಮಮುಮೇವಾಶ್ರಿತಮಭೂತ್ ।
ಜಿತಾನಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದ್ವಿತಯಮಪಿ ಯುಕ್ತಂ ಪರಿಭವೇ
ವಿದೇಶೇ ವಾಸೋ ವಾ ಶರಣಗಮನಂ ವಾ ನಿಜರಿಪೋಃ ॥ ೮೫ ॥

ಗೃಹೀತ್ವಾ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯಂ ನಿಗಮವಚಸಾಂ ದೇಶಿಕಕೃಪಾ-
ಕಟಾಕ್ಷಾರ್ಕಜ್ಯೋತಿಶ್ಶಮಿತಮಮತಾಬಂಧತಮಸಃ ।
ಯತಂತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತಿದಿವಸಮಂತರ್ದ್ರಢಯಿತುಂ
ತ್ವದೀಯಂ ಪಾದಾಬ್ಜಂ ಸುಕೃತಪರಿಪಾಕೇನ ಸುಜನಾಃ ॥ ೮೬ ॥

ಜಡಾನಾಮಪ್ಯಂಬ ಸ್ಮರಣಸಮಯೇ ತ್ವಚ್ಚರಣಯೋಃ
ಭ್ರಮನ್ಮಂಥಕ್ಷ್ಮಾಭೃದ್ಘುಮುಘುಮಿತಸಿಂಧುಪ್ರತಿಭಟಾಃ ।
ಪ್ರಸನ್ನಾಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಸಭಮಧರಸ್ಪಂದನಕರಾ
ಭವಂತಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದಂ ಪ್ರಕೃತಿಪರಿಪಕ್ವಾ ಭಣಿತಯಃ ॥ ೮೭ ॥

ವಹನ್ನಪ್ಯಶ್ರಾಂತಂ ಮಧುರನಿನದಂ ಹಂಸಕಮಸೌ
ತಮೇವಾಧಃ ಕರ್ತುಂ ಕಿಮಿವ ಯತತೇ ಕೇಳಿಗಮನೇ ।
ಭವಸ್ಯೈವಾನಂದಂ ವಿದಧದಪಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚರಣೋ
ಭವತ್ಯಾಸ್ತದ್ದ್ರೋಹಂ ಭಗವತಿ ಕಿಮೇವಂ ವಿತನುತೇ ॥ ೮೮ ॥

ಯದತ್ಯಂತಂ ತಾಮ್ಯತ್ಯಲಸಗತಿವಾರ್ತಾಸ್ವಪಿ ಶಿವೇ
ತದೇತತ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕೃತಿಮೃದುಲಂ ತೇ ಪದಯುಗಮ್ ।
ಕಿರೀಟೈಃ ಸಂಘಟ್ಟಂ ಕಥಮಿವ ಸುರೌಘಸ್ಯ ಸಹತೇ
ಮುನೀಂದ್ರಾಣಾಮಾಸ್ತೇ ಮನಸಿ ಚ ಕಥಂ ಸೂಚಿನಿಶಿತೇ ॥ ೮೯ ॥

ಮನೋರಂಗೇ ಮತ್ಕೇ ವಿಬುಧಜನಸಮ್ಮೋದಜನನೀ
ಸರಾಗವ್ಯಾಸಂಗಂ ಸರಸಮೃದುಸಂಚಾರಸುಭಗಾ ।
ಮನೋಜ್ಞಾ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಟಯತು ಲಾಸ್ಯಪ್ರಕರಣಂ
ರಣನ್ಮಂಜೀರಾ ತೇ ಚರಣಯುಗಳೀನರ್ತಕವಧೂಃ ॥ ೯೦ ॥

ಪರಿಷ್ಕುರ್ವನ್ಮಾತಃ ಪಶುಪತಿಕಪರ್ದಂ ಚರಣರಾಟ್
ಪರಾಚಾಂ ಹೃತ್ಪದ್ಮಂ ಪರಮಭಣಿತೀನಾಂ ಚ ಮಕುಟಮ್ ।
ಭವಾಖ್ಯೇ ಪಾಥೋಧೌ ಪರಿಹರತು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಮತಾ-
ಪರಾಧೀನತ್ವಂ ಮೇ ಪರಿಮುಷಿತಪಾಥೋಜಮಹಿಮಾ ॥ ೯೧ ॥

