Narayaniyam Navanavatitamadasakam In Kannada – Narayaneyam Dasakam 99

Narayaniyam Navanavatitamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನವನವತಿತಮದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನವನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೯) – ವೇದಮನ್ತ್ರಮೂಲಾತ್ಮಕಾ ವಿಷ್ಣುಸ್ತುತಿಃ ।

ವಿಷ್ಣೋರ್ವೀರ್ಯಾಣಿ ಕೋ ವಾ ಕಥಯತು ಧರಣೇಃ ಕಶ್ಚ ರೇಣೂನ್ಮಿಮೀತೇ
ಯಸ್ಯೈವಾಙ್ಘ್ರಿತ್ರಯೇಣ ತ್ರಿಜಗದಭಿಮಿತಂ ಮೋದತೇ ಪೂರ್ಣಸಮ್ಪತ್ ।
ಯೋಽಸೌ ವಿಶ್ವಾನಿ ಧತ್ತೇ ಪ್ರಿಯಮಿಹ ಪರಮಂ ಧಾಮ ತಸ್ಯಾಭಿಯಾಯಾಂ
ತದ್ಭಕ್ತಾ ಯತ್ರ ಮಾದ್ಯನ್ತ್ಯಮೃತರಸಮರನ್ದಸ್ಯ ಯತ್ರ ಪ್ರವಾಹಃ ॥ ೯೯-೧ ॥

ಆದ್ಯಾಯಾಶೇಷಕರ್ತ್ರೇ ಪ್ರತಿನಿಮಿಷನವೀನಾಯ ಭರ್ತ್ರೇ ವಿಭೂತೇ-
ರ್ಭಕ್ತಾತ್ಮಾ ವಿಷ್ಣವೇ ಯಃ ಪ್ರದಿಶತಿ ಹವಿರಾದೀನಿ ಯಜ್ಞಾರ್ಚನಾದೌ ।
ಕೃಷ್ಣಾದ್ಯಂ ಜನ್ಮ ಯೋ ವಾ ಮಹದಿಹ ಮಹತೋ ವರ್ಣಯೇತ್ಸೋಽಯಮೇವ
ಪ್ರೀತಃ ಪೂರ್ಣೋ ಯಶೋಭಿಸ್ತ್ವರಿತಮಭಿಸರೇತ್ಪ್ರಾಪ್ಯಮನ್ತೇ ಪದಂ ತೇ ॥ ೯೯-೨ ॥

ಹೇ ಸ್ತೋತಾರಃ ಕವೀನ್ದ್ರಾಸ್ತಮಿಹ ಖಲು ಯಥಾ ಚೇತಯದ್ಧ್ವೇ ತಥೈವ
ವ್ಯಕ್ತಂ ವೇದಸ್ಯ ಸಾರಂ ಪ್ರಣುವತ ಜನನೋಪಾತ್ತಲೀಲಾಕಥಾಭಿಃ ।
ಜಾನನ್ತಶ್ಚಾಸ್ಯ ನಾಮಾನ್ಯಖಿಲಸುಖಕರಾಣೀತಿ ಸಙ್ಕೀರ್ತಯಧ್ವಂ
ಹೇ ವಿಷ್ಣೋ ಕೀರ್ತನಾದ್ಯೈಸ್ತವ ಖಲು ಮಹತಸ್ತತ್ತ್ವಬೋಧಂ ಭಜೇಯಮ್ ॥ ೯೯-೩ ॥

ವಿಷ್ಣೋಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಮ್ಪಶ್ಯತ ಮನಸಿ ಸದಾ ಯೈಃ ಸ ಧರ್ಮಾನಬಧ್ನಾದ್-
ಯಾನೀನ್ದ್ರಸ್ಯೈಷ ಭೃತ್ಯಃ ಪ್ರಿಯಸಖ ಇವ ಚ ವ್ಯಾತನೋತ್ಕ್ಷೇಮಕಾರೀ ।
ವೀಕ್ಷನ್ತೇ ಯೋಗಸಿದ್ಧಾಃ ಪರಪದಮನಿಶಂ ಯಸ್ಯ ಸಮ್ಯಕ್ಪ್ರಕಾಶಂ
ವಿಪ್ರೇನ್ದ್ರಾ ಜಾಗರೂಕಾಃ ಕೃತಬಹುನುತಯೋ ಯಚ್ಚ ನಿರ್ಭಾಸಯನ್ತೇ ॥ ೯೯-೪ ॥

ನೋ ಜಾತೋ ಜಾಯಮಾನೋಽಪಿ ಚ ಸಮಧಿಗತಸ್ತ್ವನ್ಮಹಿಮ್ನೋಽವಸಾನಂ
ದೇವ ಶ್ರೇಯಾಂಸಿ ವಿದ್ವಾನ್ಪ್ರತಿಮುಹುರಪಿ ತೇ ನಾಮ ಶಂಸಾಮಿ ವಿಷ್ಣೋ ।
ತಂ ತ್ವಾಂ ಸಂಸ್ತೌಮಿ ನಾನಾವಿಧನುತಿವಚನೈರಸ್ಯ ಲೋಕತ್ರಯಸ್ಯಾ-
ಪ್ಯೂರ್ಧ್ವಂ ವಿಭ್ರಾಜಮಾನೇ ವಿರಚಿತವಸತಿಂ ತತ್ರ ವೈಕುಣ್ಠಲೋಕೇ ॥ ೯೯-೫ ॥

ಆಪಃ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಜನ್ಯಾಃ ಪ್ರಥಮಮಯಿ ವಿಭೋ ಗರ್ಭದೇಶೇ ದಧುಸ್ತ್ವಾಂ
ಯತ್ರ ತ್ವಯ್ಯೇವ ಜೀವಾ ಜಲಶಯನ ಹರೇ ಸಙ್ಗತಾ ಐಕ್ಯಮಾಪನ್ ।
ತಸ್ಯಾಜಸ್ಯ ಪ್ರಭೋ ತೇ ವಿನಿಹಿತಮಭವತ್ಪದ್ಮಮೇಕಂ ಹಿ ನಾಭೌ
ದಿಕ್ಪತ್ರಂ ಯತ್ಕಿಲಾಹುಃ ಕನಕಧರಣಿಭೃತ್ ಕರ್ಣಿಕಂ ಲೋಕರೂಪಮ್ ॥ ೯೯-೬ ॥

See Also  Kashi Vishwanath Ashtakam In Kannada

ಹೇ ಲೋಕಾ ವಿಷ್ಣುರೇತದ್ಭುವನಮಜನಯತ್ತನ್ನ ಜಾನೀಥ ಯೂಯಂ
ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಹ್ಯನ್ತರಸ್ಥಂ ಕಿಮಪಿ ತದಪರಂ ವಿದ್ಯತೇ ವಿಷ್ಣುರೂಪಮ್ ।
ನೀಹಾರಪ್ರಖ್ಯಮಾಯಾಪರಿವೃತಮನಸೋ ಮೋಹಿತಾ ನಾಮರೂಪೈಃ
ಪ್ರಾಣಪ್ರೀತ್ಯೈಕತೃಪ್ತಾಶ್ಚರಥ ಮಖಪರಾ ಹನ್ತ ನೇಚ್ಛಾ ಮುಕುನ್ದೇ ॥ ೯೯-೭ ॥

ಮೂರ್ಧ್ನಾಮಕ್ಷ್ಣಾಂ ಪದಾನಾಂ ವಹಸಿ ಖಲು ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸಂಪೂರ್ಯ ವಿಶ್ವಂ
ತತ್ಪ್ರೋತ್ಕ್ರಮ್ಯಾಪಿ ತಿಷ್ಠನ್ಪರಿಮಿತವಿವರೇ ಭಾಸಿ ಚಿತ್ತಾನ್ತರೇಽಪಿ ।
ಭೂತಂ ಭವ್ಯಂ ಚ ಸರ್ವಂ ಪರಪುರುಷ ಭವಾನ್ ಕಿಞ್ಚ ದೇಹೇನ್ದ್ರಿಯಾದಿ-
ಷ್ವಾವಿಷ್ಟೋಽಪ್ಯುದ್ಗತತ್ವಾದಮೃತಸುಖರಸಂ ಚಾನುಭುಙ್ಕ್ಷೇ ತ್ವಮೇವ ॥ ೯೯-೮ ॥

ಯತ್ತು ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರೂಪಂ ದಧದಪಿ ಚ ತತೋ ನಿರ್ಗತೋಽನನ್ತಶುದ್ಧ-
ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾ ವರ್ತಸೇ ತ್ವಂ ತವ ಖಲು ಮಹಿಮಾ ಸೋಽಪಿ ತಾವಾನ್ಕಿಮನ್ಯತ್ ।
ಸ್ತೋಕಸ್ತೇ ಭಾಗ ಏವಾಖಿಲಭುವನತಯಾ ದೃಶ್ಯತೇ ತ್ರ್ಯಂಶಕಲ್ಪಂ
ಭೂಯಿಷ್ಠಂ ಸಾನ್ದ್ರಮೋದಾತ್ಮಕಮುಪರಿ ತತೋ ಭಾತಿ ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ತೇ ॥ ೯೯-೯ ॥

ಅವ್ಯಕ್ತಂ ತೇ ಸ್ವರೂಪಂ ದುರಧಿಗಮತಮಂ ತತ್ತು ಶುದ್ಧೈಕಸತ್ತ್ವಂ
ವ್ಯಕ್ತಞ್ಚಾಪ್ಯೇತದೇವ ಸ್ಫುಟಮಮೃತರಸಾಂಭೋಧಿಕಲ್ಲೋಲತುಲ್ಯಮ್ ।
ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಾಮಭೀಷ್ಟಾಂ ತದಿಹ ಗುಣರಸೇನೈವ ಚಿತ್ತಂ ಹರನ್ತೀಂ
ಮೂರ್ತಿಂ ತೇ ಸಂಶ್ರಯೇಽಹಂ ಪವನಪುರಪತೇ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಸರ್ವರೋಗಾತ್ ॥ ೯೯-೧೦ ॥
[** ಕೃಷ್ಣ ರೋಗಾತ್ **]

ಇತಿ ನವನವತಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaneeyam Navanavatitamadasakam in English – Kannada – TeluguTamil