Mooka Panchasati-Mandasmitha Satakam (4) In Tamil

॥ Mooka Panchasati-Mandasmitha Satakam (4) Tamil Lyrics ॥

॥ மூகபஞ்சஶதி – கடாக்ஷஶதகம் (4) ॥

மோஹாந்த⁴காரனிவஹம் வினிஹந்துமீடே³
மூகாத்மனாமபி மஹாகவிதாவதா³ன்யான் ।
ஶ்ரீகாஞ்சிதே³ஶஶிஶிரீக்ருதிஜாக³ரூகான்
ஏகாம்ரனாத²தருணீகருணாவலோகான் ॥ 1 ॥

மாதர்ஜயந்தி மமதாக்³ரஹமோக்ஷணானி
மாஹேந்த்³ரனீலருசிஶிக்ஷணத³க்ஷிணானி ।
காமாக்ஷி கல்பிதஜக³த்த்ரயரக்ஷணானி
த்வத்³வீக்ஷணானி வரதா³னவிசக்ஷணானி ॥ 2 ॥

ஆனங்க³தந்த்ரவிதி⁴த³ர்ஶிதகௌஶலானாம்
ஆனந்த³மந்த³பரிகூ⁴ர்ணிதமந்த²ராணாம் ।
தாரல்யமம்ப³ தவ தாடி³தகர்ணஸீம்னாம்
காமாக்ஷி கே²லதி கடாக்ஷனிரீக்ஷணானாம் ॥ 3 ॥

கல்லோலிதேன கருணாரஸவேல்லிதேன
கல்மாஷிதேன கமனீயம்ருது³ஸ்மிதேன ।
மாமஞ்சிதேன தவ கிஞ்சன குஞ்சிதேன
காமாக்ஷி தேன ஶிஶிரீகுரு வீக்ஷிதேன ॥ 4 ॥

ஸாஹாய்யகம் க³தவதீ முஹுரர்ஜுனஸ்ய
மந்த³ஸ்மிதஸ்ய பரிதோஷிதபீ⁴மசேதா꞉ ।
காமாக்ஷி பாண்ட³வசமூரிவ தாவகீனா
கர்ணாந்திகம் சலதி ஹந்த கடாக்ஷலக்ஷ்மீ꞉ ॥ 5 ॥

அஸ்தம் க்ஷணான்னயது மே பரிதாபஸூர்யம்
ஆனந்த³சந்த்³ரமஸமானயதாம் ப்ரகாஶம் ।
காலாந்த⁴காரஸுஷுமாம் கலயந்தி³க³ந்தே
காமாக்ஷி கோமலகடாக்ஷனிஶாக³மஸ்தே ॥ 6 ॥

தாடாங்கமௌக்திகருசாங்குரத³ந்தகாந்தி꞉
காருண்யஹஸ்திபஶிகா²மணினாதி⁴ரூட⁴꞉ ।
உன்மூலயத்வஶுப⁴பாத³பமஸ்மதீ³யம்
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷமதங்க³ஜேந்த்³ர꞉ ॥ 7 ॥

சா²யாப⁴ரேண ஜக³தாம் பரிதாபஹாரீ
தாடங்கரத்னமணிதல்லஜபல்லவஶ்ரீ꞉ ।
காருண்யனாம விகிரன்மகரந்த³ஜாலம்
காமாக்ஷி ராஜதி கடாக்ஷஸுரத்³ருமஸ்தே ॥ 8 ॥

ஸூர்யாஶ்ரயப்ரணயினீ மணிகுண்ட³லாம்ஶு-
லௌஹித்யகோகனத³கானநமானநீயா ।
யாந்தீ தவ ஸ்மரஹரானநகாந்திஸிந்து⁴ம்
காமாக்ஷி ராஜதி கடாக்ஷகலிந்த³கன்யா ॥ 9 ॥

ப்ராப்னோதி யம் ஸுக்ருதினம் தவ பக்ஷபாதாத்
காமாக்ஷி வீக்ஷணவிலாஸகலாபுரந்த்⁴ரீ ।
ஸத்³யஸ்தமேவ கில முக்திவதூ⁴ர்வ்ருணீதே
தஸ்மான்னிதாந்தமனயோரித³மைகமத்யம் ॥ 10 ॥

யாந்தீ ஸதை³வ மருதாமனுகூலபா⁴வம்
ப்⁴ரூவல்லிஶக்ரத⁴னுருல்லஸிதா ரஸார்த்³ரா ।
காமாக்ஷி கௌதுகதரங்கி³தனீலகண்டா²
காத³ம்பி³னீவ தவ பா⁴தி கடாக்ஷமாலா ॥ 11 ॥

க³ங்கா³ம்ப⁴ஸி ஸ்மிதமயே தபனாத்மஜேவ
க³ங்கா³த⁴ரோரஸி நவோத்பலமாலிகேவ ।
வக்த்ரப்ரபா⁴ஸரஸி ஶைவலமண்ட³லீவ
காமாக்ஷி ராஜதி கடாக்ஷருசிச்ச²டா தே ॥ 12 ॥

ஸம்ஸ்காரத꞉ கிமபி கந்த³லிதான் ரஸஜ்ஞ-
கேதா³ரஸீம்னி ஸுதி⁴யாமுபபோ⁴க³யோக்³யான் ।
கள்யாணஸூக்திலஹரீகலமாங்குரான்ன꞉
காமாக்ஷி பக்ஷ்மலயது த்வத³பாங்க³மேக⁴꞉ ॥ 13 ॥

