Mooka Panchasati-Mandasmitha Satakam (5) In Kannada

॥ Mooka Panchasati-Mandasmitha Satakam (5) Kannada Lyrics ॥

॥ ಮೂಕಪಂಚಶತಿ – ೫ – ಮಂದಸ್ಮಿತಶತಕಂ ॥

ಬಧ್ನೀಮೋ ವಯಮಂಜಲಿಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಬಂಧಚ್ಛಿದೇ ದೇಹಿನಾಂ
ಕಂದರ್ಪಾಗಮತಂತ್ರಮೂಲಗುರವೇ ಕಲ್ಯಾಣಕೇಳೀಭುವೇ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಘನಸಾರಪುಂಜರಜಸೇ ಕಾಮದ್ರುಹಶ್ಚಕ್ಷುಷಾಂ
ಮಂದಾರಸ್ತಬಕಪ್ರಭಾಮದಮುಷೇ ಮಂದಸ್ಮಿತಜ್ಯೋತಿಷೇ ॥ ೧ ॥

ಸಧ್ರೀಚೇ ನವಮಲ್ಲಿಕಾಸುಮನಸಾಂ ನಾಸಾಗ್ರಮುಕ್ತಾಮಣೇ-
ರಾಚಾರ್ಯಾಯ ಮೃಣಾಲಕಾಂಡಮಹಸಾಂ ನೈಸರ್ಗಿಕಾಯ ದ್ವಿಷೇ ।
ಸ್ವರ್ಧುನ್ಯಾ ಸಹ ಯುಧ್ವನೇ ಹಿಮರುಚೇರರ್ಧಾಸನಾಧ್ಯಾಸಿನೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀಧವಳಿಮಾದ್ವೈತಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ॥ ೨ ॥

ಕರ್ಪೂರದ್ಯುತಿಚಾತುರೀಮತಿತರಾಮಲ್ಪೀಯಸೀಂ ಕುರ್ವತೀ
ದೌರ್ಭಾಗ್ಯೋದಯಮೇವ ಸಂವಿದಧತೀ ದೌಷಾಕರೀಣಾಂ ತ್ವಿಷಾಮ್ ।
ಕ್ಷುಲ್ಲಾನೇವ ಮನೋಜ್ಞಮಲ್ಲಿನಿಕರಾನ್ಫುಲ್ಲಾನಪಿ ವ್ಯಂಜತೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಂಶುಲಹರೀ ಕಾಮಪ್ರಸೂರಸ್ತು ಮೇ ॥ ೩ ॥

ಯಾ ಪೀನಸ್ತನಮಂಡಲೋಪರಿ ಲಸತ್ಕರ್ಪೂರಲೇಪಾಯತೇ
ಯಾ ನೀಲೇಕ್ಷಣರಾತ್ರಿಕಾಂತಿತತಿಷು ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಪ್ರರೋಹಾಯತೇ ।
ಯಾ ಸೌಂದರ್ಯಧುನೀತರಂಗತತಿಷು ವ್ಯಾಲೋಲಹಂಸಾಯತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಶಿಶಿರೀಕರೋತು ಹೃದಯಂ ಸಾ ಮೇ ಸ್ಮಿತಪ್ರಾಚುರೀ ॥ ೪ ॥

ಯೇಷಾಂ ಗಚ್ಛತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸರಣಿಂ ಕೌಮುದ್ವತಃ ಶ್ವೇತಿಮಾ
ಯೇಷಾಂ ಸಂತತಮಾರುರುಕ್ಷತಿ ತುಲಾಕಕ್ಷ್ಯಾಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರಮಾಃ ।
ಯೇಷಾಮಿಚ್ಛತಿ ಕಂಬುರಪ್ಯಸುಲಭಾಮಂತೇವಸತ್ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮಮತಾಂ ಹರಂತು ಮಮ ತೇ ಹಾಸತ್ವಿಷಾಮಂಕುರಾಃ ॥ ೫ ॥

ಆಶಾಸೀಮಸು ಸಂತತಂ ವಿದಧತೀ ನೈಶಾಕರೀಂ ವ್ಯಾಕ್ರಿಯಾಂ
ಕಾಶಾನಾಮಭಿಮಾನಭಂಗಕಲನಾಕೌಶಲ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೀ ।
ಈಶಾನೇನ ವಿಲೋಕಿತಾ ಸಕುತುಕಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ಕಲ್ಮಷ-
ಕ್ಲೇಶಾಪಾಯಕರೀ ಚಕಾಸ್ತಿ ಲಹರೀ ಮಂದಸ್ಮಿತಜ್ಯೋತಿಷಾಮ್ ॥ ೬ ॥

ಆರೂಢಸ್ಯ ಸಮುನ್ನತಸ್ತನತಟೀಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸಿಂಹಾಸನಂ
ಕಂದರ್ಪಸ್ಯ ವಿಭೋರ್ಜಗತ್ತ್ರಯಜಯಪ್ರಾಕಟ್ಯಮುದ್ರಾನಿಧೇಃ ।
ಯಸ್ಯಾಶ್ಚಾಮರಚಾತುರೀಂ ಕಲಯತೇ ರಶ್ಮಿಚ್ಛಟಾ ಚಂಚಲಾ
ಸಾ ಮಂದಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ಭವತು ನಃ ಕಾಮಾಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ॥ ೭ ॥

ಶಂಭೋರ್ಯಾ ಪರಿರಂಭಸಂಭ್ರಮವಿಧೌ ನೈರ್ಮಲ್ಯಸೀಮಾನಿಧಿಃ
ಗೈರ್ವಾಣೀವ ತರಂಗಿಣೀ ಕೃತಮೃದುಸ್ಯಂದಾಂ ಕಲಿಂದಾತ್ಮಜಾಮ್ ।
ಕಲ್ಮಾಷೀಕುರುತೇ ಕಲಂಕಸುಷಮಾಂ ಕಂಠಸ್ಥಲೀಚುಂಬಿನೀಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಕಂದಲೀ ಭವತು ನಃ ಕಲ್ಯಾಣಸಂದೋಹಿನೀ ॥ ೮ ॥

ಜೇತುಂ ಹಾರಲತಾಮಿವ ಸ್ತನತಟೀಂ ಸಂಜಗ್ಮುಷೀ ಸಂತತಂ
ಗಂತುಂ ನಿರ್ಮಲತಾಮಿವ ದ್ವಿಗುಣಿತಾಂ ಮಗ್ನಾ ಕೃಪಾಸ್ತ್ರೋತಸಿ ।
ಲಬ್ಧುಂ ವಿಸ್ಮಯನೀಯತಾಮಿವ ಹರಂ ರಾಗಾಕುಲಂ ಕುರ್ವತೀ
ಮಂಜುಸ್ತೇ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ಭವಭಯಂ ಮಥ್ನಾತು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮೇ ॥ ೯ ॥

ಶ್ವೇತಾಪಿ ಪ್ರಕಟಂ ನಿಶಾಕರರುಚಾಂ ಮಾಲಿನ್ಯಮಾತನ್ವತೀ
ಶೀತಾಪಿ ಸ್ಮರಪಾವಕಂ ಪಶುಪತೇಃ ಸಂಧುಕ್ಷಯಂತೀ ಸದಾ ।
ಸ್ವಾಭಾವ್ಯಾದಧರಾಶ್ರಿತಾಪಿ ನಮತಾಮುಚ್ಚೈರ್ದಿಶಂತೀ ಗತಿಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುಟಮಂತರಾ ಸ್ಫುರತು ನಸ್ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಪ್ರಭಾ ॥ ೧೦ ॥

ವಕ್ತ್ರಶ್ರೀಸರಸೀಜಲೇ ತರಲಿತಭ್ರೂವಲ್ಲಿಕಲ್ಲೋಲಿತೇ
ಕಾಲಿಮ್ನಾ ದಧತೀ ಕಟಾಕ್ಷಜನುಷಾ ಮಾಧುವ್ರತೀಂ ವ್ಯಾಪೃತಿಮ್ ।
ನಿರ್ನಿದ್ರಾಮಲಪುಂಡರೀಕಕುಹನಾಪಾಂಡಿತ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಚಾತುರೀ ಮಮ ಮನಃ ಕಾತರ್ಯಮುನ್ಮೂಲಯೇತ್ ॥ ೧೧ ॥

ನಿತ್ಯಂ ಬಾಧಿತಬಂಧುಜೀವಮಧರಂ ಮೈತ್ರೀಜುಷಂ ಪಲ್ಲವೈಃ
ಶುದ್ಧಸ್ಯ ದ್ವಿಜಮಂಡಲಸ್ಯ ಚ ತಿರಸ್ಕರ್ತಾರಮಪ್ಯಾಶ್ರಿತಾ ।
ಯಾ ವೈಮಲ್ಯವತೀ ಸದೈವ ನಮತಾಂ ಚೇತಃ ಪುನೀತೇತರಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಹೃದಯಂ ಪ್ರಸಾದಯತು ಮೇ ಸಾ ಮಂದಹಾಸಪ್ರಭಾ ॥ ೧೨ ॥

ದ್ರುಹ್ಯಂತೀ ತಮಸೇ ಮುಹುಃ ಕುಮುದಿನೀಸಾಹಾಯ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೀ
ಯಾಂತೀ ಚಂದ್ರಕಿಶೋರಶೇಖರವಪುಃಸೌಧಾಂಗಣೇ ಪ್ರೇಂಖಣಮ್ ।
ಜ್ಞಾನಾಂಭೋನಿಧಿವೀಚಿಕಾಂ ಸುಮನಸಾಂ ಕೂಲಂಕಷಾಂ ಕುರ್ವತೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಕೌಮುದೀ ಹರತು ಮೇ ಸಂಸಾರತಾಪೋದಯಮ್ ॥ ೧೩ ॥

ಕಾಶ್ಮೀರದ್ರವಧಾತುಕರ್ದಮರುಚಾ ಕಲ್ಮಾಷತಾಂ ಬಿಭ್ರತೀ
ಹಂಸೌಘೈರಿವ ಕುರ್ವತೀ ಪರಿಚಿತಿಂ ಹಾರೀಕೃತೈರ್ಮೌಕ್ತಿಕೈಃ ।
ವಕ್ಷೋಜನ್ಮತುಷಾರಶೈಲಕಟಕೇ ಸಂಚಾರಮಾತನ್ವತೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿಮಯೀ ಭಾಗೀರಥೀ ಭಾಸತೇ ॥ ೧೪ ॥

ಕಂಬೋರ್ವಂಶಪರಂಪರಾ ಇವ ಕೃಪಾಸಂತಾನವಲ್ಲೀಭುವಃ
ಸಂಫುಲ್ಲಸ್ತಬಕಾ ಇವ ಪ್ರಸೃಮರಾ ಮೂರ್ತಾಃ ಪ್ರಸಾದಾ ಇವ ।
ವಾಕ್ಪೀಯೂಷಕಣಾ ಇವ ತ್ರಿಪಥಗಾಪರ್ಯಾಯಭೇದಾ ಇವ
ಭ್ರಾಜಂತೇ ತವ ಮಂದಹಾಸಕಿರಣಾಃ ಕಾಂಚೀಪುರೀನಾಯಿಕೇ ॥ ೧೫ ॥

ವಕ್ಷೋಜೇ ಘನಸಾರಪತ್ರರಚನಾಭಂಗೀಸಪತ್ನಾಯಿತಾ
ಕಂಠೇ ಮೌಕ್ತಿಕಹಾರಯಷ್ಟಿಕಿರಣವ್ಯಾಪಾರಮುದ್ರಾಯಿತಾ ।
ಓಷ್ಠಶ್ರೀನಿಕುರುಂಬಪಲ್ಲವಪುಟೇ ಪ್ರೇಂಖತ್ಪ್ರಸೂನಾಯಿತಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರತಾಂ ಮದೀಯಹೃದಯೇ ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಪ್ರಭಾ ॥ ೧೬ ॥

ಯೇಷಾಂ ಬಿಂದುರಿವೋಪರಿ ಪ್ರಚಲಿತೋ ನಾಸಾಗ್ರಮುಕ್ತಾಮಣಿಃ
ಯೇಷಾಂ ದೀನ ಇವಾಧಿಕಂಠಮಯತೇ ಹಾರಃ ಕರಾಲಂಬನಮ್ ।
ಯೇಷಾಂ ಬಂಧುರಿವೋಷ್ಠಯೋರರುಣಿಮಾ ಧತ್ತೇ ಸ್ವಯಂ ರಂಜನಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಪ್ರಭವಂತು ತೇ ಮಮ ಶಿವೋಲ್ಲಾಸಾಯ ಹಾಸಾಂಕುರಾಃ ॥ ೧೭ ॥

ಯಾ ಜಾಡ್ಯಾಂಬುನಿಧಿಂ ಕ್ಷಿಣೋತಿ ಭಜತಾಂ ವೈರಾಯತೇ ಕೈರವೈಃ
ನಿತ್ಯಂ ಯಾ ನಿಯಮೇನ ಯಾ ಚ ಯತತೇ ಕರ್ತುಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರೋತ್ಸವಮ್ ।
ಬಿಂಬಂ ಚಾಂದ್ರಮಸಂ ಚ ವಂಚಯತಿ ಯಾ ಗರ್ವೇಣ ಸಾ ತಾದೃಶೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ತವ ಕಥಂ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನೇತ್ಯಸೌ ಕೀರ್ತ್ಯತೇ ॥ ೧೮ ॥

ಆರುಢಾ ರಭಸಾತ್ಪುರಃ ಪುರರಿಪೋರಾಶ್ಲೇಷಣೋಪಕ್ರಮೇ
ಯಾ ತೇ ಮಾತರುಪೈತಿ ದಿವ್ಯತಟಿನೀಶಂಕಾಕರೀ ತತ್ಕ್ಷಣಮ್ ।
ಓಷ್ಠೌ ವೇಪಯತಿ ಭ್ರುವೌ ಕುಟಿಲಯತ್ಯಾನಮ್ರಯತ್ಯಾನನಂ
ತಾಂ ವಂದೇ ಮೃದುಹಾಸಪೂರಸುಷಮಾಮೇಕಾಮ್ರನಾಥಪ್ರಿಯೇ ॥ ೧೯ ॥

ವಕ್ತ್ರೇಂದೋಸ್ತವ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸ್ಮಿತತತಿರ್ವಲ್ಗು ಸ್ಫುರಂತೀ ಸತಾಂ
ಸ್ಯಾಚ್ಚೇದ್ಯುಕ್ತಮಿದಂ ಚಕೋರಮನಸಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೌತೂಹಲಮ್ ।
ಏತಚ್ಚಿತ್ರಮಹರ್ನಿಶಂ ಯದಧಿಕಾಮೇಷಾ ರುಚಿಂ ಗಾಹತೇ
ಬಿಂಬೋಷ್ಠದ್ಯುಮಣಿಪ್ರಭಾಸ್ವಪಿ ಚ ಯದ್ಬಿಬ್ಬೋಕಮಾಲಂಬತೇ ॥ ೨೦ ॥

ಸಾದೃಶ್ಯಂ ಕಲಶಾಂಬುಧೇರ್ವಹತಿ ಯತ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಂದಸ್ಮಿತಂ
ಶೋಭಾಮೋಷ್ಠರುಚಾಂಬ ವಿದ್ರುಮಭವಾಮೇತದ್ಭಿದಾಂ ಬ್ರೂಮಹೇ ।
ಏಕಸ್ಮಾದುದಿತಂ ಪುರಾ ಕಿಲ ಪಪೌ ಶರ್ವಃ ಪುರಾಣಃ ಪುಮಾನ್
ಏತನ್ಮಧ್ಯಸಮುದ್ಭವಂ ರಸಯತೇ ಮಾಧುರ್ಯರೂಪಂ ರಸಮ್ ॥ ೨೧ ॥

ಉತ್ತುಂಗಸ್ತನಕುಂಭಶೈಲಕಟಕೇ ವಿಸ್ತಾರಿಕಸ್ತೂರಿಕಾ-
ಪತ್ರಶ್ರೀಜುಷಿ ಚಂಚಲಾಃ ಸ್ಮಿತರುಚಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ಕೋಮಳಾಃ ।
ಸಂಧ್ಯಾದೀಧಿತಿರಂಜಿತಾ ಇವ ಮುಹುಃ ಸಾಂದ್ರಾಧರಜ್ಯೋತಿಷಾ
ವ್ಯಾಲೋಲಾಮಲಶಾರದಾಭ್ರಶಕಲವ್ಯಾಪಾರಮಾತನ್ವತೇ ॥ ೨೨ ॥

ಕ್ಷೀರಂ ದೂರತ ಏವ ತಿಷ್ಠತು ಕಥಂ ವೈಮಲ್ಯಮಾತ್ರಾದಿದಂ
ಮಾತಸ್ತೇ ಸಹಪಾಠವೀಥಿಮಯತಾಂ ಮಂದಸ್ಮಿತೈರ್ಮಂಜುಳೈಃ ।
ಕಿಂ ಚೇಯಂ ತು ಭಿದಾಸ್ತಿ ದೋಹನವಶಾದೇಕಂ ತು ಸಂಜಾಯತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಯಮರ್ಥಿತಂ ಪ್ರಣಮತಾಮನ್ಯತ್ತು ದೋದುಹ್ಯತೇ ॥ ೨೩ ॥

ಕರ್ಪೂರೈರಮೃತೈರ್ಜಗಜ್ಜನನಿ ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚಂದ್ರಾತಪೈಃ
ಮುಕ್ತಾಹಾರಗುಣೈರ್ಮೃಣಾಲವಲಯೈರ್ಮುಗ್ಧಸ್ಮಿತಶ್ರೀರಿಯಮ್ ।
ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಪುರನಾಯಿಕೇ ಸಮತಯಾ ಸಂಸ್ತೂಯತೇ ಸಜ್ಜನೈಃ
ತತ್ತಾದೃಙ್ಮಮ ತಾಪಶಾಂತಿವಿಧಯೇ ಕಿಂ ದೇವಿ ಮಂದಾಯತೇ ॥ ೨೪ ॥

ಮಧ್ಯೇಗರ್ಭಿತಮಂಜುವಾಕ್ಯಲಹರೀಮಾಧ್ವೀಝರೀಶೀತಲಾ
ಮಂದಾರಸ್ತಬಕಾಯತೇ ಜನನಿ ತೇ ಮಂದಸ್ಮಿತಾಂಶುಚ್ಛಟಾ ।
ಯಸ್ಯಾ ವರ್ಧಯಿತುಂ ಮುಹುರ್ವಿಕಸನಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಮದ್ರುಹೋ
ವಲ್ಗುರ್ವೀಕ್ಷಣವಿಭ್ರಮವ್ಯತಿಕರೋ ವಾಸಂತಮಾಸಾಯತೇ ॥ ೨೫ ॥

See Also  Sri Durga Manasa Puja Stotram In Kannada

ಬಿಂಬೋಷ್ಠದ್ಯುತಿಪುಂಜರಂಜಿತರುಚಿಸ್ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಚ್ಛಟಾ ।
ಕಲ್ಯಾಣಂ ಗಿರಿಸಾರ್ವಭೌಮತನಯೇ ಕಲ್ಲೋಲಯತ್ವಾಶು ಮೇ ।
ಫುಲ್ಲನ್ಮಲ್ಲಿಪಿನದ್ಧಹಲ್ಲಕಮಯೀ ಮಾಲೇವ ಯಾ ಪೇಶಲಾ
ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಶ್ವರಿ ಮಾರಮರ್ದಿತುರುರೋಮಧ್ಯೇ ಮುಹುರ್ಲಂಬತೇ ॥ ೨೬ ॥

ಬಿಭ್ರಾಣಾ ಶರದಭ್ರವಿಭ್ರಮದಶಾಂ ವಿದ್ಯೋತಮಾನಾಪ್ಯಸೋ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ಕಿರತಿ ತೇ ಕಾರುಣ್ಯಧಾರಾರಸಮ್ ।
ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ಶಿಶಿರೀಕರೋತಿ ಜಗತೀಶ್ಚಾಲೋಕ್ಯ ಚೈನಾಮಹೋ
ಕಾಮಂ ಖೇಲತಿ ನೀಲಕಂಠಹೃದಯಂ ಕೌತೂಹಲಾಂದೋಲಿತಮ್ ॥ ೨೭ ॥

ಪ್ರೇಂಖತ್ಪ್ರೌಢಕಟಾಕ್ಷಕುಂಜಕುಹರೇಷ್ವತ್ಯಚ್ಛಗುಚ್ಛಾಯಿತಂ
ವಕ್ತ್ರೇಂದುಚ್ಛವಿಸಿಂಧುವೀಚಿನಿಚಯೇ ಫೇನಪ್ರತಾನಾಯಿತಮ್ ।
ನೈರಂತರ್ಯವಿಜೃಂಭಿತಸ್ತನತಟೇ ನೈಚೋಲಪಟ್ಟಾಯಿತಂ
ಕಾಲುಷ್ಯಂ ಕಬಲೀಕರೋತು ಮಮ ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಂದಸ್ಮಿತಮ್ ॥ ೨೮ ॥

ಪೀಯೂಷಂ ತವ ಮಂಥರಸ್ಮಿತಮಿತಿ ವ್ಯರ್ಥೈವ ಸಾಪಪ್ರಥಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಧ್ರುವಮೀದೃಶಂ ಯದಿ ಭವೇದೇತತ್ಕಥಂ ವಾ ಶಿವೇ ।
ಮಂದಾರಸ್ಯ ಕಥಾಲವಂ ನ ಸಹತೇ ಮಥ್ನಾತಿ ಮಂದಾಕಿನೀ-
ಮಿಂದುಂ ನಿಂದತಿ ಕೀರ್ತಿತೇಽಪಿ ಕಲಶೀಪಾಥೋಧಿಮೀರ್ಷ್ಯಾಯತೇ ॥ ೨೯ ॥

ವಿಶ್ವೇಷಾಂ ನಯನೋತ್ಸವಂ ವಿತನುತಾಂ ವಿದ್ಯೋತತಾಂ ಚಂದ್ರಮಾ
ವಿಖ್ಯಾತೋ ಮದನಾಂತಕೇನ ಮುಕುಟೀಮಧ್ಯೇ ಚ ಸಮ್ಮಾನ್ಯತಾಮ್ ।
ಆಃ ಕಿಂ ಜಾತಮನೇನ ಹಾಸಸುಷಮಾಮಾಲೋಕ್ಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ
ಕಾಲಂಕೀಮವಲಂಬತೇ ಖಲು ದಶಾಂ ಕಲ್ಮಾಷಹೀನೋಽಪ್ಯಸೌ ॥ ೩೦ ॥

ಚೇತಃ ಶೀತಲಯಂತು ನಃ ಪಶುಪತೇರಾನಂದಜೀವಾತವೋ
ನಮ್ರಾಣಾಂ ನಯನಾಧ್ವಸೀಮಸು ಶರಚ್ಚಂದ್ರಾತಪೋಪಕ್ರಮಾಃ ।
ಸಂಸಾರಾಖ್ಯಸರೋರುಹಾಕರಖಲೀಕಾರೇ ತುಷಾರೋತ್ಕರಾಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮರಕೀರ್ತಿಬೀಜನಿಕರಾಸ್ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಾಂಕುರಾಃ ॥ ೩೧ ॥

ಕರ್ಮೌಘಾಖ್ಯತಮಃ ಕಚಾಕಚಿಕರಾನ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಂಚಿಂತಯೇ
ತ್ವನ್ಮಂದಸ್ಮಿತರೋಚಿಷಾಂ ತ್ರಿಭುವನಕ್ಷೇಮಂಕರಾನಂಕುರಾನ್ ।
ಯೇ ವಕ್ತ್ರಂ ಶಿಶಿರಶ್ರಿಯೋ ವಿಕಸಿತಂ ಚಂದ್ರಾತಪಾಂಭೋರುಹ-
ದ್ವೇಷೋದ್ಘೋಷಣಚಾತುರೀಮಿವ ತಿರಸ್ಕರ್ತುಂ ಪರಿಷ್ಕುರ್ವತೇ ॥ ೩೨ ॥

ಕುರ್ಯುರ್ನಃ ಕುಲಶೈಲರಾಜತನಯೇ ಕೂಲಂಕಷಂ ಮಂಗಳಂ
ಕುಂದಸ್ಪರ್ಧನಚುಂಚವಸ್ತವ ಶಿವೇ ಮಂದಸ್ಮಿತಪ್ರಕ್ರಮಾಃ ।
ಯೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಮಸ್ತಸಾಕ್ಷಿನಯನಂ ಸಂತೋಷಯಂತೀಶ್ವರಂ
ಕರ್ಪೂರಪ್ರಕರಾ ಇವ ಪ್ರಸೃಮರಾಃ ಪುಂಸಾಮಸಾಧಾರಣಾಃ ॥ ೩೩ ॥

ಕಮ್ರೇಣ ಸ್ನಪಯಸ್ವ ಕರ್ಮಕುಹನಾಚೋರೇಣ ಮಾರಾಗಮ-
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಶಿಕ್ಷಣದೀಕ್ಷಿತೇನ ವಿದುಷಾಮಕ್ಷೀಣಲಕ್ಷ್ಮೀಪುಷಾ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಕಂದಲೇನ ಕಲುಷಸ್ಫೋಟಕ್ರಿಯಾಚುಂಚುನಾ
ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತವೀಚಿಕಾವಿಹರಣಪ್ರಾಚುರ್ಯಧುರ್ಯೇಣ ಮಾಮ್ ॥ ೩೪ ॥

ತ್ವನ್ಮಂದಸ್ಮಿತಕಂದಲಸ್ಯ ನಿಯತಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶಂಕಾಮಹೇ
ಬಿಂಬಃ ಕಶ್ಚನ ನೂತನಃ ಪ್ರಚಲಿತೋ ನೈಶಾಕರಃ ಶೀಕರಃ ।
ಕಿಂಚ ಕ್ಷೀರಪಯೋನಿಧಿಃ ಪ್ರತಿನಿಧಿಃ ಸ್ವರ್ವಾಹಿನೀವೀಚಿಕಾ-
ಬಿಬ್ವೋಕೋಽಪಿ ವಿಡಂಬ ಏವ ಕುಹನಾ ಮಲ್ಲೀಮತಲ್ಲೀರುಚಃ ॥ ೩೫ ॥

ದುಷ್ಕರ್ಮಾರ್ಕನಿಸರ್ಗಕರ್ಕಶಮಹಸ್ಸಂಪರ್ಕತಪ್ತಂ ಮಿಳ-
ತ್ಪಂಕಂ ಶಂಕರವಲ್ಲಭೇ ಮಮ ಮನಃ ಕಾಂಚೀಪುರಾಲಂಕ್ರಿಯೇ ।
ಅಂಬ ತ್ವನ್ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಮೃತರಸೇ ಮಙ್ಕ್ತ್ವಾ ವಿಧೂಯ ವ್ಯಥಾ-
ಮಾನಂದೋದಯಸೌಧಶೃಂಗಪದವೀಮಾರೋಢುಮಾಕಾಂಕ್ಷತಿ ॥ ೩೬ ॥

ನಮ್ರಾಣಾಂ ನಗರಾಜಶೇಖರಸುತೇ ನಾಕಾಲಯಾನಾಂ ಪುರಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತ್ವರಯಾ ವಿಪತ್ಪ್ರಶಮನೇ ಕಾರುಣ್ಯಧಾರಾಃ ಕಿರನ್ ।
ಆಗಚ್ಛಂತಮನುಗ್ರಹಂ ಪ್ರಕಟಯನ್ನಾನಂದಬೀಜಾನಿ ತೇ
ನಾಸೀರೇ ಮೃದುಹಾಸ ಏವ ತನುತೇ ನಾಥೇ ಸುಧಾಶೀತಲಃ ॥ ೩೭ ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಥಮಾನವಿಭ್ರಮನಿಧಿಃ ಕಂದರ್ಪದರ್ಪಪ್ರಸೂಃ
ಮುಗ್ಧಸ್ತೇ ಮೃದುಹಾಸ ಏವ ಗಿರಿಜೇ ಮುಷ್ಣಾತು ಮೇ ಕಿಲ್ಬಿಷಮ್ ।
ಯಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ವಿಹಿತೇ ಕರಗ್ರಹ ಉಮೇ ಶಂಭುಸ್ತ್ರಪಾಮೀಲಿತಂ
ಸ್ವೈರಂ ಕಾರಯತಿ ಸ್ಮ ತಾಂಡವವಿನೋದಾನಂದಿನಾ ತಂಡುನಾ ॥ ೩೮ ॥

ಕ್ಷುಣ್ಣಂ ಕೇನಚಿದೇವ ಧೀರಮನಸಾ ಕುತ್ರಾಪಿ ನಾನಾಜನೈಃ
ಕರ್ಮಗ್ರಂಥಿನಿಯಂತ್ರಿತೈರಸುಗಮಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ।
ಮುಗ್ಧೈರ್ದ್ರಷ್ಟುಮಶಕ್ಯಮೇವ ಮನಸಾ ಮೂಢಸ್ಯ ಮೇ ಮೌಕ್ತಿಕಂ
ಮಾರ್ಗಂ ದರ್ಶಯತು ಪ್ರದೀಪ ಇವ ತೇ ಮಂದಸ್ಮಿತಶ್ರೀರಿಯಮ್ ॥ ೩೯ ॥

ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಕಾಂತಿಭಿರೇವ ನಿರ್ಮಲತರಂ ನೈಶಾಕರಂ ಮಂಡಲಂ
ಹಂಸೈರೇವ ಶರದ್ವಿಲಾಸಸಮಯೇ ವ್ಯಾಕೋಚಮಂಭೋರುಹಮ್ ।
ಸ್ವಚ್ಛೈರೇವ ವಿಕಸ್ವರೈರುಡುಗುಣೈಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಬಿಂಬಂ ದಿವಃ
ಪುಣ್ಯೈರೇವ ಮೃದುಸ್ಮಿತೈಸ್ತವ ಮುಖಂ ಪುಷ್ಣಾತಿ ಶೋಭಾಭರಮ್ ॥ ೪೦ ॥

ಮಾನಗ್ರಂಥಿವಿಧುಂತುದೇನ ರಭಸಾದಾಸ್ವಾದ್ಯಮಾನೇ ನವ-
ಪ್ರೇಮಾಡಂಬರಪೂರ್ಣಿಮಾಹಿಮಕರೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ತತ್ಕ್ಷಣಮ್ ।
ಆಲೋಕ್ಯ ಸ್ಮಿತಚಂದ್ರಿಕಾಂ ಪುನರಿಮಾಮುನ್ಮೀಲನಂ ಜಗ್ಮುಷೀಂ
ಚೇತಃ ಶೀಲಯತೇ ಚಕೋರಚರಿತಂ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಚೂಡಾಮಣೇಃ ॥ ೪೧ ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀಂ ತವ ಭಜೇ ಯಸ್ಯಾಸ್ತ್ವಿಷಾಮಂಕುರಾ-
ನಾಪೀನಸ್ತನಪಾನಲಾಲಸತಯಾ ನಿಶ್ಶಂಕಮಂಕೇಶಯಃ ।
ಊರ್ಧ್ವಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ವಿಕರ್ಷತಿ ಪ್ರಸೃಮರಾನುದ್ದಾಮಯಾ ಶುಂಡಯಾ
ಸೂನುಸ್ತೇ ಬಿಸಶಂಕಯಾಶು ಕುಹನಾದಂತಾವಲಗ್ರಾಮಣೀಃ ॥ ೪೨ ॥

ಗಾಢಾಶ್ಲೇಷವಿಮರ್ದಸಂಭ್ರಮವಶಾದುದ್ದಾಮಮುಕ್ತಾಗುಣ-
ಪ್ರಾಲಂಬೇ ಕುಚಕುಂಭಯೋರ್ವಿಗಲಿತೇ ದಕ್ಷದ್ವಿಷೋ ವಕ್ಷಸಿ ।
ಯಾ ಸಖ್ಯೇನ ಪಿನಹ್ಯತಿ ಪ್ರಚುರಯಾ ಭಾಸಾ ತದೀಯಾಂ ದಶಾಂ
ಸಾ ಮೇ ಖೇಲತು ಕಾಮಕೋಟಿ ಹೃದಯೇ ಸಾಂದ್ರಸ್ಮಿತಾಂಶುಚ್ಛಟಾ ॥ ೪೩ ॥

ಮಂದಾರೇ ತವ ಮಂಥರಸ್ಮಿತರುಚಾಂ ಮಾತ್ಸರ್ಯಮಾಲೋಕ್ಯತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮರಶಾಸನೇ ಚ ನಿಯತೋ ರಾಗೋದಯೋ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ ।
ಚಾಂದ್ರೀಷು ದ್ಯುತಿಮಂಜರೀಷು ಚ ಮಹಾದ್ವೇಷಾಂಕುರೋ ದೃಶ್ಯತೇ
ಶುದ್ಧಾನಾಂ ಕಥಮೀದೃಶೀ ಗಿರಿಸುತೇಽತಿಶುದ್ಧಾ ದಶಾ ಕಥ್ಯತಾಮ್ ॥ ೪೪ ॥

ಪೀಯೂಷಂ ಖಲು ಪೀಯತೇ ಸುರಜನೈರ್ದುಗ್ಧಾಂಬುಧಿರ್ಮಥ್ಯತೇ
ಮಾಹೇಶೈಶ್ಚ ಜಟಾಕಲಾಪನಿಗಳೈರ್ಮಂದಾಕಿನೀ ನಹ್ಯತೇ ।
ಶೀತಾಂಶುಃ ಪರಿಭೂಯತೇ ಚ ತಮಸಾ ತಸ್ಮಾದನೇತಾದೃಶೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ತವ ವಚೋವೈದಗ್ಧ್ಯಮುಲ್ಲಂಘತೇ ॥ ೪೫ ॥

ಆಶಂಕೇ ತವ ಮಂದಹಾಸಲಹರೀಮನ್ಯಾದೃಶೀಂ ಚಂದ್ರಿಕಾ-
ಮೇಕಾಮ್ರೇಶಕುಟುಂಬಿನಿ ಪ್ರತಿಪದಂ ಯಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಭಾಸಂಗಮೇ ।
ವಕ್ಷೋಜಾಂಬುರುಹೇ ನ ತೇ ರಚಯತಃ ಕಾಂಚಿದ್ದಶಾಂ ಕೌಟ್ಮಲೀ-
ಮಾಸ್ಯಾಂಭೋರುಹಮಂಬ ಕಿಂಚ ಶನಕೈರಾಲಂಬತೇ ಫುಲ್ಲತಾಮ್ ॥ ೪೬ ॥

ಆಸ್ತೀರ್ಣಾಧರಕಾಂತಿಪಲ್ಲವಚಯೇ ಪಾತಂ ಮುಹುರ್ಜಗ್ಮುಷೀ
ಮಾರದ್ರೋಹಿಣಿ ಕಂದಲತ್ಸ್ಮರಶರಜ್ವಾಲಾವಲೀರ್ವ್ಯಂಜತೀ ।
ನಿಂದಂತೀ ಘನಸಾರಹಾರವಲಯಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಮೃಣಾಲಾನಿ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಚಾತುರೀ ವಿರಹಿಣೀರೀತಿಂ ಜಗಾಹೇತರಾಮ್ ॥ ೪೭ ॥

ಸೂರ್ಯಾಲೋಕವಿಧೌ ವಿಕಾಸಮಧಿಕಂ ಯಾಂತೀ ಹರಂತೀ ತಮ-
ಸ್ಸಂದೋಹಂ ನಮತಾಂ ನಿಜಸ್ಮರಣತೋ ದೋಷಾಕರದ್ವೇಷಿಣೀ ।
ನಿರ್ಯಾಂತೀ ವದನಾರವಿಂದಕುಹರಾನ್ನಿರ್ಧೂತಜಾಡ್ಯಾ ನೃಣಾಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿಮಯೀ ಚಿತ್ರೀಯತೇ ಚಂದ್ರಿಕಾ ॥ ೪೮ ॥

ಕುಂಠೀಕುರ್ಯುರಮೀ ಕುಬೋಧಘಟನಾಮಸ್ಮನ್ಮನೋಮಾಥಿನೀಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶಿವಂಕರಾಸ್ತವ ಶಿವೇ ಶ್ರೀಮಂದಹಾಸಾಂಕುರಾಃ ।
ಯೇ ತನ್ವಂತಿ ನಿರಂತರಂ ತರುಣಿಮಸ್ತಂಬೇರಮಗ್ರಾಮಣೀ-
ಕುಂಭದ್ವಂದ್ವವಿಡಂಬಿನಿ ಸ್ತನತಟೇ ಮುಕ್ತಾಕುಥಾಡಂಬರಮ್ ॥ ೪೯ ॥

ಪ್ರೇಂಖಂತಃ ಶರದಂಬುದಾ ಇವ ಶನೈಃ ಪ್ರೇಮಾನಿಲೈಃ ಪ್ರೇರಿತಾಃ
ಮಜ್ಜಂತೋ ಮದನಾರಿಕಂಠಸುಷಮಾಸಿಂಧೌ ಮುಹುರ್ಮಂಥರಮ್ ।
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಾಂಶುನಿಕರಾಃ ಶ್ಯಾಮಾಯಮಾನಶ್ರಿಯೋ
ನೀಲಾಂಭೋಧರನೈಪುಣೀಂ ತತ ಇತೋ ನಿರ್ನಿದ್ರಯಂತ್ಯಂಜಸಾ ॥ ೫೦ ॥

ವ್ಯಾಪಾರಂ ಚತುರಾನನೈಕವಿಹೃತೌ ವ್ಯಾಕುರ್ವತೀ ಕುರ್ವತೀ
ರುದ್ರಾಕ್ಷಗ್ರಹಣಂ ಮಹೇಶಿ ಸತತಂ ವಾಗೂರ್ಮಿಕಲ್ಲೋಲಿತಾ ।
ಉತ್ಫುಲ್ಲಂ ಧವಳಾರವಿಂದಮಧರೀಕೃತ್ಯ ಸ್ಫುರಂತೀ ಸದಾ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸರಸ್ವತೀ ವಿಜಯತೇ ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಪ್ರಭಾ ॥ ೫೧ ॥

See Also  108 Names Of Jagadguru Sri Jayendra Saraswathi In Kannada

ಕರ್ಪೂರದ್ಯುತಿತಸ್ಕರೇಣ ಮಹಸಾ ಕಲ್ಮಾಷಯತ್ಯಾನನಂ
ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಪುರನಾಯಿಕೇ ಪತಿರಿವ ಶ್ರೀಮಂದಹಾಸೋಽಪಿ ತೇ ।
ಆಲಿಂಗತ್ಯತಿಪೀವರಾಂ ಸ್ತನತಟೀಂ ಬಿಂಬಾಧರಂ ಚುಂಬತಿ
ಪ್ರೌಢಂ ರಾಗಭರಂ ವ್ಯನಕ್ತಿ ಮನಸೋ ಧೈರ್ಯಂ ಧುನೀತೇತರಾಮ್ ॥ ೫೨ ॥

ವೈಶದ್ಯೇನ ಚ ವಿಶ್ವತಾಪಹರಣಕ್ರೀಡಾಪಟೀಯಸ್ತಯಾ
ಪಾಂಡಿತ್ಯೇನ ಪಚೇಲಿಮೇನ ಜಗತಾಂ ನೇತ್ರೋತ್ಸವೋತ್ಪಾದನೇ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಕಂದಲೈಸ್ತವ ತುಲಾಮಾರೋಢುಮುದ್ಯೋಗಿನೀ
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಸೌ ಜಲರಾಶಿಪೋಷಣತಯಾ ದೂಷ್ಯಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಾ ದಶಾಮ್ ॥ ೫೩ ॥

ಲಾವಣ್ಯಾಂಬುಜಿನೀಮೃಣಾಲವಲಯೈಃ ಶೃಂಗಾರಗಂಧದ್ವಿಪ-
ಗ್ರಾಮಣ್ಯಃ ಶ್ರುತಿಚಾಮರೈಸ್ತರುಣಿಮಸ್ವಾರಾಜ್ಯತೇಜೋಂಕುರೈಃ ।
ಆನಂದಾಮೃತಸಿಂಧುವೀಚಿಪೃಷತೈರಾಸ್ಯಾಬ್ಜಹಂಸೈಸ್ತವ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಥಾನ ಮಂದಹಸಿತೈರ್ಮತ್ಕಂ ಮನಃಕಲ್ಮಷಮ್ ॥ ೫೪ ॥

ಉತ್ತುಂಗಸ್ತನಮಂಡಲೀಪರಿಚಲನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಹಾರಚ್ಛಟಾ-
ಚಂಚಚ್ಛೋಣಿಮಪುಂಜಮಧ್ಯಸರಣಿಂ ಮಾತಃ ಪರಿಷ್ಕುರ್ವತೀ ।
ಯಾ ವೈದಗ್ಧ್ಯಮುಪೈತಿ ಶಂಕರಜಟಾಕಾಂತಾರವಾಟೀಪತ-
ತ್ಸ್ವರ್ವಾಪೀಪಯಸಃ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿರಸೌ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ಮಂಜುಳಾ ॥ ೫೫ ॥

ಸನ್ನಾಮೈಕಜುಷಾ ಜನೇನ ಸುಲಭಂ ಸಂಸೂಚಯಂತೀ ಶನೈ-
ರುತ್ತುಂಗಸ್ಯ ಚಿರಾದನುಗ್ರಹತರೋರುತ್ಪತ್ಸ್ಯಮಾನಂ ಫಲಮ್ ।
ಪ್ರಾಥಮ್ಯೇನ ವಿಕಸ್ವರಾ ಕುಸುಮವತ್ಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯಮಭ್ಯೇಯುಷೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಚಾತುರೀ ತವ ಮಮ ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಕಲ್ಪತಾಮ್ ॥ ೫೬ ॥

ಧಾನುಷ್ಕಾಗ್ರಸರಸ್ಯ ಲೋಲಕುಟಿಲಭ್ರೂಲೇಖಯಾ ಬಿಭ್ರತೋ
ಲೀಲಾಲೋಕಶಿಲೀಮುಖಂ ನವವಯಸ್ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುಷಃ ।
ಜೇತುಂ ಮನ್ಮಥಮರ್ದಿನಂ ಜನನಿ ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಹಾಸಃ ಸ್ವಯಂ
ವಲ್ಗುರ್ವಿಭ್ರಮಭೂಭೃತೋ ವಿತನುತೇ ಸೇನಾಪತಿಪ್ರಕ್ರಿಯಾಮ್ ॥ ೫೭ ॥

ಯನ್ನಾಕಂಪತ ಕಾಲಕೂಟಕಬಲೀಕಾರೇ ಚುಚುಂಬೇ ನ ಯದ್-
ಗ್ಲಾನ್ಯಾ ಚಕ್ಷುಷಿ ರೂಷಿತಾನಲಶಿಖೇ ರುದ್ರಸ್ಯ ತತ್ತಾದೃಶಮ್ ।
ಚೇತೋ ಯತ್ಪ್ರಸಭಂ ಸ್ಮರಜ್ವರಶಿಖಿಜ್ವಾಲೇನ ಲೇಲಿಹ್ಯತೇ
ತತ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಾಂಶುಕಲಿಕಾಹೇಲಾಭವಂ ಪ್ರಾಭವಮ್ ॥ ೫೮ ॥

ಸಂಭಿನ್ನೇವ ಸುಪರ್ವಲೋಕತಟಿನೀ ವೀಚೀಚಯೈರ್ಯಾಮುನೈಃ
ಸಂಮಿಶ್ರೇವ ಶಶಾಂಕದೀಪ್ತಿಲಹರೀ ನೀಲೈರ್ಮಹಾನೀರದೈಃ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರಿತಾ ತವ ಸ್ಮಿತರುಚಿಃ ಕಾಲಾಂಜನಸ್ಪರ್ಧಿನಾ
ಕಾಲಿಮ್ನಾ ಕಚರೋಚಿಷಾಂ ವ್ಯತಿಕರೇ ಕಾಂಚಿದ್ದಶಾಮಶ್ನುತೇ ॥ ೫೯ ॥

ಜಾನೀಮೋ ಜಗದೀಶ್ವರಪ್ರಣಯಿನಿ ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಪ್ರಭಾಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸರೋಜಿನೀಮಭಿನವಾಮೇಷಾ ಯತಃ ಸರ್ವದಾ ।
ಆಸ್ಯೇಂದೋರವಲೋಕನೇ ಪಶುಪತೇರಭ್ಯೇತಿ ಸಂಫುಲ್ಲತಾಂ
ತಂದ್ರಾಲುಸ್ತದಭಾವ ಏವ ತನುತೇ ತದ್ವೈಪರೀತ್ಯಕ್ರಮಮ್ ॥ ೬೦ ॥

ಯಾಂತೀ ಲೋಹಿತಿಮಾನಮಭ್ರತಟಿನೀ ಧಾತುಚ್ಛಟಾಕರ್ದಮೈಃ
ಭಾಂತೀ ಬಾಲಗಭಸ್ತಿಮಾಲಿಕಿರಣೈರ್ಮೇಘಾವಲೀ ಶಾರದೀ ।
ಬಿಂಬೋಷ್ಠದ್ಯುತಿಪುಂಜಚುಂಬನಕಲಾಶೋಣಾಯಮಾನೇನ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತರೋಚಿಷಾ ಸಮದಶಾಮಾರೋಢುಮಾಕಾಂಕ್ಷತೇ ॥ ೬೧ ॥

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮುಖೇಂದುಭೂಷಣಮಿದಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ತಾವಕಂ
ನೇತ್ರಾನಂದಕರಂ ತಥಾ ಹಿಮಕರೋ ಗಚ್ಛೇದ್ಯಥಾ ತಿಗ್ಮತಾಮ್ ।
ಶೀತಂ ದೇವಿ ತಥಾ ಯಥಾ ಹಿಮಜಲಂ ಸಂತಾಪಮುದ್ರಾಸ್ಪದಂ
ಶ್ವೇತಂ ಕಿಂಚ ತಥಾ ಯಥಾ ಮಲಿನತಾಂ ಧತ್ತೇ ಚ ಮುಕ್ತಾಮಣಿಃ ॥ ೬೨ ॥

ತ್ವನ್ಮಂದಸ್ಮಿತಮಂಜರೀಂ ಪ್ರಸೃಮರಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚಂದ್ರಾತಪಂ
ಸಂತಃ ಸಂತತಮಾಮನಂತ್ಯಮಲತಾಂ ತಲ್ಲಕ್ಷಣಂ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ ।
ಅಸ್ಮಾಕಂ ನ ಧುನೋತಿ ತಾಪಕಮಧಿಕಂ ಧೂನೋತಿ ನಾಭ್ಯಂತರಂ
ಧ್ವಾಂತಂ ತತ್ಖಲು ದುಃಖಿನೋ ವಯಮಿದಂ ಕೇನೇತಿ ನೋ ವಿದ್ಮಹೇ ॥ ೬೩ ॥

ನಮ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಣಯಪ್ರರೂಢಕಲಹಚ್ಛೇದಾಯ ಪಾದಾಬ್ಜಯೋಃ
ಮಂದಂ ಚಂದ್ರಕಿಶೋರಶೇಖರಮಣೇಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಗೇಣ ತೇ ।
ಬಂಧೂಕಪ್ರಸವಶ್ರಿಯಂ ಜಿತವತೋ ಬಂಹೀಯಸೀ ತಾದೃಶೀ
ಬಿಂಬೋಷ್ಠಸ್ಯ ರುಚಿಂ ನಿರಸ್ಯ ಹಸಿತಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ವಯಸ್ಯಾಯತೇ ॥ ೬೪ ॥

ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಿಮೋಚನಂ ವಿದಧತಸ್ತತ್ಪ್ರೀತಿನಿಷ್ಪಾದಿನೀ
ಭೂಯೋ ದೂರತ ಏವ ಧೂತಮರುತಸ್ತತ್ಪಾಲನಂ ತನ್ವತೀ ।
ಉದ್ಭೂತಸ್ಯ ಜಲಾಂತರಾದವಿರತಂ ತದ್ದೂರತಾಂ ಜಗ್ಮುಷೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ತವ ಕಥಂ ಕಂಬೋಸ್ತುಲಾಮಶ್ನುತೇ ॥ ೬೫ ॥

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿಝರೀವೈದಗ್ಧ್ಯಲೀಲಾಯಿತಂ
ಪಶ್ಯಂತೋಽಪಿ ನಿರಂತರಂ ಸುವಿಮಲಂಮನ್ಯಾ ಜಗನ್ಮಂಡಲೇ ।
ಲೋಕಂ ಹಾಸಯಿತುಂ ಕಿಮರ್ಥಮನಿಶಂ ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಮಾತನ್ವತೇ
ಮಂದಾಕ್ಷಂ ವಿರಹಯ್ಯ ಮಂಗಳತರಂ ಮಂದಾರಚಂದ್ರಾದಯಃ ॥ ೬೬ ॥

ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧೇರಪಿ ಶೈಲರಾಜತನಯೇ ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಸ್ಯ ಚ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಲಕ್ಷಿಮೋದಯನಿಧೇಃ ಕಿಂಚಿದ್ಭಿದಾಂ ಬ್ರೂಮಹೇ ।
ಏಕಸ್ಮೈ ಪುರುಷಾಯ ದೇವಿ ಸ ದದೌ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕದಾಚಿತ್ಪುರಾ
ಸರ್ವೇಭ್ಯೋಽಪಿ ದದಾತ್ಯಸೌ ತು ಸತತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಚ ವಾಗೀಶ್ವರೀಮ್ ॥ ೬೭ ॥

ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಪುರರತ್ನದೀಪಕಲಿಕೇ ತಾನ್ಯೇವ ಮೇನಾತ್ಮಜೇ
ಚಾಕೋರಾಣಿ ಕುಲಾನಿ ದೇವಿ ಸುತರಾಂ ಧನ್ಯಾನಿ ಮನ್ಯಾಮಹೇ ।
ಕಂಪಾತೀರಕುಟುಂಬಚಂಕ್ರಮಕಲಾಚುಂಚೂನಿ ಚಂಚೂಪುಟೈಃ
ನಿತ್ಯಂ ಯಾನಿ ತವ ಸ್ಮಿತೇಂದುಮಹಸಾಮಾಸ್ವಾದಮಾತನ್ವತೇ ॥ ೬೮ ॥

ಶೈತ್ಯಪ್ರಕ್ರಮಮಾಶ್ರಿತೋಽಪಿ ನಮತಾಂ ಜಾಡ್ಯಪ್ರಥಾಂ ಧೂನಯನ್
ನೈರ್ಮಲ್ಯಂ ಪರಮಂ ಗತೋಽಪಿ ಗಿರಿಶಂ ರಾಗಾಕುಲಂ ಚಾರಯನ್ ।
ಲೀಲಾಲಾಪಪುರಸ್ಸರೋಽಪಿ ಸತತಂ ವಾಚಂಯಮಾನ್ಪ್ರೀಣಯನ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತರೋಚಿಷಾಂ ತವ ಸಮುಲ್ಲಾಸಃ ಕಥಂ ವರ್ಣ್ಯತೇ ॥ ೬೯ ॥

ಶ್ರೋಣೀಚಂಚಲಮೇಖಲಾಮುಖರಿತಂ ಲೀಲಾಗತಂ ಮಂಥರಂ
ಭ್ರೂವಲ್ಲೀಚಲನಂ ಕಟಾಕ್ಷವಲನಂ ಮಂದಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಾಚಣಮ್ ।
ಯದ್ವೈದಗ್ಧ್ಯಮುಖೇನ ಮನ್ಮಥರಿಪುಂ ಸಮ್ಮೋಹಯಂತ್ಯಂಜಸಾ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಾಯ ಸತತಂ ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ಕುರ್ಮಹೇ ॥ ೭೦ ॥

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನೋಜ್ಞಮಂದಹಸಿತಜ್ಯೋತಿಷ್ಪ್ರರೋಹೇ ತವ
ಸ್ಫೀತಶ್ವೇತಿಮಸಾರ್ವಭೌಮಸರಣಿಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯಮಭ್ಯೇಯುಷಿ ।
ಚಂದ್ರೋಽಯಂ ಯುವರಾಜತಾಂ ಕಲಯತೇ ಚೇಟೀಧುರಂ ಚಂದ್ರಿಕಾ
ಶುದ್ಧಾ ಸಾ ಚ ಸುಧಾಝರೀ ಸಹಚರೀಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಲಂಬತೇ ॥ ೭೧ ॥

ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಕಿಂ ತನುತೇ ಫಲಂ ತನುಮತಾಮೌಷ್ಣ್ಯಪ್ರಶಾಂತಿಂ ವಿನಾ
ತ್ವನ್ಮಂದಸ್ಮಿತರೋಚಿಷಾ ತನುಮತಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರೋಚಿಷ್ಣುನಾ ।
ಸಂತಾಪೋ ವಿನಿವಾರ್ಯತೇ ನವವಯಃಪ್ರಾಚುರ್ಯಮಂಕೂರ್ಯತೇ
ಸೌಂದರ್ಯಂ ಪರಿಪೂರ್ಯತೇ ಜಗತಿ ಸಾ ಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಸಂಚಾರ್ಯತೇ ॥ ೭೨ ॥

ವೈಮಲ್ಯಂ ಕುಮುದಶ್ರಿಯಾಂ ಹಿಮರುಚಃ ಕಾಂತ್ಯೈವ ಸಂಧುಕ್ಷ್ಯತೇ
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾರೋಚಿರಪಿ ಪ್ರದೋಷಸಮಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ಸಂಪದ್ಯತೇ ।
ಸ್ವಚ್ಛತ್ವಂ ನವಮೌಕ್ತಿಕಸ್ಯ ಪರಮಂ ಸಂಸ್ಕಾರತೋ ದೃಶ್ಯತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತದೀಧಿತೇರ್ವಿಶದಿಮಾ ನೈಸರ್ಗಿಕೋ ಭಾಸತೇ ॥ ೭೩ ॥

ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಂ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ರಣಯಿನಿ ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಶ್ರಿಯಃ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಮ ಕ್ಷಿಣೋತು ಮಮತಾವೈಚಕ್ಷಣೀಮಕ್ಷಯಾಮ್ ।
ಯದ್ಭೀತ್ಯೇವ ನಿಲೀಯತೇ ಹಿಮಕರೋ ಮೇಘೋದರೇ ಶುಕ್ತಿಕಾ-
ಗರ್ಭೇ ಮೌಕ್ತಿಕಮಂಡಲೀ ಚ ಸರಸೀಮಧ್ಯೇ ಮೃಣಾಲೀ ಚ ಸಾ ॥ ೭೪ ॥

ಹೇರಂಬೇ ಚ ಗುಹೇ ಚ ಹರ್ಷಭರಿತಂ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಂಕೂರಯತ್
ಮಾರದ್ರೋಹಿಣಿ ಪೂರುಷೇ ಸಹಭುವಂ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರಂ ವ್ಯಂಜಯತ್ ।
ಆನಮ್ರೇಷು ಜನೇಷು ಪೂರ್ಣಕರುಣಾವೈದಗ್ಧ್ಯಮುತ್ತಾಲಯತ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜಸಾ ತವ ಕಥಂಕಾರಂ ಮಯಾ ಕಥ್ಯತೇ ॥ ೭೫ ॥

ಸಂಕ್ರುದ್ಧದ್ವಿಜರಾಜಕೋಽಪ್ಯವಿರತಂ ಕುರ್ವಂದ್ವಿಜೈಃ ಸಂಗಮಂ
ವಾಣೀಪದ್ಧತಿದೂರಗೋಽಪಿ ಸತತಂ ತತ್ಸಾಹಚರ್ಯಂ ವಹನ್ ।
ಅಶ್ರಾಂತಂ ಪಶುದುರ್ಲಭೋಽಪಿ ಕಲಯನ್ಪತ್ಯೌ ಪಶೂನಾಂ ರತಿಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಾಮೃತರಸಸ್ಯಂದೋ ಮಯಿ ಸ್ಪಂದತಾಮ್ ॥ ೭೬ ॥

See Also  Sree Lalita Astottara Shatanamavali In Sanskrit And English

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಹೇಶ್ವರೇ ನಿರುಪಮಪ್ರೇಮಾಂಕುರಪ್ರಕ್ರಮಂ
ನಿತ್ಯಂ ಯಃ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ ಸಹಜಾಮುನ್ನಿದ್ರಯನ್ಮಾಧುರೀಮ್ ।
ತತ್ತಾದೃಕ್ತವ ಮಂದಹಾಸಮಹಿಮಾ ಮಾತಃ ಕಥಂ ಮಾನಿತಾಂ
ತನ್ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಸುರನಿಮ್ನಗಾಂ ಚ ಕಲಿಕಾಮಿಂದೋಶ್ಚ ತಾಂ ನಿಂದತಿ ॥ ೭೭ ॥

ಯೇ ಮಾಧುರ್ಯವಿಹಾರಮಂಟಪಭುವೋ ಯೇ ಶೈತ್ಯಮುದ್ರಾಕರಾ
ಯೇ ವೈಶದ್ಯದಶಾವಿಶೇಷಸುಭಗಾಸ್ತೇ ಮಂದಹಾಸಾಂಕುರಾಃ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸಹಜಂ ಗುಣತ್ರಯಮಿದಂ ಪರ್ಯಾಯತಃ ಕುರ್ವತಾಂ
ವಾಣೀಗುಂಫನಡಂಬರೇ ಚ ಹೃದಯೇ ಕೀರ್ತಿಪ್ರರೋಹೇ ಚ ಮೇ ॥ ೭೮ ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಂಶುನಿಕರಾ ದಕ್ಷಾಂತಕೇ ವೀಕ್ಷಣೇ
ಮಂದಾಕ್ಷಗ್ರಹಿಲಾ ಹಿಮದ್ಯುತಿಮಯೂಖಾಕ್ಷೇಪದೀಕ್ಷಾಂಕುರಾಃ ।
ದಾಕ್ಷ್ಯಂ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯಂತು ಮಾಕ್ಷಿಕಗುಡದ್ರಾಕ್ಷಾಭವಂ ವಾಕ್ಷು ಮೇ
ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಮೋಕ್ಷಪಥಂ ನಿರೀಕ್ಷಿತುಮಪಿ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯೇಯುರ್ಮನಃ ॥ ೭೯ ॥

ಜಾತ್ಯಾ ಶೀತಲಶೀತಲಾನಿ ಮಧುರಾಣ್ಯೇತಾನಿ ಪೂತಾನಿ ತೇ
ಗಾಂಗಾನೀವ ಪಯಾಂಸಿ ದೇವಿ ಪಟಲಾನ್ಯಲ್ಪಸ್ಮಿತಜ್ಯೋತಿಷಾಮ್ ।
ಏನಃಪಂಕಪರಂಪರಾಮಲಿನಿತಾಮೇಕಾಮ್ರನಾಥಪ್ರಿಯೇ
ಪ್ರಜ್ಞಾನಾತ್ಸುತರಾಂ ಮದೀಯಧಿಷಣಾಂ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಂತು ಕ್ಷಣಾತ್ ॥ ೮೦ ॥

ಅಶ್ರಾಂತಂ ಪರತಂತ್ರಿತಃ ಪಶುಪತಿಸ್ತ್ವನ್ಮಂದಹಾಸಾಂಕುರೈಃ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತದೀಯವರ್ಣಸಮತಾಸಂಗೇನ ಶಂಕಾಮಹೇ ।
ಇಂದುಂ ನಾಕಧುನೀಂ ಚ ಶೇಖರಯತೇ ಮಾಲಾಂ ಚ ಧತ್ತೇ ನವೈಃ
ವೈಕುಂಠೈರವಕುಂಠನಂ ಚ ಕುರುತೇ ಧೂಳೀಚಯೈರ್ಭಾಸ್ಮನೈಃ ॥ ೮೧ ॥

ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಪುರದೇವತೇ ಮೃದುವಚಸ್ಸೌರಭ್ಯಮುದ್ರಾಸ್ಪದಂ
ಪ್ರೌಢಪ್ರೇಮಲತಾನವೀನಕುಸುಮಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ತಾವಕಮ್ ।
ಮಂದಂ ಕಂದಲತಿ ಪ್ರಿಯಸ್ಯ ವದನಾಲೋಕೇ ಸಮಾಭಾಷಣೇ
ಶ್ಲಕ್ಷ್ಣೇ ಕುಟ್ಮಳತಿ ಪ್ರರೂಢಪುಲಕೇ ಚಾಶ್ಲೇಷಣೇ ಫುಲ್ಲತಿ ॥ ೮೨ ॥

ಕಿಂ ತ್ರೈಸ್ರೋತಸಮಂಬಿಕೇ ಪರಿಣತಂ ಸ್ರೋತಶ್ಚತುರ್ಥಂ ನವಂ
ಪೀಯೂಷಸ್ಯ ಸಮಸ್ತತಾಪಹರಣಂ ಕಿಂವಾ ದ್ವಿತೀಯಂ ವಪುಃ ।
ಕಿಂಸ್ವಿತ್ತ್ವನ್ನಿಕಟಂ ಗತಂ ಮಧುರಿಮಾಭ್ಯಾಸಾಯ ಗವ್ಯಂ ಪಯಃ
ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಪುರನಾಯಕಪ್ರಿಯತಮೇ ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ತಾವಕಮ್ ॥ ೮೩ ॥

ಭೂಷಾ ವಕ್ತ್ರಸರೋರುಹಸ್ಯ ಸಹಜಾ ವಾಚಾಂ ಸಖೀ ಶಾಶ್ವತೀ
ನೀವೀ ವಿಭ್ರಮಸಂತತೇಃ ಪಶುಪತೇಃ ಸೌಧೀ ದೃಶಾಂ ಪಾರಣಾ ।
ಜೀವಾತುರ್ಮದನಶ್ರಿಯಃ ಶಶಿರುಚೇರುಚ್ಚಾಟನೀ ದೇವತಾ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗಿರಾಮಭೂಮಿಮಯತೇ ಹಾಸಪ್ರಭಾಮಂಜರೀ ॥ ೮೪ ॥

ಸೂತಿಃ ಶ್ವೇತಿಮಕಂದಲಸ್ಯ ವಸತಿಃ ಶೃಂಗಾರಸಾರಶ್ರಿಯಃ
ಪೂರ್ತಿಃ ಸೂಕ್ತಿಝರೀರಸಸ್ಯ ಲಹರೀ ಕಾರುಣ್ಯಪಾಥೋನಿಧೇಃ ।
ವಾಟೀ ಕಾಚನ ಕೌಸುಮೀ ಮಧುರಿಮಸ್ವಾರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಸ್ತವ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಮಾಸ್ತು ಮಂಗಳಕರೀ ಹಾಸಪ್ರಭಾಚಾತುರೀ ॥ ೮೫ ॥

ಜಂತೂನಾಂ ಜನಿದುಃಖಮೃತ್ಯುಲಹರೀಸಂತಾಪನಂ ಕೃಂತತಃ
ಪ್ರೌಢಾನುಗ್ರಹಪೂರ್ಣಶೀತಲರುಚೋ ನಿತ್ಯೋದಯಂ ಬಿಭ್ರತಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಿಸೃತ್ವರಾ ಇವ ಕರಾ ಹಾಸಾಂಕುರಾಸ್ತೇ ಹಠಾ-
ದಾಲೋಕೇನ ನಿಹನ್ಯುರಂಧತಮಸಸ್ತೋಮಸ್ಯ ಮೇ ಸಂತತಿಮ್ ॥ ೮೬ ॥

ಉತ್ತುಂಗಸ್ತನಮಂಡಲಸ್ಯ ವಿಲಸಲ್ಲಾವಣ್ಯಲೀಲಾನಟೀ-
ರಂಗಸ್ಯ ಸ್ಫುಟಮೂರ್ಧ್ವಸೀಮನಿ ಮುಹುಃ ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಮಭ್ಯೇಯುಷೀ ।
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿತತಿರ್ಬಿಂಬೋಷ್ಠಕಾಂತ್ಯಂಕುರೈಃ
ಚಿತ್ರಾಂ ವಿದ್ರುಮಮುದ್ರಿತಾಂ ವಿತನುತೇ ಮೌಕ್ತೀಂ ವಿತಾನಶ್ರಿಯಮ್ ॥ ೮೭ ॥

ಸ್ವಾಭಾವ್ಯಾತ್ತವ ವಕ್ತ್ರಮೇವ ಲಲಿತಂ ಸಂತೋಷಸಂಪಾದನಂ
ಶಂಭೋಃ ಕಿಂ ಪುನರಂಚಿತಸ್ಮಿತರುಚಃ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪಾತ್ರೀಕೃತಮ್ ।
ಅಂಭೋಜಂ ಸ್ವತ ಏವ ಸರ್ವಜಗತಾಂ ಚಕ್ಷುಃಪ್ರಿಯಂಭಾವುಕಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರಿತೇ ಶರದ್ವಿಕಸಿತೇ ಕೀದೃಗ್ವಿಧಂ ಭ್ರಾಜತೇ ॥ ೮೮ ॥

ಪುಂಭಿರ್ನಿರ್ಮಲಮಾನಸೈರ್ವಿದಧತೇ ಮೈತ್ರೀಂ ದೃಢಂ ನಿರ್ಮಲಾಂ
ಲಬ್ಧ್ವಾ ಕರ್ಮಲಯಂ ಚ ನಿರ್ಮಲತರಾಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಲಭಂತೇತರಾಮ್ ।
ಸೂಕ್ತಿಂ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯಂತಿ ನಿರ್ಮಲತಮಾಂ ಯತ್ತಾವಕಾಃ ಸೇವಕಾಃ
ತತ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಸ್ಯ ಕಲಯಾ ನೈರ್ಮಲ್ಯಸೀಮಾನಿಧೇಃ ॥ ೮೯ ॥

ಆಕರ್ಷನ್ನಯನಾನಿ ನಾಕಿಸದಸಾಂ ಶೈತ್ಯೇನ ಸಂಸ್ತಂಭಯ-
ನ್ನಿಂದುಂ ಕಿಂಚ ವಿಮೋಹಯನ್ಪಶುಪತಿಂ ವಿಶ್ವಾರ್ತಿಮುಚ್ಚಾಟಯನ್ ।
ಹಿಂಸನ್ಸಂಸೃತಿಡಂಬರಂ ತವ ಶಿವೇ ಹಾಸಾಹ್ವಯೋ ಮಾಂತ್ರಿಕಃ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮದೀಯಮಾನಸತಮೋವಿದ್ವೇಷಣೇ ಚೇಷ್ಟತಾಮ್ ॥ ೯೦ ॥

ಕ್ಷೇಪೀಯಃ ಕ್ಷಪಯಂತು ಕಲ್ಮಷಭಯಾನ್ಯಸ್ಮಾಕಮಲ್ಪಸ್ಮಿತ-
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲಚಂಕ್ರಮಾಸ್ತವ ಶಿವೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರೋಚಿಷ್ಣವಃ ।
ಪೀಡಾಕರ್ಮಠಕರ್ಮಘರ್ಮಸಮಯವ್ಯಾಪಾರತಾಪಾನಲ-
ಶ್ರೀಪಾತಾ ನವಹರ್ಷವರ್ಷಣಸುಧಾಸ್ರೋತಸ್ವಿನೀಶೀಕರಾಃ ॥ ೯೧ ॥

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತೈಂದವಮಹಃ ಪೂರೇ ಪರಿಸ್ಫೂರ್ಜತಿ
ಪ್ರೌಢಾಂ ವಾರಿಧಿಚಾತುರೀಂ ಕಲಯತೇ ಭಕ್ತಾತ್ಮನಾಂ ಪ್ರಾತಿಭಮ್ ।
ದೌರ್ಗತ್ಯಪ್ರಸರಾಸ್ತಮಃಪಟಲಿಕಾಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೇ
ಸರ್ವಂ ಕೈರವಸಾಹಚರ್ಯಪದವೀರೀತಿಂ ವಿಧತ್ತೇ ಪರಮ್ ॥ ೯೨ ॥

ಮಂದಾರಾದಿಷು ಮನ್ಮಥಾರಿಮಹಿಷಿ ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯರೀತಿಂ ನಿಜಾಂ
ಕಾದಾಚಿತ್ಕತಯಾ ವಿಶಂಕ್ಯ ಬಹುಶೋ ವೈಶದ್ಯಮುದ್ರಾಗುಣಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತದೀಯಸಂಗಮಕಲಾಮಂದೀಭವತ್ಕೌತುಕಃ
ಸಾತತ್ಯೇನ ತವ ಸ್ಮಿತೇ ವಿತನುತೇ ಸ್ವೈರಾಸನಾವಾಸನಾಮ್ ॥ ೯೩ ॥

ಇಂಧಾನೇ ಭವವೀತಿಹೋತ್ರನಿವಹೇ ಕರ್ಮೌಘಚಂಡಾನಿಲ-
ಪ್ರೌಢಿಮ್ನಾ ಬಹುಲೀಕೃತೇ ನಿಪತಿತಂ ಸಂತಾಪಚಿಂತಾಕುಲಮ್ ।
ಮಾತರ್ಮಾಂ ಪರಿಷಿಂಚ ಕಿಂಚಿದಮಲೈಃ ಪೀಯೂಷವರ್ಷೈರಿವ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿಕಣೈಃ ಶೈಶಿರ್ಯಲೀಲಾಕರೈಃ ॥ ೯೪ ॥

ಭಾಷಾಯಾ ರಸನಾಗ್ರಖೇಲನಜುಷಃ ಶೃಂಗಾರಮುದ್ರಾಸಖೀ-
ಲೀಲಾಜಾತರತೇಃ ಸುಖೇನ ನಿಯಮಸ್ನಾನಾಯ ಮೇನಾತ್ಮಜೇ ।
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸುಧಾಮಯೀವ ಶಿಶಿರಾ ಸ್ರೋತಸ್ವಿನೀ ತಾವಕೀ
ಗಾಢಾನಂದತರಂಗಿತಾ ವಿಜಯತೇ ಹಾಸಪ್ರಭಾಚಾತುರೀ ॥ ೯೫ ॥

ಸಂತಾಪಂ ವಿರಲೀಕರೋತು ಸಕಲಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಚ್ಚೇತನಾ
ಮಜ್ಜಂತೀ ಮಧುರಸ್ಮಿತಾಮರಧುನೀಕಲ್ಲೋಲಜಾಲೇಷು ತೇ ।
ನೈರಂತರ್ಯಮುಪೇತ್ಯ ಮನ್ಮಥಮರುಲ್ಲೋಲೇಷು ಯೇಷು ಸ್ಫುಟಂ
ಪ್ರೇಮೇಂದುಃ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತೋ ವಿತನುತೇ ಕೌತೂಹಲಂ ಧೂರ್ಜಟೇಃ ॥ ೯೬ ॥

ಚೇತಃಕ್ಷೀರಪಯೋಧಿಮಂಥರಚಲದ್ರಾಗಾಖ್ಯಮಂಥಾಚಲ-
ಕ್ಷೋಭವ್ಯಾಪೃತಿಸಂಭವಾಂ ಜನನಿ ತೇ ಮಂದಸ್ಮಿತಶ್ರೀಸುಧಾಮ್ ।
ಸ್ವಾದಂಸ್ವಾದಮುದೀತಕೌತುಕರಸಾ ನೇತ್ರತ್ರಯೀ ಶಾಂಕರೀ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿರಂತರಂ ಪರಿಣಮತ್ಯಾನಂದವೀಚೀಮಯೀ ॥ ೯೭ ॥

ಆಲೋಕೇ ತವ ಪಂಚಸಾಯಕರಿಪೋರುದ್ದಾಮಕೌತೂಹಲ-
ಪ್ರೇಂಖನ್ಮಾರುತಘಟ್ಟನಪ್ರಚಲಿತಾದಾನಂದದುಗ್ಧಾಂಬುಧೇಃ ।
ಕಾಚಿದ್ವೀಚಿರುದಂಚತಿ ಪ್ರತಿನವಾ ಸಂವಿತ್ಪ್ರರೋಹಾತ್ಮಿಕಾ
ತಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕವೀಶ್ವರಾಃ ಸ್ಮಿತಮಿತಿ ವ್ಯಾಕುರ್ವತೇ ಸರ್ವದಾ ॥ ೯೮ ॥

ಸೂಕ್ತಿಃ ಶೀಲಯತೇ ಕಿಮದ್ರಿತನಯೇ ಮಂದಸ್ಮಿತಾತ್ತೇ ಮುಹುಃ
ಮಾಧುರ್ಯಾಗಮಸಂಪ್ರದಾಯಮಥವಾ ಸೂಕ್ತೇರ್ನು ಮಂದಸ್ಮಿತಮ್ ।
ಇತ್ಥಂ ಕಾಮಪಿ ಗಾಹತೇ ಮಮ ಮನಃ ಸಂದೇಹಮಾರ್ಗಭ್ರಮಿಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯಸರಣಿಸ್ಫೂರ್ತೌ ನಿಧತ್ತೇ ಪದಮ್ ॥ ೯೯ ॥

ಕ್ರೀಡಾಲೋಲಕೃಪಾಸರೋರುಹಮುಖೀಸೌಧಾಂಗಣೇಭ್ಯಃ ಕವಿ-
ಶ್ರೇಣೀವಾಕ್ಪರಿಪಾಟಿಕಾಮೃತಝರೀಸೂತೀಗೃಹೇಭ್ಯಃ ಶಿವೇ ।
ನಿರ್ವಾಣಾಂಕುರಸಾರ್ವಭೌಮಪದವೀಸಿಂಹಾಸನೇಭ್ಯಸ್ತವ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನೋಜ್ಞಮಂದಹಸಿತಜ್ಯೋತಿಷ್ಕಣೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥ ೧೦೦ ॥

ಆರ್ಯಾಮೇವ ವಿಭಾವಯನ್ಮನಸಿ ಯಃ ಪಾದಾರವಿಂದಂ ಪುರಃ
ಪಶ್ಯನ್ನಾರಭತೇ ಸ್ತುತಿಂ ಸ ನಿಯತಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಕಟಾಕ್ಷಚ್ಛವಿಮ್ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಂಶುಲಹರೀಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾವಯಸ್ಯಾನ್ವಿತಾಮ್
ಆರೋಹತ್ಯಪವರ್ಗಸೌಧವಲಭೀಮಾನಂದವೀಚೀಮಯೀಮ್ ॥ ೧೦೧ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Mooka Panchasati-Mandasmitha Satakam (5) in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil