Nakshatra Suktam – Nakshatreshti In Kannada

॥ Nakshatreshti Suktam Kannada Lyrics ॥

ತೈತ್ತಿರೀಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಮ್ – ಅಷ್ಟಕಮ್ – 3 ಪ್ರಶ್ನಃ – 1
ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತಾಃ – ಕಾಂಡ 3 ಪ್ರಪಾಠಕಃ – 5 ಅನುವಾಕಮ್ – 1

ಓಂ ॥ ಅಗ್ನಿರ್ನಃ’ ಪಾತು ಕೃತ್ತಿ’ಕಾಃ – ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ದೇವಮಿ’ಂದ್ರಿಯಮ್ – ಇದಮಾ’ಸಾಂ ವಿಚಕ್ಷಣಮ್ – ಹವಿರಾಸಂ ಜು’ಹೋತನ – ಯಸ್ಯ ಭಾಂತಿ’ ರಶ್ಮಯೋ ಯಸ್ಯ’ ಕೇತವಃ’ – ಯಸ್ಯೇಮಾ ವಿಶ್ವಾ ಭುವ’ನಾನಿ ಸರ್ವಾ” – ಸ ಕೃತ್ತಿ’ಕಾಭಿರಭಿಸಂವಸಾ’ನಃ – ಅಗ್ನಿರ್ನೋ’ ದೇವಸ್ಸು’ವಿತೇ ದ’ಧಾತು ॥ 1 ॥

ಪ್ರಜಾಪ’ತೇ ರೋಹಿಣೀವೇ’ತು ಪತ್ನೀ” – ವಿಶ್ವರೂ’ಪಾ ಬೃಹತೀ ಚಿತ್ರಭಾ’ನುಃ – ಸಾ ನೋ’ ಯಙ್ಞಸ್ಯ’ ಸುವಿತೇ ದ’ಧಾತು – ಯಥಾ ಜೀವೇ’ಮ ಶರದಸ್ಸವೀ’ರಾಃ – ರೋಹಿಣೀ ದೇವ್ಯುದ’ಗಾತ್ಪುರಸ್ತಾ”ತ್ – ವಿಶ್ವಾ’ ರೂಪಾಣಿ’ ಪ್ರತಿಮೋದ’ಮಾನಾ – ಪ್ರಜಾಪ’ತಿಗ್‍ಮ್ ಹವಿಷಾ’ ವರ್ಧಯ’ಂತೀ – ಪ್ರಿಯಾ ದೇವಾನಾಮುಪ’ಯಾತು ಯಙ್ಞಮ್ ॥ 2 ॥

ಸೋಮೋ ರಾಜಾ’ ಮೃಗಶೀರ್ಷೇಣ ಆಗನ್ನ್’ – ಶಿವಂ ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ಪ್ರಿಯಮ’ಸ್ಯ ಧಾಮ’ – ಆಪ್ಯಾಯ’ಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ಜನೇ’ಷು – ರೇತಃ’ ಪ್ರಜಾಂ ಯಜ’ಮಾನೇ ದಧಾತು – ಯತ್ತೇ ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ಮೃಗಶೀರ್ಷಮಸ್ತಿ’ – ಪ್ರಿಯಗ್‍ಮ್ ರಾ’ಜನ್ ಪ್ರಿಯತ’ಮಂ ಪ್ರಿಯಾಣಾ”ಮ್ – ತಸ್ಮೈ’ ತೇ ಸೋಮ ಹವಿಷಾ’ ವಿಧೇಮ – ಶನ್ನ’ ಏಧಿ ದ್ವಿಪದೇ ಶಂ ಚತು’ಷ್ಪದೇ ॥ 3 ॥

ಆರ್ದ್ರಯಾ’ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಥ’ಮಾ ನ ಏತಿ – ಶ್ರೇಷ್ಠೋ’ ದೇವಾನಾಂ ಪತಿ’ರಘ್ನಿಯಾನಾ”ಮ್ – ನಕ್ಷ’ತ್ರಮಸ್ಯ ಹವಿಷಾ’ ವಿಧೇಮ – ಮಾ ನಃ’ ಪ್ರಜಾಗ್‍ಮ್ ರೀ’ರಿಷನ್ಮೋತ ವೀರಾನ್ – ಹೇತಿ ರುದ್ರಸ್ಯ ಪರಿ’ಣೋ ವೃಣಕ್ತು – ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ಜುಷತಾಗ್‍ಮ್ ಹವಿರ್ನಃ’ – ಪ್ರಮುಂಚಮಾ’ನೌ ದುರಿತಾನಿ ವಿಶ್ವಾ” – ಅಪಾಘಶಗ್‍ಮ್’ ಸನ್ನುದತಾಮರಾ’ತಿಮ್ – ॥ 4 ॥

ಪುನ’ರ್ನೋ ದೇವ್ಯದಿ’ತಿಸ್ಪೃಣೋತು – ಪುನ’ರ್ವಸೂನಃ ಪುನರೇತಾಂ” ಯಙ್ಞಮ್ – ಪುನ’ರ್ನೋ ದೇವಾ ಅಭಿಯ’ಂತು ಸರ್ವೇ” – ಪುನಃ’ ಪುನರ್ವೋ ಹವಿಷಾ’ ಯಜಾಮಃ – ಏವಾ ನ ದೇವ್ಯದಿ’ತಿರನರ್ವಾ – ವಿಶ್ವ’ಸ್ಯ ಭರ್ತ್ರೀ ಜಗ’ತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ – ಪುನ’ರ್ವಸೂ ಹವಿಷಾ’ ವರ್ಧಯ’ಂತೀ – ಪ್ರಿಯಂ ದೇವಾನಾ-ಮಪ್ಯೇ’ತು ಪಾಥಃ’ ॥ 5 ॥

ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ’ ಪ್ರಥಮಂ ಜಾಯ’ಮಾನಃ – ತಿಷ್ಯಂ’ ನಕ್ಷ’ತ್ರಮಭಿ ಸಂಬ’ಭೂವ – ಶ್ರೇಷ್ಠೋ’ ದೇವಾನಾಂ ಪೃತ’ನಾಸುಜಿಷ್ಣುಃ – ದಿಶೋ‌உನು ಸರ್ವಾ ಅಭ’ಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು – ತಿಷ್ಯಃ’ ಪುರಸ್ತಾ’ದುತ ಮ’ಧ್ಯತೋ ನಃ’ – ಬೃಹಸ್ಪತಿ’ರ್ನಃ ಪರಿ’ಪಾತು ಪಶ್ಚಾತ್ – ಬಾಧೇ’ತಾಂದ್ವೇಷೋ ಅಭ’ಯಂ ಕೃಣುತಾಮ್ – ಸುವೀರ್ಯ’ಸ್ಯ ಪತ’ಯಸ್ಯಾಮ ॥ 6 ॥

ಇದಗ್‍ಮ್ ಸರ್ಪೇಭ್ಯೋ’ ಹವಿರ’ಸ್ತು ಜುಷ್ಟಮ್” – ಆಶ್ರೇಷಾ ಯೇಷಾ’ಮನುಯಂತಿ ಚೇತಃ’ – ಯೇ ಅಂತರಿ’ಕ್ಷಂ ಪೃಥಿವೀಂ ಕ್ಷಿಯಂತಿ’ – ತೇ ನ’ಸ್ಸರ್ಪಾಸೋ ಹವಮಾಗ’ಮಿಷ್ಠಾಃ – ಯೇ ರೋ’ಚನೇ ಸೂರ್ಯಸ್ಯಾಪಿ’ ಸರ್ಪಾಃ – ಯೇ ದಿವಂ’ ದೇವೀಮನು’ಸಂಚರ’ಂತಿ – ಯೇಷಾ’ಮಶ್ರೇಷಾ ಅ’ನುಯಂತಿ ಕಾಮಮ್” – ತೇಭ್ಯ’ಸ್ಸರ್ಪೇಭ್ಯೋ ಮಧು’ಮಜ್ಜುಹೋಮಿ ॥ 7 ॥

ಉಪ’ಹೂತಾಃ ಪಿತರೋ ಯೇ ಮಘಾಸು’ – ಮನೋ’ಜವಸಸ್ಸುಕೃತ’ಸ್ಸುಕೃತ್ಯಾಃ – ತೇ ನೋ ನಕ್ಷ’ತ್ರೇ ಹವಮಾಗ’ಮಿಷ್ಠಾಃ – ಸ್ವಧಾಭಿ’ರ್ಯಙ್ಞಂ ಪ್ರಯ’ತಂ ಜುಷಂತಾಮ್ – ಯೇ ಅ’ಗ್ನಿದಗ್ಧಾ ಯೇ‌உನ’ಗ್ನಿದಗ್ಧಾಃ – ಯೇ’‌உಮುಲ್ಲೋಕಂ ಪಿತರಃ’ ಕ್ಷಿಯಂತಿ’ – ಯಾಗ್‍ಶ್ಚ’ ವಿದ್ಮಯಾಗ್ಮ್ ಉ’ ಚ ನ ಪ್ರ’ವಿದ್ಮ – ಮಘಾಸು’ ಯಙ್ಞಗ್‍ಮ್ ಸುಕೃ’ತಂ ಜುಷಂತಾಮ್ ॥ 8 ॥

See Also  Mukapanchashati In Kannada – Sri Muka Panchasati

ಗವಾಂ ಪತಿಃ ಫಲ್ಗು’ನೀನಾಮಸಿ ತ್ವಮ್ – ತದ’ರ್ಯಮನ್ ವರುಣಮಿತ್ರ ಚಾರು’ – ತಂ ತ್ವಾ’ ವಯಗ್‍ಮ್ ಸ’ನಿತಾರಗ್‍ಮ್’ ಸನೀನಾಮ್ – ಜೀವಾ ಜೀವ’ಂತಮುಪ ಸಂವಿ’ಶೇಮ – ಯೇನೇಮಾ ವಿಶ್ವಾ ಭುವ’ನಾನಿ ಸಂಜಿ’ತಾ – ಯಸ್ಯ’ ದೇವಾ ಅ’ನುಸಂಯಂತಿ ಚೇತಃ’ – ಅರ್ಯಮಾ ರಾಜಾ‌உಜರಸ್ತು ವಿ’ಷ್ಮಾನ್ – ಫಲ್ಗು’ನೀನಾಮೃಷಭೋ ರೋ’ರವೀತಿ ॥ 9 ॥

ಶ್ರೇಷ್ಠೋ’ ದೇವಾನಾಂ” ಭಗವೋ ಭಗಾಸಿ – ತತ್ತ್ವಾ’ ವಿದುಃ ಫಲ್ಗು’ನೀಸ್ತಸ್ಯ’ ವಿತ್ತಾತ್ – ಅಸ್ಮಭ್ಯಂ’ ಕ್ಷತ್ರಮಜರಗ್‍ಮ್’ ಸುವೀರ್ಯಮ್” – ಗೋಮದಶ್ವ’ವದುಪಸನ್ನು’ದೇಹ – ಭಗೋ’ಹ ದಾತಾ ಭಗ ಇತ್ಪ್ರ’ದಾತಾ – ಭಗೋ’ ದೇವೀಃ ಫಲ್ಗು’ನೀರಾವಿ’ವೇಶ – ಭಗಸ್ಯೇತ್ತಂ ಪ್ರ’ಸವಂ ಗ’ಮೇಮ – ಯತ್ರ’ ದೇವೈಸ್ಸ’ಧಮಾದಂ’ ಮದೇಮ – ॥ 10 ॥

ಆಯಾತು ದೇವಸ್ಸ’ವಿತೋಪ’ಯಾತು – ಹಿರಣ್ಯಯೇ’ನ ಸುವೃತಾ ರಥೇ’ನ – ವಹನ್, ಹಸ್ತಗ್‍ಮ್’ ಸುಭಗ್‍ಮ್’ ವಿದ್ಮನಾಪ’ಸಮ್ – ಪ್ರಯಚ್ಛ’ಂತಂ ಪಪು’ರಿಂ ಪುಣ್ಯಮಚ್ಛ’ – ಹಸ್ತಃ ಪ್ರಯ’ಚ್ಛ ತ್ವಮೃತಂ ವಸೀ’ಯಃ – ದಕ್ಷಿ’ಣೇನ ಪ್ರತಿ’ಗೃಭ್ಣೀಮ ಏನತ್ – ದಾತಾರ’ಮದ್ಯ ಸ’ವಿತಾ ವಿ’ದೇಯ – ಯೋ ನೋ ಹಸ್ತಾ’ಯ ಪ್ರಸುವಾತಿ’ ಯಙ್ಞಮ್ ॥11 ॥

ತ್ವಷ್ಟಾ ನಕ್ಷ’ತ್ರಮಭ್ಯೇ’ತಿ ಚಿತ್ರಾಮ್ – ಸುಭಗ್‍ಮ್ ಸ’ಸಂಯುವತಿಗ್‍ಮ್ ರಾಚ’ಮಾನಾಮ್ – ನಿವೇಶಯ’ನ್ನಮೃತಾನ್ಮರ್ತ್ಯಾಗ್’ಶ್ಚ – ರೂಪಾಣಿ’ ಪಿಗ್ಂಶನ್ ಭುವ’ನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ” – ತನ್ನಸ್ತ್ವಷ್ಟಾ ತದು’ ಚಿತ್ರಾ ವಿಚ’ಷ್ಟಾಮ್ – ತನ್ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ಭೂರಿದಾ ಅ’ಸ್ತು ಮಹ್ಯಮ್” – ತನ್ನಃ’ ಪ್ರಜಾಂ ವೀರವ’ತೀಗ್‍ಮ್ ಸನೋತು – ಗೋಭಿ’ರ್ನೋ ಅಶ್ವೈಸ್ಸಮ’ನಕ್ತು ಯಙ್ಞಮ್ ॥ 12 ॥

ವಾಯುರ್ನಕ್ಷ’ತ್ರಮಭ್ಯೇ’ತಿ ನಿಷ್ಟ್ಯಾ”ಮ್ – ತಿಗ್ಮಶೃಂ’ಗೋ ವೃಷಭೋ ರೋರು’ವಾಣಃ – ಸಮೀರಯನ್ ಭುವ’ನಾ ಮಾತರಿಶ್ವಾ” – ಅಪ ದ್ವೇಷಾಗ್‍ಮ್’ಸಿ ನುದತಾಮರಾ’ತೀಃ – ತನ್ನೋ’ ವಾಯಸ್ತದು ನಿಷ್ಟ್ಯಾ’ ಶೃಣೋತು – ತನ್ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ಭೂರಿದಾ ಅ’ಸ್ತು ಮಹ್ಯಮ್” – ತನ್ನೋ’ ದೇವಾಸೋ ಅನು’ಜಾನಂತು ಕಾಮಮ್” – ಯಥಾ ತರೇ’ಮ ದುರಿತಾನಿ ವಿಶ್ವಾ” ॥ 13 ॥

ದೂರಮಸ್ಮಚ್ಛತ್ರ’ವೋ ಯಂತು ಭೀತಾಃ – ತದಿ’ಂದ್ರಾಗ್ನೀ ಕೃ’ಣುತಾಂ ತದ್ವಿಶಾ’ಖೇ – ತನ್ನೋ’ ದೇವಾ ಅನು’ಮದಂತು ಯಙ್ಞಮ್ – ಪಶ್ಚಾತ್ ಪುರಸ್ತಾದಭ’ಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು – ನಕ್ಷ’ತ್ರಾಣಾಮಧಿ’ಪತ್ನೀ ವಿಶಾ’ಖೇ – ಶ್ರೇಷ್ಠಾ’ವಿಂದ್ರಾಗ್ನೀ ಭುವ’ನಸ್ಯ ಗೋಪೌ – ವಿಷೂ’ಚಶ್ಶತ್ರೂ’ನಪಬಾಧ’ಮಾನೌ – ಅಪಕ್ಷುಧ’ನ್ನುದತಾಮರಾ’ತಿಮ್ – ॥ 14 ॥

ಪೂರ್ಣಾ ಪಶ್ಚಾದುತ ಪೂರ್ಣಾ ಪುರಸ್ತಾ”ತ್ – ಉನ್ಮ’ಧ್ಯತಃ ಪೌ”ರ್ಣಮಾಸೀ ಜಿ’ಗಾಯ – ತಸ್ಯಾಂ” ದೇವಾ ಅಧಿ’ಸಂವಸ’ಂತಃ – ಉತ್ತಮೇ ನಾಕ’ ಇಹ ಮಾ’ದಯಂತಾಮ್ – ಪೃಥ್ವೀ ಸುವರ್ಚಾ’ ಯುವತಿಃ ಸಜೋಷಾ”ಃ – ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯುದ’ಗಾಚ್ಛೋಭ’ಮಾನಾ – ಆಪ್ಯಾಯಯ’ಂತೀ ದುರಿತಾನಿ ವಿಶ್ವಾ” – ಉರುಂ ದುಹಾಂ ಯಜ’ಮಾನಾಯ ಯಙ್ಞಮ್ ।

ಋದ್ಧ್ಯಾಸ್ಮ’ ಹವ್ಯೈರ್ನಮ’ಸೋಪಸದ್ಯ’ – ಮಿತ್ರಂ ದೇವಂ ಮಿ’ತ್ರಧೇಯಂ’ ನೋ ಅಸ್ತು – ಅನೂರಾಧಾನ್, ಹವಿಷಾ’ ವರ್ಧಯ’ಂತಃ – ಶತಂ ಜೀ’ವೇಮ ಶರದಃ ಸವೀ’ರಾಃ – ಚಿತ್ರಂ ನಕ್ಷ’ತ್ರಮುದ’ಗಾತ್ಪುರಸ್ತಾ”ತ್ – ಅನೂರಾಧಾ ಸ ಇತಿ ಯದ್ವದ’ಂತಿ – ತನ್ಮಿತ್ರ ಏ’ತಿ ಪಥಿಭಿ’ರ್ದೇವಯಾನೈ”ಃ – ಹಿರಣ್ಯಯೈರ್ವಿತ’ತೈರಂತರಿ’ಕ್ಷೇ ॥ 16 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Vishnu From Skanda Purana In Kannada

ಇಂದ್ರೋ” ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಮನು ನಕ್ಷ’ತ್ರಮೇತಿ – ಯಸ್ಮಿ’ನ್ ವೃತ್ರಂ ವೃ’ತ್ರ ತೂರ್ಯೇ’ ತತಾರ’ – ತಸ್ಮಿ’ನ್ವಯ-ಮಮೃತಂ ದುಹಾ’ನಾಃ – ಕ್ಷುಧ’ಂತರೇಮ ದುರಿ’ತಿಂ ದುರಿ’ಷ್ಟಿಮ್ – ಪುರಂದರಾಯ’ ವೃಷಭಾಯ’ ಧೃಷ್ಣವೇ” – ಅಷಾ’ಢಾಯ ಸಹ’ಮಾನಾಯ ಮೀಢುಷೇ” – ಇಂದ್ರಾ’ಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಮಧು’ಮದ್ದುಹಾ’ನಾ – ಉರುಂ ಕೃ’ಣೋತು ಯಜ’ಮಾನಾಯ ಲೋಕಮ್ – ॥ 17 ॥

ಮೂಲಂ’ ಪ್ರಜಾಂ ವೀರವ’ತೀಂ ವಿದೇಯ – ಪರಾ”ಚ್ಯೇತು ನಿರೃ’ತಿಃ ಪರಾಚಾ – ಗೋಭಿರ್ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ಪಶುಭಿಸ್ಸಮ’ಕ್ತಮ್ – ಅಹ’ರ್ಭೂಯಾದ್ಯಜ’ಮಾನಾಯ ಮಹ್ಯಮ್” – ಅಹ’ರ್ನೋ ಅದ್ಯ ಸು’ವಿತೇ ದ’ದಾತು – ಮೂಲಂ ನಕ್ಷ’ತ್ರಮಿತಿ ಯದ್ವದ’ಂತಿ – ಪರಾ’ಚೀಂ ವಾಚಾ ನಿರೃ’ತಿಂ ನುದಾಮಿ – ಶಿವಂ ಪ್ರಜಾಯೈ’ ಶಿವಮ’ಸ್ತು ಮಹ್ಯಮ್” ॥ 18 ॥

ಯಾ ದಿವ್ಯಾ ಆಪಃ ಪಯ’ಸಾ ಸಂಬಭೂವುಃ – ಯಾ ಅಂತರಿ’ಕ್ಷ ಉತ ಪಾರ್ಥಿ’ವೀರ್ಯಾಃ – ಯಾಸಾ’ಮಷಾಢಾ ಅ’ನುಯಂತಿ ಕಾಮಮ್” – ತಾ ನ ಆಪಃ ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋನಾ ಭ’ವಂತು – ಯಾಶ್ಚ ಕೂಪ್ಯಾ ಯಾಶ್ಚ’ ನಾದ್ಯಾ”ಸ್ಸಮುದ್ರಿಯಾ”ಃ – ಯಾಶ್ಚ’ ವೈಶಂತೀರುತ ಪ್ರಾ’ಸಚೀರ್ಯಾಃ – ಯಾಸಾ’ಮಷಾಢಾ ಮಧು’ ಭಕ್ಷಯ’ಂತಿ – ತಾ ನ ಆಪಃ ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋನಾ ಭ’ವಂತು ॥19 ॥

ತನ್ನೋ ವಿಶ್ವೇ ಉಪ’ ಶೃಣ್ವಂತು ದೇವಾಃ – ತದ’ಷಾಢಾ ಅಭಿಸಂಯ’ಂತು ಯಙ್ಞಮ್ – ತನ್ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ಪ್ರಥತಾಂ ಪಶುಭ್ಯಃ’ – ಕೃಷಿರ್ವೃಷ್ಟಿರ್ಯಜ’ಮಾನಾಯ ಕಲ್ಪತಾಮ್ – ಶುಭ್ರಾಃ ಕನ್ಯಾ’ ಯುವತಯ’ಸ್ಸುಪೇಶ’ಸಃ – ಕರ್ಮಕೃತ’ಸ್ಸುಕೃತೋ’ ವೀರ್ಯಾ’ವತೀಃ – ವಿಶ್ವಾ”ನ್ ದೇವಾನ್, ಹವಿಷಾ’ ವರ್ಧಯ’ಂತೀಃ – ಅಷಾಢಾಃ ಕಾಮಮುಪಾ’ಯಂತು ಯಙ್ಞಮ್ ॥ 20 ॥

ಯಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಭ್ಯಜ’ಯತ್ಸರ್ವ’ಮೇತತ್ – ಅಮುಂಚ’ ಲೋಕಮಿದಮೂ’ಚ ಸರ್ವಮ್” – ತನ್ನೋ ನಕ್ಷ’ತ್ರಮಭಿಜಿದ್ವಿಜಿತ್ಯ’ – ಶ್ರಿಯಂ’ ದಧಾತ್ವಹೃ’ಣೀಯಮಾನಮ್ – ಉಭೌ ಲೋಕೌ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಾ ಸಂಜಿ’ತೇಮೌ – ತನ್ನೋ ನಕ್ಷ’ತ್ರಮಭಿಜಿದ್ವಿಚ’ಷ್ಟಾಮ್ – ತಸ್ಮಿ’ನ್ವಯಂ ಪೃತ’ನಾಸ್ಸಂಜ’ಯೇಮ – ತನ್ನೋ’ ದೇವಾಸೋ ಅನು’ಜಾನಂತು ಕಾಮಮ್” ॥ 21 ॥

ಶೃಣ್ವಂತಿ’ ಶ್ರೋಣಾಮಮೃತ’ಸ್ಯ ಗೋಪಾಮ್ – ಪುಣ್ಯಾ’ಮಸ್ಯಾ ಉಪ’ಶೃಣೋಮಿ ವಾಚಮ್” – ಮಹೀಂ ದೇವೀಂ ವಿಷ್ಣು’ಪತ್ನೀಮಜೂರ್ಯಾಮ್ – ಪ್ರತೀಚೀ’ ಮೇನಾಗ್‍ಮ್ ಹವಿಷಾ’ ಯಜಾಮಃ – ತ್ರೇಧಾ ವಿಷ್ಣು’ರುರುಗಾಯೋ ವಿಚ’ಕ್ರಮೇ – ಮಹೀಂ ದಿವಂ’ ಪೃಥಿವೀಮಂತರಿ’ಕ್ಷಮ್ – ತಚ್ಛ್ರೋಣೈತಿಶ್ರವ’-ಇಚ್ಛಮಾ’ನಾ – ಪುಣ್ಯಗ್ಗ್ ಶ್ಲೋಕಂ ಯಜ’ಮಾನಾಯ ಕೃಣ್ವತೀ ॥ 22 ॥

ಅಷ್ಟೌ ದೇವಾ ವಸ’ವಸ್ಸೋಮ್ಯಾಸಃ’ – ಚತ’ಸ್ರೋ ದೇವೀರಜರಾಃ ಶ್ರವಿ’ಷ್ಠಾಃ – ತೇ ಯಙ್ಞಂ ಪಾ”ಂತು ರಜ’ಸಃ ಪುರಸ್ತಾ”ತ್ – ಸಂವತ್ಸರೀಣ’ಮಮೃತಗ್ಗ್’ ಸ್ವಸ್ತಿ – ಯಙ್ಞಂ ನಃ’ ಪಾಂತು ವಸ’ವಃ ಪುರಸ್ತಾ”ತ್ – ದಕ್ಷಿಣತೋ’‌உಭಿಯ’ಂತು ಶ್ರವಿ’ಷ್ಠಾಃ – ಪುಣ್ಯನ್ನಕ್ಷ’ತ್ರಮಭಿ ಸಂವಿ’ಶಾಮ – ಮಾ ನೋ ಅರಾ’ತಿರಘಶಗ್ಂಸಾ‌உಗನ್ನ್’ ॥ 23 ॥

ಕ್ಷತ್ರಸ್ಯ ರಾಜಾ ವರು’ಣೋ‌உಧಿರಾಜಃ – ನಕ್ಷ’ತ್ರಾಣಾಗ್‍ಮ್ ಶತಭಿ’ಷಗ್ವಸಿ’ಷ್ಠಃ – ತೌ ದೇವೇಭ್ಯಃ’ ಕೃಣುತೋ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ’ – ಶತಗ್‍ಮ್ ಸಹಸ್ರಾ’ ಭೇಷಜಾನಿ’ ಧತ್ತಃ – ಯಙ್ಞನ್ನೋ ರಾಜಾ ವರು’ಣ ಉಪ’ಯಾತು – ತನ್ನೋ ವಿಶ್ವೇ’ ಅಭಿ ಸಂಯ’ಂತು ದೇವಾಃ – ತನ್ನೋ ನಕ್ಷ’ತ್ರಗ್‍ಮ್ ಶತಭಿ’ಷಗ್ಜುಷಾಣಮ್ – ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ ಪ್ರತಿ’ರದ್ಭೇಷಜಾನಿ’ ॥ 24 ॥

See Also  Sri Saraswati Ashtottara Shatanaamaavali In Kannada

ಅಜ ಏಕ’ಪಾದುದ’ಗಾತ್ಪುರಸ್ತಾ”ತ್ – ವಿಶ್ವಾ’ ಭೂತಾನಿ’ ಪ್ರತಿ ಮೋದ’ಮಾನಃ – ತಸ್ಯ’ ದೇವಾಃ ಪ್ರ’ಸವಂ ಯ’ಂತಿ ಸರ್ವೇ” – ಪ್ರೋಷ್ಠಪದಾಸೋ’ ಅಮೃತ’ಸ್ಯ ಗೋಪಾಃ – ವಿಭ್ರಾಜ’ಮಾನಸ್ಸಮಿಧಾ ನ ಉಗ್ರಃ – ಆ‌உಂತರಿ’ಕ್ಷಮರುಹದಗಂದ್ಯಾಮ್ – ತಗ್‍ಮ್ ಸೂರ್ಯಂ’ ದೇವಮಜಮೇಕ’ಪಾದಮ್ – ಪ್ರೋಷ್ಠಪದಾಸೋ ಅನು’ಯಂತಿ ಸರ್ವೇ” ॥ 25 ॥

ಅಹಿ’ರ್ಬುಧ್ನಿಯಃ ಪ್ರಥ’ಮಾ ನ ಏತಿ – ಶ್ರೇಷ್ಠೋ’ ದೇವಾನಾ’ಮುತ ಮಾನು’ಷಾಣಾಮ್ – ತಂ ಬ್ರಾ”ಹ್ಮಣಾಸ್ಸೋ’ಮಪಾಸ್ಸೋಮ್ಯಾಸಃ’ – ಪ್ರೋಷ್ಠಪದಾಸೋ’ ಅಭಿರ’ಕ್ಷಂತಿ ಸರ್ವೇ” – ಚತ್ವಾರ ಏಕ’ಮಭಿ ಕರ್ಮ’ ದೇವಾಃ – ಪ್ರೋಷ್ಠಪದಾ ಸ ಇತಿ ಯಾನ್, ವದ’ಂತಿ – ತೇ ಬುಧ್ನಿಯಂ’ ಪರಿಷದ್ಯಗ್ಗ್’ ಸ್ತುವಂತಃ’ – ಅಹಿಗ್‍ಮ್’ ರಕ್ಷಂತಿ ನಮ’ಸೋಪಸದ್ಯ’ ॥ 26 ॥

ಪೂಷಾ ರೇವತ್ಯನ್ವೇ’ತಿ ಪಂಥಾ”ಮ್ – ಪುಷ್ಟಿಪತೀ’ ಪಶುಪಾ ವಾಜ’ಬಸ್ತ್ಯೌ – ಇಮಾನಿ’ ಹವ್ಯಾ ಪ್ರಯ’ತಾ ಜುಷಾಣಾ – ಸುಗೈರ್ನೋ ಯಾನೈರುಪ’ಯಾತಾಂ ಯಙ್ಞಮ್ – ಕ್ಷುದ್ರಾನ್ ಪಶೂನ್ ರ’ಕ್ಷತು ರೇವತೀ’ ನಃ – ಗಾವೋ’ ನೋ ಅಶ್ವಾಗ್ಮ್ ಅನ್ವೇ’ತು ಪೂಷಾ – ಅನ್ನಗ್ಂ ರಕ್ಷ’ಂತೌ ಬಹುಧಾ ವಿರೂ’ಪಮ್ – ವಾಜಗ್‍ಮ್’ ಸನುತಾಂ ಯಜ’ಮಾನಾಯ ಯಙ್ಞಮ್ ॥ 27 ॥

ತದಶ್ವಿನಾ’ವಶ್ವಯುಜೋಪ’ಯಾತಾಮ್ – ಶುಭಂಗಮಿ’ಷ್ಠೌ ಸುಯಮೇ’ಭಿರಶ್ವೈ”ಃ – ಸ್ವಂ ನಕ್ಷ’ತ್ರಗ್‍ಮ್ ಹವಿಷಾ ಯಜ’ಂತೌ – ಮಧ್ವಾಸಂಪೃ’ಕ್ತೌ ಯಜು’ಷಾ ಸಮ’ಕ್ತೌ – ಯೌ ದೇವಾನಾಂ” ಭಿಷಜೌ” ಹವ್ಯವಾಹೌ – ವಿಶ್ವ’ಸ್ಯ ದೂತಾವಮೃತ’ಸ್ಯ ಗೋಪೌ – ತೌ ನಕ್ಷತ್ರಂ ಜುಜುಷಾಣೋಪ’ಯಾತಾಮ್ – ನಮೋ‌உಶ್ವಿಭ್ಯಾಂ” ಕೃಣುಮೋ‌உಶ್ವಯುಗ್ಭ್ಯಾ”ಮ್ ॥ 28 ॥

ಅಪ’ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಭರ’ಣೀರ್ಭರಂತು – ತದ್ಯಮೋ ರಾಜಾ ಭಗ’ವಾನ್, ವಿಚ’ಷ್ಟಾಮ್ – ಲೋಕಸ್ಯ ರಾಜಾ’ ಮಹತೋ ಮಹಾನ್, ಹಿ – ಸುಗಂ ನಃ ಪಂಥಾಮಭ’ಯಂ ಕೃಣೋತು – ಯಸ್ಮಿನ್ನಕ್ಷ’ತ್ರೇ ಯಮ ಏತಿ ರಾಜಾ” – ಯಸ್ಮಿ’ನ್ನೇನಮಭ್ಯಷಿಂ’ಚಂತ ದೇವಾಃ – ತದ’ಸ್ಯ ಚಿತ್ರಗ್‍ಮ್ ಹವಿಷಾ’ ಯಜಾಮ – ಅಪ’ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಭರ’ಣೀರ್ಭರಂತು ॥ 29 ॥

ನಿವೇಶ’ನೀ ಸಂಗಮ’ನೀ ವಸೂ’ನಾಂ ವಿಶ್ವಾ’ ರೂಪಾಣಿ ವಸೂ”ನ್ಯಾವೇಶಯ’ಂತೀ – ಸಹಸ್ರಪೋಷಗ್‍ಮ್ ಸುಭಗಾ ರರಾ’ಣಾ ಸಾ ನ ಆಗನ್ವರ್ಚ’ಸಾ ಸಂವಿದಾನಾ – ಯತ್ತೇ’ ದೇವಾ ಅದ’ಧುರ್ಭಾಗಧೇಯಮಮಾ’ವಾಸ್ಯೇ ಸಂವಸ’ಂತೋ ಮಹಿತ್ವಾ – ಸಾ ನೋ’ ಯಙ್ಞಂ ಪಿ’ಪೃಹಿ ವಿಶ್ವವಾರೇ ರಯಿನ್ನೋ’ ಧೇಹಿ ಸುಭಗೇ ಸುವೀರಮ್” ॥ 30 ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Nakshatra Suktam – Nakshatreshti in SanskritEnglishBengali – Kannada – MalayalamTeluguTamil