ಪ್ರಸೂನೈಃ ಸಂಪರ್ಕಾದಮರತರುಣೀಕುಂತಲಭವೈಃ
ಅಭೀಷ್ಟಾನಾಂ ದಾನಾದನಿಶಮಪಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಮತಾಮ್ ।
ಸ್ವಸಂಗಾತ್ಕಂಕೇಳಿಪ್ರಸವಜನಕತ್ವೇನ ಚ ಶಿವೇ
ತ್ರಿಧಾ ಧತ್ತೇ ವಾರ್ತಾಂ ಸುರಭಿರಿತಿ ಪಾದೋ ಗಿರಿಸುತೇ ॥ ೯೨ ॥

ಮಹಾಮೋಹಸ್ತೇನವ್ಯತಿಕರಭಯಾತ್ಪಾಲಯತಿ ಯೋ
ವಿನಿಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ನಿಜಜನಮನೋರತ್ನಮನಿಶಮ್ ।
ಸ ರಾಗಸ್ಯೋದ್ರೇಕಾತ್ಸತತಮಪಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತರಸಾ
ಕಿಮೇವಂ ಪಾದೋಽಸೌ ಕಿಸಲಯರುಚಿಂ ಚೋರಯತಿ ತೇ ॥ ೯೩ ॥

ಸದಾ ಸ್ವಾದುಂಕಾರಂ ವಿಷಯಲಹರೀಶಾಲಿಕಣಿಕಾಂ
ಸಮಾಸ್ವಾದ್ಯ ಶ್ರಾಂತಂ ಹೃದಯಶುಕಪೋತಂ ಜನನಿ ಮೇ ।
ಕೃಪಾಜಾಲೇ ಫಾಲೇಕ್ಷಣಮಹಿಷಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಭಸಾತ್
ಗೃಹೀತ್ವಾ ರುಂಧೀಥಾರಸ್ತವ ಪದಯುಗೀಪಂಜರಪುಟೇ ॥ ೯೪ ॥

ಧುನಾನಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮರಣಲವಮಾತ್ರೇಣ ಜಡಿಮ-
ಜ್ವರಪ್ರೌಢಿಂ ಗೂಢಸ್ಥಿತಿ ನಿಗಮನೈಕುಂಜಕುಹರೇ ।
ಅಲಭ್ಯಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕತಿಚನ ಲಭಂತೇ ಸುಕೃತಿನಃ
ಚಿರಾದನ್ವಿಷ್ಯಂತಸ್ತವ ಚರಣಸಿದ್ಧೌಷಧಮಿದಮ್ ॥ ೯೫ ॥

ರಣನ್ಮಂಜೀರಾಭ್ಯಾಂ ಲಲಿತಗಮನಾಭ್ಯಾಂ ಸುಕೃತಿನಾಂ
ಮನೋವಾಸ್ತವ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ಮಥಿತತಿಮಿರಾಭ್ಯಾಂ ನಖರುಚಾ ।
ನಿಧೇಯಾಭ್ಯಾಂ ಪತ್ಯಾ ನಿಜಶಿರಸಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸತತಂ
ನಮಸ್ತೇ ಪಾದಾಭ್ಯಾಂ ನಳಿನಮೃದುಲಾಭ್ಯಾಂ ಗಿರಿಸುತೇ ॥ ೯೬ ॥

ಸುರಾಗೇ ರಾಕೇಂದುಪ್ರತಿನಿಧಿಮುಖೇ ಪರ್ವತಸುತೇ
ಚಿರಾಲ್ಲಭ್ಯೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶಮಧನಜನಾನಾಂ ಪರಿಷದಾ ।
ಮನೋಭೃಂಗೋ ಮತ್ಕಃ ಪದಕಮಲಯುಗ್ಮೇ ಜನನಿ ತೇ
ಪ್ರಕಾಮಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತ್ರಿಪುರಹರವಾಮಾಕ್ಷಿ ರಮತಾಮ್ ॥ ೯೭ ॥

ಶಿವೇ ಸಂವಿದ್ರೂಪೇ ಶಶಿಶಕಲಚೂಡಪ್ರಿಯತಮೇ
ಶನೈರ್ಗತ್ಯಾಗತ್ಯಾ ಜಿತಸುರವರೇಭೇ ಗಿರಿಸುತೇ ।
ಯತಂತೇ ಸಂತಸ್ತೇ ಚರಣನಳಿನಾಲಾನಯುಗಳೇ
ಸದಾ ಬದ್ಧಂ ಚಿತ್ತಪ್ರಮದಕರಿಯೂಥಂ ದೃಢತರಮ್ ॥ ೯೮ ॥

ಯಶಃ ಸೂತೇ ಮಾತರ್ಮಧುರಕವಿತಾಂ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯತೇ
ಶ್ರಿಯಂ ದತ್ತೇ ಚಿತ್ತೇ ಕಮಪಿ ಪರಿಪಾಕಂ ಪ್ರಥಯತೇ ।
ಸತಾಂ ಪಾಶಗ್ರಂಥಿಂ ಶಿಥಿಲಯತಿ ಕಿಂ ಕಿಂ ನ ಕುರುತೇ
ಪ್ರಪನ್ನೇ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಪ್ರಣತಿಪರಿಪಾಟೀ ಚರಣಯೋಃ ॥ ೯೯ ॥

ಮನೀಷಾಂ ಮಾಹೇಂದ್ರೀಂ ಕಕುಭಮಿವ ತೇ ಕಾಮಪಿ ದಶಾಂ
ಪ್ರಧತ್ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಶ್ಚರಣತರುಣಾದಿತ್ಯಕಿರಣಃ ।
ಯದೀಯೇ ಸಂಪರ್ಕೇ ಧೃತರಸಮರಂದಾ ಕವಯತಾಂ
ಪರೀಪಾಕಂ ಧತ್ತೇ ಪರಿಮಳವತೀ ಸೂಕ್ತಿನಳಿನೀ ॥ ೧೦೦ ॥

ಪುರಾ ಮಾರಾರಾತಿಃ ಪುರಮಜಯದಂಬ ಸ್ತವಶತೈಃ
ಪ್ರಸನ್ನಾಯಾಂ ಸತ್ಯಾಂ ತ್ವಯಿ ತುಹಿನಶೈಲೇಂದ್ರತನಯೇ ।
ಅತಸ್ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರತು ತರಸಾ ಕಾಲಸಮಯೇ
ಸಮಾಯಾತೇ ಮಾತರ್ಮಮ ಮನಸಿ ಪಾದಾಬ್ಜಯುಗಳಮ್ ॥ ೧೦೧ ॥

ಪದದ್ವಂದ್ವಂ ಮಂದಂ ಗತಿಷು ನಿವಸಂತಂ ಹೃದಿ ಸತಾಂ
ಗಿರಾಮಂತೇ ಭ್ರಾಂತಂ ಕೃತಕರಹಿತಾನಾಂ ಪರಿಬೃಢೇ ।
ಜನಾನಾಮಾನಂದಂ ಜನನಿ ಜನಯಂತಂ ಪ್ರಣಮತಾಂ
ತ್ವದೀಯಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತಿದಿನಮಹಂ ನೌಮಿ ವಿಮಲಮ್ ॥ ೧೦೨ ॥

ಇದಂ ಯಃ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಶ್ಚರಣನಳಿನಸ್ತೋತ್ರಶತಕಂ
ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿಖಿಲಜಗದಾಹ್ಲಾದಜನಕಮ್ ।
ಸ ವಿಶ್ವೇಷಾಂ ವಂದ್ಯಃ ಸಕಲಕವಿಲೋಕೈಕತಿಲಕಃ
ಚಿರಂ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಭೋಗಾನ್ಪರಿಣಮತಿ ಚಿದ್ರೂಪಕಲಯಾ ॥ ೧೦೩ ॥

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Mooka Panchasati-Mandasmitha Satakam (2) in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil