Narayaniyam Catuhpancasattamadasakam In Kannada – Narayaneyam Dasakam 54

Narayaniyam Catuhpancasattamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುಃಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುಃಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಶಕಮ್ (೫೪) – ಕಾಲಿಯಸ್ಯ ಕಾಲಿನ್ದೀಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ತಥಾ ವಿಷಬಾಧಾ

ತ್ವತ್ಸೇವೋತ್ಕಃ ಸೌಭರಿರ್ನಾಮ ಪೂರ್ವಂ
ಕಾಲಿನ್ದ್ಯನ್ತರ್ದ್ವಾದಶಾಬ್ದಂ ತಪಸ್ಯನ್ ।
ಮೀನವ್ರಾತೇ ಸ್ನೇಹವಾನ್ಭೋಗಲೋಲೇ
ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಂ ಸಾಕ್ಷಾದೈಕ್ಷತಾಗ್ರೇ ಕದಾಚಿತ್ ॥ ೫೪-೧ ॥

ತ್ವದ್ವಾಹಂ ತಂ ಸಕ್ಷುಧಂ ತೃಕ್ಷಸೂನುಂ
ಮೀನಂ ಕಞ್ಚಿಜ್ಜಕ್ಷತಂ ಲಕ್ಷಯನ್ ಸಃ ।
ತಪ್ತಶ್ಚಿತ್ತೇ ಶಪ್ತವಾನತ್ರ ಚೇತ್ತ್ವಂ
ಜನ್ತೂನ್ ಭೋಕ್ತಾ ಜೀವಿತಂ ಚಾಪಿ ಮೋಕ್ತಾ ॥ ೫೪-೨ ॥

ತಸ್ಮಿನ್ಕಾಲೇ ಕಾಲಿಯಃ ಕ್ಷ್ವೇಲದರ್ಪಾತ್
ಸರ್ಪಾರಾತೇಃ ಕಲ್ಪಿತಂ ಭಾಗಮಶ್ನನ್ ।
ತೇನ ಕ್ರೋಧಾತ್ತ್ವತ್ಪದಾಂಭೋಜಭಾಜಾ
ಪಕ್ಷಕ್ಷಿಪ್ತಸ್ತದ್ದುರಾಪಂ ಪಯೋಽಗಾತ್ ॥ ೫೪-೩ ॥

ಘೋರೇ ತಸ್ಮಿನ್ಸೂರಜಾನೀರವಾಸೇ
ತೀರೇ ವೃಕ್ಷಾ ವಿಕ್ಷತಾಃ ಕ್ಷ್ವೇಲವೇಗಾತ್ ।
ಪಕ್ಷಿವ್ರಾತಾಃ ಪೇತುರಭ್ರೇ ಪತನ್ತಃ
ಕಾರುಣ್ಯಾರ್ದ್ರಂ ತ್ವನ್ಮನಸ್ತೇನ ಜಾತಮ್ ॥ ೫೪-೪ ॥

ಕಾಲೇ ತಸ್ಮಿನ್ನೇಕದಾ ಸೀರಪಾಣಿಂ
ಮುಕ್ತ್ವಾ ಯಾತೇ ಯಾಮುನಂ ಕಾನನಾನ್ತಮ್ ।
ತ್ವಯ್ಯುದ್ದಾಮಗ್ರೀಷ್ಮಭೀಷ್ಮೋಷ್ಮತಪ್ತಾ
ಗೋಗೋಪಾಲಾ ವ್ಯಾಪಿಬನ್ ಕ್ಷ್ವೇಲತೋಯಮ್ ॥ ೫೪-೫ ॥

ನಶ್ಯಜ್ಜೀವಾನ್ ವಿಚ್ಯುತಾನ್ ಕ್ಷ್ಮಾತಲೇ ತಾನ್
ವಿಶ್ವಾನ್ ಪಶ್ಯನ್ನಚ್ಯುತ ತ್ವಂ ದಯಾರ್ದ್ರಃ ।
ಪ್ರಾಪ್ಯೋಪಾನ್ತಂ ಜೀವಯಾಮಾಸಿಥ ದ್ರಾಕ್
ಪೀಯೂಷಾಂಭೋವರ್ಷಿಭಿಃ ಶ್ರೀಕಟಾಕ್ಷೈಃ ॥ ೫೪-೬ ॥

ಕಿಂ ಕಿಂ ಜಾತೋ ಹರ್ಷವರ್ಷಾತಿರೇಕಃ
ಸರ್ವಾಙ್ಗೇಷ್ವಿತ್ಯುತ್ಥಿತಾ ಗೋಪಸಙ್ಘಾಃ ।
ದೃಷ್ಟ್ವಾಽಗ್ರೇ ತ್ವಾಂ ತ್ವತ್ಕೃತಂ ತದ್ವಿದನ್ತ-
ಸ್ತ್ವಾಮಾಲಿಙ್ಗನ್ ದೃಷ್ಟನಾನಾಪ್ರಭಾವಾಃ ॥ ೫೪-೭ ॥

ಗಾವಶ್ಚೈವಂ ಲಬ್ಧಜೀವಾಃ ಕ್ಷಣೇನ
ಸ್ಫೀತಾನನ್ದಾಸ್ತ್ವಾಂ ಚ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪುರಸ್ತಾತ್ ।
ದ್ರಾಗಾವವ್ರುಃ ಸರ್ವತೋ ಹರ್ಷಬಾಷ್ಪಂ
ವ್ಯಾಮುಞ್ಚನ್ತ್ಯೋ ಮನ್ದಮುದ್ಯನ್ನಿನಾದಾಃ ॥ ೫೪-೮ ॥

ರೋಮಾಞ್ಚೋಽಯಂ ಸರ್ವತೋ ನಃ ಶರೀರೇ
ಭೂಯಸ್ಯನ್ತಃ ಕಾಚಿದಾನನ್ದಮೂರ್ಛಾ ।
ಆಶ್ಚರ್ಯೋಽಯಂ ಕ್ಷ್ವೇಲವೇಗೋ ಮುಕುನ್ದೇ-
ತ್ಯುಕ್ತೋ ಗೋಪೈರ್ನನ್ದಿತೋ ವನ್ದಿತೋಽಭೂಃ ॥ ೫೪-೯ ॥

See Also  Sri Surya Ashtakam 3 In Kannada

ಏವಂ ಭಕ್ತಾನ್ಮುಕ್ತಜೀವಾನಪಿ ತ್ವಂ
ಮುಗ್ಧಾಪಾಙ್ಕೈರಸ್ತರೋಗಾಂಸ್ತನೋಷಿ ।
ತಾದೃಗ್ಭೂತಸ್ಫೀತಕಾರುಣ್ಯಭೂಮಾ
ರೋಗಾತ್ಪಾಯಾ ವಾಯುಗೇಹಾಧಿನಾಥ ॥ ೫೪-೧೦ ॥

ಇತಿ ಚತುಃಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaniyam Catuhpancasattamadasakam in English – Kannada – TeluguTamil