Narayaniyam Ekonavimsadasakam In Kannada – Narayaneeyam Dasakam 19

Narayaniyam Ekonavimsadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕೋನವಿಂಶದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕೋನವಿಂಶದಶಕಮ್ (೧೯) – ಪ್ರಚೇತೃಣಾಂ ಚರಿತಮ್

ಪೃಥೋಸ್ತು ನಪ್ತಾ ಪೃಥುಧರ್ಮಕರ್ಮಠಃ
ಪ್ರಾಚೀನಬರ್ಹಿರ್ಯುವತೌ ಶತದ್ರುತೌ ।
ಪ್ರಚೇತಸೋ ನಾಮ ಸುಚೇತಸಃ ಸುತಾ-
ನಜೀಜನತ್ತ್ವತ್ಕರುಣಾಙ್ಕುರಾನಿವ ॥ ೧೯-೧ ॥

ಪಿತುಃ ಸಿಸೃಕ್ಷಾನಿರತಸ್ಯ ಶಾಸನಾದ್-
ಭವತ್ತಪಸ್ಯಾಭಿರತಾ ದಶಾಪಿ ತೇ ।
ಪಯೋನಿಧಿಂ ಪಶ್ಚಿಮಮೇತ್ಯ ತತ್ತಟೇ
ಸರೋವರಂ ಸನ್ದದೃಶುರ್ಮನೋಹರಮ್ ॥ ೧೯-೨ ॥

ತದಾ ಭವತ್ತೀರ್ಥಮಿದಂ ಸಮಾಗತೋ
ಭವೋ ಭವತ್ಸೇವಕದರ್ಶನಾದೃತಃ ।
ಪ್ರಕಾಶಮಾಸಾದ್ಯ ಪುರಃ ಪ್ರಚೇತಸಾ-
ಮುಪಾದಿಶದ್ಭಕ್ತತಮಸ್ತವಸ್ತವಮ್ ॥ ೧೯-೩ ॥

ಸ್ತವಂ ಜಪನ್ತಸ್ತಮಮೀ ಜಲಾನ್ತರೇ
ಭವನ್ತಮಾಸೇವಿಷತಾಯುತಂ ಸಮಾಃ ।
ಭವತ್ಸುಖಾಸ್ವಾದರಸಾದಮೀಷ್ವಿಯಾನ್
ಬಭೂವ ಕಾಲೋ ಧ್ರುವವನ್ನ ಶೀಘ್ರತಾ ॥ ೧೯-೪ ॥

ತಪೋಭಿರೇಷಾಮತಿಮಾತ್ರವರ್ಧಿಭಿಃ
ಸ ಯಜ್ಞಹಿಂಸಾನಿರತೋಽಪಿ ಪಾವಿತಃ ।
ಪಿತಾಽಪಿ ತೇಷಾಂ ಗೃಹಯಾತನಾರದ-
ಪ್ರದರ್ಶಿತಾತ್ಮಾ ಭವದಾತ್ಮತಾಂ ಯಯೌ ॥ ೧೯-೫ ॥

ಕೃಪಾಬಲೇನೈವ ಪುರಃ ಪ್ರಚೇತಸಾಂ
ಪ್ರಕಾಶಮಾಗಾಃ ಪತಗೇನ್ದ್ರವಾಹನಃ ।
ವಿರಾಜಿ ಚಕ್ರಾದಿವರಾಯುಧಾಂಶುಭಿ-
ರ್ಭುಜಾಭಿರಷ್ಟಾಭಿರುದಞ್ಚಿತದ್ಯುತಿಃ ॥ ೧೯-೬ ॥

ಪ್ರಚೇತಸಾಂ ತಾವದಯಾಚತಾಮಪಿ
ತ್ವಮೇವ ಕಾರುಣ್ಯಭರಾದ್ವರಾನದಾಃ ।
ಭವದ್ವಿಚಿನ್ತಾಽಪಿ ಶಿವಾಯ ದೇಹಿನಾಂ
ಭವತ್ವಸೌ ರುದ್ರನುತಿಶ್ಚ ಕಾಮದಾ ॥ ೧೯-೭ ॥

ಅವಾಪ್ಯ ಕಾನ್ತಾಂ ತನಯಾಂ ಮಹೀರುಹಾಂ
ತಯಾ ರಮಧ್ವಂ ದಶಲಕ್ಷವತ್ಸರೀಮ್ ।
ಸುತೋಽಸ್ತು ದಕ್ಷೋ ನನು ತತ್ಕ್ಷಣಾಚ್ಚ ಮಾಂ
ಪ್ರಯಾಸ್ಯಥೇತಿ ನ್ಯಗದೋ ಮುದೈವ ತಾನ್ ॥ ೧೯-೮ ॥

ತತಶ್ಚ ತೇ ಭೂತಲರೋಧಿನಸ್ತರೂನ್
ಕ್ರುಧಾ ದಹನ್ತೋ ದ್ರುಹಿಣೇನ ವಾರಿತಾಃ ।
ದ್ರುಮೈಶ್ಚ ದತ್ತಾಂ ತನಯಾಮವಾಪ್ಯ ತಾಂ
ತ್ವದುಕ್ತಕಾಲಂ ಸುಖಿನೋಽಭಿರೇಮಿರೇ ॥ ೧೯-೯ ॥

ಅವಾಪ್ಯ ದಕ್ಷಂ ಚ ಸುತಂ ಕೃತಾಧ್ವರಾಃ
ಪ್ರಚೇತಸೋ ನಾರದಲಬ್ಧಯಾ ಧಿಯಾ ।
ಅವಾಪುರಾನನ್ದಪದಂ ತಥಾವಿಧ-
ಸ್ತ್ವಮೀಶ ವಾತಾಲಯನಾಥ ಪಾಹಿಮಾಮ್ ॥ ೧೯-೧೦ ॥
[** ಅವಾಪರಾನನ್ದಪದಂ **]

See Also  Narayaniyam Astapancasattamadasakam In Telugu – Narayaneyam Dasakam 58

ಇತಿ ಏಕೋನವಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaniyam Ekonavimsadasakam in English – Kannada – TeluguTamil