Narayaniyam Dvisastitamadasakam In Kannada – Narayaneyam Dasakam 62

Narayaniyam Dvisastitamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದ್ವಿಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದ್ವಿಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್ (೬೨) – ಇನ್ದ್ರಯಜ್ಞನಿರೋಧನಂ ತಥಾ ಗೋವರ್ಧನಯಾಗಮ್ ।

ಕದಾಚಿದ್ಗೋಪಾಲಾನ್ ವಿಹಿತಮಖಸಂಭಾರವಿಭವಾನ್
ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ತ್ವಂ ಶೌರೇ ಮಘವಮದಮುಧ್ವಂಸಿತುಮನಾಃ ।
ವಿಜಾನನ್ನಪ್ಯೇತಾನ್ ವಿನಯಮೃದು ನನ್ದಾದಿಪಶುಪಾ-
ನಪೃಚ್ಛಃ ಕೋ ವಾಯಂ ಜನಕ ಭವತಾಮುದ್ಯಮ ಇತಿ ॥ ೬೨-೧ ॥

ಬಭಾಷೇ ನನ್ದಸ್ತ್ವಾಂ ಸುತ ನನು ವಿಧೇಯೋ ಮಘವತೋ
ಮಖೋ ವರ್ಷೇ ವರ್ಷೇ ಸುಖಯತಿ ಸ ವರ್ಷೇಣ ಪೃಥಿವೀಮ್ ।
ನೃಣಾಂ ವರ್ಷಾಯತ್ತಂ ನಿಖಿಲಮುಪಜೀವ್ಯಂ ಮಹಿತಲೇ
ವಿಶೇಷಾದಸ್ಮಾಕಂ ತೃಣಸಲಿಲಜೀವಾ ಹಿ ಪಶವಃ ॥ ೬೨-೨ ॥

ಇತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಾಚಂ ಪಿತುರಯಿ ಭವಾನಾಹ ಸರಸಂ
ಧಿಗೇತನ್ನೋ ಸತ್ಯಂ ಮಘವಜನಿತಾ ವೃಷ್ಟಿರಿತಿ ಯತ್ ।
ಅದೃಷ್ಟಂ ಜೀವಾನಾಂ ಸೃಜತಿ ಖಲು ವೃಷ್ಟಿಂ ಸಮುಚಿತಾಂ
ಮಹಾರಣ್ಯೇ ವೃಕ್ಷಾಃ ಕಿಮಿವ ಬಲಿಮಿನ್ದ್ರಾಯ ದದತೇ ॥ ೬೨-೩ ॥

ಇದಂ ತಾವತ್ಸತ್ಯಂ ಯದಿಹ ಪಶವೋ ನಃ ಕುಲಧನಂ
ತದಾಜೀವ್ಯಾಯಾಸೌ ಬಲಿರಚಲಭರ್ತ್ರೇ ಸಮುಚಿತಃ ।
ಸುರೇಭ್ಯೋಽಪ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟಾ ನನು ಧರಣಿದೇವಾಃ ಕ್ಷಿತಿತಲೇ
ತತಸ್ತೇಽಪ್ಯಾರಾಧ್ಯಾ ಇತಿ ಜಗದಿಥ ತ್ವಂ ನಿಜಜನಾನ್ ॥ ೬೨-೪ ॥

ಭವದ್ವಾಚಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಬಹುಮತಿಯುತಾಸ್ತೇಽಪಿ ಪಶುಪಾಃ
ದ್ವಿಜೇನ್ದ್ರಾನರ್ಚನ್ತೋ ಬಲಿಮದದುರುಚ್ಚೈಃ ಕ್ಷಿತಿಭೃತೇ ।
ವ್ಯಧುಃ ಪ್ರಾದಕ್ಷಿಣ್ಯಂ ಸುಭೃಶಮನಮನ್ನಾದರಯುತಾ-
ಸ್ತ್ವಮಾದಃ ಶೈಲಾತ್ಮಾ ಬಲಿಮಖಿಲಮಾಭೀರಪುರತಃ ॥ ೬೨-೫ ॥

ಅವೋಚಶ್ಚೈವಂ ತಾನ್ಕಿಮಿಹ ವಿತಥಂ ಮೇ ನಿಗದಿತಂ
ಗಿರೀನ್ದ್ರೋ ನನ್ವೇಷ ಸ್ವಬಲಿಮುಪಭುಙ್ಕ್ತೇ ಸ್ವವಪುಷಾ ।
ಅಯಂ ಗೋತ್ರೋ ಗೋತ್ರದ್ವಿಷಿ ಚ ಕುಪಿತೇ ರಕ್ಷಿತುಮಲಂ
ಸಮಸ್ತಾನಿತ್ಯುಕ್ತಾ ಜಹೃಷುರಖಿಲಾ ಗೋಕುಲಜುಷಃ ॥ ೬೨-೬ ॥

ಪರಿಪ್ರೀತಾ ಯಾತಾಃ ಖಲು ಭವದುಪೇತಾ ವ್ರಜಜುಷೋ
ವ್ರಜಂ ಯಾವತ್ತಾವನ್ನಿಜಮಖವಿಭಙ್ಗಂ ನಿಶಮಯನ್ ।
ಭವನ್ತಂ ಜಾನನ್ನಪ್ಯಧಿಕರಜಸಾಽಽಕ್ರಾನ್ತಹೃದಯೋ
ನ ಸೇಹೇ ದೇವೇನ್ದ್ರಸ್ತ್ವದುಪರಚಿತಾತ್ಮೋನ್ನತಿರಪಿ ॥ ೬೨-೭ ॥

See Also  Sri Swarna Akarshana Bhairava Stotram In Kannada

ಮನುಷ್ಯತ್ವಂ ಯಾತೋ ಮಧುಭಿದಪಿ ದೇವೇಷ್ವವಿನಯಂ
ವಿಧತ್ತೇ ಚೇನ್ನಷ್ಟಸ್ತ್ರಿದಶಸದಸಾಂ ಕೋಽಪಿ ಮಹಿಮಾ ।
ತತಶ್ಚ ಧ್ವಂಸಿಷ್ಯೇ ಪಶುಪಹತಕಸ್ಯ ಶ್ರಿಯಮಿತಿ
ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ತ್ವಾಂ ಜೇತುಂ ಸ ಕಿಲ ಮಘವಾ ದುರ್ಮದನಿಧಿಃ ॥ ೬೨-೮ ॥

ತ್ವದಾವಾಸಂ ಹನ್ತುಂ ಪ್ರಲಯಜಲದಾನಂಬರಭುವಿ
ಪ್ರಹಿಣ್ವನ್ ಬಿಭ್ರಾಣಃ ಕುಲಿಶಮಯಮಭ್ರೇಭಗಮನಃ ।
ಪ್ರತಸ್ಥೇಽನ್ಯೈರನ್ತರ್ದಹನಮರುದಾದ್ಯೈರ್ವಿಹಸಿತೋ
ಭವನ್ಮಾಯಾ ನೈವ ತ್ರಿಭುವನಪತೇ ಮೋಹಯತಿ ಕಮ್ ॥ ೬೨-೯ ॥

ಸುರೇನ್ದ್ರಃ ಕ್ರುದ್ಧಶ್ಚೇದ್ವಿಜಕರುಣಯಾ ಶೈಲಕೃಪಯಾ-
ಪ್ಯನಾತಙ್ಕೋಽಸ್ಮಾಕಂ ನಿಯತ ಇತಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ಯ ಪಶುಪಾನ್ ।
ಅಹೋ ಕಿಂ ನಾಯಾತೋ ಗಿರಿಭಿದಿತಿ ಸಞ್ಚಿನ್ತ್ಯ ನಿವಸನ್
ಮರುದ್ಗೇಹಾಧೀಶ ಪ್ರಣುದ ಮುರವೈರಿನ್ ಮಮ ಗದಾನ್ ॥ ೬೨-೧೦ ॥

ಇತಿ ದ್ವಿಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaneeyam Dvisastitamadasakam in English – Kannada – TeluguTamil