சாஞ்சல்யமேவ நியதம் கலயன்ப்ரக்ருத்யா
மாலின்யபூ⁴꞉ ஶ்ருதிபதா²க்ரமஜாக³ரூக꞉ ।
கைவல்யமேவ கிமுகல்பயதே நதானாம்
காமாக்ஷி சித்ரமபி தே கருணாகடாக்ஷ꞉ ॥ 14 ॥

ஸஞ்ஜீவனே ஜனநி சூதஶிலீமுக²ஸ்ய
ஸம்மோஹனே ஶஶிகிஶோரகஶேக²ரஸ்ய ।
ஸம்ஸ்தம்ப⁴னே ச மமதாக்³ரஹசேஷ்டிதஸ்ய
காமாக்ஷி வீக்ஷணகலா பரமௌஷத⁴ம் தே ॥ 15 ॥

நீலோ(அ)பி ராக³மதி⁴கம் ஜனயன்புராரே꞉
லோலோ(அ)பி ப⁴க்திமதி⁴காம் த்³ருட⁴யன்னராணாம் ।
வக்ரோ(அ)பி தே³வி நமதாம் ஸமதாம் விதன்வன்
காமாக்ஷி ந்ருத்யது மயி த்வத³பாங்க³பாத꞉ ॥ 16 ॥

காமத்³ருஹோ ஹ்ருத³யயந்த்ரணஜாக³ரூகா
காமாக்ஷி சஞ்சலத்³ருக³ஞ்சலமேக²லா தே ।
ஆஶ்சர்யமம்ப³ ப⁴ஜதாம் ஜ²டிதி ஸ்வகீய-
ஸம்பர்க ஏவ விது⁴னோதி ஸமஸ்தப³ந்தா⁴ன் ॥ 17 ॥

குண்டீ²கரோது விபத³ம் மம குஞ்சிதப்⁴ரூ-
சாபாஞ்சித꞉ ஶ்ரிதவிதே³ஹப⁴வானுராக³꞉ ।
ரக்ஷோபகாரமனிஶம் ஜனயன்ஜக³த்யாம்
காமாக்ஷி ராம இவ தே கருணாகடாக்ஷ꞉ ॥ 18 ॥

ஶ்ரீகாமகோடி ஶிவலோசனஶோஷிதஸ்ய
ஶ்ருங்கா³ரபீ³ஜவிப⁴வஸ்ய புன꞉ப்ரரோஹே ।
ப்ரேமாம்ப⁴ஸார்த்³ரமசிராத்ப்ரசுரேண ஶங்கே
கேதா³ரமம்ப³ தவ கேவலத்³ருஷ்டிபாதம் ॥ 19 ॥

மாஹாத்ம்யஶேவதி⁴ரஸௌ தவ து³ர்விலங்க்⁴ய-
ஸம்ஸாரவிந்த்⁴யகி³ரிகுண்ட²னகேலிசுஞ்சு꞉ ।
தை⁴ர்யாம்பு³தி⁴ம் பஶுபதேஶ்சுலகீகரோதி
காமாக்ஷி வீக்ஷணவிஜ்ரும்ப⁴ணகும்ப⁴ஜன்மா ॥ 20 ॥

பீயூஷவர்ஷஶிஶிரா ஸ்பு²டது³த்பலஶ்ரீ-
மைத்ரீ நிஸர்க³மது⁴ரா க்ருததாரகாப்தி꞉ ।
காமாக்ஷி ஸம்ஶ்ரிதவதீ வபுரஷ்டமூர்தே꞉
ஜ்யோத்ஸ்னாயதே ப⁴க³வதி த்வத³பாங்க³மாலா ॥ 21 ॥

அம்ப³ ஸ்மரப்ரதிப⁴டஸ்ய வபுர்மனோஜ்ஞம்
அம்போ⁴ஜகானநமிவாஞ்சிதகண்டகாப⁴ம் ।
ப்⁴ருங்கீ³வ சும்ப³தி ஸதை³வ ஸபக்ஷபாதா
காமாக்ஷி கோமலருசிஸ்த்வத³பாங்க³மாலா ॥ 22 ॥

கேஶப்ரபா⁴படலனீலவிதானஜாலே
காமாக்ஷி குண்ட³லமணிச்ச²விதீ³பஶோபே⁴ ।
ஶங்கே கடாக்ஷருசிரங்க³தலே க்ருபாக்²யா
ஶைலூஷிகா நடதி ஶங்கரவல்லபே⁴ தே ॥ 23 ॥

அத்யந்தஶீதலமதந்த்³ரயது க்ஷணார்த⁴ம்
அஸ்தோகவிப்⁴ரமமனங்க³விலாஸகந்த³ம் ।
அல்பஸ்மிதாத்³ருதமபாரக்ருபாப்ரவாஹம்
அக்ஷிப்ரரோஹமசிரான்மயி காமகோடி ॥ 24 ॥

மந்தா³க்ஷராக³தரலீக்ருதிபாரதந்த்ர்யாத்
காமாக்ஷி மந்த²ரதராம் த்வத³பாங்க³டோ³லாம் ।
ஆருஹ்ய மந்த³மதிகௌதுகஶாலி சக்ஷு꞉
ஆனந்த³மேதி முஹுரர்த⁴ஶஶாங்கமௌளே꞉ ॥ 25 ॥

த்ரையம்ப³கம் த்ரிபுரஸுந்த³ரி ஹர்ம்யபூ⁴மி-
ரங்க³ம் விஹாரஸரஸீ கருணாப்ரவாஹ꞉ ।
தா³ஸாஶ்ச வாஸவமுகா²꞉ பரிபாலனீயம்
காமாக்ஷி விஶ்வமபி வீக்ஷணபூ⁴ப்⁴ருதஸ்தே ॥ 26 ॥

வாகீ³ஶ்வரீ ஸஹசரீ நியமேன லக்ஷ்மீ꞉
ப்⁴ரூவல்லரீவஶகரீ பு⁴வனானி கே³ஹம் ।
ரூபம் த்ரிலோகனயனாம்ருதமம்ப³ தேஷாம்
காமாக்ஷி யேஷு தவ வீக்ஷணபாரதந்த்ரீ ॥ 27 ॥

See Also  Mooka Panchasati-Mandasmitha Satakam (1) In Sanskrit

மாஹேஶ்வரம் ஜ²டிதி மானஸமீனமம்ப³
காமாக்ஷி தை⁴ர்யஜலதௌ⁴ நிதராம் நிமக்³னம் ।
ஜாலேன ஶ்ருங்க²லயதி த்வத³பாங்க³னாம்னா
விஸ்தாரிதேன விஷமாயுத⁴தா³ஶகோ(அ)ஸௌ ॥ 28 ॥

உன்மத்²ய போ³த⁴கமலாகாரமம்ப³ ஜாட்³ய-
ஸ்தம்பே³ரமம் மம மனோவிபினே ப்⁴ரமந்தம் ।
குண்டீ²குருஷ்வ தரஸா குடிலாக்³ரஸீம்னா
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷமஹாங்குஶேன ॥ 29 ॥

உத்³வேல்லிதஸ்தப³கிதைர்லலிதைர்விலாஸை꞉
உத்தா²ய தே³வி தவ கா³ட⁴கடாக்ஷகுஞ்ஜாத் ।
தூ³ரம் பலாயயது மோஹம்ருகீ³குலம் மே
காமாக்ஷி ஸத்வரமனுக்³ரஹகேஸரீந்த்³ர꞉ ॥ 30 ॥

ஸ்னேஹாத்³ருதாம் வித³லிதோத்பலகாந்திசோராம்
ஜேதாரமேவ ஜக³தீ³ஶ்வரி ஜேதுகாம꞉ ।
மானோத்³த⁴தோ மகரகேதுரஸௌ து⁴னீதே
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷக்ருபாணவல்லீம் ॥ 31 ॥

ஶ்ரௌதீம் வ்ரஜன்னபி ஸதா³ ஸரணிம் முனீனாம்
காமாக்ஷி ஸந்ததமபி ஸ்ம்ருதிமார்க³கா³மீ ।
கௌடில்யமம்ப³ கத²மஸ்தி²ரதாம் ச த⁴த்தே
சௌர்யம் ச பங்கஜருசாம் த்வத³பாங்க³பாத꞉ ॥ 32 ॥

நித்யம் ஶ்ருதே꞉ பரிசிதௌ யதமானமேவ
நீலோத்பலம் நிஜஸமீபனிவாஸலோலம் ।
ப்ரீத்யைவ பாட²யதி வீக்ஷணதே³ஶிகேந்த்³ர꞉
காமாக்ஷி கிந்து தவ காலிமஸம்ப்ரதா³யம் ॥ 33 ॥

ப்⁴ராந்த்வா முஹு꞉ ஸ்தப³கிதஸ்மிதபே²னராஶௌ
காமாக்ஷி வக்த்ரருசிஸஞ்சயவாரிராஶௌ ।
ஆனந்த³தி த்ரிபுரமர்த³னநேத்ரலக்ஷ்மீ꞉
ஆலம்ப்³ய தே³வி தவ மந்த³மபாங்க³ஸேதும் ॥ 34 ॥

ஶ்யாமா தவ த்ரிபுரஸுந்த³ரி லோசனஶ்ரீ꞉
காமாக்ஷி கந்த³ளிதமேது³ரதாரகாந்தி꞉ ।
ஜ்யோத்ஸ்னாவதீ ஸ்மிதருசாபி கத²ம் தனோதி
ஸ்பர்தா⁴மஹோ குவலயைஶ்ச ததா² சகோரை꞉ ॥ 35 ॥

காலாஞ்ஜனம் ச தவ தே³வி நிரீக்ஷணம் ச
காமாக்ஷி ஸாம்யஸரணிம் ஸமுபைதி காந்த்யா ।
நிஶ்ஶேஷனேத்ரஸுலப⁴ம் ஜக³தீஷு பூர்வ-
மன்யத்த்ரினேத்ரஸுலப⁴ம் துஹினாத்³ரிகன்யே ॥ 36 ॥

தூ⁴மாங்குரோ மகரகேதனபாவகஸ்ய
காமாக்ஷி நேத்ரருசினீலிமசாதுரீ தே ।
அத்யந்தமத்³பு⁴தமித³ம் நயனத்ரயஸ்ய
ஹர்ஷோத³யம் ஜனயதே ஹருணாங்கமௌளே꞉ ॥ 37 ॥

ஆரம்ப⁴லேஶஸமயே தவ வீக்ஷணஸ்ஸ
காமாக்ஷி மூகமபி வீக்ஷணமாத்ரனம்ரம் ।
ஸர்வஜ்ஞதா ஸகலலோகஸமக்ஷமேவ
கீர்திஸ்வயம்வரணமால்யவதீ வ்ருணீதே ॥ 38 ॥

காலாம்பு³வாஹ இவ தே பரிதாபஹாரீ
காமாக்ஷி புஷ்கரமத⁴꞉ குருதே கடாக்ஷ꞉ ।
பூர்வ꞉ பரம் க்ஷணருசா ஸமுபைதி மைத்ரீ-
மன்யஸ்து ஸந்ததருசிம் ப்ரகடீகரோதி ॥ 39 ॥

ஸூக்ஷ்மே(அ)பி து³ர்க³மதரே(அ)பி கு³ருப்ரஸாத³-
ஸாஹாய்யகேன விசரன்னபவர்க³மார்கே³ ।
ஸம்ஸாரபங்கனிசயே ந பதத்யமும் தே
காமாக்ஷி கா³ட⁴மவலம்ப்³ய கடாக்ஷயஷ்டிம் ॥ 40 ॥

காமாக்ஷி ஸந்ததமஸௌ ஹரினீலரத்ன
ஸ்தம்பே⁴ கடாக்ஷருசிபுஞ்ஜமயே ப⁴வத்யா꞉ ।
ப³த்³தோ⁴(அ)பி ப⁴க்தினிக³ளைர்மம சித்தஹஸ்தீ
ஸ்தம்ப⁴ம் ச ப³ந்த⁴மபி முஞ்சதி ஹந்த சித்ரம் ॥ 41 ॥

காமாக்ஷி கார்ஷ்ண்யமபி ஸந்ததமஞ்ஜனம் ச
பி³ப்⁴ரன்னிஸர்க³தரலோ(அ)பி ப⁴வத்கடாக்ஷ꞉ ।
வைமல்யமன்வஹமனஞ்ஜனதா ச பூ⁴ய꞉
ஸ்தை²ர்யம் ச ப⁴க்தஹ்ருத³யாய கத²ம் த³தா³தி ॥ 42 ॥

மந்த³ஸ்மிதஸ்தப³கிதம் மணிகுண்ட³லாம்ஶு-
ஸ்தோமப்ரவாலருசிரம் ஶிஶிரீக்ருதாஶம் ।
காமாக்ஷி ராஜதி கடாக்ஷருசே꞉ கத³ம்ப³ம்
உத்³யானமம்ப³ கருணாஹரிணேக்ஷணாயா꞉ ॥ 43 ॥

காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷமஹேந்த்³ரனீல-
ஸிம்ஹாஸனம் ஶ்ரிதவதோ மகரத்⁴வஜஸ்ய ।
ஸாம்ராஜ்யமங்க³ளவிதௌ⁴ மணிகுண்ட³லஶ்ரீ꞉
நீராஜனோத்ஸவதரங்கி³ததீ³பமாலா ॥ 44 ॥

மாத꞉ க்ஷணம் ஸ்னபய மாம் தவ வீக்ஷிதேன
மந்தா³க்ஷிதேன ஸுஜனைரபரோக்ஷிதேன ।
காமாக்ஷி கர்மதிமிரோத்கரபா⁴ஸ்கரேண
ஶ்ரேயஸ்கரேண மது⁴பத்³யுதிதஸ்கரேண ॥ 45 ॥

ப்ரேமாபகா³பயஸி மஜ்ஜனமாரசய்ய
யுக்த꞉ ஸ்மிதாம்ஶுக்ருதப⁴ஸ்மவிலேபனேன ।
காமாக்ஷி குண்ட³லமணித்³யுதிபி⁴ர்ஜடால꞉
ஶ்ரீகண்ட²மேவ ப⁴ஜதே தவ த்³ருஷ்டிபாத꞉ ॥ 46 ॥

கைவல்யதா³ய கருணாரஸகிங்கராய
காமாக்ஷி கந்த³லிதவிப்⁴ரமஶங்கராய ।
ஆலோகனாய தவ ப⁴க்தஶிவங்கராய
மாதர்னமோ(அ)ஸ்து பரதந்த்ரிதஶங்கராய ॥ 47 ॥

ஸாம்ராஜ்யமங்க³ளவிதௌ⁴ மகரத்⁴வஜஸ்ய
லோலாலகாலிக்ருததோரணமால்யஶோபே⁴ ।
காமேஶ்வரி ப்ரசலது³த்பலவைஜயந்தீ-
சாதுர்யமேதி தவ சஞ்சலத்³ருஷ்டிபாத꞉ ॥ 48 ॥

மார்கே³ண மஞ்ஜுகசகாந்திதமோவ்ருதேன
மந்தா³யமானக³மனா மத³னாதுராஸௌ ।
காமாக்ஷி த்³ருஷ்டிரயதே தவ ஶங்கராய
ஸங்கேதபூ⁴மிமசிராத³பி⁴ஸாரிகேவ ॥ 49 ॥

வ்ரீடா³னுவ்ருத்திரமணீக்ருதஸாஹசர்யா
ஶைவாலிதாம் க³லருசா ஶஶிஶேக²ரஸ்ய ।
காமாக்ஷி காந்திஸரஸீம் த்வத³பாங்க³லக்ஷ்மீ꞉
மந்த³ம் ஸமாஶ்ரயதி மஜ்ஜனகே²லனாய ॥ 50 ॥

காஷாயமம்ஶுகமிவ ப்ரகடம் த³தா⁴னோ
மாணிக்யகுண்ட³லருசிம் மமதாவிரோதீ⁴ ।
ஶ்ருத்யந்தஸீமனி ரத꞉ ஸுதராம் சகாஸ்தி
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷயதீஶ்வரோ(அ)ஸௌ ॥ 51 ॥

பாஷாண ஏவ ஹரினீலமணிர்தி³னேஷு
ப்ரம்லானதாம் குவலயம் ப்ரகடீகரோதி ।
நௌமித்திகோ ஜலத³மேசகிமா ததஸ்தே
காமாக்ஷி ஶூன்யமுபமானமபாங்க³லக்ஷ்ம்யா꞉ ॥ 52 ॥

See Also  Sri Balambika Ashtakam 2 In Tamil

ஶ்ருங்கா³ரவிப்⁴ரமவதீ ஸுதராம் ஸலஜ்ஜா
நாஸாக்³ரமௌக்திகருசா க்ருதமந்த³ஹாஸா ।
ஶ்யாமா கடாக்ஷஸுஷமா தவ யுக்தமேதத்
காமாக்ஷி சும்ப³தி தி³க³ம்ப³ரவக்த்ரபி³ம்ப³ம் ॥ 53 ॥

நீலோத்பலேன மது⁴பேன ச த்³ருஷ்டிபாத꞉
காமாக்ஷி துல்ய இதி தே கத²மாமனந்தி ।
ஶைத்யேன நிந்த³தியத³ன்வஹமிந்து³பாதா³ன்
பாதோ²ருஹேண யத³ஸௌ கலஹாயதே ச ॥ 54 ॥

ஓஷ்ட²ப்ரபா⁴படலவித்³ருமமுத்³ரிதே தே
ப்⁴ரூவல்லிவீசிஸுப⁴கே³ முக²காந்திஸிந்தௌ⁴ ।
காமாக்ஷி வாரிப⁴ரபூரணலம்ப³மான-
காலாம்பு³வாஹஸரணிம் லப⁴தே கடாக்ஷ꞉ ॥ 55 ॥

மந்த³ஸ்மிதைர்த⁴வளிதா மணிகுண்ட³லாம்ஶு-
ஸம்பர்கலோஹிதருசிஸ்த்வத³பாங்க³தா⁴ரா ।
காமாக்ஷி மல்லிகுஸுமைர்னவபல்லவைஶ்ச
நீலோத்பலைஶ்ச ரசிதேவ விபா⁴தி மாலா ॥ 56 ॥

காமாக்ஷி ஶீதலக்ருபாரஸனிர்ஜ²ராம்ப⁴꞉-
ஸம்பர்கபக்ஷ்மலருசிஸ்த்வத³பாங்க³மாலா ।
கோ³பி⁴꞉ ஸதா³ புரரிபோரபி⁴லஷ்யமாணா
தூ³ர்வாகத³ம்ப³கவிட³ம்ப³னமாதனோதி ॥ 57 ॥

ஹ்ருத்பங்கஜம் மம விகாஸயது ப்ரமுஷ்ண-
ந்னுல்லாஸமுத்பலருசேஸ்தமஸாம் நிரோத்³தா⁴ ।
தோ³ஷானுஷங்க³ஜட³தாம் ஜக³தாம் து⁴னான꞉
காமாக்ஷி வீக்ஷணவிலாஸதி³னோத³யஸ்தே ॥ 58 ॥

சக்ஷுர்விமோஹயதி சந்த்³ரவிபூ⁴ஷணஸ்ய
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷதம꞉ப்ரரோஹ꞉ ।
ப்ரத்யங்முக²ம் து நயனம் ஸ்திமிதம் முனீனாம்
ப்ராகாஶ்யமேவ நயதீதி பரம் விசித்ரம் ॥ 59 ॥

காமாக்ஷி வீக்ஷணருசா யுதி⁴ நிர்ஜிதம் தே
நீலோத்பலம் நிரவஶேஷக³தாபி⁴மானம் ।
ஆக³த்ய தத்பரிஸரம் ஶ்ரவணாவதம்ஸ-
வ்யாஜேன நூனமப⁴யார்த²னமாதனோதி ॥ 60 ॥

ஆஶ்சர்யமம்ப³ மத³னாப்⁴யுத³யாவலம்ப³꞉
காமாக்ஷி சஞ்சலனிரீக்ஷணவிப்⁴ரமஸ்தே ।
தை⁴ர்யம் விதூ⁴ய தனுதே ஹ்ருதி³ ராக³ப³ந்த⁴ம்
ஶம்போ⁴ஸ்ததே³வ விபரீததயா முனீனாம் ॥ 61 ॥

ஜந்தோ꞉ ஸக்ருத்ப்ரணமதோ ஜக³தீ³ட்³யதாம் ச
தேஜாஸ்விதாம் ச நிஶிதாம் ச மதிம் ஸபா⁴யாம் ।
காமாக்ஷி மாக்ஷிகஜ²ரீமிவ வைக²ரீம் ச
லக்ஷ்மீம் ச பக்ஷ்மலயதி க்ஷணவீக்ஷணம் தே ॥ 62 ॥

காத³ம்பி³னீ கிமயதே ந ஜலானுஷங்க³ம்
ப்⁴ருங்கா³வலீ கிமுரரீகுருதே ந பத்³மம் ।
கிம் வா கலிந்த³தனயா ஸஹதே ந ப⁴ங்க³ம்
காமாக்ஷி நிஶ்சயபத³ம் ந தவாக்ஷிலக்ஷ்மீ꞉ ॥ 63 ॥

காகோலபாவகத்ருணீகரணே(அ)பி த³க்ஷ꞉
காமாக்ஷி பா³லகஸுதா⁴கரஶேக²ரஸ்ய ।
அத்யந்தஶீதலதமோ(அ)ப்யனுபாரதம் தே
சித்தம் விமோஹயதி சித்ரமயம் கடாக்ஷ꞉ ॥ 64 ॥

கார்பண்யபூரபரிவர்தி⁴தமம்ப³ மோஹ-
கந்தோ³த்³க³தம் ப⁴வமயம் விஷபாத³பம் மே ।
துங்க³ம் சி²னத்து துஹினாத்³ரிஸுதே ப⁴வத்யா꞉
காஞ்சீபுரேஶ்வரி கடாக்ஷகுடா²ரதா⁴ரா ॥ 65 ॥

காமாக்ஷி கோ⁴ரப⁴வரோக³சிகித்ஸனார்த²-
மப்⁴யர்த்²ய தே³ஶிககடாக்ஷபி⁴ஷக்ப்ரஸாதா³த் ।
தத்ராபி தே³வி லப⁴தே ஸுக்ருதீ கதா³சி-
த³ன்யஸ்ய து³ர்லப⁴மபாங்க³மஹௌஷத⁴ம் தே ॥ 66 ॥

காமாக்ஷி தே³ஶிகக்ருபாங்குரமாஶ்ரயந்தோ
நானாதபோனியமனாஶிதபாஶப³ந்தா⁴꞉ ।
வாஸாலயம் தவ கடாக்ஷமமும் மஹாந்தோ
லப்³த்⁴வா ஸுக²ம் ஸமதி⁴யோ விசரந்தி லோகே ॥ 67 ॥

ஸாகூதஸம்லபிதஸம்ப்⁴ருதமுக்³த⁴ஹாஸம்
வ்ரீடா³னுராக³ஸஹசாரி விலோகனம் தே ।
காமாக்ஷி காமபரிபந்தி²னி மாரவீர-
ஸாம்ராஜ்யவிப்⁴ரமத³ஶாம் ஸப²லீகரோதி ॥ 68 ॥

காமாக்ஷி விப்⁴ரமப³லைகனிதி⁴ர்விதா⁴ய
ப்⁴ரூவல்லிசாபகுடிலீக்ருதிமேவ சித்ரம் ।
ஸ்வாதீ⁴னதாம் தவ நினாய ஶஶாங்கமௌளே-
ரங்கா³ர்த⁴ராஜ்யஸுக²லாப⁴மபாங்க³வீர꞉ ॥ 69 ॥

காமாங்குரைகனிலயஸ்தவ த்³ருஷ்டிபாத꞉
காமாக்ஷி ப⁴க்தமனஸாம் ப்ரத³தா³து காமான் ।
ராகா³ன்வித꞉ ஸ்வயமபி ப்ரகடீகரோதி
வைராக்³யமேவ கத²மேஷ மஹாமுனீனாம் ॥ 70 ॥

காலாம்பு³வாஹனிவஹை꞉ கலஹாயதே தே
காமாக்ஷி காலிமமதே³ன ஸதா³ கடாக்ஷ꞉ ।
சித்ரம் ததா²பி நிதராமமுமேவ த்³ருஷ்ட்வா
ஸோத்கண்ட² ஏவ ரமதே கில நீலகண்ட²꞉ ॥ 71 ॥

காமாக்ஷி மன்மத²ரிபும் ப்ரதி மாரதாப-
மோஹாந்த⁴காரஜலதா³க³மனேன ந்ருத்யன் ।
து³ஷ்கர்மகஞ்சுகிகுலம் கப³லீகரோது
வ்யாமிஶ்ரமேசகருசிஸ்த்வத³பாங்க³கேகீ ॥ 72 ॥

காமாக்ஷி மன்மத²ரிபோரவலோகனேஷு
காந்தம் பயோஜமிவ தாவகமக்ஷிபாதம் ।
ப்ரேமாக³மோ தி³வஸவத்³விகசீகரோதி
லஜ்ஜாப⁴ரோ ரஜனிவன்முகுளீகரோதி ॥ 73 ॥

மூகோ விரிஞ்சதி பரம் புருஷ꞉ குரூப꞉
கந்த³ர்பதி த்ரித³ஶராஜதி கிம்பசான꞉ ।
காமாக்ஷி கேவலமுபக்ரமகால ஏவ
லீலாதரங்கி³தகடாக்ஷருச꞉ க்ஷணம் தே ॥ 74 ॥

நீலாலகா மது⁴கரந்தி மனோஜ்ஞனாஸா-
முக்தாருச꞉ ப்ரகடகந்த³பி³ஸாங்குரந்தி ।
காருண்யமம்ப³ மகரந்த³தி காமகோடி
மன்யே தத꞉ கமலமேவ விலோசனம் தே ॥ 75 ॥

ஆகாங்க்ஷ்யமாணப²லதா³னவிசக்ஷணாயா꞉ ।
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷககாமதே⁴னோ꞉ ।
ஸம்பர்க ஏவ கத²மம்ப³ விமுக்தபாஶ-
ப³ந்தா⁴꞉ ஸ்பு²டம் தனுப்⁴ருத꞉ பஶுதாம் த்யஜந்தி ॥ 76 ॥

ஸம்ஸாரக⁴ர்மபரிதாபஜுஷாம் நராணாம்
காமாக்ஷி ஶீதலதராணி தவேக்ஷிதானி ।
சந்த்³ராதபந்தி க⁴னசந்த³னகர்த³மந்தி
முக்தாகு³ணந்தி ஹிமவாரினிஷேசனந்தி ॥ 77 ॥

See Also  Bhagwati Ashtakam In Bengali

ப்ரேமாம்பு³ராஶிஸததஸ்னபிதானி சித்ரம்
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷனிரீக்ஷணானி ।
ஸந்து⁴க்ஷயந்தி முஹுரிந்த⁴னராஶிரீத்யா
மாரத்³ருஹோ மனஸி மன்மத²சித்ரபா⁴னும் ॥ 78 ॥

காலாஞ்ஜனப்ரதிப⁴டம் கமனீயகாந்த்யா
கந்த³ர்பதந்த்ரகலயா கலிதானுபா⁴வம் ।
காஞ்சீவிஹாரரஸிகே கலுஷார்திசோரம்
கல்லோலயஸ்வ மயி தே கருணாகடாக்ஷம் ॥ 79 ॥

க்ராந்தேன மன்மத²மதே³ன விமோஹ்யமான-
ஸ்வாந்தேன சூததருமூலக³தஸ்ய பும்ஸ꞉ ।
காந்தேன கிஞ்சித³வலோகய லோசனஸ்ய
ப்ராந்தேன மாம் ஜனநி காஞ்சிபுரீவிபூ⁴ஷே ॥ 80 ॥

காமாக்ஷி கே(அ)பி ஸுஜனாஸ்த்வத³பாங்க³ஸங்கே³
கண்டே²ன கந்த³லிதகாலிமஸம்ப்ரதா³யா꞉ ।
உத்தம்ஸகல்பிதசகோரகுடும்ப³போஷா
நக்தந்தி³வப்ரஸவபூ⁴னயனா ப⁴வந்தி ॥ 81 ॥

நீலோத்பலப்ரஸவகாந்தினித³ர்ஶனேன
காருண்யவிப்⁴ரமஜுஷா தவ வீக்ஷணேன ।
காமாக்ஷி கர்மஜலதே⁴꞉ கலஶீஸுதேன
பாஶத்ரயாத்³வயமமீ பரிமோசனீயா꞉ ॥ 82 ॥

அத்யந்தசஞ்சலமக்ருத்ரிமமஞ்ஜனம் கிம்
ஜ²ங்காரப⁴ங்கி³ரஹிதா கிமு ப்⁴ருங்க³மாலா ।
தூ⁴மாங்குர꞉ கிமு ஹுதாஶனஸங்க³ஹீன꞉
காமாக்ஷி நேத்ரருசினீலிமகந்த³லீ தே ॥ 83 ॥

காமாக்ஷி நித்யமயமஞ்ஜலிரஸ்து முக்தி-
பீ³ஜாய விப்⁴ரமமதோ³த³யகூ⁴ர்ணிதாய ।
கந்த³ர்பத³ர்பபுனருத்³ப⁴வஸித்³தி⁴தா³ய
கள்யாணதா³ய தவ தே³வி த்³ருக³ஞ்சலாய ॥ 84 ॥

த³ர்பாங்குரோ மகரகேதனவிப்⁴ரமாணாம்
நிந்தா³ங்குரோ வித³ளிதோத்பலசாதுரீணாம் ।
தீ³பாங்குரோ ப⁴வதமிஸ்ரகத³ம்ப³கானாம்
காமாக்ஷி பாலயது மாம் த்வத³பாங்க³பாத꞉ ॥ 85 ॥

கைவல்யதி³வ்யமணிரோஹணபர்வதேப்⁴ய꞉
காருண்யனிர்ஜ²ரபய꞉க்ருதமஞ்ஜனேப்⁴ய꞉ ।
காமாக்ஷி கிங்கரிதஶங்கரமானஸேப்⁴ய-
ஸ்தேப்⁴யோ நமோ(அ)ஸ்து தவ வீக்ஷணவிப்⁴ரமேப்⁴ய꞉ ॥ 86 ॥

அல்பீய ஏவ நவமுத்பலமம்ப³ ஹீனா
மீனஸ்ய வா ஸரணிரம்பு³ருஹாம் ச கிம் வா ।
தூ³ரே ம்ருகீ³த்³ருக³ஸமஞ்ஜஸமஞ்ஜனம் ச
காமாக்ஷி வீக்ஷணருசௌ தவ தர்கயாம꞉ ॥ 87 ॥

மிஶ்ரீப⁴வத்³க³ரளபங்கிலஶங்கரோர-
ஸ்ஸீமாங்க³ணே கிமபி ரிங்க²ணமாத³தா⁴ன꞉ ।
ஹேலாவதூ⁴தலலிதஶ்ரவணோத்பலோ(அ)ஸௌ
காமாக்ஷி பா³ல இவ ராஜதி தே கடாக்ஷ꞉ ॥ 88 ॥

ப்ரௌடி⁴கரோதி விது³ஷாம் நவஸூக்திதா⁴டீ-
சூதாடவீஷு பு³த⁴கோகிலலால்யமானம் ।
மாத்⁴வீரஸம் பரிமளம் ச நிரர்க³ளம் தே
காமாக்ஷி வீக்ஷணவிலாஸவஸந்தலக்ஷ்மீ꞉ ॥ 89 ॥

கூலங்கஷம் விதனுதே கருணாம்பு³வர்ஷீ
ஸாரஸ்வதம் ஸுக்ருதின꞉ ஸுலப⁴ம் ப்ரவாஹம் ।
துச்சீ²கரோதி யமுனாம்பு³தரங்க³ப⁴ங்கீ³ம்
காமாக்ஷி கிம் தவ கடாக்ஷமஹாம்பு³வாஹ꞉ ॥ 90 ॥

ஜாக³ர்தி தே³வி கருணாஶுகஸுந்த³ரீ தே
தாடங்கரத்னருசிதா³டி³மக²ண்ட³ஶோணே ।
காமாக்ஷி நிர்ப⁴ரகடாக்ஷமரீசிபுஞ்ஜ-
மாஹேந்த்³ரனீலமணிபஞ்ஜரமத்⁴யபா⁴கே³ ॥ 91 ॥

காமாக்ஷி ஸத்குவலயஸ்ய ஸகோ³த்ரபா⁴வா-
தா³க்ராமதி ஶ்ருதிமஸௌ தவ த்³ருஷ்டிபாத꞉ ।
கிஞ்ச ஸ்பு²டம் குடிலதாம் ப்ரகடீகரோதி
ப்⁴ரூவல்லரீபரிசிதஸ்ய ப²லம் கிமேதத் ॥ 92 ॥

ஏஷா தவாக்ஷிஸுஷமா விஷமாயுத⁴ஸ்ய
நாராசவர்ஷலஹரீ நக³ராஜகன்யே ।
ஶங்கே கரோதி ஶததா⁴ ஹ்ருதி³ தை⁴ர்யமுத்³ராம்
ஶ்ரீகாமகோடி யத³ஸௌ ஶிஶிராம்ஶுமௌளே꞉ ॥ 93 ॥

பா³ணேன புஷ்பத⁴னுஷ꞉ பரிகல்ப்யமான-
த்ராணேன ப⁴க்தமனஸாம் கருணாகரேண ।
கோணேன கோமலத்³ருஶஸ்தவ காமகோடி
ஶோணேன ஶோஷய ஶிவே மம ஶோகஸிந்து⁴ம் ॥ 94 ॥

மாரத்³ருஹா முகுடஸீமனி லால்யமானே
மந்தா³கினீபயஸி தே குடிலம் சரிஷ்ணு꞉ ।
காமாக்ஷி கோபரப⁴ஸாத்³வலமானமீன-
ஸந்தே³ஹமங்குரயதி க்ஷணமக்ஷிபாத꞉ ॥ 95 ॥

காமாக்ஷி ஸம்வலிதமௌக்திககுண்ட³லாம்ஶு-
சஞ்சத்ஸிதஶ்ரவணசாமரசாதுரீக꞉ ।
ஸ்தம்பே⁴ நிரந்தரமபாங்க³மயே ப⁴வத்யா
ப³த்³த⁴ஶ்சகாஸ்தி மகரத்⁴வஜமத்தஹஸ்தீ ॥ 96 ॥

யாவத்கடாக்ஷரஜனீஸமயாக³மஸ்தே
காமாக்ஷி தாவத³சிரான்னமதாம் நராணாம் ।
ஆவிர்ப⁴வத்யம்ருததீ³தி⁴திபி³ம்ப³மம்ப³
ஸம்வின்மயம் ஹ்ருத³யபூர்வகி³ரீந்த்³ரஶ்ருங்கே³ ॥ 97 ॥

காமாக்ஷி கல்பவிடபீவ ப⁴வத்கடாக்ஷோ
தி³த்ஸு꞉ ஸமஸ்தவிப⁴வம் நமதாம் நராணாம் ।
ப்⁴ருங்க³ஸ்ய நீலனளினஸ்ய ச காந்திஸம்ப-
த்ஸர்வஸ்வமேவ ஹரதீதி பரம் விசித்ரம் ॥ 98 ॥

அத்யந்தஶீதலமனர்க³லகர்மபாக-
காகோலஹாரி ஸுலப⁴ம் ஸுமனோபி⁴ரேதத் ।
பீயூஷமேவ தவ வீக்ஷணமம்ப³ கிந்து
காமாக்ஷி நீலமித³மித்யயமேவ பே⁴த³꞉ ॥ 99 ॥

அஜ்ஞாதப⁴க்திரஸமப்ரஸரத்³விவேக-
மத்யந்தக³ர்வமனதீ⁴தஸமஸ்தஶாஸ்த்ரம் ।
அப்ராப்தஸத்யமஸமீபக³தம் ச முக்தே꞉
காமாக்ஷி மாமவது தே கருணாகடாக்ஷ꞉ ॥ 100 ॥

பாதேன லோசனருசேஸ்தவ காமகோடி
போதேன பாதகபயோதி⁴ப⁴யாதுராணாம் ।
பூதேன தேன நவகாஞ்சனகுண்ட³லாம்ஶு-
வீதேன ஶீதலய பூ⁴த⁴ரகன்யகே மாம் ॥ 101 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Mooka Panchasati-Mandasmitha Satakam (4) in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil