Shri Subramanya Sahasranama Stotram In Kannada

॥ Shri Subramanya Sahasranama Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಋಷಯ ಊಚುಃ ।
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಲೋಕೋಪಕಾರಕ ।
ವಯಂ ಚಾತಿಥಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಆತಿಥೇಯೋಽಸಿ ಸುವ್ರತ ॥ ೧ ॥

ಜ್ಞಾನದಾನೇನ ಸಂಸಾರಸಾಗರಾತ್ತಾರಯಸ್ವ ನಃ ।
ಕಲೌ ಕಲುಷಚಿತ್ತಾ ಯೇ ನರಾಃ ಪಾಪರತಾಃ ಸದಾ ॥ ೨ ॥

ಕೇನ ಸ್ತೋತ್ರೇಣ ಮುಚ್ಯಂತೇ ಸರ್ವಪಾತಕಬಂಧನಾತ್ ।
ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಮ್ ॥ ೩ ॥

ಸರ್ವರೋಗಹರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸೂತ ನೋ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ।
ಶ್ರೀಸೂತ ಉವಾಚ ।
ಶೃಣುಧ್ವಂ ಋಷಯಃ ಸರ್ವೇ ನೈಮಿಶಾರಣ್ಯವಾಸಿನಃ ॥ ೪ ॥

ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನತಪೋನಿಷ್ಠಾಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಃ ।
ಸ್ವಯಂಭುವಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ನಾರದಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ॥ ೫ ॥

ತದಹಂ ಸಂಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೋತುಂ ಕೌತೂಹಲಂ ಯದಿ ।
ಋಷಯ ಊಚುಃ ।
ಕಿಮಾಹ ಭಗವಾನ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ನಾರದಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ॥ ೬ ॥

ಸೂತಪುತ್ರ ಮಹಾಭಾಗ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ಸಾಂಪ್ರತಮ್ ।
ಶ್ರೀಸೂತ ಉವಾಚ ।
ದಿವ್ಯಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನಂ ಸರ್ವದೇವೈರಭಿಷ್ಟುತಮ್ ॥ ೭ ॥

ಸಾಷ್ಟಾಂಗಂ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯೈನಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಭುವನೇಶ್ವರಮ್ ।
ನಾರದಃ ಪರಿಪಪ್ರಚ್ಛ ಕೃತಾಂಜಲಿರುಪಸ್ಥಿತಃ ॥ ೮ ॥

ನಾರದ ಉವಾಚ ।
ಲೋಕನಾಥ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕರುಣಾಕರ ।
ಷಣ್ಮುಖಸ್ಯ ಪರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಾವನಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ ॥ ೯ ॥

ಹೇ ಧಾತಃ ಪುತ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯಾತ್ತದ್ವದ ಪ್ರಣತಾಯ ಮೇ ।
ಉಪದಿಶ್ಯ ತು ಮಾಮೇವಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಕೃಪಾನಿಧೇ ॥ ೧೦ ॥

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ ।
ಶೃಣು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ದೇವರ್ಷೇ ಸ್ತವರಾಜಮಿದಂ ಪರಮ್ ।
ಮಾತೃಕಾಮಾಲಿಕಾಯುಕ್ತಂ ಜ್ಞಾನಮೋಕ್ಷಸುಖಪ್ರದಮ್ ॥ ೧೧ ॥

ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಚ ನಾಮಾನಿ ಷಣ್ಮುಖಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ಯಾನಿ ನಾಮಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ದುಃಖರೋಗಹರಾಣಿ ಚ ॥ ೧೨ ॥

ತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕೃಪಯಾ ತ್ವಯಿ ನಾರದ ।
ಜಪಮಾತ್ರೇಣ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಮನಸಾ ಚಿಂತಿತಾನ್ಯಪಿ ॥ ೧೩ ॥

ಇಹಾಮುತ್ರ ಪರಂ ಭೋಗಂ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಕೋಟಿಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ಸಂದೇಹೋ ನಾತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯಃ ಶೃಣು ಮೇ ನಿಶ್ಚಿತಂ ವಚಃ ॥ ೧೪ ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ದೇವತಾ ಶರಜನ್ಮಾಕ್ಷಯ ಇತಿ ಬೀಜಂ ಶಕ್ತಿಧರೋಽಕ್ಷಯ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ಕ್ರೌಂಚಧರ ಇತಿ ಕೀಲಕಂ ಶಿಖಿವಾಹನ ಇತಿ ಕವಚಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ಇತಿ ಧ್ಯಾನಂ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಶಂ ಓಂಕಾರಸ್ವರೂಪಾಯ ಓಜೋಧರಾಯ ಓಜಸ್ವಿನೇ ಸುಹೃದಯಾಯ ಹೃಷ್ಟಚಿತ್ತಾತ್ಮನೇ ಭಾಸ್ವರರೂಪಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಂ ಷಟ್ಕೋಣಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ಷಟ್ಕಿರೀಟಧರಾಯ ಶ್ರೀಮತೇ ಷಡಾಧಾರಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ಶರಜನ್ಮನೇ ಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯ ಶಿಖಿವಾಹನಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಂ ಕೃಶಾನುಸಂಭವಾಯ ಕವಚಿನೇ ಕುಕ್ಕುಟಧ್ವಜಾಯ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂ ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿದೀಪ್ಯಮಾನಾಯ ದ್ವಿಷಡ್ಬಾಹವೇ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಂ ಖೇಟಧರಾಯ ಖಡ್ಗಿನೇ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾಯ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।

ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಶಂ ಓಂಕಾರಸ್ವರೂಪಾಯ ಓಜೋಧರಾಯ ಓಜಸ್ವಿನೇ ಸುಹೃದಯಾಯ ಹೃಷ್ಟಚಿತ್ತಾತ್ಮನೇ ಭಾಸ್ವರರೂಪಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಂ ಷಟ್ಕೋಣಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ಷಟ್ಕಿರೀಟಧರಾಯ ಶ್ರೀಮತೇ ಷಡಾಧಾರಾಯ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ಶರಜನ್ಮನೇ ಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯ ಶಿಖಿವಾಹನಾಯ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ಣಂ ಕೃಶಾನುಸಂಭವಾಯ ಕವಚಿನೇ ಕುಕ್ಕುಟಧ್ವಜಾಯ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಓಂ ಭಂ ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿದೀಪ್ಯಮಾನಾಯ ದ್ವಿಷಡ್ಬಾಹವೇ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಾಯ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ವಂ ಖೇಟಧರಾಯ ಖಡ್ಗಿನೇ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾಯ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಧ್ಯಾಯೇತ್ಷಣ್ಮುಖಮಿಂದುಕೋಟಿಸದೃಶಂ ರತ್ನಪ್ರಭಾಶೋಭಿತಂ
ಬಾಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಷಟ್ಕಿರೀಟವಿಲಸತ್ಕೇಯೂರಹಾರಾನ್ವಿತಮ್ ।
ಕರ್ಣಾಲಂಬಿತಕುಂಡಲಪ್ರವಿಲಸದ್ಗಂಡಸ್ಥಲಾಶೋಭಿತಂ
ಕಾಂಚೀಕಂಕಣಕಿಂಕಿಣೀರವಯುತಂ ಶೃಂಗಾರಸಾರೋದಯಮ್ ॥ ೧ ॥

ಧ್ಯಾಯೇದೀಪ್ಸಿತಸಿದ್ಧಿದಂ ಶಿವಸುತಂ ಶ್ರೀದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಂ ಗುಹಂ
ಖೇಟಂ ಕುಕ್ಕುಟಮಂಕುಶಂ ಚ ವರದಂ ಪಾಶಂ ಧನುಶ್ಚಕ್ರಕಮ್ ।
ವಜ್ರಂ ಶಕ್ತಿಮಸಿಂ ಚ ಶೂಲಮಭಯಂ ದೋರ್ಭಿರ್ಧೃತಂ ಷಣ್ಮುಖಂ
ದೇವಂ ಚಿತ್ರಮಯೂರವಾಹನಗತಂ ಚಿತ್ರಾಂಬರಾಲಂಕೃತಮ್ ॥ ೨ ॥

ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।
ಅಚಿಂತ್ಯಶಕ್ತಿರನಘಸ್ತ್ವಕ್ಷೋಭ್ಯಸ್ತ್ವಪರಾಜಿತಃ ।
ಅನಾಥವತ್ಸಲೋಽಮೋಘಸ್ತ್ವಶೋಕೋಽಪ್ಯಜರೋಽಭಯಃ ॥ ೧ ॥

ಅತ್ಯುದಾರೋ ಹ್ಯಘಹರಸ್ತ್ವಗ್ರಗಣ್ಯೋಽದ್ರಿಜಾಸುತಃ ।
ಅನಂತಮಹಿಮಾಽಪಾರೋಽನಂತಸೌಖ್ಯಪ್ರದೋಽವ್ಯಯಃ ॥ ೨ ॥

ಅನಂತಮೋಕ್ಷದೋಽನಾದಿರಪ್ರಮೇಯೋಽಕ್ಷರೋಽಚ್ಯುತಃ ।
ಅಕಲ್ಮಷೋಽಭಿರಾಮೋಽಗ್ರಧುರ್ಯಶ್ಚಾಮಿತವಿಕ್ರಮಃ ॥ ೩ ॥

[* ಅತುಲಶ್ಚಾಮೃತೋಽಘೋರೋ ಹ್ಯನಂತೋಽನಂತವಿಕ್ರಮಃ *]
ಅನಾಥನಾಥೋ ಹ್ಯಮಲೋ ಹ್ಯಪ್ರಮತ್ತೋಽಮರಪ್ರಭುಃ ।
ಅರಿಂದಮೋಽಖಿಲಾಧಾರಸ್ತ್ವಣಿಮಾದಿಗುಣೋಽಗ್ರಣೀಃ ॥ ೪ ॥

ಅಚಂಚಲೋಽಮರಸ್ತುತ್ಯೋ ಹ್ಯಕಲಂಕೋಽಮಿತಾಶನಃ ।
ಅಗ್ನಿಭೂರನವದ್ಯಾಂಗೋ ಹ್ಯದ್ಭುತೋಽಭೀಷ್ಟದಾಯಕಃ ॥ ೫ ॥

ಅತೀಂದ್ರಿಯೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಹ್ಯದೃಶ್ಯೋಽವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣಃ ।
ಆಪದ್ವಿನಾಶಕಸ್ತ್ವಾರ್ಯ ಆಢ್ಯ ಆಗಮಸಂಸ್ತುತಃ ॥ ೬ ॥

ಆರ್ತಸಂರಕ್ಷಣಸ್ತ್ವಾದ್ಯ ಆನಂದಸ್ತ್ವಾರ್ಯಸೇವಿತಃ ।
ಆಶ್ರಿತೇಷ್ಟಾರ್ಥವರದ ಆನಂದ್ಯಾರ್ತಫಲಪ್ರದಃ ॥ ೭ ॥

ಆಶ್ಚರ್ಯರೂಪ ಆನಂದ ಆಪನ್ನಾರ್ತಿವಿನಾಶನಃ ।
ಇಭವಕ್ತ್ರಾನುಜಸ್ತ್ವಿಷ್ಟ ಇಭಾಸುರಹರಾತ್ಮಜಃ ॥ ೮ ॥

ಇತಿಹಾಸಶ್ರುತಿಸ್ತುತ್ಯ ಇಂದ್ರಭೋಗಫಲಪ್ರದಃ ।
ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿರಿಷ್ಟೇಷ್ಟವರದಾಯಕಃ ॥ ೯ ॥

ಇಹಾಮುತ್ರೇಷ್ಟಫಲದ ಇಷ್ಟದಸ್ತ್ವಿಂದ್ರವಂದಿತಃ ।
ಈಡನೀಯಸ್ತ್ವೀಶಪುತ್ರ ಈಪ್ಸಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ ೧೦ ॥

ಈತಿಭೀತಿಹರಶ್ಚೇಡ್ಯ ಈಷಣಾತ್ರಯವರ್ಜಿತಃ ।
ಉದಾರಕೀರ್ತಿರುದ್ಯೋಗೀ ಚೋತ್ಕೃಷ್ಟೋರುಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ ೧೧ ॥

ಉತ್ಕೃಷ್ಟಶಕ್ತಿರುತ್ಸಾಹ ಉದಾರಶ್ಚೋತ್ಸವಪ್ರಿಯಃ ।
ಉಜ್ಜೃಂಭ ಉದ್ಭವಶ್ಚೋಗ್ರ ಉದಗ್ರಶ್ಚೋಗ್ರಲೋಚನಃ ॥ ೧೨ ॥

ಉನ್ಮತ್ತ ಉಗ್ರಶಮನ ಉದ್ವೇಗಘ್ನೋರಗೇಶ್ವರಃ ।
ಉರುಪ್ರಭಾವಶ್ಚೋದೀರ್ಣ ಉಮಾಪುತ್ರ ಉದಾರಧೀಃ ॥ ೧೩ ॥

See Also  Shri Subramanya Moola Mantra Stava In Kannada

ಊರ್ಧ್ವರೇತಃಸುತಸ್ತೂರ್ಧ್ವಗತಿದಸ್ತೂರ್ಜಪಾಲಕಃ ।
ಊರ್ಜಿತಸ್ತೂರ್ಧ್ವಗಸ್ತೂರ್ಧ್ವ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕೈಕನಾಯಕಃ ॥ ೧೪ ॥

ಊರ್ಜಾವಾನೂರ್ಜಿತೋದಾರ ಊರ್ಜಿತೋರ್ಜಿತಶಾಸನಃ ।
ಋಷಿದೇವಗಣಸ್ತುತ್ಯ ಋಣತ್ರಯವಿಮೋಚನಃ ॥ ೧೫ ॥

ಋಜುರೂಪೋ ಹ್ಯೃಜುಕರ ಋಜುಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶನಃ ।
ಋತಂಭರೋ ಹ್ಯೃಜುಪ್ರೀತ ಋಷಭಸ್ತ್ವೃದ್ಧಿದಸ್ತ್ವೃತಃ ॥ ೧೬ ॥

ಲುಲಿತೋದ್ಧಾರಕೋ ಲೂತಭವಪಾಶಪ್ರಭಂಜನಃ ।
ಏಣಾಂಕಧರಸತ್ಪುತ್ರ ಏಕ ಏನೋವಿನಾಶನಃ ॥ ೧೭ ॥

ಐಶ್ವರ್ಯದಶ್ಚೈಂದ್ರಭೋಗೀ ಚೈತಿಹ್ಯಶ್ಚೈಂದ್ರವಂದಿತಃ ।
ಓಜಸ್ವೀ ಚೌಷಧಿಸ್ಥಾನಮೋಜೋದಶ್ಚೌದನಪ್ರದಃ ॥ ೧೮ ॥

ಔದಾರ್ಯಶೀಲ ಔಮೇಯ ಔಗ್ರ ಔನ್ನತ್ಯದಾಯಕಃ ।
ಔದಾರ್ಯ ಔಷಧಕರ ಔಷಧಂ ಚೌಷಧಾಕರಃ ॥ ೧೯ ॥

ಅಂಶುಮಾನಂಶುಮಾಲೀಡ್ಯ ಅಂಬಿಕಾತನಯೋಽನ್ನದಃ ।
ಅಂಧಕಾರಿಸುತೋಽಂಧತ್ವಹಾರೀ ಚಾಂಬುಜಲೋಚನಃ ॥ ೨೦ ॥

ಅಸ್ತಮಾಯೋಽಮರಾಧೀಶೋ ಹ್ಯಸ್ಪಷ್ಟೋಽಸ್ತೋಕಪುಣ್ಯದಃ ।
ಅಸ್ತಾಮಿತ್ರೋಽಸ್ತರೂಪಶ್ಚಾಸ್ಖಲತ್ಸುಗತಿದಾಯಕಃ ॥ ೨೧ ॥

ಕಾರ್ತಿಕೇಯಃ ಕಾಮರೂಪಃ ಕುಮಾರಃ ಕ್ರೌಂಚದಾರಣಃ ।
ಕಾಮದಃ ಕಾರಣಂ ಕಾಮ್ಯಃ ಕಮನೀಯಃ ಕೃಪಾಕರಃ ॥ ೨೨ ॥

ಕಾಂಚನಾಭಃ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತಃ ಕಾಮೀ ಕಾಮಪ್ರದಃ ಕವಿಃ ।
ಕೀರ್ತಿಕೃತ್ಕುಕ್ಕುಟಧರಃ ಕೂಟಸ್ಥಃ ಕುವಲೇಕ್ಷಣಃ ॥ ೨೩ ॥

ಕುಂಕುಮಾಂಗಃ ಕ್ಲಮಹರಃ ಕುಶಲಃ ಕುಕ್ಕುಟಧ್ವಜಃ ।
ಕುಶಾನುಸಂಭವಃ ಕ್ರೂರಃ ಕ್ರೂರಘ್ನಃ ಕಲಿತಾಪಹೃತ್ ॥ ೨೪ ॥

ಕಾಮರೂಪಃ ಕಲ್ಪತರುಃ ಕಾಂತಃ ಕಾಮಿತದಾಯಕಃ ।
ಕಲ್ಯಾಣಕೃತ್ಕ್ಲೇಶನಾಶಃ ಕೃಪಾಳುಃ ಕರುಣಾಕರಃ ॥ ೨೫ ॥

ಕಲುಷಘ್ನಃ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಃ ಕಠೋರಃ ಕವಚೀ ಕೃತೀ ।
ಕೋಮಲಾಂಗಃ ಕುಶಪ್ರೀತಃ ಕುತ್ಸಿತಘ್ನಃ ಕಲಾಧರಃ ॥ ೨೬ ॥

ಖ್ಯಾತಃ ಖೇಟಧರಃ ಖಡ್ಗೀ ಖಟ್ವಾಂಗೀ ಖಲನಿಗ್ರಹಃ ।
ಖ್ಯಾತಿಪ್ರದಃ ಖೇಚರೇಶಃ ಖ್ಯಾತೇಹಃ ಖೇಚರಸ್ತುತಃ ॥ ೨೭ ॥

ಖರತಾಪಹರಃ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಖೇಚರಃ ಖೇಚರಾಶ್ರಯಃ ।
ಖಂಡೇಂದುಮೌಲಿತನಯಃ ಖೇಲಃ ಖೇಚರಪಾಲಕಃ ॥ ೨೮ ॥

ಖಸ್ಥಲಃ ಖಂಡಿತಾರ್ಕಶ್ಚ ಖೇಚರೀಜನಪೂಜಿತಃ ।
ಗಾಂಗೇಯೋ ಗಿರಿಜಾಪುತ್ರೋ ಗಣನಾಥಾನುಜೋ ಗುಹಃ ॥ ೨೯ ॥

ಗೋಪ್ತಾ ಗೀರ್ವಾಣಸಂಸೇವ್ಯೋ ಗುಣಾತೀತೋ ಗುಹಾಶ್ರಯಃ ।
ಗತಿಪ್ರದೋ ಗುಣನಿಧಿಃ ಗಂಭೀರೋ ಗಿರಿಜಾತ್ಮಜಃ ॥ ೩೦ ॥

ಗೂಢರೂಪೋ ಗದಹರೋ ಗುಣಾಧೀಶೋ ಗುಣಾಗ್ರಣೀಃ ।
ಗೋಧರೋ ಗಹನೋ ಗುಪ್ತೋ ಗರ್ವಘ್ನೋ ಗುಣವರ್ಧನಃ ॥ ೩೧ ॥

ಗುಹ್ಯೋ ಗುಣಜ್ಞೋ ಗೀತಿಜ್ಞೋ ಗತಾತಂಕೋ ಗುಣಾಶ್ರಯಃ ।
ಗದ್ಯಪದ್ಯಪ್ರಿಯೋ ಗುಣ್ಯೋ ಗೋಸ್ತುತೋ ಗಗನೇಚರಃ ॥ ೩೨ ॥

ಗಣನೀಯಚರಿತ್ರಶ್ಚ ಗತಕ್ಲೇಶೋ ಗುಣಾರ್ಣವಃ ।
ಘೂರ್ಣಿತಾಕ್ಷೋ ಘೃಣಿನಿಧಿಃ ಘನಗಂಭೀರಘೋಷಣಃ ॥ ೩೩ ॥

ಘಂಟಾನಾದಪ್ರಿಯೋ ಘೋಷೋ ಘೋರಾಘೌಘವಿನಾಶನಃ ।
ಘನಾನಂದೋ ಘರ್ಮಹಂತಾ ಘೃಣಾವಾನ್ ಘೃಷ್ಟಿಪಾತಕಃ ॥ ೩೪ ॥

ಘೃಣೀ ಘೃಣಾಕರೋ ಘೋರೋ ಘೋರದೈತ್ಯಪ್ರಹಾರಕಃ ।
ಘಟಿತೈಶ್ವರ್ಯಸಂದೋಹೋ ಘನಾರ್ಥೋ ಘನಸಂಕ್ರಮಃ ॥ ೩೫ ॥

ಚಿತ್ರಕೃಚ್ಚಿತ್ರವರ್ಣಶ್ಚ ಚಂಚಲಶ್ಚಪಲದ್ಯುತಿಃ ।
ಚಿನ್ಮಯಶ್ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಚಿರಾನಂದಶ್ಚಿರಂತನಃ ॥ ೩೬ ॥

ಚಿತ್ರಕೇಲಿಶ್ಚಿತ್ರತರಶ್ಚಿಂತನೀಯಶ್ಚಮತ್ಕೃತಿಃ ।
ಚೋರಘ್ನಶ್ಚತುರಶ್ಚಾರುಶ್ಚಾಮೀಕರವಿಭೂಷಣಃ ॥ ೩೭ ॥

ಚಂದ್ರಾರ್ಕಕೋಟಿಸದೃಶಶ್ಚಂದ್ರಮೌಲಿತನೂಭವಃ ।
ಛಾದಿತಾಂಗಶ್ಛದ್ಮಹಂತಾ ಛೇದಿತಾಖಿಲಪಾತಕಃ ॥ ೩೮ ॥

ಛೇದೀಕೃತತಮಃಕ್ಲೇಶಶ್ಛತ್ರೀಕೃತಮಹಾಯಶಾಃ ।
ಛಾದಿತಾಶೇಷಸಂತಾಪಶ್ಛುರಿತಾಮೃತಸಾಗರಃ ॥ ೩೯ ॥

ಛನ್ನತ್ರೈಗುಣ್ಯರೂಪಶ್ಚ ಛಾತೇಹಶ್ಛಿನ್ನಸಂಶಯಃ ।
ಛಂದೋಮಯಶ್ಛಂದಗಾಮೀ ಛಿನ್ನಪಾಶಶ್ಛವಿಶ್ಛದಃ ॥ ೪೦ ॥

ಜಗದ್ಧಿತೋ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯೋ ಜಗಜ್ಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಜಗನ್ಮಯಃ ।
ಜನಕೋ ಜಾಹ್ನವೀಸೂನುರ್ಜಿತಾಮಿತ್ರೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ ॥ ೪೧ ॥

ಜಯೀ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯೋ ಜೈತ್ರೋ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಃ ।
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯೋ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಜಗಜ್ಜೀವೋ ಜನಾಶ್ರಯಃ ॥ ೪೨ ॥

ಜಗತ್ಸೇವ್ಯೋ ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷೀ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಃ ।
ಜಂಭಾರಿವಂದ್ಯೋ ಜಯದೋ ಜಗಜ್ಜನಮನೋಹರಃ ॥ ೪೩ ॥

ಜಗದಾನಂದಜನಕೋ ಜನಜಾಡ್ಯಾಪಹಾರಕಃ ।
ಜಪಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶೋ ಜನಲೋಚನಶೋಭನಃ ॥ ೪೪ ॥

ಜನೇಶ್ವರೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಜನಜನ್ಮನಿಬರ್ಹಣಃ ।
ಜಯದೋ ಜಂತುತಾಪಘ್ನೋ ಜಿತದೈತ್ಯಮಹಾವ್ರಜಃ ॥ ೪೫ ॥

ಜಿತಮಾಯೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಜಿತಸಂಗೋ ಜನಪ್ರಿಯಃ ।
ಝಂಝಾನಿಲಮಹಾವೇಗೋ ಝರಿತಾಶೇಷಪಾತಕಃ ॥ ೪೬ ॥

ಝರ್ಝರೀಕೃತದೈತ್ಯೌಘೋ ಝಲ್ಲರೀವಾದ್ಯಸಂಪ್ರಿಯಃ ।
ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿರ್ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯೋ ಜ್ಞಾನೀ ಜ್ಞಾನಮಹಾನಿಧಿಃ ॥ ೪೭ ॥

ಟಂಕಾರನೃತ್ತವಿಭವಃ ಟಂಕವಜ್ರಧ್ವಜಾಂಕಿತಃ ।
ಟಂಕಿತಾಖಿಲಲೋಕಶ್ಚ ಟಂಕಿತೈನಸ್ತಮೋರವಿಃ ॥ ೪೮ ॥

ಡಂಬರಪ್ರಭವೋ ಡಂಭೋ ಡಂಬೋ ಡಮರುಕಪ್ರಿಯಃ । [ಡಮಡ್ಡ]
ಡಮರೋತ್ಕಟಸನ್ನಾದೋ ಡಿಂಭರೂಪಸ್ವರೂಪಕಃ ॥ ೪೯ ॥

ಢಕ್ಕಾನಾದಪ್ರೀತಿಕರೋ ಢಾಲಿತಾಸುರಸಂಕುಲಃ ।
ಢೌಕಿತಾಮರಸಂದೋಹೋ ಢುಂಢಿವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾನುಜಃ ॥ ೫೦ ॥

ತತ್ತ್ವಜ್ಞಸ್ತತ್ವಗಸ್ತೀವ್ರಸ್ತಪೋರೂಪಸ್ತಪೋಮಯಃ ।
ತ್ರಯೀಮಯಸ್ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಃ ॥ ೫೧ ॥

ತ್ರಿದಶೇಶಸ್ತಾರಕಾರಿಸ್ತಾಪಘ್ನಸ್ತಾಪಸಪ್ರಿಯಃ ।
ತುಷ್ಟಿದಸ್ತುಷ್ಟಿಕೃತ್ತೀಕ್ಷ್ಣಸ್ತಪೋರೂಪಸ್ತ್ರಿಕಾಲವಿತ್ ॥ ೫೨ ॥

ಸ್ತೋತಾ ಸ್ತವ್ಯಃ ಸ್ತವಪ್ರೀತಃ ಸ್ತುತಿಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಸ್ಥಿತಃ ಸ್ಥಾಯೀ ಸ್ಥಾಪಕಶ್ಚ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರದರ್ಶಕಃ ॥ ೫೩ ॥

ಸ್ಥವಿಷ್ಠಃ ಸ್ಥವಿರಃ ಸ್ಥೂಲಃ ಸ್ಥಾನದಃ ಸ್ಥೈರ್ಯದಃ ಸ್ಥಿರಃ ।
ದಾಂತೋ ದಯಾಪರೋ ದಾತಾ ದುರಿತಘ್ನೋ ದುರಾಸದಃ ॥ ೫೪ ॥

ದರ್ಶನೀಯೋ ದಯಾಸಾರೋ ದೇವದೇವೋ ದಯಾನಿಧಿಃ ।
ದುರಾಧರ್ಷೋ ದುರ್ವಿಗಾಹ್ಯೋ ದಕ್ಷೋ ದರ್ಪಣಶೋಭಿತಃ ॥ ೫೫ ॥

ದುರ್ಧರೋ ದಾನಶೀಲಶ್ಚ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷೋ ದ್ವಿಷಡ್ಭುಜಃ ।
ದ್ವಿಷಟ್ಕರ್ಣೋ ದ್ವಿಷಡ್ಬಾಹುರ್ದೀನಸಂತಾಪನಾಶನಃ ॥ ೫೬ ॥

ದಂದಶೂಕೇಶ್ವರೋ ದೇವೋ ದಿವ್ಯೋ ದಿವ್ಯಾಕೃತಿರ್ದಮಃ ।
ದೀರ್ಘವೃತ್ತೋ ದೀರ್ಘಬಾಹುರ್ದೀರ್ಘದೃಷ್ಟಿರ್ದಿವಸ್ಪತಿಃ ॥ ೫೭ ॥

ದಂಡೋ ದಮಯಿತಾ ದರ್ಪೋ ದೇವಸಿಂಹೋ ದೃಢವ್ರತಃ ।
ದುರ್ಲಭೋ ದುರ್ಗಮೋ ದೀಪ್ತೋ ದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯೋ ದಿವ್ಯಮಂಡನಃ ॥ ೫೮ ॥

ದುರೋದರಘ್ನೋ ದುಃಖಘ್ನೋ ದುರಾರಿಘ್ನೋ ದಿಶಾಂ ಪತಿಃ ।
ದುರ್ಜಯೋ ದೇವಸೇನೇಶೋ ದುರ್ಜ್ಞೇಯೋ ದುರತಿಕ್ರಮಃ ॥ ೫೯ ॥

ದಂಭೋ ದೃಪ್ತಶ್ಚ ದೇವರ್ಷಿರ್ದೈವಜ್ಞೋ ದೈವಚಿಂತಕಃ ।
ಧುರಂಧರೋ ಧರ್ಮಪರೋ ಧನದೋ ಧೃತಿವರ್ಧನಃ ॥ ೬೦ ॥

ಧರ್ಮೇಶೋ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೋ ಧನ್ವೀ ಧರ್ಮಪರಾಯಣಃ ।
ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಧನಪತಿರ್ಧೃತಿಮಾನ್ಧೂತಕಿಲ್ಬಿಷಃ ॥ ೬೧ ॥

See Also  108 Names Of Sri Ranganayaka – Ashtottara Shatanamavali In Kannada

ಧರ್ಮಹೇತುರ್ಧರ್ಮಶೂರೋ ಧರ್ಮಕೃದ್ಧರ್ಮವಿದ್ಧ್ರುವಃ ।
ಧಾತಾ ಧೀಮಾನ್ಧರ್ಮಚಾರೀ ಧನ್ಯೋ ಧುರ್ಯೋ ಧೃತವ್ರತಃ ॥ ೬೨ ॥

ನಿತ್ಯೋತ್ಸವೋ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ನಿರ್ಲೇಪೋ ನಿಶ್ಚಲಾತ್ಮಕಃ ।
ನಿರವದ್ಯೋ ನಿರಾಧಾರೋ ನಿಷ್ಕಲಂಕೋ ನಿರಂಜನಃ ॥ ೬೩ ॥

ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರೋ ನಿರ್ಮೋಹೋ ನಿರುಪದ್ರವಃ ।
ನಿತ್ಯಾನಂದೋ ನಿರಾತಂಕೋ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚೋ ನಿರಾಮಯಃ ॥ ೬೪ ॥

ನಿರವದ್ಯೋ ನಿರೀಹಶ್ಚ ನಿರ್ದರ್ಶೋ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕಃ ।
ನಿತ್ಯಾನಂದೋ ನಿರ್ಜರೇಶೋ ನಿಃಸಂಗೋ ನಿಗಮಸ್ತುತಃ ॥ ೬೫ ॥

ನಿಷ್ಕಂಟಕೋ ನಿರಾಲಂಬೋ ನಿಷ್ಪ್ರತ್ಯೂಹೋ ನಿರುದ್ಭವಃ ।
ನಿತ್ಯೋ ನಿಯತಕಲ್ಯಾಣೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ ॥ ೬೬ ॥

ನೇತಾ ನಿಧಿರ್ನೈಕರೂಪೋ ನಿರಾಕಾರೋ ನದೀಸುತಃ ।
ಪುಲಿಂದಕನ್ಯಾರಮಣಃ ಪುರುಜಿತ್ಪರಮಪ್ರಿಯಃ ॥ ೬೭ ॥

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮೂರ್ತಿಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಃ ಪರೇಶಃ ಪೂರ್ಣಪುಣ್ಯದಃ ।
ಪುಣ್ಯಾಕರಃ ಪುಣ್ಯರೂಪಃ ಪುಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಪರಾಯಣಃ ॥ ೬೮ ॥

ಪುಣ್ಯೋದಯಃ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪುಣ್ಯಕೃತ್ಪುಣ್ಯವರ್ಧನಃ ।
ಪರಾನಂದಃ ಪರತರಃ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ ಪುರಾತನಃ ॥ ೬೯ ॥

ಪ್ರಸನ್ನರೂಪಃ ಪ್ರಾಣೇಶಃ ಪನ್ನಗಃ ಪಾಪನಾಶನಃ ।
ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರಃ ಪೂರ್ಣಃ ಪಾರ್ವತೀನಂದನಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ ೭೦ ॥

ಪೂತಾತ್ಮಾ ಪುರುಷಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಭವಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ।
ಪ್ರಸನ್ನಃ ಪರಮಸ್ಪಷ್ಟಃ ಪರಃ ಪರಿಬೃಢಃ ಪರಃ ॥ ೭೧ ॥

ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾರ್ಥಃ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ ।
ಪವಿತ್ರಃ ಪುಷ್ಟಿದಃ ಪೂರ್ತಿಃ ಪಿಂಗಳಃ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಃ ॥ ೭೨ ॥

ಪಾಪಹಾರೀ ಪಾಶಧರಃ ಪ್ರಮತ್ತಾಸುರಶಿಕ್ಷಕಃ ।
ಪಾವನಃ ಪಾವಕಃ ಪೂಜ್ಯಃ ಪೂರ್ಣಾನಂದಃ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ ೭೩ ॥

ಪುಷ್ಕಲಃ ಪ್ರವರಃ ಪೂರ್ವಃ ಪಿತೃಭಕ್ತಃ ಪುರೋಗಮಃ ।
ಪ್ರಾಣದಃ ಪ್ರಾಣಿಜನಕಃ ಪ್ರದಿಷ್ಟಃ ಪಾವಕೋದ್ಭವಃ ॥ ೭೪ ॥

ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಕಾರಣಮ್ ।
ಪರರ್ಧಿದಃ ಪುಷ್ಟಿಕರಃ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ॥ ೭೫ ॥

ಪ್ರಜ್ಞಾಪರಃ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾರ್ಥಃ ಪೃಥುಃ ಪೃಥುಪರಾಕ್ರಮಃ ।
ಫಣೀಶ್ವರಃ ಫಣಿವರಃ ಫಣಾಮಣಿವಿಭೂಷಣಃ ॥ ೭೬ ॥

ಫಲದಃ ಫಲಹಸ್ತಶ್ಚ ಫುಲ್ಲಾಂಬುಜವಿಲೋಚನಃ ।
ಫಡುಚ್ಚಾಟಿತಪಾಪೌಘಃ ಫಣಿಲೋಕವಿಭೂಷಣಃ ॥ ೭೭ ॥

ಬಾಹುಲೇಯೋ ಬೃಹದ್ರೂಪೋ ಬಲಿಷ್ಠೋ ಬಲವಾನ್ ಬಲೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮೇಶವಿಷ್ಣುರೂಪಶ್ಚ ಬುದ್ಧೋ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಃ ॥ ೭೮ ॥

ಬಾಲರೂಪೋ ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಬುಧಪ್ರಿಯಃ ।
ಬಹುಶ್ರುತೋ ಬಹುಮತೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಃ ॥ ೭೯ ॥

ಬಲಪ್ರಮಥನೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬಹುರೂಪೋ ಬಹುಪ್ರದಃ ।
ಬೃಹದ್ಭಾನುತನೂದ್ಭೂತೋ ಬೃಹತ್ಸೇನೋ ಬಿಲೇಶಯಃ ॥ ೮೦ ॥

ಬಹುಬಾಹುರ್ಬಲಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಹುದೈತ್ಯವಿನಾಶಕಃ ।
ಬಿಲದ್ವಾರಾಂತರಾಲಸ್ಥೋ ಬೃಹಚ್ಛಕ್ತಿಧನುರ್ಧರಃ ॥ ೮೧ ॥

ಬಾಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಮಾನ್ ಬಾಲೋ ಬೃಹದ್ವಕ್ಷಾ ಬೃಹದ್ಧನುಃ ।
ಭವ್ಯೋ ಭೋಗೀಶ್ವರೋ ಭಾವ್ಯೋ ಭವನಾಶೋ ಭವಪ್ರಿಯಃ ॥ ೮೨ ॥

ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯೋ ಭಯಹರೋ ಭಾವಜ್ಞೋ ಭಕ್ತಸುಪ್ರಿಯಃ ।
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದೋ ಭೋಗೀ ಭಗವಾನ್ ಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಃ ॥ ೮೩ ॥

ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ಭಾವನೋ ಭರ್ತಾ ಭೀಮೋ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಃ ।
ಭೂತಿದೋ ಭೂತಿಕೃದ್ಭೋಕ್ತಾ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭುವನೇಶ್ವರಃ ॥ ೮೪ ॥

ಭಾವಕೋ ಭೀಕರೋ ಭೀಷ್ಮೋ ಭಾವಕೇಷ್ಟೋ ಭವೋದ್ಭವಃ ।
ಭವತಾಪಪ್ರಶಮನೋ ಭೋಗವಾನ್ ಭೂತಭಾವನಃ ॥ ೮೫ ॥

ಭೋಜ್ಯಪ್ರದೋ ಭ್ರಾಂತಿನಾಶೋ ಭಾನುಮಾನ್ ಭುವನಾಶ್ರಯಃ ।
ಭೂರಿಭೋಗಪ್ರದೋ ಭದ್ರೋ ಭಜನೀಯೋ ಭಿಷಗ್ವರಃ ॥ ೮೬ ॥

ಮಹಾಸೇನೋ ಮಹೋದಾರೋ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ।
ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ಮಹಾಬಲಃ ॥ ೮೭ ॥

ಮಹಾಭೋಗೀ ಮಹಾಮಾಯೀ ಮೇಧಾವೀ ಮೇಖಲೀ ಮಹಾನ್ ।
ಮುನಿಸ್ತುತೋ ಮಹಾಮಾನ್ಯೋ ಮಹಾನಂದೋ ಮಹಾಯಶಾಃ ॥ ೮೮ ॥

ಮಹೋರ್ಜಿತೋ ಮಾನನಿಧಿರ್ಮನೋರಥಫಲಪ್ರದಃ ।
ಮಹೋದಯೋ ಮಹಾಪುಣ್ಯೋ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ ೮೯ ॥

ಮಾನದೋ ಮತಿದೋ ಮಾಲೀ ಮುಕ್ತಾಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಃ ।
ಮನೋಹರೋ ಮಹಾಮುಖ್ಯೋ ಮಹರ್ಧಿರ್ಮೂರ್ತಿಮಾನ್ಮುನಿಃ ॥ ೯೦ ॥

ಮಹೋತ್ತಮೋ ಮಹೋಪಾಯೋ ಮೋಕ್ಷದೋ ಮಂಗಳಪ್ರದಃ ।
ಮುದಾಕರೋ ಮುಕ್ತಿದಾತಾ ಮಹಾಭೋಗೋ ಮಹೋರಗಃ ॥ ೯೧ ॥

ಯಶಸ್ಕರೋ ಯೋಗಯೋನಿರ್ಯೋಗಿಷ್ಠೋ ಯಮಿನಾಂ ವರಃ ।
ಯಶಸ್ವೀ ಯೋಗಪುರುಷೋ ಯೋಗ್ಯೋ ಯೋಗನಿಧಿರ್ಯಮೀ ॥ ೯೨ ॥

ಯತಿಸೇವ್ಯೋ ಯೋಗಯುಕ್ತೋ ಯೋಗವಿದ್ಯೋಗಸಿದ್ಧಿದಃ ।
ಯಂತ್ರೋ ಯಂತ್ರೀ ಚ ಯಂತ್ರಜ್ಞೋ ಯಂತ್ರವಾನ್ಯಂತ್ರವಾಹಕಃ ॥ ೯೩ ॥

ಯಾತನಾರಹಿತೋ ಯೋಗೀ ಯೋಗೀಶೋ ಯೋಗಿನಾಂ ವರಃ ।
ರಮಣೀಯೋ ರಮ್ಯರೂಪೋ ರಸಜ್ಞೋ ರಸಭಾವನಃ ॥ ೯೪ ॥

ರಂಜನೋ ರಂಜಿತೋ ರಾಗೀ ರುಚಿರೋ ರುದ್ರಸಂಭವಃ ।
ರಣಪ್ರಿಯೋ ರಣೋದಾರೋ ರಾಗದ್ವೇಷವಿನಾಶನಃ ॥ ೯೫ ॥

ರತ್ನಾರ್ಚೀ ರುಚಿರೋ ರಮ್ಯೋ ರೂಪಲಾವಣ್ಯವಿಗ್ರಹಃ ।
ರತ್ನಾಂಗದಧರೋ ರತ್ನಭೂಷಣೋ ರಮಣೀಯಕಃ ॥ ೯೬ ॥

ರುಚಿಕೃದ್ರೋಚಮಾನಶ್ಚ ರಂಜಿತೋ ರೋಗನಾಶನಃ ।
ರಾಜೀವಾಕ್ಷೋ ರಾಜರಾಜೋ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಃ ॥ ೯೭ ॥

ರಾಜದ್ವೇದಾಗಮಸ್ತುತ್ಯೋ ರಜಃಸತ್ತ್ವಗುಣಾನ್ವಿತಃ ।
ರಜನೀಶಕಲಾರಮ್ಯೋ ರತ್ನಕುಂಡಲಮಂಡಿತಃ ॥ ೯೮ ॥

ರತ್ನಸನ್ಮೌಲಿಶೋಭಾಢ್ಯೋ ರಣನ್ಮಂಜೀರಭೂಷಣಃ ।
ಲೋಕೈಕನಾಥೋ ಲೋಕೇಶೋ ಲಲಿತೋ ಲೋಕನಾಯಕಃ ॥ ೯೯ ॥

ಲೋಕರಕ್ಷೋ ಲೋಕಶಿಕ್ಷೋ ಲೋಕಲೋಚನರಂಜಿತಃ ।
ಲೋಕಬಂಧುರ್ಲೋಕಧಾತಾ ಲೋಕತ್ರಯಮಹಾಹಿತಃ ॥ ೧೦೦ ॥

ಲೋಕಚೂಡಾಮಣಿರ್ಲೋಕವಂದ್ಯೋ ಲಾವಣ್ಯವಿಗ್ರಹಃ ।
ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಸ್ತು ಲೀಲಾವಾನ್ಲೋಕೋತ್ತರಗುಣಾನ್ವಿತಃ ॥ ೧೦೧ ॥

ವರಿಷ್ಠೋ ವರದೋ ವೈದ್ಯೋ ವಿಶಿಷ್ಟೋ ವಿಕ್ರಮೋ ವಿಭುಃ ।
ವಿಬುಧಾಗ್ರಚರೋ ವಶ್ಯೋ ವಿಕಲ್ಪಪರಿವರ್ಜಿತಃ ॥ ೧೦೨ ॥

ವಿಪಾಶೋ ವಿಗತಾತಂಕೋ ವಿಚಿತ್ರಾಂಗೋ ವಿರೋಚನಃ ।
ವಿದ್ಯಾಧರೋ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ವೇದಾಂಗೋ ವಿಬುಧಪ್ರಿಯಃ ॥ ೧೦೩ ॥

ವಚಸ್ಕರೋ ವ್ಯಾಪಕಶ್ಚ ವಿಜ್ಞಾನೀ ವಿನಯಾನ್ವಿತಃ ।
ವಿದ್ವತ್ತಮೋ ವಿರೋಧಿಘ್ನೋ ವೀರೋ ವಿಗತರಾಗವಾನ್ ॥ ೧೦೪ ॥

ವೀತಭಾವೋ ವಿನೀತಾತ್ಮಾ ವೇದಗರ್ಭೋ ವಸುಪ್ರದಃ ।
ವಿಶ್ವದೀಪ್ತಿರ್ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೋ ವಿಜಿತಾತ್ಮಾ ವಿಭಾವನಃ ॥ ೧೦೫ ॥

See Also  Pazham Neeyappa In Tamil

ವೇದವೇದ್ಯೋ ವಿಧೇಯಾತ್ಮಾ ವೀತದೋಷಶ್ಚ ವೇದವಿತ್ ।
ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ವೀತಭಯೋ ವಾಗೀಶೋ ವಾಸವಾರ್ಚಿತಃ ॥ ೧೦೬ ॥

ವೀರಧ್ವಂಸೋ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರ್ವಿಶ್ವರೂಪೋ ವರಾಸನಃ ।
ವಿಶಾಖೋ ವಿಮಲೋ ವಾಗ್ಮೀ ವಿದ್ವಾನ್ವೇದಧರೋ ವಟುಃ ॥ ೧೦೭ ॥

ವೀರಚೂಡಾಮಣಿರ್ವೀರೋ ವಿದ್ಯೇಶೋ ವಿಬುಧಾಶ್ರಯಃ ।
ವಿಜಯೀ ವಿನಯೀ ವೇತ್ತಾ ವರೀಯಾನ್ವಿರಜಾ ವಸುಃ ॥ ೧೦೮ ॥

ವೀರಘ್ನೋ ವಿಜ್ವರೋ ವೇದ್ಯೋ ವೇಗವಾನ್ವೀರ್ಯವಾನ್ವಶೀ ।
ವರಶೀಲೋ ವರಗುಣೋ ವಿಶೋಕೋ ವಜ್ರಧಾರಕಃ ॥ ೧೦೯ ॥

ಶರಜನ್ಮಾ ಶಕ್ತಿಧರಃ ಶತ್ರುಘ್ನಃ ಶಿಖಿವಾಹನಃ ।
ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶಿಷ್ಟಃ ಶುಚಿಃ ಶುದ್ಧಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಶ್ರುತಿಸಾಗರಃ ॥ ೧೧೦ ॥

ಶರಣ್ಯಃ ಶುಭದಃ ಶರ್ಮ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಃ ಶುಭಲಕ್ಷಣಃ ।
ಶಾಂತಃ ಶೂಲಧರಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಶಂಕರಃ ಶಿವಃ ॥ ೧೧೧ ॥

ಶಿತಿಕಂಠಾತ್ಮಜಃ ಶೂರಃ ಶಾಂತಿದಃ ಶೋಕನಾಶನಃ ।
ಷಾಣ್ಮಾತುರಃ ಷಣ್ಮುಖಶ್ಚ ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಸಂಯುತಃ ॥ ೧೧೨ ॥

ಷಟ್ಚಕ್ರಸ್ಥಃ ಷಡೂರ್ಮಿಘ್ನಃ ಷಡಂಗಶ್ರುತಿಪಾರಗಃ ।
ಷಡ್ಭಾವರಹಿತಃ ಷಟ್ಕಃ ಷಟ್ಛಾಸ್ತ್ರಸ್ಮೃತಿಪಾರಗಃ ॥ ೧೧೩ ॥

ಷಡ್ವರ್ಗದಾತಾ ಷಡ್ಗ್ರೀವಃ ಷಡರಿಘ್ನಃ ಷಡಾಶ್ರಯಃ ।
ಷಟ್ಕಿರೀಟಧರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಷಡಾಧಾರಶ್ಚ ಷಟ್ಕ್ರಮಃ ॥ ೧೧೪ ॥

ಷಟ್ಕೋಣಮಧ್ಯನಿಲಯಃ ಷಂಡತ್ವಪರಿಹಾರಕಃ ।
ಸೇನಾನೀಃ ಸುಭಗಃ ಸ್ಕಂದಃ ಸುರಾನಂದಃ ಸತಾಂ ಗತಿಃ ॥ ೧೧೫ ॥

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಃ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವದಃ ಸುಖೀ ।
ಸುಲಭಃ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಸೌಮ್ಯಃ ಸಿದ್ಧೇಶಃ ಸಿದ್ಧಿಸಾಧನಃ ॥ ೧೧೬ ॥

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಃ ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಃ ಸಿದ್ಧಸಾಧುಃ ಸುರೇಶ್ವರಃ ।
ಸುಭುಜಃ ಸರ್ವದೃಕ್ಸಾಕ್ಷೀ ಸುಪ್ರಸಾದಃ ಸನಾತನಃ ॥ ೧೧೭ ॥

ಸುಧಾಪತಿಃ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಃ ಸ್ವಯಂಭೂಃ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ ।
ಸಮರ್ಥಃ ಸತ್ಕೃತಿಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಸುಘೋಷಃ ಸುಖದಃ ಸುಹೃತ್ ॥ ೧೧೮ ॥

ಸುಪ್ರಸನ್ನಃ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸುಶೀಲಃ ಸತ್ಯಸಾಧಕಃ ।
ಸಂಭಾವ್ಯಃ ಸುಮನಾಃ ಸೇವ್ಯಃ ಸಕಲಾಗಮಪಾರಗಃ ॥ ೧೧೯ ॥

ಸುವ್ಯಕ್ತಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಃ ಸುವೀರಃ ಸುಜನಾಶ್ರಯಃ ।
ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಂಪನ್ನಃ ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣಃ ॥ ೧೨೦ ॥

ಸರ್ವದೇವಮಯಃ ಸತ್ಯಃ ಸದಾ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನದಾಯಕಃ ।
ಸುಧಾಪೀ ಸುಮತಿಃ ಸತ್ಯಃ ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶನಃ ॥ ೧೨೧ ॥

ಸರ್ವದುಃಖಪ್ರಶಮನಃ ಸುಕುಮಾರಃ ಸುಲೋಚನಃ ।
ಸುಗ್ರೀವಃ ಸುಧೃತಿಃ ಸಾರಃ ಸುರಾರಾಧ್ಯಃ ಸುವಿಕ್ರಮಃ ॥ ೧೨೨ ॥

ಸುರಾರಿಘ್ನಃ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಃ ಸರ್ಪರಾಜಃ ಸದಾ ಶುಚಿಃ ।
ಸಪ್ತಾರ್ಚಿರ್ಭೂಃ ಸುರವರಃ ಸರ್ವಾಯುಧವಿಶಾರದಃ ॥ ೧೨೩ ॥

ಹಸ್ತಿಚರ್ಮಾಂಬರಸುತೋ ಹಸ್ತಿವಾಹನಸೇವಿತಃ ।
ಹಸ್ತಚಿತ್ರಾಯುಧಧರೋ ಹೃತಾಘೋ ಹಸಿತಾನನಃ ॥ ೧೨೪ ॥

ಹೇಮಭೂಷೋ ಹರಿದ್ವರ್ಣೋ ಹೃಷ್ಟಿದೋ ಹೃಷ್ಟಿವರ್ಧನಃ ।
ಹೇಮಾದ್ರಿಭಿದ್ಧಂಸರೂಪೋ ಹುಂಕಾರಹತಕಿಲ್ಬಿಷಃ ॥ ೧೨೫ ॥

ಹಿಮಾದ್ರಿಜಾತಾತನುಜೋ ಹರಿಕೇಶೋ ಹಿರಣ್ಮಯಃ ।
ಹೃದ್ಯೋ ಹೃಷ್ಟೋ ಹರಿಸಖೋ ಹಂಸೋ ಹಂಸಗತಿರ್ಹವಿಃ ॥ ೧೨೬ ॥

ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣೋ ಹಿತಕೃದ್ಧರ್ಷದೋ ಹೇಮಭೂಷಣಃ ।
ಹರಪ್ರಿಯೋ ಹಿತಕರೋ ಹತಪಾಪೋ ಹರೋದ್ಭವಃ ॥ ೧೨೭ ॥

ಕ್ಷೇಮದಃ ಕ್ಷೇಮಕೃತ್ಕ್ಷೇಮ್ಯಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಕ್ಷಾಮವರ್ಜಿತಃ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಃ ಕ್ಷಮಾಧಾರಃ ಕ್ಷೇಮಕ್ಷೇತ್ರಃ ಕ್ಷಮಾಕರಃ ॥ ೧೨೮ ॥

ಕ್ಷುದ್ರಘ್ನಃ ಕ್ಷಾಂತಿದಃ ಕ್ಷೇಮಃ ಕ್ಷಿತಿಭೂಷಃ ಕ್ಷಮಾಶ್ರಯಃ ।
ಕ್ಷಾಲಿತಾಘಃ ಕ್ಷಿತಿಧರಃ ಕ್ಷೀಣಸಂರಕ್ಷಣಕ್ಷಮಃ ॥ ೧೨೯ ॥

ಕ್ಷಣಭಂಗುರಸನ್ನದ್ಧಘನಶೋಭಿಕಪರ್ದಕಃ ।
ಕ್ಷಿತಿಭೃನ್ನಾಥತನಯಾಮುಖಪಂಕಜಭಾಸ್ಕರಃ ॥ ೧೩೦ ॥

ಕ್ಷತಾಹಿತಃ ಕ್ಷರಃ ಕ್ಷಂತಾ ಕ್ಷತದೋಷಃ ಕ್ಷಮಾನಿಧಿಃ ।
ಕ್ಷಪಿತಾಖಿಲಸಂತಾಪಃ ಕ್ಷಪಾನಾಥಸಮಾನನಃ ॥ ೧೩೧ ॥

ಉತ್ತರ ನ್ಯಾಸಃ ।
ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಶಂ ಓಂಕಾರಸ್ವರೂಪಾಯ ಓಜೋಧರಾಯ ಓಜಸ್ವಿನೇ ಸುಹೃದಯಾಯ ಹೃಷ್ಟಚಿತ್ತಾತ್ಮನೇ ಭಾಸ್ವರರೂಪಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಂ ಷಟ್ಕೋಣಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ಷಟ್ಕಿರೀಟಧರಾಯ ಶ್ರೀಮತೇ ಷಡಾಧಾರಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ಶರಜನ್ಮನೇ ಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯ ಶಿಖಿವಾಹನಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಂ ಕೃಶಾನುಸಂಭವಾಯ ಕವಚಿನೇ ಕುಕ್ಕುಟಧ್ವಜಾಯ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂ ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿದೀಪ್ಯಮಾನಾಯ ದ್ವಿಷಡ್ಬಾಹವೇ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಂ ಖೇಟಧರಾಯ ಖಡ್ಗಿನೇ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾಯ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।

ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಶಂ ಓಂಕಾರಸ್ವರೂಪಾಯ ಓಜೋಧರಾಯ ಓಜಸ್ವಿನೇ ಸುಹೃದಯಾಯ ಹೃಷ್ಟಚಿತ್ತಾತ್ಮನೇ ಭಾಸ್ವರರೂಪಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಂ ಷಟ್ಕೋಣಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ಷಟ್ಕಿರೀಟಧರಾಯ ಶ್ರೀಮತೇ ಷಡಾಧಾರಾಯ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ಶರಜನ್ಮನೇ ಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯ ಶಿಖಿವಾಹನಾಯ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ಣಂ ಕೃಶಾನುಸಂಭವಾಯ ಕವಚಿನೇ ಕುಕ್ಕುಟಧ್ವಜಾಯ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಓಂ ಭಂ ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿದೀಪ್ಯಮಾನಾಯ ದ್ವಿಷಡ್ಬಾಹವೇ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಾಯ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ವಂ ಖೇಟಧರಾಯ ಖಡ್ಗಿನೇ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾಯ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ವಿಮೋಕಃ ।

ಫಲಶ್ರುತಿ ।
ಇತಿ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಷಣ್ಮುಖಸ್ಯ ಚ ನಾರದ ।
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತೇನ ಚೇತಸಾ ॥ ೧ ॥

ಸ ಸದ್ಯೋ ಮುಚ್ಯತೇ ಪಾಪೈರ್ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಸಂಭವೈಃ ।
ಆಯುರ್ವೃದ್ಧಿಕರಂ ಪುಂಸಾಂ ಸ್ಥೈರ್ಯವೀರ್ಯವಿವರ್ಧನಮ್ ॥ ೨ ॥

ವಾಕ್ಯೇನೈಕೇನ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನಿಯಮೇನ ಜಪೇತ್ಸುಧೀಃ ॥ ೩ ॥

ಇತಿ ಸ್ಕಂದಪುರಾಣೇ ಈಶ್ವರಪ್ರೋಕ್ತೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾರದಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » Shri Subramanya Trishati Namavali Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil