Narayaniyam Caturvimsadasakam In Kannada – Narayaneeyam Dasakam 24

Narayaniyam Caturvimsadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುರ್ವಿಂಶದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುರ್ವಿಂಶದಶಕಮ್ (೨೪) – ಪ್ರಹ್ಲಾದಚರಿತಮ್

ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷೇ ಪೋತ್ರೀಪ್ರವರವಪುಷಾ ದೇವ ಭವತಾ
ಹತೇ ಶೋಕಕ್ರೋಧಗ್ಲಪಿತಘೃತಿರೇತಸ್ಯ ಸಹಜಃ ।
ಹಿರಣ್ಯಪ್ರಾರಂಭಃ ಕಶಿಪುರಮರಾರಾತಿಸದಸಿ
ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಮಾತೇನೇ ತವ ಕಿಲ ವಧಾರ್ಥಂ ಮಧುರಿಪೋ ॥ ೨೪-೧ ॥

ವಿಧಾತಾರಂ ಘೋರಂ ಸ ಖಲು ತಪಸಿತ್ವಾ ನಚಿರತಃ
ಪುರಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕುರ್ವನ್ಸುರನರಮೃಗಾದ್ಯೈರನಿಧನಮ್ ।
ವರಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ದೃಪ್ತೋ ಜಗದಿಹ ಭವನ್ನಾಯಕಮಿದಂ
ಪರಿಕ್ಷುನ್ದನ್ನಿನ್ದ್ರಾದಹರತ ದಿವಂ ತ್ವಾಮಗಣಯನ್ ॥ ೨೪-೨ ॥

ನಿಹನ್ತುಂ ತ್ವಾಂ ಭೂಯಸ್ತವ ಪದಮವಾಪ್ತಸ್ಯ ಚ ರಿಪೋ-
ರ್ಬಹಿರ್ದೃಷ್ಟೇರನ್ತರ್ದಧಿಥ ಹೃದಯೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಪುಷಾ ।
ನದನ್ನುಚ್ಚೈಸ್ತತ್ರಾಪ್ಯಖಿಲಭುವನಾನ್ತೇ ಚ ಮೃಗಯನ್
ಭಿಯಾ ಯಾತಂ ಮತ್ವಾ ಸ ಖಲು ಜಿತಕಾಶೀ ನಿವವೃತೇ ॥ ೨೪-೩ ॥

ತತೋಽಸ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದಃ ಸಮಜನಿ ಸುತೋ ಗರ್ಭವಸತೌ
ಮುನೇರ್ವೀಣಾಪಾಣೇರಧಿಗತಭವದ್ಭಕ್ತಿಮಹಿಮಾ ।
ಸ ವೈ ಜಾತ್ಯಾ ದೈತ್ಯಃ ಶಿಶುರಪಿ ಸಮೇತ್ಯ ತ್ವಯಿ ರತಿಂ
ಗತಸ್ತ್ವದ್ಭಕ್ತಾನಾಂ ವರದ ಪರಮೋದಾಹರಣತಾಮ್ ॥ ೨೪-೪ ॥

ಸುರಾರೀಣಾಂ ಹಾಸ್ಯಂ ತವ ಚರಣದಾಸ್ಯಂ ನಿಜಸುತೇ
ಸ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದುಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಗುರುಭಿರಶಿಶಿಕ್ಷಚ್ಚಿರಮಮುಮ್ ।
ಗುರುಪ್ರೋಕ್ತಂ ಚಾಸಾವಿದಮಿದಮಭದ್ರಾಯ ದೃಢಮಿ-
ತ್ಯಪಾಕುರ್ವನ್ ಸರ್ವಂ ತವ ಚರಣಭಕ್ತ್ಯೈವ ವವೃಧೇ ॥ ೨೪-೫ ॥

ಅಧೀತೇಷು ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಕಿಮಿತಿ ಪರಿಪೃಷ್ಟೇಽಥ ತನಯೇ
ಭವದ್ಭಕ್ತಿಂ ವರ್ಯಾಮಭಿಗದತಿ ಪರ್ಯಾಕುಲಧೃತಿಃ ।
ಗುರುಭ್ಯೋ ರೋಷಿತ್ವಾ ಸಹಜಮತಿರಸ್ಯೇತ್ಯಭಿವಿದನ್
ವಧೋಪಾಯಾನಸ್ಮಿನ್ ವ್ಯತನುತ ಭವತ್ಪಾದಶರಣೇ ॥ ೨೪-೬ ॥

ಸ ಶೂಲೈರಾವಿದ್ಧಃ ಸುಬಹು ಮಥಿತೋ ದಿಗ್ಗಜಗಣೈ-
ರ್ಮಹಾಸರ್ಪೈರ್ದಷ್ಟೋಽಪ್ಯನಶನಗರಾಹಾರವಿಧುತಃ ।
ಗಿರೀನ್ದ್ರಾವಕ್ಷಿಪ್ತೋಽಪ್ಯಹಹ ಪರಮಾತ್ಮನ್ನಯಿ ವಿಭೋ
ತ್ವಯಿ ನ್ಯಸ್ತಾತ್ಮತ್ವಾತ್ಕಿಮಪಿ ನ ನಿಪೀಡಾಮಭಜತ ॥ ೨೪-೭ ॥

See Also  Sri Vittala Kavacham In Kannada

ತತಃ ಶಙ್ಕಾವಿಷ್ಟಃ ಸ ಪುನರತಿದುಷ್ಟೋಽಸ್ಯ ಜನಕೋ
ಗುರೂಕ್ತ್ಯಾ ತದ್ಗೇಹೇ ಕಿಲ ವರುಣಪಾಶೈಸ್ತಮರುಣತ್ ।
ಗುರೋಶ್ಚಾಸಾನ್ನಿಧ್ಯೇ ಸ ಪುನರನುಗಾನ್ದೈತ್ಯತನಯಾನ್
ಭವದ್ಭಕ್ತೇಸ್ತತ್ತ್ವಂ ಪರಮಮಪಿ ವಿಜ್ಞಾನಮಶಿಷತ್ ॥ ೨೪-೮ ॥

ಪಿತಾ ಶೃಣ್ವನ್ಬಾಲಪ್ರಕರಮಖಿಲಂ ತ್ವತ್ಸ್ತುತಿಪರಂ
ರುಷಾನ್ಧಃ ಪ್ರಾಹೈನಂ ಕುಲಹತಕ ಕಸ್ತೇ ಬಲಮಿತಿ ।
ಬಲಂ ಮೇ ವೈಕುಣ್ಠಸ್ತವ ಚ ಜಗತಾಂ ಚಾಪಿ ಸ ಬಲಂ
ಸ ಏವ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸಕಲಮಿತಿ ಧೀರೋಽಯಮಗದೀತ್ ॥ ೨೪-೯ ॥

ಅರೇ ಕ್ವಾಸೌ ಕ್ವಾಸೌ ಸಕಲಜಗದಾತ್ಮಾ ಹರಿರಿತಿ
ಪ್ರಭಿನ್ತೇ ಸ್ಮ ಸ್ತಂಭಂ ಚಲಿತಕರವಾಲೋ ದಿತಿಸುತಃ ।
ಅತಃ ಪಶ್ಚಾದ್ವಿಷ್ಣೋ ನ ಹಿ ವದಿತುಮೀಶೋಽಸ್ಮಿ ಸಹಸಾ
ಕೃಪಾತ್ಮನ್ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್ ಪವನಪುರವಾಸಿನ್ ಮೃಡಯ ಮಾಮ್ ॥ ೨೪-೧೦ ॥

ಇತಿ ಚತುರ್ವಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaniyam Caturvimsadasakam in English – Kannada – TeluguTamil