Narayaniyam Caturnavatitamadasakam In Kannada – Narayaneyam Dasakam 94

Narayaniyam Caturnavatitamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುರ್ನವತಿತಮದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುರ್ನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೪) – ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಃ ।

ಶುದ್ಧಾ ನಿಷ್ಕಾಮಧರ್ಮೈಃ ಪ್ರವರಗುರುಗಿರಾ ತತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಪರಂ ತೇ
ಶುದ್ಧಂ ದೇಹೇನ್ದ್ರಿಯಾದಿವ್ಯಪಗತಮಖಿಲವ್ಯಾಪ್ತಮಾವೇದಯನ್ತೇ ।
ನಾನಾತ್ವಸ್ಥೌಲ್ಯಕಾರ್ಶ್ಯಾದಿ ತು ಗುಣಜವಪುಸ್ಸಙ್ಗತೋಽಧ್ಯಾಸಿತಂ ತೇ
ವಹ್ನೇರ್ದಾರುಪ್ರಭೇದೇಷ್ವಿವ ಮಹದಣುತಾದೀಪ್ತತಾಶಾನ್ತತಾದಿ ॥ ೯೪-೧ ॥

ಆಚಾರ್ಯಾಖ್ಯಾಧರಸ್ಥಾರಣಿಸಮನುಮಿಲಚ್ಛಿಷ್ಯರೂಪೋತ್ತರಾರ-
ಣ್ಯಾವೇಧೋದ್ಭಾಸಿತೇನ ಸ್ಫುಟತರಪರಿಬೋಧಾಗ್ನಿನಾ ದಹ್ಯಮಾನೇ ।
ಕರ್ಮಾಲೀವಾಸನಾತತ್ಕೃತತನುಭುವನಭ್ರಾನ್ತಿಕಾನ್ತಾರಪೂರೇ
ದಾಹ್ಯಾಭಾವೇನ ವಿದ್ಯಾಶಿಖಿನಿ ಚ ವಿರತೇ ತ್ವನ್ಮಯೀ ಖಲ್ವವಸ್ಥಾ ॥ ೯೪-೨ ॥

ಏವಂ ತ್ವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿತೋಽನ್ಯೋ ನಹಿ ಖಲು ನಿಖಿಲಕ್ಲೇಶಹಾನೇರುಪಾಯೋ
ನೈಕಾನ್ತಾತ್ಯನ್ತಿಕಾಸ್ತೇ ಕೃಷಿವದಗದಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಷಟ್ಕರ್ಮಯೋಗಾಃ ।
ದುರ್ವೈಕಲ್ಯೈರಕಲ್ಯಾ ಅಪಿ ನಿಗಮಪಥಾಸ್ತತ್ಫಲಾನ್ಯಪ್ಯವಾಪ್ತಾ
ಮತ್ತಾಸ್ತ್ವಾಂ ವಿಸ್ಮರನ್ತಃ ಪ್ರಸಜತಿ ಪತನೇ ಯಾನ್ತ್ಯನನ್ತಾನ್ವಿಷಾದಾನ್ ॥ ೯೪-೩ ॥

ತ್ವಲ್ಲೋಕಾದನ್ಯಲೋಕಃ ಕ್ವನು ಭಯರಹಿತೋ ಯತ್ಪರಾರ್ಧದ್ವಯಾನ್ತೇ
ತ್ವದ್ಭೀತಸ್ಸತ್ಯಲೋಕೇಽಪಿ ನ ಸುಖವಸತಿಃ ಪದ್ಮಭೂಃ ಪದ್ಮನಾಭ ।
ಏವಂಭಾವೇ ತ್ವಧರ್ಮಾರ್ಜಿತಬಹುತಮಸಾಂ ಕಾ ಕಥಾ ನಾರಕಾಣಾಂ
ತನ್ಮೇ ತ್ವಂ ಛಿನ್ಧಿ ಬನ್ಧಂ ವರದ ಕೃಪಣಬನ್ಧೋ ಕೃಪಾಪೂರಸಿನ್ಧೋ ॥ ೯೪-೪ ॥

ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯಾತ್ತ್ವನ್ಮಯಸ್ಯೈವ ಹಿ ಮಮ ನ ವಿಭೋ ವಸ್ತುತೋ ಬನ್ಧಮೋಕ್ಷೌ
ಮಾಯಾವಿದ್ಯಾತನುಭ್ಯಾಂ ತವ ತು ವಿರಚಿತೌ ಸ್ವಪ್ನಬೋಧೋಪಮೌ ತೌ ।
ಬದ್ಧೇ ಜೀವದ್ವಿಮುಕ್ತಿಂ ಗತವತಿ ಚ ಭಿದಾ ತಾವತೀ ತಾವದೇಕೋ
ಭುಙ್ಕ್ತೇ ದೇಹದ್ರುಮಸ್ಥೋ ವಿಷಯಫಲರಸಾನ್ನಾಪರೋ ನಿರ್ವ್ಯಥಾತ್ಮಾ ॥ ೯೪-೫ ॥

ಜೀವನ್ಮುಕ್ತತ್ವಮೇವಂವಿಧಮಿತಿ ವಚಸಾ ಕಿಂ ಫಲಂ ದೂರದೂರೇ
ತನ್ನಾಮಾಶುದ್ಧಬುದ್ಧೇರ್ನ ಚ ಲಘು ಮನಸಶ್ಶೋಧನಂ ಭಕ್ತಿತೋಽನ್ಯತ್ ।
ತನ್ಮೇ ವಿಷ್ಣೋ ಕೃಷೀಷ್ಠಾಸ್ತ್ವಯಿ ಕೃತಸಕಲಪ್ರಾರ್ಪಣಂ ಭಕ್ತಿಭಾರಂ
ಯೇನ ಸ್ಯಾಂ ಮಙ್ಕ್ಷು ಕಿಞ್ಚಿದ್ಗುರುವಚನಮಿಲತ್ತ್ವತ್ಪ್ರಬೋಧಸ್ತ್ವದಾತ್ಮಾ ॥ ೯೪-೬ ॥

ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪೀಹ ಪ್ರಯತಿತಮನಸಸ್ತ್ವಾಂ ನ ಜಾನನ್ತಿ ಕೇಚಿತ್
ಕಷ್ಟಂ ವನ್ಧ್ಯಶ್ರಮಾಸ್ತೇ ಚಿರತರಮಿಹ ಗಾಂ ಬಿಭ್ರತೇ ನಿಷ್ಪ್ರಸೂತಿಂ ।
ಯಸ್ಯಾಂ ವಿಶ್ವಾಭಿರಾಮಾಸ್ಸಕಲಮಲಾಹರಾ ದಿವ್ಯಲೀಲಾವತಾರಾಃ
ಸಚ್ಚಿತ್ಸಾನ್ದ್ರಂ ಚ ರೂಪಂ ತವ ನ ನಿಗದಿತಂ ತಾಂ ನ ವಾಚಂ ಭ್ರಿಯಾಸಮ್ ॥ ೯೪-೭ ॥

See Also  108 Names Of Vasavi Kanyaka Parameswari In Kannada

ಯೋ ಯಾವಾನ್ಯಾದೃಶೋ ವಾ ತ್ವಮಿತಿ ಕಿಮಪಿ ನೈವಾವಗಚ್ಛಾಮಿ ಭೂಮ-
ನ್ನೇವಞ್ಚಾನನ್ಯಭಾವಸ್ತ್ವದನುಭಜನಮೇವಾದ್ರಿಯೇ ಚೈದ್ಯವೈರಿನ್ ।
ತ್ವಲ್ಲಿಙ್ಗಾನಾಂ ತ್ವದಙ್ಘ್ರಿಪ್ರಿಯಜನಸದಸಾಂ ದರ್ಶನಸ್ಪರ್ಶನಾದಿ-
ರ್ಭೂಯಾನ್ಮೇ ತ್ವತ್ಪ್ರಪೂಜಾನತಿನುತಿಗುಣಕರ್ಮಾನುಕೀರ್ತ್ಯಾದರೋಽಪಿ ॥ ೯೪-೮ ॥

ಯದ್ಯಲ್ಲಭ್ಯೇತ ತತ್ತತ್ತವ ಸಮುಪಹೃತಂ ದೇವ ದಾಸೋಽಸ್ಮಿ ತೇಽಹಂ
ತ್ವದ್ಗೇಹೋನ್ಮಾರ್ಜನಾದ್ಯಂ ಭವತು ಮಮ ಮುಹುಃ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಮಾಯಮೇವ ।
ಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಮಾದಿಷು ಲಸಿತಚತುರ್ಬಾಹುಮಾರಾಧಯೇ ತ್ವಾಂ
ತ್ವತ್ಪ್ರೇಮಾರ್ದ್ರತ್ವರೂಪೋ ಮಮ ಸತತಮಭಿಷ್ಯನ್ದತಾಂ ಭಕ್ತಿಯೋಗಃ ॥ ೯೪-೯ ॥

ಐಕ್ಯಂ ತೇ ದಾನಹೋಮವ್ರತನಿಯಮತಪಸ್ಸಾಙ್ಖ್ಯಯೋಗೈರ್ದುರಾಪಂ
ತ್ವತ್ಸಙ್ಗೇನೈವ ಗೋಪ್ಯಃ ಕಿಲ ಸುಕೃತಿತಮಾಃ ಪ್ರಾಪುರಾನನ್ದಸಾನ್ದ್ರಮ್ ।
ಭಕ್ತೇಷ್ವನ್ಯೇಷು ಭೂಯಸ್ಸ್ವಪಿ ಬಹುಮನುಷೇ ಭಕ್ತಿಮೇವ ತ್ವಮಾಸಾಂ
ತನ್ಮೇ ತ್ವದ್ಭಕ್ತಿಮೇವ ದೃಢಯ ಹರ ಗದಾನ್ಕೃಷ್ಣ ವಾತಾಲಯೇಶ ॥ ೯೪-೧೦ ॥

ಇತಿ ಚತುರ್ನವತಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaneeyam Caturnavatitamadasakam in English – Kannada – TeluguTamil