Mooka Panchasati-Mandasmitha Satakam (4) In Kannada

॥ Mooka Panchasati-Mandasmitha Satakam (4) Kannada Lyrics ॥

॥ ಮೂಕಪಂಚಶತಿ – ೪ – ಕಟಾಕ್ಷಶತಕಂ ॥

ಮೋಹಾಂಧಕಾರನಿವಹಂ ವಿನಿಹಂತುಮೀಡೇ
ಮೂಕಾತ್ಮನಾಮಪಿ ಮಹಾಕವಿತಾವದಾನ್ಯಾನ್ ।
ಶ್ರೀಕಾಂಚಿದೇಶಶಿಶಿರೀಕೃತಿಜಾಗರೂಕಾನ್
ಏಕಾಮ್ರನಾಥತರುಣೀಕರುಣಾವಲೋಕಾನ್ ॥ ೧ ॥

ಮಾತರ್ಜಯಂತಿ ಮಮತಾಗ್ರಹಮೋಕ್ಷಣಾನಿ
ಮಾಹೇಂದ್ರನೀಲರುಚಿಶಿಕ್ಷಣದಕ್ಷಿಣಾನಿ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಲ್ಪಿತಜಗತ್ತ್ರಯರಕ್ಷಣಾನಿ
ತ್ವದ್ವೀಕ್ಷಣಾನಿ ವರದಾನವಿಚಕ್ಷಣಾನಿ ॥ ೨ ॥

ಆನಂಗತಂತ್ರವಿಧಿದರ್ಶಿತಕೌಶಲಾನಾಮ್
ಆನಂದಮಂದಪರಿಘೂರ್ಣಿತಮಂಥರಾಣಾಮ್ ।
ತಾರಲ್ಯಮಂಬ ತವ ತಾಡಿತಕರ್ಣಸೀಮ್ನಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಖೇಲತಿ ಕಟಾಕ್ಷನಿರೀಕ್ಷಣಾನಾಮ್ ॥ ೩ ॥

ಕಲ್ಲೋಲಿತೇನ ಕರುಣಾರಸವೇಲ್ಲಿತೇನ
ಕಲ್ಮಾಷಿತೇನ ಕಮನೀಯಮೃದುಸ್ಮಿತೇನ ।
ಮಾಮಂಚಿತೇನ ತವ ಕಿಂಚನ ಕುಂಚಿತೇನ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇನ ಶಿಶಿರೀಕುರು ವೀಕ್ಷಿತೇನ ॥ ೪ ॥

ಸಾಹಾಯ್ಯಕಂ ಗತವತೀ ಮುಹುರರ್ಜುನಸ್ಯ
ಮಂದಸ್ಮಿತಸ್ಯ ಪರಿತೋಷಿತಭೀಮಚೇತಾಃ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಂಡವಚಮೂರಿವ ತಾವಕೀನಾ
ಕರ್ಣಾಂತಿಕಂ ಚಲತಿ ಹಂತ ಕಟಾಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ॥ ೫ ॥

ಅಸ್ತಂ ಕ್ಷಣಾನ್ನಯತು ಮೇ ಪರಿತಾಪಸೂರ್ಯಮ್
ಆನಂದಚಂದ್ರಮಸಮಾನಯತಾಂ ಪ್ರಕಾಶಮ್ ।
ಕಾಲಾಂಧಕಾರಸುಷುಮಾಂ ಕಲಯಂದಿಗಂತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೋಮಲಕಟಾಕ್ಷನಿಶಾಗಮಸ್ತೇ ॥ ೬ ॥

ತಾಟಾಂಕಮೌಕ್ತಿಕರುಚಾಂಕುರದಂತಕಾಂತಿಃ
ಕಾರುಣ್ಯಹಸ್ತಿಪಶಿಖಾಮಣಿನಾಧಿರೂಢಃ ।
ಉನ್ಮೂಲಯತ್ವಶುಭಪಾದಪಮಸ್ಮದೀಯಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಮತಂಗಜೇಂದ್ರಃ ॥ ೭ ॥

ಛಾಯಾಭರೇಣ ಜಗತಾಂ ಪರಿತಾಪಹಾರೀ
ತಾಟಂಕರತ್ನಮಣಿತಲ್ಲಜಪಲ್ಲವಶ್ರೀಃ ।
ಕಾರುಣ್ಯನಾಮ ವಿಕಿರನ್ಮಕರಂದಜಾಲಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಜತಿ ಕಟಾಕ್ಷಸುರದ್ರುಮಸ್ತೇ ॥ ೮ ॥

ಸೂರ್ಯಾಶ್ರಯಪ್ರಣಯಿನೀ ಮಣಿಕುಂಡಲಾಂಶು-
ಲೌಹಿತ್ಯಕೋಕನದಕಾನನಮಾನನೀಯಾ ।
ಯಾಂತೀ ತವ ಸ್ಮರಹರಾನನಕಾಂತಿಸಿಂಧುಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಜತಿ ಕಟಾಕ್ಷಕಲಿಂದಕನ್ಯಾ ॥ ೯ ॥

ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಯಂ ಸುಕೃತಿನಂ ತವ ಪಕ್ಷಪಾತಾತ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣವಿಲಾಸಕಲಾಪುರಂಧ್ರೀ ।
ಸದ್ಯಸ್ತಮೇವ ಕಿಲ ಮುಕ್ತಿವಧೂರ್ವೃಣೀತೇ
ತಸ್ಮಾನ್ನಿತಾಂತಮನಯೋರಿದಮೈಕಮತ್ಯಮ್ ॥ ೧೦ ॥

ಯಾಂತೀ ಸದೈವ ಮರುತಾಮನುಕೂಲಭಾವಂ
ಭ್ರೂವಲ್ಲಿಶಕ್ರಧನುರುಲ್ಲಸಿತಾ ರಸಾರ್ದ್ರಾ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೌತುಕತರಂಗಿತನೀಲಕಂಠಾ
ಕಾದಂಬಿನೀವ ತವ ಭಾತಿ ಕಟಾಕ್ಷಮಾಲಾ ॥ ೧೧ ॥

ಗಂಗಾಂಭಸಿ ಸ್ಮಿತಮಯೇ ತಪನಾತ್ಮಜೇವ
ಗಂಗಾಧರೋರಸಿ ನವೋತ್ಪಲಮಾಲಿಕೇವ ।
ವಕ್ತ್ರಪ್ರಭಾಸರಸಿ ಶೈವಲಮಂಡಲೀವ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಜತಿ ಕಟಾಕ್ಷರುಚಿಚ್ಛಟಾ ತೇ ॥ ೧೨ ॥

ಸಂಸ್ಕಾರತಃ ಕಿಮಪಿ ಕಂದಲಿತಾನ್ ರಸಜ್ಞ-
ಕೇದಾರಸೀಮ್ನಿ ಸುಧಿಯಾಮುಪಭೋಗಯೋಗ್ಯಾನ್ ।
ಕಳ್ಯಾಣಸೂಕ್ತಿಲಹರೀಕಲಮಾಂಕುರಾನ್ನಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯತು ತ್ವದಪಾಂಗಮೇಘಃ ॥ ೧೩ ॥

ಚಾಂಚಲ್ಯಮೇವ ನಿಯತಂ ಕಲಯನ್ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ
ಮಾಲಿನ್ಯಭೂಃ ಶ್ರುತಿಪಥಾಕ್ರಮಜಾಗರೂಕಃ ।
ಕೈವಲ್ಯಮೇವ ಕಿಮುಕಲ್ಪಯತೇ ನತಾನಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚಿತ್ರಮಪಿ ತೇ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಃ ॥ ೧೪ ॥

ಸಂಜೀವನೇ ಜನನಿ ಚೂತಶಿಲೀಮುಖಸ್ಯ
ಸಂಮೋಹನೇ ಶಶಿಕಿಶೋರಕಶೇಖರಸ್ಯ ।
ಸಂಸ್ತಂಭನೇ ಚ ಮಮತಾಗ್ರಹಚೇಷ್ಟಿತಸ್ಯ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣಕಲಾ ಪರಮೌಷಧಂ ತೇ ॥ ೧೫ ॥

ನೀಲೋಽಪಿ ರಾಗಮಧಿಕಂ ಜನಯನ್ಪುರಾರೇಃ
ಲೋಲೋಽಪಿ ಭಕ್ತಿಮಧಿಕಾಂ ದೃಢಯನ್ನರಾಣಾಮ್ ।
ವಕ್ರೋಽಪಿ ದೇವಿ ನಮತಾಂ ಸಮತಾಂ ವಿತನ್ವನ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನೃತ್ಯತು ಮಯಿ ತ್ವದಪಾಂಗಪಾತಃ ॥ ೧೬ ॥

ಕಾಮದ್ರುಹೋ ಹೃದಯಯಂತ್ರಣಜಾಗರೂಕಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚಂಚಲದೃಗಂಚಲಮೇಖಲಾ ತೇ ।
ಆಶ್ಚರ್ಯಮಂಬ ಭಜತಾಂ ಝಟಿತಿ ಸ್ವಕೀಯ-
ಸಂಪರ್ಕ ಏವ ವಿಧುನೋತಿ ಸಮಸ್ತಬಂಧಾನ್ ॥ ೧೭ ॥

ಕುಂಠೀಕರೋತು ವಿಪದಂ ಮಮ ಕುಂಚಿತಭ್ರೂ-
ಚಾಪಾಂಚಿತಃ ಶ್ರಿತವಿದೇಹಭವಾನುರಾಗಃ ।
ರಕ್ಷೋಪಕಾರಮನಿಶಂ ಜನಯನ್ಜಗತ್ಯಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಮ ಇವ ತೇ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಃ ॥ ೧೮ ॥

ಶ್ರೀಕಾಮಕೋಟಿ ಶಿವಲೋಚನಶೋಷಿತಸ್ಯ
ಶೃಂಗಾರಬೀಜವಿಭವಸ್ಯ ಪುನಃಪ್ರರೋಹೇ ।
ಪ್ರೇಮಾಂಭಸಾರ್ದ್ರಮಚಿರಾತ್ಪ್ರಚುರೇಣ ಶಂಕೇ
ಕೇದಾರಮಂಬ ತವ ಕೇವಲದೃಷ್ಟಿಪಾತಮ್ ॥ ೧೯ ॥

ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಶೇವಧಿರಸೌ ತವ ದುರ್ವಿಲಂಘ್ಯ-
ಸಂಸಾರವಿಂಧ್ಯಗಿರಿಕುಂಠನಕೇಲಿಚುಂಚುಃ ।
ಧೈರ್ಯಾಂಬುಧಿಂ ಪಶುಪತೇಶ್ಚುಲಕೀಕರೋತಿ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣವಿಜೃಂಭಣಕುಂಭಜನ್ಮಾ ॥ ೨೦ ॥

ಪೀಯೂಷವರ್ಷಶಿಶಿರಾ ಸ್ಫುಟದುತ್ಪಲಶ್ರೀ-
ಮೈತ್ರೀ ನಿಸರ್ಗಮಧುರಾ ಕೃತತಾರಕಾಪ್ತಿಃ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಂಶ್ರಿತವತೀ ವಪುರಷ್ಟಮೂರ್ತೇಃ
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯತೇ ಭಗವತಿ ತ್ವದಪಾಂಗಮಾಲಾ ॥ ೨೧ ॥

ಅಂಬ ಸ್ಮರಪ್ರತಿಭಟಸ್ಯ ವಪುರ್ಮನೋಜ್ಞಮ್
ಅಂಭೋಜಕಾನನಮಿವಾಂಚಿತಕಂಟಕಾಭಮ್ ।
ಭೃಂಗೀವ ಚುಂಬತಿ ಸದೈವ ಸಪಕ್ಷಪಾತಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೋಮಲರುಚಿಸ್ತ್ವದಪಾಂಗಮಾಲಾ ॥ ೨೨ ॥

ಕೇಶಪ್ರಭಾಪಟಲನೀಲವಿತಾನಜಾಲೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕುಂಡಲಮಣಿಚ್ಛವಿದೀಪಶೋಭೇ ।
ಶಂಕೇ ಕಟಾಕ್ಷರುಚಿರಂಗತಲೇ ಕೃಪಾಖ್ಯಾ
ಶೈಲೂಷಿಕಾ ನಟತಿ ಶಂಕರವಲ್ಲಭೇ ತೇ ॥ ೨೩ ॥

ಅತ್ಯಂತಶೀತಲಮತಂದ್ರಯತು ಕ್ಷಣಾರ್ಧಮ್
ಅಸ್ತೋಕವಿಭ್ರಮಮನಂಗವಿಲಾಸಕಂದಮ್ ।
ಅಲ್ಪಸ್ಮಿತಾದೃತಮಪಾರಕೃಪಾಪ್ರವಾಹಮ್
ಅಕ್ಷಿಪ್ರರೋಹಮಚಿರಾನ್ಮಯಿ ಕಾಮಕೋಟಿ ॥ ೨೪ ॥

ಮಂದಾಕ್ಷರಾಗತರಲೀಕೃತಿಪಾರತಂತ್ರ್ಯಾತ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಂಥರತರಾಂ ತ್ವದಪಾಂಗಡೋಲಾಮ್ ।
ಆರುಹ್ಯ ಮಂದಮತಿಕೌತುಕಶಾಲಿ ಚಕ್ಷುಃ
ಆನಂದಮೇತಿ ಮುಹುರರ್ಧಶಶಾಂಕಮೌಳೇಃ ॥ ೨೫ ॥

ತ್ರೈಯಂಬಕಂ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಹರ್ಮ್ಯಭೂಮಿ-
ರಂಗಂ ವಿಹಾರಸರಸೀ ಕರುಣಾಪ್ರವಾಹಃ ।
ದಾಸಾಶ್ಚ ವಾಸವಮುಖಾಃ ಪರಿಪಾಲನೀಯಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಿಶ್ವಮಪಿ ವೀಕ್ಷಣಭೂಭೃತಸ್ತೇ ॥ ೨೬ ॥

ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಸಹಚರೀ ನಿಯಮೇನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ
ಭ್ರೂವಲ್ಲರೀವಶಕರೀ ಭುವನಾನಿ ಗೇಹಮ್ ।
ರೂಪಂ ತ್ರಿಲೋಕನಯನಾಮೃತಮಂಬ ತೇಷಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಯೇಷು ತವ ವೀಕ್ಷಣಪಾರತಂತ್ರೀ ॥ ೨೭ ॥

See Also  Hymns With 108 Names Of Maa Durga 2 In Kannada

ಮಾಹೇಶ್ವರಂ ಝಟಿತಿ ಮಾನಸಮೀನಮಂಬ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಧೈರ್ಯಜಲಧೌ ನಿತರಾಂ ನಿಮಗ್ನಮ್ ।
ಜಾಲೇನ ಶೃಂಖಲಯತಿ ತ್ವದಪಾಂಗನಾಮ್ನಾ
ವಿಸ್ತಾರಿತೇನ ವಿಷಮಾಯುಧದಾಶಕೋಽಸೌ ॥ ೨೮ ॥

ಉನ್ಮಥ್ಯ ಬೋಧಕಮಲಾಕಾರಮಂಬ ಜಾಡ್ಯ-
ಸ್ತಂಬೇರಮಂ ಮಮ ಮನೋವಿಪಿನೇ ಭ್ರಮಂತಮ್ ।
ಕುಂಠೀಕುರುಷ್ವ ತರಸಾ ಕುಟಿಲಾಗ್ರಸೀಮ್ನಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಮಹಾಂಕುಶೇನ ॥ ೨೯ ॥

ಉದ್ವೇಲ್ಲಿತಸ್ತಬಕಿತೈರ್ಲಲಿತೈರ್ವಿಲಾಸೈಃ
ಉತ್ಥಾಯ ದೇವಿ ತವ ಗಾಢಕಟಾಕ್ಷಕುಂಜಾತ್ ।
ದೂರಂ ಪಲಾಯಯತು ಮೋಹಮೃಗೀಕುಲಂ ಮೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸತ್ವರಮನುಗ್ರಹಕೇಸರೀಂದ್ರಃ ॥ ೩೦ ॥

ಸ್ನೇಹಾದೃತಾಂ ವಿದಲಿತೋತ್ಪಲಕಾಂತಿಚೋರಾಂ
ಜೇತಾರಮೇವ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಜೇತುಕಾಮಃ ।
ಮಾನೋದ್ಧತೋ ಮಕರಕೇತುರಸೌ ಧುನೀತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಕೃಪಾಣವಲ್ಲೀಮ್ ॥ ೩೧ ॥

ಶ್ರೌತೀಂ ವ್ರಜನ್ನಪಿ ಸದಾ ಸರಣಿಂ ಮುನೀನಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಂತತಮಪಿ ಸ್ಮೃತಿಮಾರ್ಗಗಾಮೀ ।
ಕೌಟಿಲ್ಯಮಂಬ ಕಥಮಸ್ಥಿರತಾಂ ಚ ಧತ್ತೇ
ಚೌರ್ಯಂ ಚ ಪಂಕಜರುಚಾಂ ತ್ವದಪಾಂಗಪಾತಃ ॥ ೩೨ ॥

ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರುತೇಃ ಪರಿಚಿತೌ ಯತಮಾನಮೇವ
ನೀಲೋತ್ಪಲಂ ನಿಜಸಮೀಪನಿವಾಸಲೋಲಮ್ ।
ಪ್ರೀತ್ಯೈವ ಪಾಠಯತಿ ವೀಕ್ಷಣದೇಶಿಕೇಂದ್ರಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಿಂತು ತವ ಕಾಲಿಮಸಂಪ್ರದಾಯಮ್ ॥ ೩೩ ॥

ಭ್ರಾಂತ್ವಾ ಮುಹುಃ ಸ್ತಬಕಿತಸ್ಮಿತಫೇನರಾಶೌ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಕ್ತ್ರರುಚಿಸಂಚಯವಾರಿರಾಶೌ ।
ಆನಂದತಿ ತ್ರಿಪುರಮರ್ದನನೇತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀಃ
ಆಲಂಬ್ಯ ದೇವಿ ತವ ಮಂದಮಪಾಂಗಸೇತುಮ್ ॥ ೩೪ ॥

ಶ್ಯಾಮಾ ತವ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಲೋಚನಶ್ರೀಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಂದಳಿತಮೇದುರತಾರಕಾಂತಿಃ ।
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾವತೀ ಸ್ಮಿತರುಚಾಪಿ ಕಥಂ ತನೋತಿ
ಸ್ಪರ್ಧಾಮಹೋ ಕುವಲಯೈಶ್ಚ ತಥಾ ಚಕೋರೈಃ ॥ ೩೫ ॥

ಕಾಲಾಂಜನಂ ಚ ತವ ದೇವಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಂ ಚ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಾಮ್ಯಸರಣಿಂ ಸಮುಪೈತಿ ಕಾಂತ್ಯಾ ।
ನಿಶ್ಶೇಷನೇತ್ರಸುಲಭಂ ಜಗತೀಷು ಪೂರ್ವ-
ಮನ್ಯತ್ತ್ರಿನೇತ್ರಸುಲಭಂ ತುಹಿನಾದ್ರಿಕನ್ಯೇ ॥ ೩೬ ॥

ಧೂಮಾಂಕುರೋ ಮಕರಕೇತನಪಾವಕಸ್ಯ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನೇತ್ರರುಚಿನೀಲಿಮಚಾತುರೀ ತೇ ।
ಅತ್ಯಂತಮದ್ಭುತಮಿದಂ ನಯನತ್ರಯಸ್ಯ
ಹರ್ಷೋದಯಂ ಜನಯತೇ ಹರುಣಾಂಕಮೌಳೇಃ ॥ ೩೭ ॥

ಆರಂಭಲೇಶಸಮಯೇ ತವ ವೀಕ್ಷಣಸ್ಸ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮೂಕಮಪಿ ವೀಕ್ಷಣಮಾತ್ರನಮ್ರಮ್ ।
ಸರ್ವಜ್ಞತಾ ಸಕಲಲೋಕಸಮಕ್ಷಮೇವ
ಕೀರ್ತಿಸ್ವಯಂವರಣಮಾಲ್ಯವತೀ ವೃಣೀತೇ ॥ ೩೮ ॥

ಕಾಲಾಂಬುವಾಹ ಇವ ತೇ ಪರಿತಾಪಹಾರೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪುಷ್ಕರಮಧಃ ಕುರುತೇ ಕಟಾಕ್ಷಃ ।
ಪೂರ್ವಃ ಪರಂ ಕ್ಷಣರುಚಾ ಸಮುಪೈತಿ ಮೈತ್ರೀ-
ಮನ್ಯಸ್ತು ಸಂತತರುಚಿಂ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ ॥ ೩೯ ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮೇಽಪಿ ದುರ್ಗಮತರೇಽಪಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ-
ಸಾಹಾಯ್ಯಕೇನ ವಿಚರನ್ನಪವರ್ಗಮಾರ್ಗೇ ।
ಸಂಸಾರಪಂಕನಿಚಯೇ ನ ಪತತ್ಯಮುಂ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗಾಢಮವಲಂಬ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷಯಷ್ಟಿಮ್ ॥ ೪೦ ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಂತತಮಸೌ ಹರಿನೀಲರತ್ನ
ಸ್ತಂಭೇ ಕಟಾಕ್ಷರುಚಿಪುಂಜಮಯೇ ಭವತ್ಯಾಃ ।
ಬದ್ಧೋಽಪಿ ಭಕ್ತಿನಿಗಳೈರ್ಮಮ ಚಿತ್ತಹಸ್ತೀ
ಸ್ತಂಭಂ ಚ ಬಂಧಮಪಿ ಮುಂಚತಿ ಹಂತ ಚಿತ್ರಮ್ ॥ ೪೧ ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾರ್ಷ್ಣ್ಯಮಪಿ ಸಂತತಮಂಜನಂ ಚ
ಬಿಭ್ರನ್ನಿಸರ್ಗತರಲೋಽಪಿ ಭವತ್ಕಟಾಕ್ಷಃ ।
ವೈಮಲ್ಯಮನ್ವಹಮನಂಜನತಾ ಚ ಭೂಯಃ
ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ಚ ಭಕ್ತಹೃದಯಾಯ ಕಥಂ ದದಾತಿ ॥ ೪೨ ॥

ಮಂದಸ್ಮಿತಸ್ತಬಕಿತಂ ಮಣಿಕುಂಡಲಾಂಶು-
ಸ್ತೋಮಪ್ರವಾಲರುಚಿರಂ ಶಿಶಿರೀಕೃತಾಶಮ್ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಜತಿ ಕಟಾಕ್ಷರುಚೇಃ ಕದಂಬಮ್
ಉದ್ಯಾನಮಂಬ ಕರುಣಾಹರಿಣೇಕ್ಷಣಾಯಾಃ ॥ ೪೩ ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಮಹೇಂದ್ರನೀಲ-
ಸಿಂಹಾಸನಂ ಶ್ರಿತವತೋ ಮಕರಧ್ವಜಸ್ಯ ।
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮಂಗಳವಿಧೌ ಮಣಿಕುಂಡಲಶ್ರೀಃ
ನೀರಾಜನೋತ್ಸವತರಂಗಿತದೀಪಮಾಲಾ ॥ ೪೪ ॥

ಮಾತಃ ಕ್ಷಣಂ ಸ್ನಪಯ ಮಾಂ ತವ ವೀಕ್ಷಿತೇನ
ಮಂದಾಕ್ಷಿತೇನ ಸುಜನೈರಪರೋಕ್ಷಿತೇನ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕರ್ಮತಿಮಿರೋತ್ಕರಭಾಸ್ಕರೇಣ
ಶ್ರೇಯಸ್ಕರೇಣ ಮಧುಪದ್ಯುತಿತಸ್ಕರೇಣ ॥ ೪೫ ॥

ಪ್ರೇಮಾಪಗಾಪಯಸಿ ಮಜ್ಜನಮಾರಚಯ್ಯ
ಯುಕ್ತಃ ಸ್ಮಿತಾಂಶುಕೃತಭಸ್ಮವಿಲೇಪನೇನ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕುಂಡಲಮಣಿದ್ಯುತಿಭಿರ್ಜಟಾಲಃ
ಶ್ರೀಕಂಠಮೇವ ಭಜತೇ ತವ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ ॥ ೪೬ ॥

ಕೈವಲ್ಯದಾಯ ಕರುಣಾರಸಕಿಂಕರಾಯ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಂದಲಿತವಿಭ್ರಮಶಂಕರಾಯ ।
ಆಲೋಕನಾಯ ತವ ಭಕ್ತಶಿವಂಕರಾಯ
ಮಾತರ್ನಮೋಽಸ್ತು ಪರತಂತ್ರಿತಶಂಕರಾಯ ॥ ೪೭ ॥

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮಂಗಳವಿಧೌ ಮಕರಧ್ವಜಸ್ಯ
ಲೋಲಾಲಕಾಲಿಕೃತತೋರಣಮಾಲ್ಯಶೋಭೇ ।
ಕಾಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಚಲದುತ್ಪಲವೈಜಯಂತೀ-
ಚಾತುರ್ಯಮೇತಿ ತವ ಚಂಚಲದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ ॥ ೪೮ ॥

ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಂಜುಕಚಕಾಂತಿತಮೋವೃತೇನ
ಮಂದಾಯಮಾನಗಮನಾ ಮದನಾತುರಾಸೌ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೃಷ್ಟಿರಯತೇ ತವ ಶಂಕರಾಯ
ಸಂಕೇತಭೂಮಿಮಚಿರಾದಭಿಸಾರಿಕೇವ ॥ ೪೯ ॥

ವ್ರೀಡಾನುವೃತ್ತಿರಮಣೀಕೃತಸಾಹಚರ್ಯಾ
ಶೈವಾಲಿತಾಂ ಗಲರುಚಾ ಶಶಿಶೇಖರಸ್ಯ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಂತಿಸರಸೀಂ ತ್ವದಪಾಂಗಲಕ್ಷ್ಮೀಃ
ಮಂದಂ ಸಮಾಶ್ರಯತಿ ಮಜ್ಜನಖೇಲನಾಯ ॥ ೫೦ ॥

ಕಾಷಾಯಮಂಶುಕಮಿವ ಪ್ರಕಟಂ ದಧಾನೋ
ಮಾಣಿಕ್ಯಕುಂಡಲರುಚಿಂ ಮಮತಾವಿರೋಧೀ ।
ಶ್ರುತ್ಯಂತಸೀಮನಿ ರತಃ ಸುತರಾಂ ಚಕಾಸ್ತಿ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಯತೀಶ್ವರೋಽಸೌ ॥ ೫೧ ॥

ಪಾಷಾಣ ಏವ ಹರಿನೀಲಮಣಿರ್ದಿನೇಷು
ಪ್ರಮ್ಲಾನತಾಂ ಕುವಲಯಂ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ ।
ನೌಮಿತ್ತಿಕೋ ಜಲದಮೇಚಕಿಮಾ ತತಸ್ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶೂನ್ಯಮುಪಮಾನಮಪಾಂಗಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ ॥ ೫೨ ॥

See Also  Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Sata Namavali In Kannada

ಶೃಂಗಾರವಿಭ್ರಮವತೀ ಸುತರಾಂ ಸಲಜ್ಜಾ
ನಾಸಾಗ್ರಮೌಕ್ತಿಕರುಚಾ ಕೃತಮಂದಹಾಸಾ ।
ಶ್ಯಾಮಾ ಕಟಾಕ್ಷಸುಷಮಾ ತವ ಯುಕ್ತಮೇತತ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚುಂಬತಿ ದಿಗಂಬರವಕ್ತ್ರಬಿಂಬಮ್ ॥ ೫೩ ॥

ನೀಲೋತ್ಪಲೇನ ಮಧುಪೇನ ಚ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತುಲ್ಯ ಇತಿ ತೇ ಕಥಮಾಮನಂತಿ ।
ಶೈತ್ಯೇನ ನಿಂದತಿಯದನ್ವಹಮಿಂದುಪಾದಾನ್
ಪಾಥೋರುಹೇಣ ಯದಸೌ ಕಲಹಾಯತೇ ಚ ॥ ೫೪ ॥

ಓಷ್ಠಪ್ರಭಾಪಟಲವಿದ್ರುಮಮುದ್ರಿತೇ ತೇ
ಭ್ರೂವಲ್ಲಿವೀಚಿಸುಭಗೇ ಮುಖಕಾಂತಿಸಿಂಧೌ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಾರಿಭರಪೂರಣಲಂಬಮಾನ-
ಕಾಲಾಂಬುವಾಹಸರಣಿಂ ಲಭತೇ ಕಟಾಕ್ಷಃ ॥ ೫೫ ॥

ಮಂದಸ್ಮಿತೈರ್ಧವಳಿತಾ ಮಣಿಕುಂಡಲಾಂಶು-
ಸಂಪರ್ಕಲೋಹಿತರುಚಿಸ್ತ್ವದಪಾಂಗಧಾರಾ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಲ್ಲಿಕುಸುಮೈರ್ನವಪಲ್ಲವೈಶ್ಚ
ನೀಲೋತ್ಪಲೈಶ್ಚ ರಚಿತೇವ ವಿಭಾತಿ ಮಾಲಾ ॥ ೫೬ ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶೀತಲಕೃಪಾರಸನಿರ್ಝರಾಂಭಃ-
ಸಂಪರ್ಕಪಕ್ಷ್ಮಲರುಚಿಸ್ತ್ವದಪಾಂಗಮಾಲಾ ।
ಗೋಭಿಃ ಸದಾ ಪುರರಿಪೋರಭಿಲಷ್ಯಮಾಣಾ
ದೂರ್ವಾಕದಂಬಕವಿಡಂಬನಮಾತನೋತಿ ॥ ೫೭ ॥

ಹೃತ್ಪಂಕಜಂ ಮಮ ವಿಕಾಸಯತು ಪ್ರಮುಷ್ಣ-
ನ್ನುಲ್ಲಾಸಮುತ್ಪಲರುಚೇಸ್ತಮಸಾಂ ನಿರೋದ್ಧಾ ।
ದೋಷಾನುಷಂಗಜಡತಾಂ ಜಗತಾಂ ಧುನಾನಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣವಿಲಾಸದಿನೋದಯಸ್ತೇ ॥ ೫೮ ॥

ಚಕ್ಷುರ್ವಿಮೋಹಯತಿ ಚಂದ್ರವಿಭೂಷಣಸ್ಯ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷತಮಃಪ್ರರೋಹಃ ।
ಪ್ರತ್ಯಙ್ಮುಖಂ ತು ನಯನಂ ಸ್ತಿಮಿತಂ ಮುನೀನಾಂ
ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಮೇವ ನಯತೀತಿ ಪರಂ ವಿಚಿತ್ರಮ್ ॥ ೫೯ ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣರುಚಾ ಯುಧಿ ನಿರ್ಜಿತಂ ತೇ
ನೀಲೋತ್ಪಲಂ ನಿರವಶೇಷಗತಾಭಿಮಾನಮ್ ।
ಆಗತ್ಯ ತತ್ಪರಿಸರಂ ಶ್ರವಣಾವತಂಸ-
ವ್ಯಾಜೇನ ನೂನಮಭಯಾರ್ಥನಮಾತನೋತಿ ॥ ೬೦ ॥

ಆಶ್ಚರ್ಯಮಂಬ ಮದನಾಭ್ಯುದಯಾವಲಂಬಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚಂಚಲನಿರೀಕ್ಷಣವಿಭ್ರಮಸ್ತೇ ।
ಧೈರ್ಯಂ ವಿಧೂಯ ತನುತೇ ಹೃದಿ ರಾಗಬಂಧಂ
ಶಂಭೋಸ್ತದೇವ ವಿಪರೀತತಯಾ ಮುನೀನಾಮ್ ॥ ೬೧ ॥

ಜಂತೋಃ ಸಕೃತ್ಪ್ರಣಮತೋ ಜಗದೀಡ್ಯತಾಂ ಚ
ತೇಜಾಸ್ವಿತಾಂ ಚ ನಿಶಿತಾಂ ಚ ಮತಿಂ ಸಭಾಯಾಮ್ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಾಕ್ಷಿಕಝರೀಮಿವ ವೈಖರೀಂ ಚ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಚ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯತಿ ಕ್ಷಣವೀಕ್ಷಣಂ ತೇ ॥ ೬೨ ॥

ಕಾದಂಬಿನೀ ಕಿಮಯತೇ ನ ಜಲಾನುಷಂಗಂ
ಭೃಂಗಾವಲೀ ಕಿಮುರರೀಕುರುತೇ ನ ಪದ್ಮಮ್ ।
ಕಿಂ ವಾ ಕಲಿಂದತನಯಾ ಸಹತೇ ನ ಭಂಗಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿಶ್ಚಯಪದಂ ನ ತವಾಕ್ಷಿಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ॥ ೬೩ ॥

ಕಾಕೋಲಪಾವಕತೃಣೀಕರಣೇಽಪಿ ದಕ್ಷಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಬಾಲಕಸುಧಾಕರಶೇಖರಸ್ಯ ।
ಅತ್ಯಂತಶೀತಲತಮೋಽಪ್ಯನುಪಾರತಂ ತೇ
ಚಿತ್ತಂ ವಿಮೋಹಯತಿ ಚಿತ್ರಮಯಂ ಕಟಾಕ್ಷಃ ॥ ೬೪ ॥

ಕಾರ್ಪಣ್ಯಪೂರಪರಿವರ್ಧಿತಮಂಬ ಮೋಹ-
ಕಂದೋದ್ಗತಂ ಭವಮಯಂ ವಿಷಪಾದಪಂ ಮೇ ।
ತುಂಗಂ ಛಿನತ್ತು ತುಹಿನಾದ್ರಿಸುತೇ ಭವತ್ಯಾಃ
ಕಾಂಚೀಪುರೇಶ್ವರಿ ಕಟಾಕ್ಷಕುಠಾರಧಾರಾ ॥ ೬೫ ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಘೋರಭವರೋಗಚಿಕಿತ್ಸನಾರ್ಥ-
ಮಭ್ಯರ್ಥ್ಯ ದೇಶಿಕಕಟಾಕ್ಷಭಿಷಕ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ।
ತತ್ರಾಪಿ ದೇವಿ ಲಭತೇ ಸುಕೃತೀ ಕದಾಚಿ-
ದನ್ಯಸ್ಯ ದುರ್ಲಭಮಪಾಂಗಮಹೌಷಧಂ ತೇ ॥ ೬೬ ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇಶಿಕಕೃಪಾಂಕುರಮಾಶ್ರಯಂತೋ
ನಾನಾತಪೋನಿಯಮನಾಶಿತಪಾಶಬಂಧಾಃ ।
ವಾಸಾಲಯಂ ತವ ಕಟಾಕ್ಷಮಮುಂ ಮಹಾಂತೋ
ಲಬ್ಧ್ವಾ ಸುಖಂ ಸಮಧಿಯೋ ವಿಚರಂತಿ ಲೋಕೇ ॥ ೬೭ ॥

ಸಾಕೂತಸಂಲಪಿತಸಂಭೃತಮುಗ್ಧಹಾಸಂ
ವ್ರೀಡಾನುರಾಗಸಹಚಾರಿ ವಿಲೋಕನಂ ತೇ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಪರಿಪಂಥಿನಿ ಮಾರವೀರ-
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಿಭ್ರಮದಶಾಂ ಸಫಲೀಕರೋತಿ ॥ ೬೮ ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಿಭ್ರಮಬಲೈಕನಿಧಿರ್ವಿಧಾಯ
ಭ್ರೂವಲ್ಲಿಚಾಪಕುಟಿಲೀಕೃತಿಮೇವ ಚಿತ್ರಮ್ ।
ಸ್ವಾಧೀನತಾಂ ತವ ನಿನಾಯ ಶಶಾಂಕಮೌಳೇ-
ರಂಗಾರ್ಧರಾಜ್ಯಸುಖಲಾಭಮಪಾಂಗವೀರಃ ॥ ೬೯ ॥

ಕಾಮಾಂಕುರೈಕನಿಲಯಸ್ತವ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಭಕ್ತಮನಸಾಂ ಪ್ರದದಾತು ಕಾಮಾನ್ ।
ರಾಗಾನ್ವಿತಃ ಸ್ವಯಮಪಿ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ
ವೈರಾಗ್ಯಮೇವ ಕಥಮೇಷ ಮಹಾಮುನೀನಾಮ್ ॥ ೭೦ ॥

ಕಾಲಾಂಬುವಾಹನಿವಹೈಃ ಕಲಹಾಯತೇ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಲಿಮಮದೇನ ಸದಾ ಕಟಾಕ್ಷಃ ।
ಚಿತ್ರಂ ತಥಾಪಿ ನಿತರಾಮಮುಮೇವ ದೃಷ್ಟ್ವಾ
ಸೋತ್ಕಂಠ ಏವ ರಮತೇ ಕಿಲ ನೀಲಕಂಠಃ ॥ ೭೧ ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನ್ಮಥರಿಪುಂ ಪ್ರತಿ ಮಾರತಾಪ-
ಮೋಹಾಂಧಕಾರಜಲದಾಗಮನೇನ ನೃತ್ಯನ್ ।
ದುಷ್ಕರ್ಮಕಂಚುಕಿಕುಲಂ ಕಬಲೀಕರೋತು
ವ್ಯಾಮಿಶ್ರಮೇಚಕರುಚಿಸ್ತ್ವದಪಾಂಗಕೇಕೀ ॥ ೭೨ ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನ್ಮಥರಿಪೋರವಲೋಕನೇಷು
ಕಾಂತಂ ಪಯೋಜಮಿವ ತಾವಕಮಕ್ಷಿಪಾತಮ್ ।
ಪ್ರೇಮಾಗಮೋ ದಿವಸವದ್ವಿಕಚೀಕರೋತಿ
ಲಜ್ಜಾಭರೋ ರಜನಿವನ್ಮುಕುಳೀಕರೋತಿ ॥ ೭೩ ॥

ಮೂಕೋ ವಿರಿಂಚತಿ ಪರಂ ಪುರುಷಃ ಕುರೂಪಃ
ಕಂದರ್ಪತಿ ತ್ರಿದಶರಾಜತಿ ಕಿಂಪಚಾನಃ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೇವಲಮುಪಕ್ರಮಕಾಲ ಏವ
ಲೀಲಾತರಂಗಿತಕಟಾಕ್ಷರುಚಃ ಕ್ಷಣಂ ತೇ ॥ ೭೪ ॥

ನೀಲಾಲಕಾ ಮಧುಕರಂತಿ ಮನೋಜ್ಞನಾಸಾ-
ಮುಕ್ತಾರುಚಃ ಪ್ರಕಟಕಂದಬಿಸಾಂಕುರಂತಿ ।
ಕಾರುಣ್ಯಮಂಬ ಮಕರಂದತಿ ಕಾಮಕೋಟಿ
ಮನ್ಯೇ ತತಃ ಕಮಲಮೇವ ವಿಲೋಚನಂ ತೇ ॥ ೭೫ ॥

ಆಕಾಂಕ್ಷ್ಯಮಾಣಫಲದಾನವಿಚಕ್ಷಣಾಯಾಃ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಕಕಾಮಧೇನೋಃ ।
ಸಂಪರ್ಕ ಏವ ಕಥಮಂಬ ವಿಮುಕ್ತಪಾಶ-
ಬಂಧಾಃ ಸ್ಫುಟಂ ತನುಭೃತಃ ಪಶುತಾಂ ತ್ಯಜಂತಿ ॥ ೭೬ ॥

See Also  108 Names Of Saubhagya – Ashtottara Shatanamavali In Kannada

ಸಂಸಾರಘರ್ಮಪರಿತಾಪಜುಷಾಂ ನರಾಣಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶೀತಲತರಾಣಿ ತವೇಕ್ಷಿತಾನಿ ।
ಚಂದ್ರಾತಪಂತಿ ಘನಚಂದನಕರ್ದಮಂತಿ
ಮುಕ್ತಾಗುಣಂತಿ ಹಿಮವಾರಿನಿಷೇಚನಂತಿ ॥ ೭೭ ॥

ಪ್ರೇಮಾಂಬುರಾಶಿಸತತಸ್ನಪಿತಾನಿ ಚಿತ್ರಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷನಿರೀಕ್ಷಣಾನಿ ।
ಸಂಧುಕ್ಷಯಂತಿ ಮುಹುರಿಂಧನರಾಶಿರೀತ್ಯಾ
ಮಾರದ್ರುಹೋ ಮನಸಿ ಮನ್ಮಥಚಿತ್ರಭಾನುಮ್ ॥ ೭೮ ॥

ಕಾಲಾಂಜನಪ್ರತಿಭಟಂ ಕಮನೀಯಕಾಂತ್ಯಾ
ಕಂದರ್ಪತಂತ್ರಕಲಯಾ ಕಲಿತಾನುಭಾವಮ್ ।
ಕಾಂಚೀವಿಹಾರರಸಿಕೇ ಕಲುಷಾರ್ತಿಚೋರಂ
ಕಲ್ಲೋಲಯಸ್ವ ಮಯಿ ತೇ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಮ್ ॥ ೭೯ ॥

ಕ್ರಾಂತೇನ ಮನ್ಮಥಮದೇನ ವಿಮೋಹ್ಯಮಾನ-
ಸ್ವಾಂತೇನ ಚೂತತರುಮೂಲಗತಸ್ಯ ಪುಂಸಃ ।
ಕಾಂತೇನ ಕಿಂಚಿದವಲೋಕಯ ಲೋಚನಸ್ಯ
ಪ್ರಾಂತೇನ ಮಾಂ ಜನನಿ ಕಾಂಚಿಪುರೀವಿಭೂಷೇ ॥ ೮೦ ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೇಽಪಿ ಸುಜನಾಸ್ತ್ವದಪಾಂಗಸಂಗೇ
ಕಂಠೇನ ಕಂದಲಿತಕಾಲಿಮಸಂಪ್ರದಾಯಾಃ ।
ಉತ್ತಂಸಕಲ್ಪಿತಚಕೋರಕುಟುಂಬಪೋಷಾ
ನಕ್ತಂದಿವಪ್ರಸವಭೂನಯನಾ ಭವಂತಿ ॥ ೮೧ ॥

ನೀಲೋತ್ಪಲಪ್ರಸವಕಾಂತಿನಿದರ್ಶನೇನ
ಕಾರುಣ್ಯವಿಭ್ರಮಜುಷಾ ತವ ವೀಕ್ಷಣೇನ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕರ್ಮಜಲಧೇಃ ಕಲಶೀಸುತೇನ
ಪಾಶತ್ರಯಾದ್ವಯಮಮೀ ಪರಿಮೋಚನೀಯಾಃ ॥ ೮೨ ॥

ಅತ್ಯಂತಚಂಚಲಮಕೃತ್ರಿಮಮಂಜನಂ ಕಿಂ
ಝಂಕಾರಭಂಗಿರಹಿತಾ ಕಿಮು ಭೃಂಗಮಾಲಾ ।
ಧೂಮಾಂಕುರಃ ಕಿಮು ಹುತಾಶನಸಂಗಹೀನಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನೇತ್ರರುಚಿನೀಲಿಮಕಂದಲೀ ತೇ ॥ ೮೩ ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿತ್ಯಮಯಮಂಜಲಿರಸ್ತು ಮುಕ್ತಿ-
ಬೀಜಾಯ ವಿಭ್ರಮಮದೋದಯಘೂರ್ಣಿತಾಯ ।
ಕಂದರ್ಪದರ್ಪಪುನರುದ್ಭವಸಿದ್ಧಿದಾಯ
ಕಳ್ಯಾಣದಾಯ ತವ ದೇವಿ ದೃಗಂಚಲಾಯ ॥ ೮೪ ॥

ದರ್ಪಾಂಕುರೋ ಮಕರಕೇತನವಿಭ್ರಮಾಣಾಂ
ನಿಂದಾಂಕುರೋ ವಿದಳಿತೋತ್ಪಲಚಾತುರೀಣಾಮ್ ।
ದೀಪಾಂಕುರೋ ಭವತಮಿಸ್ರಕದಂಬಕಾನಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಲಯತು ಮಾಂ ತ್ವದಪಾಂಗಪಾತಃ ॥ ೮೫ ॥

ಕೈವಲ್ಯದಿವ್ಯಮಣಿರೋಹಣಪರ್ವತೇಭ್ಯಃ
ಕಾರುಣ್ಯನಿರ್ಝರಪಯಃಕೃತಮಂಜನೇಭ್ಯಃ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಿಂಕರಿತಶಂಕರಮಾನಸೇಭ್ಯ-
ಸ್ತೇಭ್ಯೋ ನಮೋಽಸ್ತು ತವ ವೀಕ್ಷಣವಿಭ್ರಮೇಭ್ಯಃ ॥ ೮೬ ॥

ಅಲ್ಪೀಯ ಏವ ನವಮುತ್ಪಲಮಂಬ ಹೀನಾ
ಮೀನಸ್ಯ ವಾ ಸರಣಿರಂಬುರುಹಾಂ ಚ ಕಿಂ ವಾ ।
ದೂರೇ ಮೃಗೀದೃಗಸಮಂಜಸಮಂಜನಂ ಚ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣರುಚೌ ತವ ತರ್ಕಯಾಮಃ ॥ ೮೭ ॥

ಮಿಶ್ರೀಭವದ್ಗರಳಪಂಕಿಲಶಂಕರೋರ-
ಸ್ಸೀಮಾಂಗಣೇ ಕಿಮಪಿ ರಿಂಖಣಮಾದಧಾನಃ ।
ಹೇಲಾವಧೂತಲಲಿತಶ್ರವಣೋತ್ಪಲೋಽಸೌ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಬಾಲ ಇವ ರಾಜತಿ ತೇ ಕಟಾಕ್ಷಃ ॥ ೮೮ ॥

ಪ್ರೌಢಿಕರೋತಿ ವಿದುಷಾಂ ನವಸೂಕ್ತಿಧಾಟೀ-
ಚೂತಾಟವೀಷು ಬುಧಕೋಕಿಲಲಾಲ್ಯಮಾನಮ್ ।
ಮಾಧ್ವೀರಸಂ ಪರಿಮಳಂ ಚ ನಿರರ್ಗಳಂ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣವಿಲಾಸವಸಂತಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ॥ ೮೯ ॥

ಕೂಲಂಕಷಂ ವಿತನುತೇ ಕರುಣಾಂಬುವರ್ಷೀ
ಸಾರಸ್ವತಂ ಸುಕೃತಿನಃ ಸುಲಭಂ ಪ್ರವಾಹಮ್ ।
ತುಚ್ಛೀಕರೋತಿ ಯಮುನಾಂಬುತರಂಗಭಂಗೀಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಿಂ ತವ ಕಟಾಕ್ಷಮಹಾಂಬುವಾಹಃ ॥ ೯೦ ॥

ಜಾಗರ್ತಿ ದೇವಿ ಕರುಣಾಶುಕಸುಂದರೀ ತೇ
ತಾಟಂಕರತ್ನರುಚಿದಾಡಿಮಖಂಡಶೋಣೇ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿರ್ಭರಕಟಾಕ್ಷಮರೀಚಿಪುಂಜ-
ಮಾಹೇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಪಂಜರಮಧ್ಯಭಾಗೇ ॥ ೯೧ ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸತ್ಕುವಲಯಸ್ಯ ಸಗೋತ್ರಭಾವಾ-
ದಾಕ್ರಾಮತಿ ಶ್ರುತಿಮಸೌ ತವ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ ।
ಕಿಂಚ ಸ್ಫುಟಂ ಕುಟಿಲತಾಂ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ
ಭ್ರೂವಲ್ಲರೀಪರಿಚಿತಸ್ಯ ಫಲಂ ಕಿಮೇತತ್ ॥ ೯೨ ॥

ಏಷಾ ತವಾಕ್ಷಿಸುಷಮಾ ವಿಷಮಾಯುಧಸ್ಯ
ನಾರಾಚವರ್ಷಲಹರೀ ನಗರಾಜಕನ್ಯೇ ।
ಶಂಕೇ ಕರೋತಿ ಶತಧಾ ಹೃದಿ ಧೈರ್ಯಮುದ್ರಾಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಕೋಟಿ ಯದಸೌ ಶಿಶಿರಾಂಶುಮೌಳೇಃ ॥ ೯೩ ॥

ಬಾಣೇನ ಪುಷ್ಪಧನುಷಃ ಪರಿಕಲ್ಪ್ಯಮಾನ-
ತ್ರಾಣೇನ ಭಕ್ತಮನಸಾಂ ಕರುಣಾಕರೇಣ ।
ಕೋಣೇನ ಕೋಮಲದೃಶಸ್ತವ ಕಾಮಕೋಟಿ
ಶೋಣೇನ ಶೋಷಯ ಶಿವೇ ಮಮ ಶೋಕಸಿಂಧುಮ್ ॥ ೯೪ ॥

ಮಾರದ್ರುಹಾ ಮುಕುಟಸೀಮನಿ ಲಾಲ್ಯಮಾನೇ
ಮಂದಾಕಿನೀಪಯಸಿ ತೇ ಕುಟಿಲಂ ಚರಿಷ್ಣುಃ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೋಪರಭಸಾದ್ವಲಮಾನಮೀನ-
ಸಂದೇಹಮಂಕುರಯತಿ ಕ್ಷಣಮಕ್ಷಿಪಾತಃ ॥ ೯೫ ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಂವಲಿತಮೌಕ್ತಿಕಕುಂಡಲಾಂಶು-
ಚಂಚತ್ಸಿತಶ್ರವಣಚಾಮರಚಾತುರೀಕಃ ।
ಸ್ತಂಭೇ ನಿರಂತರಮಪಾಂಗಮಯೇ ಭವತ್ಯಾ
ಬದ್ಧಶ್ಚಕಾಸ್ತಿ ಮಕರಧ್ವಜಮತ್ತಹಸ್ತೀ ॥ ೯೬ ॥

ಯಾವತ್ಕಟಾಕ್ಷರಜನೀಸಮಯಾಗಮಸ್ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವದಚಿರಾನ್ನಮತಾಂ ನರಾಣಾಮ್ ।
ಆವಿರ್ಭವತ್ಯಮೃತದೀಧಿತಿಬಿಂಬಮಂಬ
ಸಂವಿನ್ಮಯಂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಗಿರೀಂದ್ರಶೃಂಗೇ ॥ ೯೭ ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಲ್ಪವಿಟಪೀವ ಭವತ್ಕಟಾಕ್ಷೋ
ದಿತ್ಸುಃ ಸಮಸ್ತವಿಭವಂ ನಮತಾಂ ನರಾಣಾಮ್ ।
ಭೃಂಗಸ್ಯ ನೀಲನಳಿನಸ್ಯ ಚ ಕಾಂತಿಸಂಪ-
ತ್ಸರ್ವಸ್ವಮೇವ ಹರತೀತಿ ಪರಂ ವಿಚಿತ್ರಮ್ ॥ ೯೮ ॥

ಅತ್ಯಂತಶೀತಲಮನರ್ಗಲಕರ್ಮಪಾಕ-
ಕಾಕೋಲಹಾರಿ ಸುಲಭಂ ಸುಮನೋಭಿರೇತತ್ ।
ಪೀಯೂಷಮೇವ ತವ ವೀಕ್ಷಣಮಂಬ ಕಿಂತು
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನೀಲಮಿದಮಿತ್ಯಯಮೇವ ಭೇದಃ ॥ ೯೯ ॥

ಅಜ್ಞಾತಭಕ್ತಿರಸಮಪ್ರಸರದ್ವಿವೇಕ-
ಮತ್ಯಂತಗರ್ವಮನಧೀತಸಮಸ್ತಶಾಸ್ತ್ರಮ್ ।
ಅಪ್ರಾಪ್ತಸತ್ಯಮಸಮೀಪಗತಂ ಚ ಮುಕ್ತೇಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಾಮವತು ತೇ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಃ ॥ ೧೦೦ ॥

ಪಾತೇನ ಲೋಚನರುಚೇಸ್ತವ ಕಾಮಕೋಟಿ
ಪೋತೇನ ಪಾತಕಪಯೋಧಿಭಯಾತುರಾಣಾಮ್ ।
ಪೂತೇನ ತೇನ ನವಕಾಂಚನಕುಂಡಲಾಂಶು-
ವೀತೇನ ಶೀತಲಯ ಭೂಧರಕನ್ಯಕೇ ಮಾಮ್ ॥ ೧೦೧ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Mooka Panchasati-Mandasmitha Satakam (4) in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil