Narayaniyam Astamadasakam In Kannada – Narayaneeyam Dasakam 8

Narayaniyam Astamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಷ್ಟಮದಶಕಮ್ ॥

ಅಷ್ಟಮದಶಕಮ್ (೮) – ಪ್ರಲಯವರ್ಣನಮ್

ಏವಂ ತಾವತ್ಪ್ರಾಕೃತಪ್ರಕ್ಷಯಾನ್ತೇ
ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಕಲ್ಪೇ ಹ್ಯಾದಿಮೇ ಲಬ್ಧಜನ್ಮಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಭೂಯಸ್ತ್ವತ್ತ ಏವಾಪ್ಯ ವೇದಾನ್
ಸೃಷ್ಟಿಂ ಚಕ್ರೇ ಪೂರ್ವಕಲ್ಪೋಪಮಾನಾಮ್ ॥ ೮-೧ ॥

ಸೋಽಯಂ ಚತುರ್ಯುಗಸಹಸ್ರಮಿತಾನ್ಯಹಾನಿ
ತಾವನ್ಮಿತಾಶ್ಚ ರಜನೀರ್ಬಹುಶೋ ನಿನಾಯ ।
ನಿದ್ರಾತ್ಯಸೌ ತ್ವಯಿ ನಿಲೀಯ ಸಮಂ ಸ್ವಸೃಷ್ಟೈ-
ರ್ನೈಮಿತ್ತಿಕಪ್ರಲಯಮಾಹುರತೋಽಸ್ಯ ರಾತ್ರಿಮ್ ॥ ೮-೨ ॥

ಅಸ್ಮಾದೃಶಾಂ ಪುನರಹರ್ಮುಖಕೃತ್ಯತುಲ್ಯಾಂ
ಸೃಷ್ಟಿಂ ಕರೋತ್ಯನುದಿನಂ ಸ ಭವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ।
ಪ್ರಾಗ್ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಪಜನುಷಾಂ ಚ ಪರಾಯುಷಾಂ ತು
ಸುಪ್ತಪ್ರಬೋಧನಸಮಾಽಸ್ತಿ ತದಾಽಪಿ ಸೃಷ್ಟಿಃ ॥ ೮-೩ ॥

ಪಞ್ಚಾಶದಬ್ದಮಧುನಾ ಸ್ವವಯೋಽರ್ಧರೂಪ-
ಮೇಕಂ ಪರಾರ್ಧಮತಿವೃತ್ಯ ಹಿ ವರ್ತತೇಽಸೌ ।
ತತ್ರಾನ್ತ್ಯರಾತ್ರಿಜನಿತಾನ್ಕಥಯಾಮಿ ಭೂಮನ್
ಪಶ್ಚಾದ್ದಿನಾವತರಣೇ ಚ ಭವದ್ವಿಲಾಸಾನ್ ॥ ೮-೪ ॥

ದಿನಾವಸಾನೇಽಥ ಸರೋಜಯೋನಿಃ
ಸುಷುಪ್ತಿಕಾಮಸ್ತ್ವಯಿ ಸನ್ನಿಲಿಲ್ಯೇ ।
ಜಗನ್ತಿ ಚ ತ್ವಜ್ಜಠರಂ ಸಮೀಯು-
ಸ್ತದೇದಮೇಕಾರ್ಣವಮಾಸ ವಿಶ್ವಮ್ ॥ ೮-೫ ॥

ತವೈವ ವೇಷೇ ಫಣಿರಾಜಿ ಶೇಷೇ
ಜಲೈಕಶೇಷೇ ಭುವನೇ ಸ್ಮ ಶೇಷೇ ।
ಆನನ್ದಸಾನ್ದ್ರಾನುಭವಸ್ವರೂಪಃ
ಸ್ವಯೋಗನಿದ್ರಾಪರಿಮುದ್ರಿತಾತ್ಮಾ ॥ ೮-೬ ॥

ಕಾಲಾಖ್ಯಶಕ್ತಿಂ ಪ್ರಲಯಾವಸಾನೇ
ಪ್ರಬೋಧಯೇತ್ಯಾದಿಶತಾ ಕಿಲಾದೌ ।
ತ್ವಯಾ ಪ್ರಸುಪ್ತಂ ಪರಿಸುಪ್ತಶಕ್ತಿ-
ವ್ರಜೇನ ತತ್ರಾಖಿಲಜೀವಧಾಮ್ನಾ ॥ ೮-೭ ॥

ಚತುರ್ಯುಗಾಣಾಂ ಚ ಸಹಸ್ರಮೇವಂ
ತ್ವಯಿ ಪ್ರಸುಪ್ತೇ ಪುನರದ್ವಿತೀಯೇ ।
ಕಾಲಾಖ್ಯಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಥಮಪ್ರಬುದ್ಧಾ
ಪ್ರಾಬೋಧಯತ್ತ್ವಾಂ ಕಿಲ ವಿಶ್ವನಾಥ ॥ ೮-೮ ॥

ವಿಬುಧ್ಯ ಚ ತ್ವಂ ಜಲಗರ್ಭಶಾಯಿನ್
ವಿಲೋಕ್ಯ ಲೋಕಾನಖಿಲಾನ್ಪ್ರಲೀನಾನ್ ।
ತೇಷ್ವೇವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಮತಯಾ ನಿಜಾನ್ತಃ-
ಸ್ಥಿತೇಷು ವಿಶ್ವೇಷು ದದಾಥ ದೃಷ್ಟಿಮ್ ॥ ೮-೯ ॥

See Also  Sri Ramarahasyokta Sri Ramashtottara Shatanama Stotram 8 In Kannada

ತತಸ್ತ್ವದೀಯಾದಯಿ ನಾಭಿರನ್ಧ್ರಾ-
ದುದಞ್ಚಿತಂ ಕಿಞ್ಚನ ದಿವ್ಯಪದ್ಮಮ್ ।
ನಿಲೀನನಿಶ್ಶೇಷಪದಾರ್ಥಮಾಲಾ-
ಸಙ್ಕ್ಷೇಪರೂಪಂ ಮುಕುಲಾಯಮಾನಮ್ ॥ ೮-೧೦ ॥

ತದೇತದಂಭೋರುಹಕುಡ್ಮಲಂ ತೇ
ಕಲೇಬರಾತ್ತೋಯಪಥೇ ಪ್ರರೂಢಮ್ ।
ಬಹಿರ್ನಿರೀತಂ ಪರಿತಃ ಸ್ಫುರದ್ಭಿಃ
ಸ್ವಧಾಮಭಿರ್ಧ್ವಾನ್ತಮಲಂ ನ್ಯಕೃನ್ತತ್ ॥ ೮-೧೧ ॥

ಸಮ್ಫುಲ್ಲಪತ್ರೇ ನಿತರಾಂ ವಿಚಿತ್ರೇ
ತಸ್ಮಿನ್ಭವದ್ವೀರ್ಯಧೃತೇ ಸರೋಜೇ ।
ಸ ಪದ್ಮಜನ್ಮಾ ವಿಧಿರಾವಿರಾಸೀತ್
ಸ್ವಯಮ್ಪ್ರಬುದ್ಧಾಖಿಲವೇದರಾಶಿಃ ॥ ೮-೧೨ ॥

ಅಸ್ಮಿನ್ಪರಾತ್ಮನ್ ನನು ಪಾದ್ಮಕಲ್ಪೇ
ತ್ವಮಿತ್ಥಮುತ್ಥಾಪಿತಪದ್ಮಯೋನಿಃ ।
ಅನನ್ತಭೂಮಾ ಮಮ ರೋಗರಾಶಿಂ
ನಿರುನ್ಧಿ ವಾತಾಲಯವಾಸ ವಿಷ್ಣೋ ॥ ೮-೧೩ ॥

ಇತಿ ಅಷ್ಟಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

ಅಷ್ಟಮದಶಕಮ್ (೮) – ಪ್ರಲಯವರ್ಣನಮ್

ಏವಂ ತಾವತ್ಪ್ರಾಕೃತಪ್ರಕ್ಷಯಾನ್ತೇ
ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಕಲ್ಪೇ ಹ್ಯಾದಿಮೇ ಲಬ್ಧಜನ್ಮಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಭೂಯಸ್ತ್ವತ್ತ ಏವಾಪ್ಯ ವೇದಾನ್
ಸೃಷ್ಟಿಂ ಚಕ್ರೇ ಪೂರ್ವಕಲ್ಪೋಪಮಾನಾಮ್ ॥ ೮-೧ ॥

ಸೋಽಯಂ ಚತುರ್ಯುಗಸಹಸ್ರಮಿತಾನ್ಯಹಾನಿ
ತಾವನ್ಮಿತಾಶ್ಚ ರಜನೀರ್ಬಹುಶೋ ನಿನಾಯ ।
ನಿದ್ರಾತ್ಯಸೌ ತ್ವಯಿ ನಿಲೀಯ ಸಮಂ ಸ್ವಸೃಷ್ಟೈ-
ರ್ನೈಮಿತ್ತಿಕಪ್ರಲಯಮಾಹುರತೋಽಸ್ಯ ರಾತ್ರಿಮ್ ॥ ೮-೨ ॥

ಅಸ್ಮಾದೃಶಾಂ ಪುನರಹರ್ಮುಖಕೃತ್ಯತುಲ್ಯಾಂ
ಸೃಷ್ಟಿಂ ಕರೋತ್ಯನುದಿನಂ ಸ ಭವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ।
ಪ್ರಾಗ್ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಪಜನುಷಾಂ ಚ ಪರಾಯುಷಾಂ ತು
ಸುಪ್ತಪ್ರಬೋಧನಸಮಾಽಸ್ತಿ ತದಾಽಪಿ ಸೃಷ್ಟಿಃ ॥ ೮-೩ ॥

ಪಞ್ಚಾಶದಬ್ದಮಧುನಾ ಸ್ವವಯೋಽರ್ಧರೂಪ-
ಮೇಕಂ ಪರಾರ್ಧಮತಿವೃತ್ಯ ಹಿ ವರ್ತತೇಽಸೌ ।
ತತ್ರಾನ್ತ್ಯರಾತ್ರಿಜನಿತಾನ್ಕಥಯಾಮಿ ಭೂಮನ್
ಪಶ್ಚಾದ್ದಿನಾವತರಣೇ ಚ ಭವದ್ವಿಲಾಸಾನ್ ॥ ೮-೪ ॥

ದಿನಾವಸಾನೇಽಥ ಸರೋಜಯೋನಿಃ
ಸುಷುಪ್ತಿಕಾಮಸ್ತ್ವಯಿ ಸನ್ನಿಲಿಲ್ಯೇ ।
ಜಗನ್ತಿ ಚ ತ್ವಜ್ಜಠರಂ ಸಮೀಯು-
ಸ್ತದೇದಮೇಕಾರ್ಣವಮಾಸ ವಿಶ್ವಮ್ ॥ ೮-೫ ॥

ತವೈವ ವೇಷೇ ಫಣಿರಾಜಿ ಶೇಷೇ
ಜಲೈಕಶೇಷೇ ಭುವನೇ ಸ್ಮ ಶೇಷೇ ।
ಆನನ್ದಸಾನ್ದ್ರಾನುಭವಸ್ವರೂಪಃ
ಸ್ವಯೋಗನಿದ್ರಾಪರಿಮುದ್ರಿತಾತ್ಮಾ ॥ ೮-೬ ॥

See Also  Shivaaparaadha Kshamaapana Stotram In Kannada – Kannada Shlokas

ಕಾಲಾಖ್ಯಶಕ್ತಿಂ ಪ್ರಲಯಾವಸಾನೇ
ಪ್ರಬೋಧಯೇತ್ಯಾದಿಶತಾ ಕಿಲಾದೌ ।
ತ್ವಯಾ ಪ್ರಸುಪ್ತಂ ಪರಿಸುಪ್ತಶಕ್ತಿ-
ವ್ರಜೇನ ತತ್ರಾಖಿಲಜೀವಧಾಮ್ನಾ ॥ ೮-೭ ॥

ಚತುರ್ಯುಗಾಣಾಂ ಚ ಸಹಸ್ರಮೇವಂ
ತ್ವಯಿ ಪ್ರಸುಪ್ತೇ ಪುನರದ್ವಿತೀಯೇ ।
ಕಾಲಾಖ್ಯಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಥಮಪ್ರಬುದ್ಧಾ
ಪ್ರಾಬೋಧಯತ್ತ್ವಾಂ ಕಿಲ ವಿಶ್ವನಾಥ ॥ ೮-೮ ॥

ವಿಬುಧ್ಯ ಚ ತ್ವಂ ಜಲಗರ್ಭಶಾಯಿನ್
ವಿಲೋಕ್ಯ ಲೋಕಾನಖಿಲಾನ್ಪ್ರಲೀನಾನ್ ।
ತೇಷ್ವೇವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಮತಯಾ ನಿಜಾನ್ತಃ-
ಸ್ಥಿತೇಷು ವಿಶ್ವೇಷು ದದಾಥ ದೃಷ್ಟಿಮ್ ॥ ೮-೯ ॥

ತತಸ್ತ್ವದೀಯಾದಯಿ ನಾಭಿರನ್ಧ್ರಾ-
ದುದಞ್ಚಿತಂ ಕಿಞ್ಚನ ದಿವ್ಯಪದ್ಮಮ್ ।
ನಿಲೀನನಿಶ್ಶೇಷಪದಾರ್ಥಮಾಲಾ-
ಸಙ್ಕ್ಷೇಪರೂಪಂ ಮುಕುಲಾಯಮಾನಮ್ ॥ ೮-೧೦ ॥

ತದೇತದಂಭೋರುಹಕುಡ್ಮಲಂ ತೇ
ಕಲೇಬರಾತ್ತೋಯಪಥೇ ಪ್ರರೂಢಮ್ ।
ಬಹಿರ್ನಿರೀತಂ ಪರಿತಃ ಸ್ಫುರದ್ಭಿಃ
ಸ್ವಧಾಮಭಿರ್ಧ್ವಾನ್ತಮಲಂ ನ್ಯಕೃನ್ತತ್ ॥ ೮-೧೧ ॥

ಸಮ್ಫುಲ್ಲಪತ್ರೇ ನಿತರಾಂ ವಿಚಿತ್ರೇ
ತಸ್ಮಿನ್ಭವದ್ವೀರ್ಯಧೃತೇ ಸರೋಜೇ ।
ಸ ಪದ್ಮಜನ್ಮಾ ವಿಧಿರಾವಿರಾಸೀತ್
ಸ್ವಯಮ್ಪ್ರಬುದ್ಧಾಖಿಲವೇದರಾಶಿಃ ॥ ೮-೧೨ ॥

ಅಸ್ಮಿನ್ಪರಾತ್ಮನ್ ನನು ಪಾದ್ಮಕಲ್ಪೇ
ತ್ವಮಿತ್ಥಮುತ್ಥಾಪಿತಪದ್ಮಯೋನಿಃ ।
ಅನನ್ತಭೂಮಾ ಮಮ ರೋಗರಾಶಿಂ
ನಿರುನ್ಧಿ ವಾತಾಲಯವಾಸ ವಿಷ್ಣೋ ॥ ೮-೧೩ ॥

ಇತಿ ಅಷ್ಟಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaniyam Astamadasakam in English –  Kannada – TeluguTamil