Musina Mutyalakele In Malayalam

॥ Musina Mutyala Kele Malayalam Lyrics ॥

മൂസിന മുത്യാല കേലേ മൊരഗുലു
ആശല ചിത്താനി കേലേ അലവോകലു ॥

കംദുലേനി മോമുന കേലേ കസ്തൂരി
ചിംദു നീ കൊപ്പുന കേലേ ചേമംതുലു ।
മംദയാനമുന കേലേ മട്ടെല മോതലു
ഗംധമേലേ പൈപൈ കമ്മനി നീ മേനികി ॥

ഭാരപു ഗുബ്ബല കേലേ പയ്യെദ നീ
ബീരപു ജൂപുല കേലേ പെഡമോമു ।
ജീരല ഭുജാല കേലേ ചെമടലു നീ
ഗോരംട ഗോള്ള കേലേ കൊനവാംഡ്ലു ॥

മുദ്ദുല മാടല കേലേ മുദമുലു നീ
യദ്ദപു ജെക്കുല കേലേ അരവിരി ।
വൊദ്ദികമാടല കേലേ വൂര്പുലു നീകു
നദ്ദമേലേ തിരു വേംകടാദ്രീശു ഗൂഡി ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Musina Mutyalakele Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Telugu » Tamil

See Also  Podagantimayaa In Bengali