Mooka Panchasati-Mandasmitha Satakam (3) In Kannada

॥ Mooka Panchasati-Mandasmitha Satakam (3) Kannada Lyrics ॥

॥ ಮೂಕಪಂಚಶತಿ – ೩ – ಸ್ತುತಿಶತಕಂ ॥

ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸ್ತುತಿವಿಧೌ ನೈವಾಶ್ರಯಂತೇ ಗಿರಾಂ
ವೈರಿಂಚಾನ್ಯಪಿ ಗುಂಫನಾನಿ ವಿಗಲದ್ಗರ್ವಾಣಿ ಶರ್ವಾಣಿ ತೇ ।
ಸ್ತೋತುಂ ತ್ವಾಂ ಪರಿಫುಲ್ಲನೀಲನಳಿನಶ್ಯಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಾಂ
ವಾಚಾಲೀಕುರುತೇ ತಥಾಪಿ ನಿತರಾಂ ತ್ವತ್ಪಾದಸೇವಾದರಃ ॥ ೧ ॥

ತಾಪಿಂಛಸ್ತಬಕತ್ವಿಷೇ ತನುಭೃತಾಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಮುದ್ರಾದ್ವಿಷೇ
ಸಂಸಾರಾಖ್ಯತಮೋಮುಷೇ ಪುರರಿಪೋರ್ವಾಮಾಂಕಸೀಮಾಜುಷೇ ।
ಕಂಪಾತೀರಮುಪೇಯುಷೇ ಕವಯತಾಂ ಜಿಹ್ವಾಕುಟೀಂ ಜಗ್ಮುಷೇ
ವಿಶ್ವತ್ರಾಣಪುಷೇ ನಮೋಽಸ್ತು ಸತತಂ ತಸ್ಮೈ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ॥ ೨ ॥

ಯೇ ಸಂಧ್ಯಾರುಣಯಂತಿ ಶಂಕರಜಟಾಕಾಂತಾರಚಂದ್ರಾರ್ಭಕಂ
ಸಿಂದೂರಂತಿ ಚ ಯೇ ಪುರಂದರವಧೂಸೀಮಂತಸೀಮಾಂತರೇ ।
ಪುಣ್ಯಂ ಯೇ ಪರಿಪಕ್ವಯಂತಿ ಭಜತಾಂ ಕಾಂಚೀಪುರೇ ಮಾಮಮೀ
ಪಾಯಾಸುಃ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ರಣಯಿನೀಪಾದೋದ್ಭವಾಃ ಪಾಂಸವಃ ॥ ೩ ॥

ಕಾಮಾಡಂಬರಪೂರಯಾ ಶಶಿರುಚಾ ಕಮ್ರಸ್ಮಿತಾನಾಂ ತ್ವಿಷಾ
ಕಾಮಾರೇರನುರಾಗಸಿಂಧುಮಧಿಕಂ ಕಲ್ಲೋಲಿತಂ ತನ್ವತೀ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷೀತಿ ಸಮಸ್ತಸಜ್ಜನನುತಾ ಕಳ್ಯಾಣದಾತ್ರೀ ನೃಣಾಂ
ಕಾರುಣ್ಯಾಕುಲಮಾನಸಾ ಭಗವತೀ ಕಂಪಾತಟೇ ಜೃಂಭತೇ ॥ ೪ ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷೀಣಪರಾಕ್ರಮಪ್ರಕಟನಂ ಸಂಭಾವಯಂತೀ ದೃಶಾ
ಶ್ಯಾಮಾ ಕ್ಷೀರಸಹೋದರಸ್ಮಿತರುಚಿಪ್ರಕ್ಷಾಲಿತಾಶಾಂತರಾ ।
ವಾಮಾಕ್ಷೀಜನಮೌಳಿಭೂಷಣಮಣಿರ್ವಾಚಾಂ ಪರಾ ದೇವತಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀತಿ ವಿಭಾತಿ ಕಾಪಿ ಕರುಣಾ ಕಂಪಾತಟಿನ್ಯಾಸ್ತಟೇ ॥ ೫ ॥

ಶ್ಯಾಮಾ ಕಾಚನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ತ್ರಿಭುವನೇ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಾಮಾನನೇ
ಸೀಮಾಶೂನ್ಯಕವಿತ್ವವರ್ಷಜನನೀ ಯಾ ಕಾಪಿ ಕಾದಂಬಿನೀ ।
ಮಾರಾರಾತಿಮನೋವಿಮೋಹನವಿಧೌ ಕಾಚಿತ್ತಮಃಕಂದಲೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಕಾಮಾಯ ಮೇ ಕಲ್ಪತಾಮ್ ॥ ೬ ॥

ಪ್ರೌಢಧ್ವಾಂತಕದಂಬಕೇ ಕುಮುದಿನೀಪುಣ್ಯಾಂಕುರಂ ದರ್ಶಯನ್
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಸಂಗಮನೇಽಪಿ ಕೋಕಮಿಥುನಂ ಮಿಶ್ರಂ ಸಮುದ್ಭಾವಯನ್ ।
ಕಾಲಿಂದೀಲಹರೀದಶಾಂ ಪ್ರಕಟಯನ್ಕಮ್ರಾಂ ನಭಸ್ಯದ್ಭುತಾಂ
ಕಶ್ಚಿನ್ನೇತ್ರಮಹೋತ್ಸವೋ ವಿಜಯತೇ ಕಾಂಚೀಪುರೇ ಶೂಲಿನಃ ॥ ೭ ॥

ತಂದ್ರಾಹೀನತಮಾಲನೀಲಸುಷಮೈಸ್ತಾರುಣ್ಯಲೀಲಾಗೃಹೈಃ
ತಾರಾನಾಥಕಿಶೋರಲಾಂಛಿತಕಚೈಸ್ತಾಮ್ರಾರವಿಂದೇಕ್ಷಣೈಃ ।
ಮಾತಃ ಸಂಶ್ರಯತಾಂ ಮನೋ ಮನಸಿಜಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯನಾಡಿಂಧಮೈಃ
ಕಂಪಾತೀರಚರೈರ್ಘನಸ್ತನಭರೈಃ ಪುಣ್ಯಾಂಕರೈಃ ಶಾಂಕರೈಃ ॥ ೮ ॥

ನಿತ್ಯಂ ನಿಶ್ಚಲತಾಮುಪೇತ್ಯ ಮರುತಾಂ ರಕ್ಷಾವಿಧಿಂ ಪುಷ್ಣತೀ
ತೇಜಸ್ಸಂಚಯಪಾಟವೇನ ಕಿರಣಾನುಷ್ಣದ್ಯುತೇರ್ಮುಷ್ಣತೀ ।
ಕಾಂಚೀಮಧ್ಯಗತಾಪಿ ದೀಪ್ತಿಜನನೀ ವಿಶ್ವಾಂತರೇ ಜೃಂಭತೇ
ಕಾಚಿಚ್ಚಿತ್ರಮಹೋ ಸ್ಮೃತಾಪಿ ತಮಸಾಂ ನಿರ್ವಾಪಿಕಾ ದೀಪಿಕಾ ॥ ೯ ॥

ಕಾಂತೈಃ ಕೇಶರುಚಾಂ ಚಯೈರ್ಭ್ರಮರಿತಂ ಮಂದಸ್ಮಿತೈಃ ಪುಷ್ಪಿತಂ
ಕಾಂತ್ಯಾ ಪಲ್ಲವಿತಂ ಪದಾಂಬುರುಹಯೋರ್ನೇತ್ರತ್ವಿಷಾ ಪತ್ರಿತಮ್ ।
ಕಂಪಾತೀರವನಾಂತರಂ ವಿದಧತೀ ಕಲ್ಯಾಣಜನ್ಮಸ್ಥಲೀ
ಕಾಂಚೀಮಧ್ಯಮಹಾಮಣಿರ್ವಿಜಯತೇ ಕಾಚಿತ್ಕೃಪಾಕಂದಲೀ ॥ ೧೦ ॥

ರಾಕಾಚಂದ್ರಸಮಾನಕಾಂತಿವದನಾ ನಾಕಾಧಿರಾಜಸ್ತುತಾ
ಮೂಕಾನಾಮಪಿ ಕುರ್ವತೀ ಸುರಧುನೀನೀಕಾಶವಾಗ್ವೈಭವಮ್ ।
ಶ್ರೀಕಾಂಚೀನಗರೀವಿಹಾರರಸಿಕಾ ಶೋಕಾಪಹಂತ್ರೀ ಸತಾಮ್
ಏಕಾ ಪುಣ್ಯಪರಂಪರಾ ಪಶುಪತೇರಾಕಾರಿಣೀ ರಾಜತೇ ॥ ೧೧ ॥

ಜಾತಾ ಶೀತಲಶೈಲತಃ ಸುಕೃತಿನಾಂ ದೃಶ್ಯಾ ಪರಂ ದೇಹಿನಾಂ
ಲೋಕಾನಾಂ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರಸಂಸ್ಮರಣತಃ ಸಂತಾಪವಿಚ್ಛೇದಿನೀ ।
ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ಬಹು ಖೇಲನಂ ವಿತನುತೇ ನೈಶ್ಚಲ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೀ
ಕಂಪಾಯಾಸ್ತಟಸೀಮ್ನಿ ಕಾಪಿ ತಟಿನೀ ಕಾರುಣ್ಯಪಾಥೋಮಯೀ ॥ ೧೨ ॥

ಐಕ್ಯಂ ಯೇನ ವಿರಚ್ಯತೇ ಹರತನೌ ದಂಭಾವಪುಂಭಾವುಕೇ
ರೇಖಾ ಯತ್ಕಚಸೀಮ್ನಿ ಶೇಖರದಶಾಂ ನೈಶಾಕರೀ ಗಾಹತೇ ।
ಔನ್ನತ್ಯಂ ಮುಹುರೇತಿ ಯೇನ ಸ ಮಹಾನ್ಮೇನಾಸಖಃ ಸಾನುಮಾನ್
ಕಂಪಾತೀರವಿಹಾರಿಣಾ ಸಶರಣಾಸ್ತೇನೈವ ಧಾಮ್ನಾ ವಯಮ್ ॥ ೧೩ ॥

ಅಕ್ಷ್ಣೋಶ್ಚ ಸ್ತನಯೋಃ ಶ್ರಿಯಾ ಶ್ರವಣಯೋರ್ಬಾಹ್ವೋಶ್ಚ ಮೂಲಂ ಸ್ಪೃಶನ್
ಉತ್ತಂಸೇನ ಮುಖೇನ ಚ ಪ್ರತಿದಿನಂ ದ್ರುಹ್ಯನ್ಪಯೋಜನ್ಮನೇ ।
ಮಾಧುರ್ಯೇಣ ಗಿರಾಂ ಗತೇನ ಮೃದುನಾ ಹಂಸಾಂಗನಾಂ ಹ್ರೇಪಯನ್
ಕಾಂಚೀಸೀಮ್ನಿ ಚಕಾಸ್ತಿ ಕೋಽಪಿ ಕವಿತಾಸಂತಾನಬೀಜಾಂಕುರಃ ॥ ೧೪ ॥

ಖಂಡಂ ಚಾಂದ್ರಮಸಂ ವತಂಸಮನಿಶಂ ಕಾಂಚೀಪುರೇ ಖೇಲನಂ
ಕಾಲಾಯಶ್ಛವಿತಸ್ಕರೀಂ ತನುರುಚಿಂ ಕರ್ಣೇಜಪೇ ಲೋಚನೇ ।
ತಾರುಣ್ಯೋಷ್ಮನಖಂಪಚಂ ಸ್ತನಭರಂ ಜಂಘಾಸ್ಪೃಶಂ ಕುಂತಲಂ
ಭಾಗ್ಯಂ ದೇಶಿಕಸಂಚಿತಂ ಮಮ ಕದಾ ಸಂಪಾದಯೇದಂಬಿಕೇ ॥ ೧೫ ॥

ತನ್ವಾನಂ ನಿಜಕೇಳಿಸೌಧಸರಣಿಂ ನೈಸರ್ಗಿಕೀಣಾಂ ಗಿರಾಂ
ಕೇದಾರಂ ಕವಿಮಲ್ಲಸೂಕ್ತಿಲಹರೀಸಸ್ಯಶ್ರಿಯಾಂ ಶಾಶ್ವತಮ್ ।
ಅಂಹೋವಂಚನಚುಂಚು ಕಿಂಚನ ಭಜೇ ಕಾಂಚೀಪುರೀಮಂಡನಂ
ಪರ್ಯಾಯಚ್ಛವಿ ಪಾಕಶಾಸನಮಣೇಃ ಪೌಷ್ಪೇಷವಂ ಪೌರುಷಮ್ ॥ ೧೬ ॥

ಆಲೋಕೇ ಮುಖಪಂಕಜೇ ಚ ದಧತೀ ಸೌಧಾಕರೀಂ ಚಾತುರೀಂ
ಚೂಡಾಲಂಕ್ರಿಯಮಾಣಪಂಕಜವನೀವೈರಾಗಮಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ।
ಮುಗ್ಧಸ್ಮೇರಮುಖೀ ಘನಸ್ತನತಟೀಮೂರ್ಛಾಲಮಧ್ಯಾಂಚಿತಾ
ಕಾಂಚೀಸೀಮನಿ ಕಾಮಿನೀ ವಿಜಯತೇ ಕಾಚಿಜ್ಜಗನ್ಮೋಹಿನೀ ॥ ೧೭ ॥

ಯಸ್ಮಿನ್ನಂಬ ಭವತ್ಕಟಾಕ್ಷರಜನೀ ಮಂದೇಽಪಿ ಮಂದಸ್ಮಿತ-
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಸಂಸ್ನಪಿತಾ ಭವತ್ಯಭಿಮುಖೀ ತಂ ಪ್ರತ್ಯಹೋ ದೇಹಿನಮ್ ।
ದ್ರಾಕ್ಷಾಮಾಕ್ಷಿಕಮಾಧುರೀಮದಭರವ್ರೀಡಾಕರೀ ವೈಖರೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಯಮಾತನೋತ್ಯಭಿಸೃತಿಂ ವಾಮೇಕ್ಷಣೇವ ಕ್ಷಣಮ್ ॥ ೧೮ ॥

ಕಾಲಿಂದೀಜಲಕಾಂತಯಃ ಸ್ಮಿತರುಚಿಸ್ವರ್ವಾಹಿನೀಪಾಥಸಿ
ಪ್ರೌಢಧ್ವಾಂತರುಚಃ ಸ್ಫುಟಾಧರಮಹೋಲೌಹಿತ್ಯಸಂಧ್ಯೋದಯೇ ।
ಮಣಿಕ್ಯೋಪಲಕುಂಡಲಾಂಶುಶಿಖಿನಿ ವ್ಯಾಮಿಶ್ರಧೂಮಶ್ರಿಯಃ
ಕಲ್ಯಾಣೈಕಭುವಃ ಕಟಾಕ್ಷಸುಷಮಾಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಜಂತಿ ತೇ ॥ ೧೯ ॥

ಕಲಕಲರಣತ್ಕಾಂಚೀ ಕಾಂಚೀವಿಭೂಷಣಮಾಲಿಕಾ
ಕಚಭರಲಸಚ್ಚಂದ್ರಾ ಚಂದ್ರಾವತಂಸಸಧರ್ಮಿಣೀ ।
ಕವಿಕುಲಗಿರಃ ಶ್ರಾವಂಶ್ರಾವಂ ಮಿಲತ್ಪುಲಕಾಂಕುರಾ
ವಿರಚಿತಶಿರಃಕಂಪಾ ಕಂಪಾತಟೇ ಪರಿಶೋಭತೇ ॥ ೨೦ ॥

ಸರಸವಚಸಾಂ ವೀಚೀ ನೀಚೀಭವನ್ಮಧುಮಾಧುರೀ
ಭರಿತಭುವನಾ ಕೀರ್ತಿರ್ಮೂರ್ತಿರ್ಮನೋಭವಜಿತ್ವರೀ ।
ಜನನಿ ಮನಸೋ ಯೋಗ್ಯಂ ಭೋಗ್ಯಂ ನೃಣಾಂ ತವ ಜಾಯತೇ
ಕಥಮಿವ ವಿನಾ ಕಾಂಚೀಭೂಷೇ ಕಟಾಕ್ಷತರಂಗಿತಮ್ ॥ ೨೧ ॥

ಭ್ರಮರಿತಸರಿತ್ಕೂಲೋ ನೀಲೋತ್ಪಲಪ್ರಭಯಾಽಽಭಯಾ
ನತಜನತಮಃಖಂಡೀ ತುಂಡೀರಸೀಮ್ನಿ ವಿಜೃಂಭತೇ ।
ಅಚಲತಪಸಾಮೇಕಃ ಪಾಕಃ ಪ್ರಸೂನಶರಾಸನ-
ಪ್ರತಿಭಟಮನೋಹಾರೀ ನಾರೀಕುಲೈಕಶಿಖಾಮಣಿಃ ॥ ೨೨ ॥

ಮಧುರವಚಸೋ ಮಂದಸ್ಮೇರಾ ಮತಂಗಜಗಾಮಿನಃ
ತರುಣಿಮಜುಷಸ್ತಾಪಿಚ್ಛಾಭಾಸ್ತಮಃಪರಿಪಂಥಿನಃ ।
ಕುಚಭರನತಾಃ ಕುರ್ಯುರ್ಭದ್ರಂ ಕುರಂಗವಿಲೋಚನಾಃ
ಕಲಿತಕರುಣಾಃ ಕಾಂಚೀಭಾಜಃ ಕಪಾಲಿಮಹೋತ್ಸವಾಃ ॥ ೨೩ ॥

ಕಮಲಸುಷಮಾಕಕ್ಷ್ಯಾರೋಹೇ ವಿಚಕ್ಷಣವೀಕ್ಷಣಾಃ
ಕುಮುದಸುಕೃತಕ್ರೀಡಾಚೂಡಾಲಕುಂತಲಬಂಧುರಾಃ ।
ರುಚಿರರುಚಿಭಿಸ್ತಾಪಿಚ್ಛಶ್ರೀಪ್ರಪಂಚನಚುಂಚವಃ
ಪುರವಿಜಯಿನಃ ಕಂಪಾತೀರೇ ಸ್ಫುರಂತಿ ಮನೋರಥಾಃ ॥ ೨೪ ॥

ಕಲಿತರತಯಃ ಕಾಂಚೀಲೀಲಾವಿಧೌ ಕವಿಮಂಡಲೀ-
ವಚನಲಹರೀವಾಸಂತೀನಾಂ ವಸಂತವಿಭೂತಯಃ ।
ಕುಶಲವಿಧಯೇ ಭೂಯಾಸುರ್ಮೇ ಕುರಂಗವಿಲೋಚನಾಃ
ಕುಸುಮವಿಶಿಖಾರಾತೇರಕ್ಷ್ಣಾಂ ಕುತೂಹಲವಿಭ್ರಮಾಃ ॥ ೨೫ ॥

See Also  Sri Vasavi Stotram In English

ಕಬಲಿತತಮಸ್ಕಾಂಡಾಸ್ತುಂಡೀರಮಂಡಲಮಂಡನಾಃ
ಸರಸಿಜವನೀಸಂತಾನಾನಾಮರುಂತುದಶೇಖರಾಃ ।
ನಯನಸರಣೇರ್ನೇದೀಯಂಸಃ ಕದಾ ನು ಭವಂತಿ ಮೇ
ತರುಣಜಲದಶ್ಯಾಮಾಃ ಶಂಭೋಸ್ತಪಃಫಲವಿಭ್ರಮಾಃ ॥ ೨೬ ॥

ಅಚರಮಮಿಷುಂ ದೀನಂ ಮೀನಧ್ವಜಸ್ಯ ಮುಖಶ್ರಿಯಾ
ಸರಸಿಜಭುವೋ ಯಾನಂ ಮ್ಲಾನಂ ಗತೇನ ಚ ಮಂಜುನಾ ।
ತ್ರಿದಶಸದಸಾಮನ್ನಂ ಖಿನ್ನಂ ಗಿರಾ ಚ ವಿತನ್ವತೀ
ತಿಲಕಯತಿ ಸಾ ಕಂಪಾತೀರಂ ತ್ರಿಲೋಚನಸುಂದರೀ ॥ ೨೭ ॥

ಜನನಿ ಭುವನೇ ಚಂಕ್ರಮ್ಯೇಽಹಂ ಕಿಯಂತಮನೇಹಸಂ
ಕುಪುರುಷಕರಭ್ರಷ್ಟೈರ್ದುಷ್ಟೈರ್ಧನೈರುದರಂಭರಿಃ ।
ತರುಣಕರುಣೇ ತಂದ್ರಾಶೂನ್ಯೇ ತರಂಗಯ ಲೋಚನೇ
ನಮತಿ ಮಯಿ ತೇ ಕಿಂಚಿತ್ಕಾಂಚೀಪುರೀಮಣಿದೀಪಿಕೇ ॥ ೨೮ ॥

ಮುನಿಜನಮನಃಪೇಟೀರತ್ನಂ ಸ್ಫುರತ್ಕರುಣಾನಟೀ-
ವಿಹರಣಕಲಾಗೇಹಂ ಕಾಂಚೀಪುರೀಮಣಿಭೂಷಣಮ್ ।
ಜಗತಿ ಮಹತೋ ಮೋಹವ್ಯಾಧೇರ್ನೃಣಾಂ ಪರಮೌಷಧಂ
ಪುರಹರದೃಶಾಂ ಸಾಫಲ್ಯಂ ಮೇ ಪುರಃ ಪರಿಜೃಂಭತಾಮ್ ॥ ೨೯ ॥

ಮುನಿಜನಮೋಧಾಮ್ನೇ ಧಾಮ್ನೇ ವಚೋಮಯಜಾಹ್ನವೀ-
ಹಿಮಗಿರಿತಟಪ್ರಾಗ್ಭಾರಾಯಾಕ್ಷರಾಯ ಪರಾತ್ಮನೇ ।
ವಿಹರಣಜುಷೇ ಕಾಂಚೀದೇಶೇ ಮಹೇಶ್ವರಲೋಚನ-
ತ್ರಿತಯಸರಸಕ್ರೀಡಾಸೌಧಾಂಗಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೩೦ ॥

ಮರಕತರುಚಾಂ ಪ್ರತ್ಯಾದೇಶಂ ಮಹೇಶ್ವರಚಕ್ಷುಷಾಮ್
ಅಮೃತಲಹರೀಪೂರಂ ಪಾರಂ ಭವಾಖ್ಯಪಯೋನಿಧೇಃ ।
ಸುಚರಿತಫಲಂ ಕಾಂಚೀಭಾಜೋ ಜನಸ್ಯ ಪಚೇಲಿಮಂ
ಹಿಮಶಿಖರಿಣೋ ವಂಶಸ್ಯೈಕಂ ವತಂಸಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ॥ ೩೧ ॥

ಪ್ರಣಮನದಿನಾರಂಭೇ ಕಂಪಾನದೀಸಖಿ ತಾವಕೇ
ಸರಸಕವಿತೋನ್ಮೇಷಃ ಪೂಷಾ ಸತಾಂ ಸಮುದಂಚಿತಃ ।
ಪ್ರತಿಭಟಮಹಾಪ್ರೌಢಪ್ರೋದ್ಯತ್ಕವಿತ್ವಕುಮುದ್ವತೀಂ
ನಯತಿ ತರಸಾ ನಿದ್ರಾಮುದ್ರಾಂ ನಗೇಶ್ವರಕನ್ಯಕೇ ॥ ೩೨ ॥

ಶಮಿತಜಡಿಮಾರಂಭಾ ಕಂಪಾತಟೀನಿಕಟೇಚರೀ
ನಿಹತದುರಿತಸ್ತೋಮಾ ಸೋಮಾರ್ಧಮುದ್ರಿತಕುಂತಲಾ ।
ಫಲಿತಸುಮನೋವಾಂಛಾ ಪಾಂಚಾಯುಧೀ ಪರದೇವತಾ
ಸಫಲಯತು ಮೇ ನೇತ್ರೇ ಗೋತ್ರೇಶ್ವರಪ್ರಿಯನಂದಿನೀ ॥ ೩೩ ॥

ಮಮ ತು ಧಿಷಣಾ ಪೀಡ್ಯಾ ಜಾಡ್ಯಾತಿರೇಕ ಕಥಂ ತ್ವಯಾ
ಕುಮುದಸುಷಮಾಮೈತ್ರೀಪಾತ್ರೀವತಂಸಿತಕುಂತಲಾಮ್ ।
ಜಗತಿ ಶಮಿತಸ್ತಂಭಾಂ ಕಂಪಾನದೀನಿಲಯಾಮಸೌ
ಶ್ರಿಯತಿ ಹಿ ಗಲತ್ತಂದ್ರಾ ಚಂದ್ರಾವತಂಸಸಧರ್ಮಿಣೀಮ್ ॥ ೩೪ ॥

ಪರಿಮಲಪರೀಪಾಕೋದ್ರೇಕಂ ಪಯೋಮುಚಿ ಕಾಂಚನೇ
ಶಿಖರಿಣಿ ಪುನರ್ದ್ವೈಧೀಭಾವಂ ಶಶಿನ್ಯರುಣಾತಪಮ್ ।
ಅಪಿ ಚ ಜನಯಂಕಂಬೋರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಮನಂಬುನಿ ಕೋಽಪ್ಯಸೌ
ಕುಸುಮಧನುಷಃ ಕಾಂಚೀದೇಶೇ ಚಕಾಸ್ತಿ ಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ ೩೫ ॥

ಪುರದಮಯಿತುರ್ವಾಮೋತ್ಸಂಗಸ್ಥಲೇನ ರಸಜ್ಞಯಾ
ಸರಸಕವಿತಾಭಾಜಾ ಕಾಂಚೀಪುರೋದರಸೀಮಯಾ ।
ತಟಪರಿಸರೈರ್ನೀಹಾರಾದ್ರೇರ್ವಚೋಭಿರಕೃತ್ರಿಮೈಃ
ಕಿಮಿವ ನ ತುಲಾಮಸ್ಮಚ್ಚೇತೋ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಗಾಹತೇ ॥ ೩೬ ॥

ನಯನಯುಗಳೀಮಾಸ್ಮಾಕೀನಾಂ ಕದಾ ನು ಫಲೇಗ್ರಹೀಂ
ವಿದಧತಿ ಗತೌ ವ್ಯಾಕುರ್ವಾಣಾ ಗಜೇಂದ್ರಚಮತ್ಕ್ರಿಯಾಮ್ ।
ಮರಕತರುಚೋ ಮಾಹೇಶಾನಾ ಘನಸ್ತನನಮ್ರಿತಾಃ
ಸುಕೃತವಿಭವಾಃ ಪ್ರಾಂಚಃ ಕಾಂಚೀವತಂಸಧುರಂಧರಾಃ ॥ ೩೭ ॥

ಮನಸಿಜಯಶಃಪಾರಂಪರ್ಯಂ ಮರಂದಝರೀಸುವಾಂ
ಕವಿಕುಲಗಿರಾಂ ಕಂದಂ ಕಂಪಾನದೀತಟಮಂಡನಮ್ ।
ಮಧುರಲಲಿತಂ ಮತ್ಕಂ ಚಕ್ಷುರ್ಮನೀಷಿಮನೋಹರಂ
ಪುರವಿಜಯಿನಃ ಸರ್ವಸ್ವಂ ತತ್ಪುರಸ್ಕುರುತೇ ಕದಾ ॥ ೩೮ ॥

ಶಿಥಿಲಿತತಮೋಲೀಲಾಂ ನೀಲಾರವಿಂದವಿಲೋಚನಾಂ
ದಹನವಿಲಸತ್ಫಾಲಾಂ ಶ್ರೀಕಾಮಕೋಟಿಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ।
ಕರಧೃತಲಸಚ್ಛೂಲಾಂ ಕಾಲಾರಿಚಿತ್ತಹರಾಂ ಪರಾಂ
ಮನಸಿಜಕೃಪಾಲೀಲಾಂ ಲೋಲಾಲಕಾಮಲಿಕೇಕ್ಷಣಾಮ್ ॥ ೩೯ ॥

ಕಲಾಲೀಲಾಶಾಲಾ ಕವಿಕುಲವಚಃಕೈರವವನೀ-
ಶರಜ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಧಾರಾ ಶಶಧರಶಿಶುಶ್ಲಾಘ್ಯಮುಕುಟೀ ।
ಪುನೀತೇ ನಃ ಕಂಪಾಪುಲಿನತಟಸೌಹಾರ್ದತರಲಾ
ಕದಾ ಚಕ್ಷುರ್ಮಾರ್ಗಂ ಕನಕಗಿರಿಧಾನುಷ್ಕಮಹಿಷೀ ॥ ೪೦ ॥

ನಮಃ ಸ್ತಾನ್ನಮ್ರೇಭ್ಯಃ ಸ್ತನಗರಿಮಗರ್ವೇಣ ಗುರುಣಾ
ದಧಾನೇಭ್ಯಶ್ಚೂಡಾಭರಣಮಮೃತಸ್ಯಂದಿ ಶಿಶಿರಮ್ ।
ಸದಾ ವಾಸ್ತವ್ಯೇಭ್ಯಃ ಸುವಿಧಭುವಿ ಕಂಪಾಖ್ಯಸರಿತೇ
ಯಶೋವ್ಯಾಪಾರೇಭ್ಯಃ ಸುಕೃತವಿಭವೇಭ್ಯೋ ರತಿಪತೇಃ ॥ ೪೧ ॥

ಅಸೂಯಂತೀ ಕಾಚಿನ್ಮರಕತರುಚೋ ನಾಕಿಮುಕುಟೀ-
ಕದಂಬಂ ಚುಂಬಂತೀ ಚರಣನಖಚಂದ್ರಾಂಶುಪಟಲೈಃ ।
ತಮೋಮುದ್ರಾಂ ವಿದ್ರಾವಯತು ಮಮ ಕಾಂಚೀರ್ನಿಲಯನಾ
ಹರೋತ್ಸಂಗಶ್ರೀಮನ್ಮಣಿಗೃಹಮಹಾದೀಪಕಲಿಕಾ ॥ ೪೨ ॥

ಅನಾದ್ಯಂತಾ ಕಾಚಿತ್ಸುಜನನಯನಾನಂದಜನನೀ
ನಿರುಂಧಾನಾ ಕಾಂತಿಂ ನಿಜರುಚಿವಿಲಾಸೈರ್ಜಲಮುಚಾಮ್ ।
ಸ್ಮರಾರೇಸ್ತಾರಲ್ಯಂ ಮನಸಿ ಜನಯಂತೀ ಸ್ವಯಮಹೋ
ಗಲತ್ಕಂಪಾ ಶಂಪಾ ಪರಿಲಸತಿ ಕಂಪಾಪರಿಸರೇ ॥ ೪೩ ॥

ಸುಧಾಡಿಂಡೀರಶ್ರೀಃ ಸ್ಮಿತರುಚಿಷು ತುಂಡೀರವಿಷಯಂ
ಪರಿಷ್ಕುರ್ವಾಣಾಸೌ ಪರಿಹಸಿತನೀಲೋತ್ಪಲರುಚಿಃ ।
ಸ್ತನಾಭ್ಯಾಮಾನಮ್ರಾ ಸ್ತಬಕಯತು ಮೇ ಕಾಂಕ್ಷಿತತರುಂ
ದೃಶಾಮೈಶಾನೀನಾಂ ಸುಕೃತಫಲಪಾಂಡಿತ್ಯಗರಿಮಾ ॥ ೪೪ ॥

ಕೃಪಾಧಾರಾದ್ರೋಣೀ ಕೃಪಣಧಿಷಣಾನಾಂ ಪ್ರಣಮತಾಂ
ನಿಹಂತ್ರೀ ಸಂತಾಪಂ ನಿಗಮಮುಕುಟೋತ್ತಂಸಕಲಿಕಾ ।
ಪರಾ ಕಾಂಚೀಲೀಲಾಪರಿಚಯವತೀ ಪರ್ವತಸುತಾ
ಗಿರಾಂ ನೀವೀ ದೇವೀ ಗಿರಿಶಪರತಂತ್ರಾ ವಿಜಯತೇ ॥ ೪೫ ॥

ಕವಿತ್ವಶ್ರೀಕಂದಃ ಸುಕೃತಪರಿಪಾಟೀ ಹಿಮಗಿರೇಃ
ವಿಧಾತ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಷಾಂ ವಿಷಮಶರವೀರಧ್ವಜಪಟೀ ।
ಸಖೀ ಕಂಪಾನದ್ಯಾಃ ಪದಹಸಿತಪಾಥೋಜಯುಗಳೀ
ಪುರಾಣೀ ಪಾಯಾನ್ನಃ ಪುರಮಥನಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಪದವೀ ॥ ೪೬ ॥

ದರಿದ್ರಾಣಾ ಮಧ್ಯೇ ದರದಲಿತತಾಪಿಚ್ಛಸುಷಮಾಃ
ಸ್ತನಾಭೋಗಕ್ಲಾಂತಾಸ್ತರುಣಹರಿಣಾಂಕಾಂಕಿತಕಚಾಃ ।
ಹರಾಧೀನಾ ನಾನಾವಿಬುಧಮುಕುಟೀಚುಂಬಿತಪದಾಃ
ಕದಾ ಕಂಪಾತೀರೇ ಕಥಯ ವಿಹರಾಮೋ ಗಿರಿಸುತೇ ॥ ೪೭ ॥

ವರೀವರ್ತು ಸ್ಥೇಮಾ ತ್ವಯಿ ಮಮ ಗಿರಾಂ ದೇವಿ ಮನಸೋ
ನರೀನರ್ತು ಪ್ರೌಢಾ ವದನಕಮಲೇ ವಾಕ್ಯಲಹರೀ ।
ಚರೀಚರ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾಜನನಿ ಜಡಿಮಾನಃ ಪರಜನೇ
ಸರೀಸರ್ತು ಸ್ವೈರಂ ಜನನಿ ಮಯಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕರುಣಾ ॥ ೪೮ ॥

ಕ್ಷಣಾತ್ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಭ್ರಮರಸುಷಮಾಶಿಕ್ಷಣಗುರುಃ
ಕಟಾಕ್ಷವ್ಯಾಕ್ಷೇಪೋ ಮಮ ಭವತು ಮೋಕ್ಷಾಯ ವಿಪದಾಮ್ ।
ನರೀನರ್ತು ಸ್ವೈರಂ ವಚನಲಹರೀ ನಿರ್ಜರಪುರೀ-
ಸರಿದ್ವೀಚೀನೀಚೀಕರಣಪಟುರಾಸ್ಯೇ ಮಮ ಸದಾ ॥ ೪೯ ॥

ಪುರಸ್ತಾನ್ಮೇ ಭೂಯಃಪ್ರಶಮನಪರಃ ಸ್ತಾನ್ಮಮ ರುಜಾಂ
ಪ್ರಚಾರಸ್ತೇ ಕಂಪಾತಟವಿಹೃತಿಸಂಪಾದಿನಿ ದೃಶೋಃ ।
ಇಮಾಂ ಯಾಚ್ನಾಮೂರೀಕುರು ಸಪದಿ ದೂರೀಕುರು ತಮಃ-
ಪರೀಪಾಕಂ ಮತ್ಕಂ ಸಪದಿ ಬುಧಲೋಕಂ ಚ ನಯ ಮಾಮ್ ॥ ೫೦ ॥

ಉದಂಚಂತೀ ಕಾಂಚೀನಗರನಿಲಯೇ ತ್ವತ್ಕರುಣಯಾ
ಸಮೃದ್ಧಾ ವಾಗ್ಧಾಟೀ ಪರಿಹಸಿತಮಾಧ್ವೀ ಕವಯತಾಮ್ ।
ಉಪಾದತ್ತೇ ಮಾರಪ್ರತಿಭಟಜಟಾಜೂಟಮುಕುಟೀ-
ಕುಟೀರೋಲ್ಲಾಸಿನ್ಯಾಃ ಶತಮಖತಟಿನ್ಯಾ ಜಯಪಟೀಮ್ ॥ ೫೧ ॥

ಶ್ರಿಯಂ ವಿದ್ಯಾಂ ದದ್ಯಾಜ್ಜನನಿ ನಮತಾಂ ಕೀರ್ತಿಮಮಿತಾಂ
ಸುಪುತ್ರಾನ್ ಪ್ರಾದತ್ತೇ ತವ ಝಟಿತಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕರುಣಾ ।
ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾಮಾಧಿಕ್ಯಂ ತ್ರಿಪುರಪರಿಪಂಥಿಪ್ರಣಯಿನಿ
ಪ್ರಣಾಮಸ್ತ್ವತ್ಪಾದೇ ಶಮಿತದುರಿತೇ ಕಿಂ ನ ಕುರುತೇ ॥ ೫೨ ॥

ಮನಃಸ್ತಂಭಂ ಸ್ತಂಭಂ ಗಮಯದುಪಕಂಪಂ ಪ್ರಣಮತಾಂ
ಸದಾ ಲೋಲಂ ನೀಲಂ ಚಿಕುರಜಿತಲೋಲಂಬನಿಕರಮ್ ।
ಗಿರಾಂ ದೂರಂ ಸ್ಮೇರಂ ಧೃತಶಶಿಕಿಶೋರಂ ಪಶುಪತೇಃ
ದೃಶಾಂ ಯೋಗ್ಯಂ ಭೋಗ್ಯಂ ತುಹಿನಗಿರಿಭಾಗ್ಯಂ ವಿಜಯತೇ ॥ ೫೩ ॥

See Also  Sri Shivasundaradhyana Ashtakam In Kannada

ಘನಶ್ಯಾಮಾಂಕಾಮಾಂತಕಮಹಿಷಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಧುರಾನ್
ದೃಶಾಂ ಪಾತಾನೇತಾನಮೃತಜಲಶೀತಾನನುಪಮಾನ್ ।
ಭವೋತ್ಪಾತೇ ಭೀತೇ ಮಯಿ ವಿತರ ನಾಥೇ ದೃಢಭವ-
ನ್ಮನಶ್ಶೋಕೇ ಮೂಕೇ ಹಿಮಗಿರಿಪತಾಕೇ ಕರುಣಯಾ ॥ ೫೪ ॥

ನತಾನಾಂ ಮಂದಾನಾಂ ಭವನಿಗಲಬಂಧಾಕುಲಧಿಯಾಂ
ಮಹಾಂಧ್ಯಂ ರುಂಧಾನಾಮಭಿಲಷಿತಸಂತಾನಲತಿಕಾಮ್ ।
ಚರಂತೀಂ ಕಂಪಾಯಾಸ್ತಟಭುವಿ ಸವಿತ್ರೀಂ ತ್ರಿಜಗತಾಂ
ಸ್ಮರಾಮಸ್ತಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ಮರಮಥನಜೀವಾತುಕಲಿಕಾಮ್ ॥ ೫೫ ॥

ಪರಾ ವಿದ್ಯಾ ಹೃದ್ಯಾಶ್ರಿತಮದನವಿದ್ಯಾ ಮರಕತ-
ಪ್ರಭಾನೀಲಾ ಲೀಲಾಪರವಶಿತಶೂಲಾಯುಧಮನಾಃ ।
ತಮಃಪೂರಂ ದೂರಂ ಚರಣನತಪೌರಂದರಪುರೀ-
ಮೃಗಾಕ್ಷೀ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಮಲತರಲಾಕ್ಷೀ ನಯತು ಮೇ ॥ ೫೬ ॥

ಅಹಂತಾಖ್ಯಾ ಮತ್ಕಂ ಕಬಲಯತಿ ಹಾ ಹಂತ ಹರಿಣೀ
ಹಠಾತ್ಸಂವಿದ್ರೂಪಂ ಹರಮಹಿಷಿ ಸಸ್ಯಾಂಕುರಮಸೌ ।
ಕಟಾಕ್ಷವ್ಯಾಕ್ಷೇಪಪ್ರಕಟಹರಿಪಾಷಾಣಪಟಲೈಃ
ಇಮಾಮುಚ್ಚೈರುಚ್ಚಾಟಯ ಝಟಿತಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೃಪಯಾ ॥ ೫೭ ॥

ಬುಧೇ ವಾ ಮೂಕೇ ವಾ ತವ ಪತತಿ ಯಸ್ಮಿನ್‍ಕ್ಷಣಮಸೌ
ಕಟಾಕ್ಷಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಟಜಡಿಮಕ್ಷೋದಪಟಿಮಾ ।
ಕಥಂಕಾರಂ ನಾಸ್ಮೈ ಕರಮುಕುಲಚೂಡಾಲಮುಕುಟಾ
ನಮೋವಾಕಂ ಬ್ರೂಯುರ್ನಮುಚಿಪರಿಪಂಥಿಪ್ರಭೃತಯಃ ॥ ೫೮ ॥

ಪ್ರತೀಚೀಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ ಪ್ರಕಟರುಚಿನೀವಾರಕಮಣಿ-
ಪ್ರಭಾಸಧ್ರೀಚೀನಾಂ ಪ್ರದಲಿತಷಡಾಧಾರಕಮಲಾಮ್ ।
ಚರಂತೀಂ ಸೌಷುಮ್ನೇ ಪಥಿ ಪರಪದೇಂದುಪ್ರವಿಗಲ-
ತ್ಸುಧಾರ್ದ್ರಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಪರಿಣತಪರಂಜ್ಯೋತಿರುದಯಾಮ್ ॥ ೫೯ ॥

ಜಂಭಾರಾತಿಪ್ರಭೃತಿಮುಕುಟೀಃ ಪಾದಯೋಃ ಪೀಠಯಂತೀ
ಗುಮ್ಫಾನ್ವಾಚಾಂ ಕವಿಜನಕೃತಾನ್ಸ್ವೈರಮಾರಾಮಯಂತೀ ।
ಶಂಪಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಮಣಿಗಣರುಚಾಪಾಟಲೈಃ ಪ್ರಾಪಯಂತೀ
ಕಂಪಾತೀರೇ ಕವಿಪರಿಷದಾಂ ಜೃಂಭತೇ ಭಾಗ್ಯಸೀಮಾ ॥ ೬೦ ॥

ಚಂದ್ರಾಪೀಡಾಂ ಚತುರವದನಾಂ ಚಂಚಲಾಪಾಂಗಲೀಲಾಂ
ಕುಂದಸ್ಮೇರಾಂ ಕುಚಭರನತಾಂ ಕುಂತಲೋದ್ಧೂತಭೃಂಗಾಮ್ ।
ಮಾರಾರಾತೇರ್ಮದನಶಿಖಿನಂ ಮಾಂಸಲಂ ದೀಪಯಂತೀಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ತಾಂ ಕವಿಕುಲಗಿರಾಂ ಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಮುಪಾಸೇ ॥ ೬೧ ॥

ಕಾಲಾಂಭೋದಪ್ರಕರಸುಷಮಾಂ ಕಾಂತಿಭಿಸ್ತಿರ್ಜಯಂತೀ
ಕಲ್ಯಾಣಾನಾಮುದಯಸರಣಿಃ ಕಲ್ಪವಲ್ಲೀ ಕವೀನಾಮ್ ।
ಕಂದರ್ಪಾರೇಃ ಪ್ರಿಯಸಹಚರೀ ಕಲ್ಮಷಾಣಾಂ ನಿಹಂತ್ರೀ
ಕಾಂಚೀದೇಶಂ ತಿಲಕಯತಿ ಸಾ ಕಾಪಿ ಕಾರುಣ್ಯಸೀಮಾ ॥ ೬೨ ॥

ಊರೀಕುರ್ವನ್ನುರಸಿಜತಟೇ ಚಾತುರೀಂ ಭೂಧರಾಣಾಂ
ಪಾಥೋಜಾನಾಂ ನಯನಯುಗಳೇ ಪರಿಪಂಥ್ಯಂ ವಿತನ್ವನ್ ।
ಕಂಪಾತೀರೇ ವಿಹರತಿ ರುಚಾ ಮೋಘಯನ್ಮೇಘಶೈಲೀಂ
ಕೋಕದ್ವೇಷಂ ಶಿರಸಿ ಕಲಯನ್ಕೋಽಪಿ ವಿದ್ಯಾವಿಶೇಷಃ ॥ ೬೩ ॥

ಕಾಂಚೀಲೀಲಾಪರಿಚಯವತೀ ಕಾಪಿ ತಾಪಿಂಛಲಕ್ಷ್ಮೀಃ
ಜಾಡ್ಯಾರಣ್ಯೇ ಹುತವಹಶಿಖಾ ಜನ್ಮಭೂಮಿಃ ಕೃಪಾಯಾಃ ।
ಮಾಕಂದಶ್ರೀರ್ಮಧುರಕವಿತಾಚಾತುರೀ ಕೋಕಿಲಾನಾಂ
ಮಾರ್ಗೇ ಭೂಯಾನ್ಮಮ ನಯನಯೋರ್ಮಾನ್ಮಥೀ ಕಾಪಿ ವಿದ್ಯಾ ॥ ೬೪ ॥

ಸೇತುರ್ಮಾತರ್ಮರತಕಮಯೋ ಭಕ್ತಿಭಾಜಾಂ ಭವಾಬ್ಧೌ
ಲೀಲಾಲೋಲಾ ಕುವಲಯಮಯೀ ಮಾನ್ಮಥೀ ವೈಜಯಂತೀ ।
ಕಾಂಚೀಭೂಷಾ ಪಶುಪತಿದೃಶಾಂ ಕಾಪಿ ಕಾಲಾಂಜನಾಲೀ
ಮತ್ಕಂ ದುಃಖಂ ಶಿಥಿಲಯತು ತೇ ಮಂಜುಳಾಪಾಂಗಮಾಲಾ ॥ ೬೫ ॥

ವ್ಯಾವೃಣ್ವಾನಾಃ ಕುವಲಯದಲಪ್ರಕ್ರಿಯಾವೈರಮುದ್ರಾಂ
ವ್ಯಾಕುರ್ವಾಣಾ ಮನಸಿಜಮಹಾರಾಜಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮ್ ।
ಕಾಂಚೀಲೀಲಾವಿಹೃತಿರಸಿಕೇ ಕಾಂಕ್ಷಿತಂ ನಃ ಕ್ರಿಯಾಸುಃ
ಬಂಧಚ್ಛೇದೇ ತವ ನಿಯಮಿನಾಂ ಬದ್ಧದೀಕ್ಷಾಃ ಕಟಾಕ್ಷಾಃ ॥ ೬೬ ॥

ಕಾಲಾಂಭೋದೇ ಶಶಿರುಚಿ ದಲಂ ಕೈತಕಂ ದರ್ಶಯಂತೀ
ಮಧ್ಯೇಸೌದಾಮಿನಿ ಮಧುಲಿಹಾಂ ಮಾಲಿಕಾಂ ರಾಜಯಂತೀ ।
ಹಂಸಾರಾವಂ ವಿಕಚಕಮಲೇ ಮಂಜುಮುಲ್ಲಾಸಯಂತೀ
ಕಂಪಾತೀರೇ ವಿಲಸತಿ ನವಾ ಕಾಪಿ ಕಾರುಣ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ॥ ೬೭ ॥

ಚಿತ್ರಂ ಚಿತ್ರಂ ನಿಜಮೃದುತಯಾ ಭರ್ತ್ಸಯನ್ಪಲ್ಲವಾಲೀಂ
ಪುಂಸಾಂ ಕಾಮಾನ್ಭುವಿ ಚ ನಿಯತಂ ಪೂರಯನ್ಪುಣ್ಯಭಾಜಾಮ್ ।
ಜಾತಃ ಶೈಲಾನ್ನ ತು ಜಲನಿಧೇಃ ಸ್ವೈರಸಂಚಾರಶೀಲಃ
ಕಾಂಚೀಭೂಷಾ ಕಲಯತು ಶಿವಂ ಕೋಽಪಿ ಚಿಂತಾಮಣಿರ್ಮೇ ॥ ೬೮ ॥

ತಾಮ್ರಾಂಭೋಜಂ ಜಲದನಿಕಟೇ ತತ್ರ ಬಂಧೂಕಪುಷ್ಪಂ
ತಸ್ಮಿನ್ಮಲ್ಲೀಕುಸುಮಸುಷಮಾಂ ತತ್ರ ವೀಣಾನಿನಾದಮ್ ।
ವ್ಯಾವೃನ್ವಾನಾ ಸುಕೃತಲಹರೀ ಕಾಪಿ ಕಾಂಚಿನಗರ್ಯಾಮ್
ಐಶಾನೀ ಸಾ ಕಲಯತಿತರಾಮೈಂದ್ರಜಾಲಂ ವಿಲಾಸಮ್ ॥ ೬೯ ॥

ಆಹಾರಾಂಶಂ ತ್ರಿದಶಸದಸಾಮಾಶ್ರಯೇ ಚಾತಕಾನಾಮ್
ಆಕಾಶೋಪರ್ಯಪಿ ಚ ಕಲಯನ್ನಾಲಯಂ ತುಂಗಮೇಷಾಮ್ ।
ಕಂಪಾತೀರೇ ವಿಹರತಿತರಾಂ ಕಾಮಧೇನುಃ ಕವೀನಾಂ
ಮಂದಸ್ಮೇರೋ ಮದನನಿಗಮಪ್ರಕ್ರಿಯಾಸಂಪ್ರದಾಯಃ ॥ ೭೦ ॥

ಆರ್ದ್ರೀಭೂತೈರವಿರಲಕೃಪೈರಾತ್ತಲೀಲಾವಿಲಾಸೈಃ
ಆಸ್ಥಾಪೂರ್ಣೈರಧಿಕಚಪಲೈರಂಚಿತಾಂಭೋಜಶಿಲ್ಪೈಃ ।
ಕಾಂತೈರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಲಲಿತಭವನೈಃ ಕಾಂತಿಕೈವಲ್ಯಸಾರೈಃ
ಕಾಶ್ಮಲ್ಯಂ ನಃ ಕಬಲಯತು ಸಾ ಕಾಮಕೋಟೀ ಕಟಾಕ್ಷೈಃ ॥ ೭೧ ॥

ಆಧೂನ್ವಂತ್ಯೈ ತರಲನಯನೈರಾಂಗಜೀಂ ವೈಜಯಂತೀಮ್
ಆನಂದಿನ್ಯೈ ನಿಜಪದಜುಷಾಮಾತ್ತಕಾಂಚೀಪುರಾಯೈ ।
ಆಸ್ಮಾಕೀನಂ ಹೃದಯಮಖಿಲೈರಾಗಮಾನಾಂ ಪ್ರಪಂಚೈಃ
ಆರಾಧ್ಯಾಯೈ ಸ್ಪೃಹಯತಿತರಾಮಾದಿಮಾಯೈ ಜನನ್ಯೈ ॥ ೭೨ ॥

ದೂರಂ ವಾಚಾಂ ತ್ರಿದಶಸದಸಾಂ ದುಃಖಸಿಂಧೋಸ್ತರಿತ್ರಂ
ಮೋಹಕ್ಷ್ವೇಲಕ್ಷಿತಿರುಹವನೇ ಕ್ರೂರಧಾರಂ ಕುಠಾರಮ್ ।
ಕಂಪಾತೀರಪ್ರಣಯಿ ಕವಿಭಿರ್ವರ್ಣಿತೋದ್ಯಚ್ಚರಿತ್ರಂ
ಶಾಂತ್ಯೈ ಸೇವೇ ಸಕಲವಿಪದಾಂ ಶಾಂಕರಂ ತತ್ಕಲತ್ರಮ್ ॥ ೭೩ ॥

ಖಂಡೀಕೃತ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಕುಟಿಲಂ ಕಲ್ಮಷಂ ಪ್ರಾತಿಭಶ್ರೀ-
ಶುಂಡೀರತ್ವಂ ನಿಜಪದಜುಷಾಂ ಶೂನ್ಯತಂದ್ರಂ ದಿಶಂತೀ ।
ತುಂಡೀರಾಖ್ಯೈ ಮಹತಿ ವಿಷಯೇ ಸ್ವರ್ಣವೃಷ್ಟಿಪ್ರದಾತ್ರೀ
ಚಂಡೀ ದೇವೀ ಕಲಯತಿ ರತಿಂ ಚಂದ್ರಚೂಡಾಲಚೂಡೇ ॥ ೭೪ ॥

ಯೇನ ಖ್ಯಾತೋ ಭವತಿ ಸ ಗೃಹೀ ಪೂರುಷೋ ಮೇರುಧನ್ವಾ
ಯದ್ದೃಕ್ಕೋಣೇ ಮದನನಿಗಮಪ್ರಾಭವಂ ಬೋಭವೀತಿ ।
ಯತ್ಪ್ರೀತ್ಯೈವ ತ್ರಿಜಗದಧಿಪೋ ಜೃಂಭತೇ ಕಿಂಪಚಾನಃ
ಕಂಪಾತೀರೇ ಸ ಜಯತಿ ಮಹಾನ್ಕಶ್ಚಿದೋಜೋವಿಶೇಷಃ ॥ ೭೫ ॥

ಧನ್ಯಾ ಧನ್ಯಾ ಗತಿರಿಹ ಗಿರಾಂ ದೇವಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಯನ್ಮೇ
ನಿಂದ್ಯಾಂ ಭಿಂದ್ಯಾತ್ಸಪದಿ ಜಡತಾಂ ಕಲ್ಮಷಾದುನ್ಮಿಷಂತೀಮ್ ।
ಸಾಧ್ವೀ ಮಾಧ್ವೀರಸಮಧುರತಾಭಂಜಿನೀ ಮಂಜುರೀತಿಃ
ವಾಣೀವೇಣೀ ಝಟಿತಿ ವೃಣುತಾತ್ಸ್ವರ್ಧುನೀಸ್ಪರ್ಧಿನೀ ಮಾಮ್ ॥ ೭೬ ॥

ಯಸ್ಯಾ ವಾಟೀ ಹೃದಯಕಮಲಂ ಕೌಸುಮೀ ಯೋಗಭಾಜಾಂ
ಯಸ್ಯಾಃ ಪೀಠೀ ಸತತಶಿಶಿರಾ ಶೀಕರೈರ್ಮಾಕರಂದೈಃ ।
ಯಸ್ಯಾಃ ಪೇಟೀ ಶ್ರುತಿಪರಿಚಲನ್ಮೌಳಿರತ್ನಸ್ಯ ಕಾಂಚೀ
ಸಾ ಮೇ ಸೋಮಾಭರಣಮಹಿಷೀ ಸಾಧಯೇತ್ಕಾಂಕ್ಷಿತಾನಿ ॥ ೭೭ ॥

ಏಕಾ ಮಾತಾ ಸಕಲಜಗತಾಮೀಯುಷೀ ಧ್ಯಾನಮುದ್ರಾಮ್
ಏಕಾಮ್ರಾಧೀಶ್ವರಚರಣಯೋರೇಕತಾನಾಂ ಸಮಿಂಧೇ ।
ತಾಟಂಕೋದ್ಯನ್ಮಣಿಗಣರುಚಾ ತಾಮ್ರಕರ್ಣಪ್ರದೇಶಾ
ತಾರುಣ್ಯಶ್ರೀಸ್ತಬಕಿತತನುಸ್ತಾಪಸೀ ಕಾಪಿ ಬಾಲಾ ॥ ೭೮ ॥

See Also  Hymns With 108 Names Of Maa Durga 2 In Gujarati

ದಂತಾದಂತಿಪ್ರಕಟನಕರೀ ದಂತಿಭಿರ್ಮಂದಯಾನೈಃ
ಮಂದಾರಾಣಾಂ ಮದಪರಿಣತಿಂ ಮಥ್ನತೀ ಮಂದಹಾಸೈಃ ।
ಅಂಕೂರಾಭ್ಯಾಂ ಮನಸಿಜತರೋರಂಕಿತೋರಾಃ ಕುಚಾಭ್ಯಾ-
ಮಂತಃಕಾಂಚಿ ಸ್ಫುರತಿ ಜಗತಾಮಾದಿಮಾ ಕಾಪಿ ಮಾತಾ ॥ ೭೯ ॥

ತ್ರಿಯಂಬಕಕುಟುಂಬಿನೀಂ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀಮಿಂದಿರಾಂ
ಪುಲಿಂದಪತಿಸುಂದರೀಂ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀಂ ಭಾರತೀಮ್ ।
ಮತಂಗಕುಲನಾಯಿಕಾಂ ಮಹಿಷಮರ್ದನೀಂ ಮಾತೃಕಾಂ
ಭಣಂತಿ ವಿಬುಧೋತ್ತಮಾ ವಿಹೃತಿಮೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ॥ ೮೦ ॥

ಮಹಾಮುನಿಮನೋನಟೀ ಮಹಿತರಮ್ಯಕಂಪಾತಟೀ-
ಕುಟೀರಕವಿಹಾರಿಣೀ ಕುಟಿಲಬೋಧಸಂಹಾರಿಣೀ ।
ಸದಾ ಭವತು ಕಾಮಿನೀ ಸಕಲದೇಹಿನಾಂ ಸ್ವಾಮಿನೀ
ಕೃಪಾತಿಶಯಕಿಂಕರೀ ಮಮ ವಿಭೂತಯೇ ಶಾಂಕರೀ ॥ ೮೧ ॥

ಜಡಾಃ ಪ್ರಕೃತಿನಿರ್ಧನಾ ಜನವಿಲೋಚನಾರುಂತುದಾ
ನರಾ ಜನನಿ ವೀಕ್ಷಣಂ ಕ್ಷಣಮವಾಪ್ಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ।
ವಚಸ್ಸು ಮಧುಮಾಧುರೀಂ ಪ್ರಕಟಯಂತಿ ಪೌರಂದರೀ-
ವಿಭೂತಿಷು ವಿಡಂಬನಾಂ ವಪುಷಿ ಮಾನ್ಮಥೀಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಮ್ ॥ ೮೨ ॥

ಘನಸ್ತನತಟಸ್ಫುಟಸ್ಫುರಿತಕಂಚುಲೀಚಂಚಲೀ-
ಕೃತತ್ರಿಪುರಶಾಸನಾ ಸುಜನಶೀಲಿತೋಪಾಸನಾ ।
ದೃಶೋಃ ಸರಣಿಮಶ್ನುತೇ ಮಮ ಕದಾ ನು ಕಾಂಚೀಪುರೇ
ಪರಾ ಪರಮಯೋಗಿನಾಂ ಮನಸಿ ಚಿತ್ಕಲಾ ಪುಷ್ಕಲಾ ॥ ೮೩ ॥

ಕವೀಂದ್ರಹೃದಯೇಚರೀ ಪರಿಗೃಹೀತಕಾಂಚೀಪುರೀ
ನಿರೂಢಕರುಣಾಝರೀ ನಿಖಿಲಲೋಕರಕ್ಷಾಕರೀ ।
ಮನಃಪಥದವೀಯಸೀ ಮದನಶಾಸನಪ್ರೇಯಸೀ
ಮಹಾಗುಣಗರೀಯಸೀ ಮಮ ದೃಶೋಽಸ್ತು ನೇದೀಯಸೀ ॥ ೮೪ ॥

ಧನೇನ ನ ರಮಾಮಹೇ ಖಲಜನಾನ್ನ ಸೇವಾಮಹೇ
ನ ಚಾಪಲಮಯಾಮಹೇ ಭವಭಯಾನ್ನ ದೂಯಾಮಹೇ ।
ಸ್ಥಿರಾಂ ತನುಮಹೇತರಾಂ ಮನಸಿ ಕಿಂ ಚ ಕಾಂಚೀರತ-
ಸ್ಮರಾಂತಕಕುಟುಂಬಿನೀಚರಣಪಲ್ಲವೋಪಾಸನಾಮ್ ॥ ೮೫ ॥

ಸುರಾಃ ಪರಿಜನಾ ವಪುರ್ಮನಸಿಜಾಯ ವೈರಾಯತೇ
ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪನಿತಂಬಿನೀಕುಚತಟೀ ಚ ಕೇಲೀಗಿರಿಃ ।
ಗಿರಃ ಸುರಭಯೋ ವಯಸ್ತರುಣಿಮಾ ದರಿದ್ರಸ್ಯ ವಾ
ಕಟಾಕ್ಷಸರಣೌ ಕ್ಷಣಂ ನಿಪತಿತಸ್ಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ॥ ೮೬ ॥

ಪವಿತ್ರಯ ಜಗತ್ತ್ರಯೀವಿಬುಧಬೋಧಜೀವಾತುಭಿಃ
ಪುರತ್ರಯವಿಮರ್ದಿನಃ ಪುಲಕಕಂಚುಲೀದಾಯಿಭಿಃ ।
ಭವಕ್ಷಯವಿಚಕ್ಷಣೈರ್ವ್ಯಸನಮೋಕ್ಷಣೈರ್ವೀಕ್ಷಣೈಃ
ನಿರಕ್ಷರಶಿರೋಮಣಿಂ ಕರುಣಯೈವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಾಮ್ ॥ ೮೭ ॥

ಕದಾ ಕಲಿತಖೇಲನಾಃ ಕರುಣಯೈವ ಕಾಂಚೀಪುರೇ
ಕಲಾಯಮುಕುಲತ್ವಿಷಃ ಶುಭಕದಂಬಪೂರ್ಣಾಂಕುರಾಃ ।
ಪಯೋಧರಭರಾಲಸಾಃ ಕವಿಜನೇಷು ತೇ ಬಂಧುರಾಃ
ಪಚೇಲಿಮಕೃಪಾರಸಾ ಪರಿಪತಂತಿ ಮಾರ್ಗೇ ದೃಶೋಃ ॥ ೮೮ ॥

ಅಶೋಧ್ಯಮಚಲೋದ್ಭವಂ ಹೃದಯನಂದನಂ ದೇಹಿನಾಮ್
ಅನರ್ಘಮಧಿಕಾಂಚಿ ತತ್ಕಿಮಪಿ ರತ್ನಮುದ್ದ್ಯೋತತೇ ।
ಅನೇನ ಸಮಲಂಕೃತಾ ಜಯತಿ ಶಂಕರಾಂಕಸ್ಥಲೀ
ಕದಾಸ್ಯ ಮಮ ಮಾನಸಂ ವ್ರಜತಿ ಪೇಟಿಕಾವಿಭ್ರಮಮ್ ॥ ೮೯ ॥

ಪರಾಮೃತಝರೀಪ್ಲುತಾ ಜಯತಿ ನಿತ್ಯಮಂತಶ್ಚರೀ
ಭುವಾಮಪಿ ಬಹಿಶ್ಚರೀ ಪರಮಸಂವಿದೇಕಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಮಹದ್ಭಿರಪರೋಕ್ಷಿತಾ ಸತತಮೇವ ಕಾಂಚೀಪುರೇ
ಮಮಾನ್ವಹಮಹಂಮತಿರ್ಮನಸಿ ಭಾತು ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ॥ ೯೦ ॥

ತಮೋವಿಪಿನಧಾವಿನಂ ಸತತಮೇವ ಕಾಂಚೀಪುರೇ
ವಿಹಾರರಸಿಕಾ ಪರಾ ಪರಮಸಂವಿದುರ್ವೀರುಹೇ ।
ಕಟಾಕ್ಷನಿಗಳೈರ್ದೃಢಂ ಹೃದಯದುಷ್ಟದಂತಾವಲಂ
ಚಿರಂ ನಯತು ಮಾಮಕಂ ತ್ರಿಪುರವೈರಿಸೀಮಂತಿನೀ ॥ ೯೧ ॥

ತ್ವಮೇವ ಸತಿ ಚಂಡಿಕಾ ತ್ವಮಸಿ ದೇವಿ ಚಾಮುಂಡಿಕಾ
ತ್ವಮೇವ ಪರಮಾತೃಕಾ ತ್ವಮಪಿ ಯೋಗಿನೀರೂಪಿಣೀ ।
ತ್ವಮೇವ ಕಿಲ ಶಾಂಭವೀ ತ್ವಮಸಿ ಕಾಮಕೋಟೀ ಜಯಾ
ತ್ವಮೇವ ವಿಜಯಾ ತ್ವಯಿ ತ್ರಿಜಗದಂಬ ಕಿಂ ಬ್ರೂಮಹೇ ॥ ೯೨ ॥

ಪರೇ ಜನನಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪ್ರಣತಪಾಲಿನಿ ಪ್ರಾತಿಭ-
ಪ್ರದಾತ್ರಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತ್ರಿಜಗದಾಶ್ರಿತೇ ಶಾಶ್ವತೇ ।
ತ್ರಿಯಂಬಕಕುಟುಂಬಿನಿ ತ್ರಿಪದಸಂಗಿನಿ ತ್ರೀಕ್ಷಣೇ
ತ್ರಿಶಕ್ತಿಮಯಿ ವೀಕ್ಷಣಂ ಮಯಿ ನಿಧೇಹಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ॥ ೯೩ ॥

ಮನೋಮಧುಕರೋತ್ಸವಂ ವಿದಧತೀ ಮನೀಷಾಜುಷಾಂ
ಸ್ವಯಂಪ್ರಭವವೈಖರೀವಿಪಿನವೀಥಿಕಾಲಂಬಿನೀ ।
ಅಹೋ ಶಿಶಿರಿತಾ ಕೃಪಾಮಧುರಸೇನ ಕಂಪಾತಟೇ
ಚರಾಚರವಿಧಾಯಿನೀ ಚಲತಿ ಕಾಪಿ ಚಿನ್ಮಂಜರೀ ॥ ೯೪ ॥

ಕಲಾವತಿ ಕಲಾಭೃತೋ ಮುಕುಟಸೀಮ್ನಿ ಲೀಲಾವತಿ
ಸ್ಪೃಹಾವತಿ ಮಹೇಶ್ವರೇ ಭುವನಮೋಹನೇ ಭಾಸ್ವತಿ ।
ಪ್ರಭಾವತಿ ರಮೇ ಸದಾ ಮಹಿತರೂಪಶೋಭಾವತಿ
ತ್ವರಾವತಿ ಪರೇ ಸತಾಂ ಗುರುಕೃಪಾಂಬುಧಾರಾವತಿ ॥ ೯೫ ॥

ತ್ವಯೈವ ಜಗದಂಬಯಾ ಭುವನಮಂಡಲಂ ಸೂಯತೇ
ತ್ವಯೈವ ಕರುಣಾರ್ದ್ರಯಾ ತದಪಿ ರಕ್ಷಣಂ ನೀಯತೇ ।
ತ್ವಯೈವ ಖರಕೋಪಯಾ ನಯನಪಾವಕೇ ಹೂಯತೇ
ತ್ವಯೈವ ಕಿಲ ನಿತ್ಯಯಾ ಜಗತಿ ಸಂತತಂ ಸ್ಥೀಯತೇ ॥ ೯೬ ॥

ಚರಾಚರಜಗನ್ಮಯೀಂ ಸಕಲಹೃನ್ಮಯೀಂ ಚಿನ್ಮಯೀಂ
ಗುಣತ್ರಯಮಯೀಂ ಜಗತ್ತ್ರಯಮಯೀಂ ತ್ರಿಧಾಮಾಮಯೀಮ್ ।
ಪರಾಪರಮಯೀಂ ಸದಾ ದಶದಿಶಾಂ ನಿಶಾಹರ್ಮಯೀಂ
ಪರಾಂ ಸತತಸನ್ಮಯೀಂ ಪರಮಚಿನ್ಮಯೀಂ ಶೀಲಯೇ ॥ ೯೭ ॥

ಜಯ ಜಗದಂಬಿಕೇ ಹರಕುಟುಂಬಿನಿ ವಕ್ತ್ರರುಚಾ
ಜಿತಶರದಂಬುಜೇ ಘನವಿಡಂಬಿನಿ ಕೇಶರುಚಾ ।
ಪರಮವಲಂಬನಂ ಕುರು ಸದಾ ಪರರೂಪಧರೇ
ಮಮ ಗತಸಂವಿದೋ ಜಡಿಮಡಂಬರತಾಂಡವಿನಃ ॥ ೯೮ ॥

ಭುವನಜನನಿ ಭೂಷಾಭೂತಚಂದ್ರೇ ನಮಸ್ತೇ
ಕಲುಷಶಮನಿ ಕಂಪಾತೀರಗೇಹೇ ನಮಸ್ತೇ ।
ನಿಖಿಲನಿಗಮವೇದ್ಯೇ ನಿತ್ಯರೂಪೇ ನಮಸ್ತೇ
ಪರಶಿವಮಯಿ ಪಾಶಚ್ಛೇದಹಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ॥ ೯೯ ॥

ಕ್ವಣತ್ಕಾಂಚೀ ಕಾಂಚೀಪುರಮಣಿವಿಪಂಚೀಲಯಝರೀ-
ಶಿರಃಕಂಪಾ ಕಂಪಾವಸತಿರನುಕಂಪಾಜಲನಿಧಿಃ ।
ಘನಶ್ಯಾಮಾ ಶ್ಯಾಮಾ ಕಠಿನಕುಚಸೀಮಾ ಮನಸಿ ಮೇ
ಮೃಗಾಕ್ಷೀ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಹರನಟನಸಾಕ್ಷೀ ವಿಹರತಾತ್ ॥ ೧೦೦ ॥

ಸಮರವಿಜಯಕೋಟೀ ಸಾಧಕಾನಂದಧಾಟೀ
ಮೃದುಗುಣಪರಿಪೇಟೀ ಮುಖ್ಯಕಾದಂಬವಾಟೀ ।
ಮುನಿನುತಪರಿಪಾಟೀ ಮೋಹಿತಾಜಾಂಡಕೋಟೀ
ಪರಮಶಿವವಧೂಟೀ ಪಾತು ಮಾಂ ಕಾಮಕೋಟೀ ॥ ೧೦೧ ॥

ಇಮಂ ಪರವರಪ್ರದಂ ಪ್ರಕೃತಿಪೇಶಲಂ ಪಾವನಂ
ಪರಾಪರಚಿದಾಕೃತಿಪ್ರಕಟನಪ್ರದೀಪಾಯಿತಮ್ ।
ಸ್ತವಂ ಪಠತಿ ನಿತ್ಯದಾ ಮನಸಿ ಭಾವಯನ್ನಂಬಿಕಾಂ
ಜಪೈರಲಮಲಂ ಮಖೈರಧಿಕದೇಹಸಂಶೋಷಣೈಃ ॥ ೧೦೨ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Mooka Panchasati-Mandasmitha Satakam (3) in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil