Narayaniyam Dasamadasakam In Kannada – Narayaneeyam Dasakam 10

Narayaniyam Dasamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಮದಶಕಮ್ ॥

ದಶಮದಶಕಮ್ (೧೦) – ಸೃಷ್ಟಿವೈವಿಧ್ಯಮ್

ವೈಕುಣ್ಠ ವರ್ಧಿತಬಲೋಽಥ ಭವತ್ಪ್ರಸಾದಾ-
ದಂಭೋಜಯೋನಿರಸೃಜತ್ಕಿಲ ಜೀವದೇಹಾನ್ ।
ಸ್ಥಾಸ್ನೂನಿ ಭೂರುಹಮಯಾನಿ ತಥಾ ತಿರಶ್ಚಾಂ
ಜಾತೀರ್ಮನುಷ್ಯನಿವಹಾನಪಿ ದೇವಭೇದಾನ್ ॥ ೧೦-೧ ॥

ಮಿಥ್ಯಾಗ್ರಹಾಸ್ಮಿಮತಿರಾಗವಿಕೋಪಭೀತಿ-
ರಜ್ಞಾನವೃತ್ತಿಮಿತಿ ಪಞ್ಚವಿಧಾಂ ಸ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ।
ಉದ್ದಾಮತಾಮಸಪದಾರ್ಥವಿಧಾನದೂನ-
ಸ್ತೇನೇ ತ್ವದೀಯಚರಣಸ್ಮರಣಂ ವಿಶುದ್ಧ್ಯೈ ॥ ೧೦-೨ ॥

ತಾವತ್ಸಸರ್ಜ ಮನಸಾ ಸನಕಂ ಸನನ್ದಂ
ಭೂಯಸ್ಸನಾತನಮುನಿಂ ಚ ಸನತ್ಕುಮಾರಮ್ ।
ತೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ಮಣಿ ತು ತೇನ ನಿಯುಜ್ಯಮಾನಾ-
ಸ್ತ್ವತ್ಪಾದಭಕ್ತಿರಸಿಕಾ ಜಗೃಹುರ್ನ ವಾಣೀಮ್ ॥ ೧೦-೩ ॥

ತಾವತ್ಪ್ರಕೋಪಮುದಿತಂ ಪ್ರತಿರುನ್ಧತೋಽಸ್ಯ
ಭ್ರೂಮಧ್ಯತೋಽಜನಿ ಮೃಡೋ ಭವದೇಕದೇಶಃ ।
ನಾಮಾನಿ ಮೇ ಕುರು ಪದಾನಿ ಚ ಹಾ ವಿರಿಞ್ಚೇ-
ತ್ಯಾದೌ ರುರೋದ ಕಿಲ ತೇನ ಸ ರುದ್ರನಾಮಾ ॥ ೧೦-೪ ॥

ಏಕಾದಶಾಹ್ವಯತಯಾ ಚ ವಿಭಿನ್ನರೂಪಂ
ರುದ್ರಂ ವಿಧಾಯ ದಯಿತಾ ವನಿತಾಶ್ಚ ದತ್ತ್ವಾ ।
ತಾವನ್ತ್ಯದತ್ತ ಚ ಪದಾನಿ ಭವತ್ಪ್ರಣುನ್ನಃ
ಪ್ರಾಹ ಪ್ರಜಾವಿರಚನಾಯ ಚ ಸಾದರಂ ತಮ್ ॥ ೧೦-೫ ॥

ರುದ್ರಾಭಿಸೃಷ್ಟಭಯದಾಕೃತಿರುದ್ರಸಙ್ಘ-
ಸಂಪೂರ್ಯಮಾಣಾಭುವನತ್ರಯಭೀತಚೇತಾಃ ।
ಮಾ ಮಾ ಪ್ರಜಾಃ ಸೃಜ ತಪಶ್ಚರ ಮಙ್ಗಲಾಯೇ-
ತ್ಯಾಚಷ್ಟ ತಂ ಕಮಲಭೂರ್ಭವದೀರಿತಾತ್ಮಾ ॥ ೧೦-೬ ॥

ತಸ್ಯಾಥ ಸರ್ಗರಸಿಕಸ್ಯ ಮರೀಚಿರತ್ರಿ-
ಸ್ತತ್ರಾಙ್ಗಿರಾಃ ಕ್ರತುಮುನಿಃ ಪುಲಹಃ ಪುಲಸ್ತ್ಯಃ ।
ಅಙ್ಗಾದಜಾಯತ ಭೃಗುಶ್ಚ ವಸಿಷ್ಠದಕ್ಷೌ
ಶ್ರೀನಾರದಶ್ಚ ಭಗವನ್ ಭವದಙ್ಘ್ರಿದಾಸಃ ॥ ೧೦-೭ ॥

ಧರ್ಮಾದಿಕಾನಭಿಸೃಜನ್ನಥ ಕರ್ದಮಂ ಚ
ವಾಣೀಂ ವಿಧಾಯ ವಿಧಿರಙ್ಗಜಸಙ್ಕುಲೋಽಭೂತ್ ।
ತ್ವದ್ಬೋಧಿತೈಃ ಸನಕದಕ್ಷಮುಖೈಸ್ತನೂಜೈ-
ರುದ್ಬೋಧಿತಶ್ಚ ವಿರರಾಮ ತಮೋ ವಿಮುಞ್ಚನ್ ॥ ೧೦-೮ ॥

See Also  Tiruppavai In Kannada

ವೇದಾನ್ಪುರಾಣನಿವಹಾನಪಿ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಃ
ಕುರ್ವನ್ನಿಜಾನನಗಣಾಚ್ಚತುರಾನನೋಽಸೌ ।
ಪುತ್ರೇಷು ತೇಷು ವಿನಿಧಾಯ ಸ ಸರ್ಗವೃದ್ಧಿ-
ಮಪ್ರಾಪ್ನುವಂಸ್ತವ ಪದಾಂಬುಜಮಾಶ್ರಿತೋಽಭೂತ್ ॥ ೧೦-೯ ॥

ಜಾನನ್ನುಪಾಯಮಥ ದೇಹಮಜೋ ವಿಭಜ್ಯ
ಸ್ತ್ರೀಪುಂಸಭಾವಮಭಜನ್ಮನುತದ್ವಧೂಭ್ಯಾಮ್ ।
ತಾಭ್ಯಾಂ ಚ ಮಾನುಷಕುಲಾನಿ ವಿವರ್ಧಯಂಸ್ತ್ವಂ
ಗೋವಿನ್ದ ಮಾರುತಪುರೇಶ ನಿರುನ್ಧಿ ರೋಗಾನ್ ॥ ೧೦-೧೦ ॥

ಇತಿ ದಶಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaniyam Dasamadasakam in English –  Kannada – TeluguTamil