Narayaniyam Caturnavatitamadasakam In Telugu – Narayaneyam Dasakam 94

Narayaniyam Caturnavatitamadasakam in Telugu:

॥ నారాయణీయం చతుర్నవతితమదశకమ్ ॥

చతుర్నవతితమదశకమ్ (౯౪) – తత్త్వజ్ఞానోత్పత్తిః ।

శుద్ధా నిష్కామధర్మైః ప్రవరగురుగిరా తత్స్వరూపం పరం తే
శుద్ధం దేహేన్ద్రియాదివ్యపగతమఖిలవ్యాప్తమావేదయన్తే ।
నానాత్వస్థౌల్యకార్శ్యాది తు గుణజవపుస్సఙ్గతోఽధ్యాసితం తే
వహ్నేర్దారుప్రభేదేష్వివ మహదణుతాదీప్తతాశాన్తతాది ॥ ౯౪-౧ ॥

ఆచార్యాఖ్యాధరస్థారణిసమనుమిలచ్ఛిష్యరూపోత్తరార-
ణ్యావేధోద్భాసితేన స్ఫుటతరపరిబోధాగ్నినా దహ్యమానే ।
కర్మాలీవాసనాతత్కృతతనుభువనభ్రాన్తికాన్తారపూరే
దాహ్యాభావేన విద్యాశిఖిని చ విరతే త్వన్మయీ ఖల్వవస్థా ॥ ౯౪-౨ ॥

ఏవం త్వత్ప్రాప్తితోఽన్యో నహి ఖలు నిఖిలక్లేశహానేరుపాయో
నైకాన్తాత్యన్తికాస్తే కృషివదగదషాడ్గుణ్యషట్కర్మయోగాః ।
దుర్వైకల్యైరకల్యా అపి నిగమపథాస్తత్ఫలాన్యప్యవాప్తా
మత్తాస్త్వాం విస్మరన్తః ప్రసజతి పతనే యాన్త్యనన్తాన్విషాదాన్ ॥ ౯౪-౩ ॥

త్వల్లోకాదన్యలోకః క్వను భయరహితో యత్పరార్ధద్వయాన్తే
త్వద్భీతస్సత్యలోకేఽపి న సుఖవసతిః పద్మభూః పద్మనాభ ।
ఏవంభావే త్వధర్మార్జితబహుతమసాం కా కథా నారకాణాం
తన్మే త్వం ఛిన్ధి బన్ధం వరద కృపణబన్ధో కృపాపూరసిన్ధో ॥ ౯౪-౪ ॥

యాథార్థ్యాత్త్వన్మయస్యైవ హి మమ న విభో వస్తుతో బన్ధమోక్షౌ
మాయావిద్యాతనుభ్యాం తవ తు విరచితౌ స్వప్నబోధోపమౌ తౌ ।
బద్ధే జీవద్విముక్తిం గతవతి చ భిదా తావతీ తావదేకో
భుఙ్క్తే దేహద్రుమస్థో విషయఫలరసాన్నాపరో నిర్వ్యథాత్మా ॥ ౯౪-౫ ॥

జీవన్ముక్తత్వమేవంవిధమితి వచసా కిం ఫలం దూరదూరే
తన్నామాశుద్ధబుద్ధేర్న చ లఘు మనసశ్శోధనం భక్తితోఽన్యత్ ।
తన్మే విష్ణో కృషీష్ఠాస్త్వయి కృతసకలప్రార్పణం భక్తిభారం
యేన స్యాం మఙ్క్షు కిఞ్చిద్గురువచనమిలత్త్వత్ప్రబోధస్త్వదాత్మా ॥ ౯౪-౬ ॥

శబ్దబ్రహ్మణ్యపీహ ప్రయతితమనసస్త్వాం న జానన్తి కేచిత్
కష్టం వన్ధ్యశ్రమాస్తే చిరతరమిహ గాం బిభ్రతే నిష్ప్రసూతిం ।
యస్యాం విశ్వాభిరామాస్సకలమలాహరా దివ్యలీలావతారాః
సచ్చిత్సాన్ద్రం చ రూపం తవ న నిగదితం తాం న వాచం భ్రియాసమ్ ॥ ౯౪-౭ ॥

See Also  Narayaniyam Catustrimsadasakam In English – Narayaneyam Dasakam 34

యో యావాన్యాదృశో వా త్వమితి కిమపి నైవావగచ్ఛామి భూమ-
న్నేవఞ్చానన్యభావస్త్వదనుభజనమేవాద్రియే చైద్యవైరిన్ ।
త్వల్లిఙ్గానాం త్వదఙ్ఘ్రిప్రియజనసదసాం దర్శనస్పర్శనాది-
ర్భూయాన్మే త్వత్ప్రపూజానతినుతిగుణకర్మానుకీర్త్యాదరోఽపి ॥ ౯౪-౮ ॥

యద్యల్లభ్యేత తత్తత్తవ సముపహృతం దేవ దాసోఽస్మి తేఽహం
త్వద్గేహోన్మార్జనాద్యం భవతు మమ ముహుః కర్మ నిర్మాయమేవ ।
సూర్యాగ్నిబ్రాహ్మణాత్మాదిషు లసితచతుర్బాహుమారాధయే త్వాం
త్వత్ప్రేమార్ద్రత్వరూపో మమ సతతమభిష్యన్దతాం భక్తియోగః ॥ ౯౪-౯ ॥

ఐక్యం తే దానహోమవ్రతనియమతపస్సాఙ్ఖ్యయోగైర్దురాపం
త్వత్సఙ్గేనైవ గోప్యః కిల సుకృతితమాః ప్రాపురానన్దసాన్ద్రమ్ ।
భక్తేష్వన్యేషు భూయస్స్వపి బహుమనుషే భక్తిమేవ త్వమాసాం
తన్మే త్వద్భక్తిమేవ దృఢయ హర గదాన్కృష్ణ వాతాలయేశ ॥ ౯౪-౧౦ ॥

ఇతి చతుర్నవతితమదశకం సమాప్తమ్ ।

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaneeyam Caturnavatitamadasakam in EnglishKannada – Telugu – Tamil