Narayaniyam Pancasaptatitamadasakam In Kannada – Narayaneyam Dasakam 75

Narayaniyam Pancasaptatitamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚಸಪ್ತತಿತಮದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚಸಪ್ತತಿತಮದಶಕಮ್ (೭೫) – ಕಂಸವಧಮ್

ಪ್ರಾತಃ ಸನ್ತ್ರಸ್ತಭೋಜಕ್ಷಿತಿಪತಿವಚಸಾ ಪ್ರಸ್ತುತೇ ಮಲ್ಲತೂರ್ಯೇ
ಸಙ್ಘೇ ರಾಜ್ಞಾಂ ಚ ಮಞ್ಚಾನಭಿಯಯುಷಿ ಗತೇ ನನ್ದಗೋಪೇಽಪಿ ಹರ್ಮ್ಯಮ್ ।
ಕಂಸೇ ಸೌಧಾಧಿರೂಢೇ ತ್ವಮಪಿ ಸಹಬಲಃ ಸಾನುಗಶ್ಚಾರುವೇಷೋ
ರಙ್ಗದ್ವಾರಂ ಗತೋಽಭೂಃ ಕುಪಿತಕುವಲಯಾಪೀಡನಾಗಾವಲೀಢಮ್ ॥ ೭೫-೧ ॥

ಪಾಪಿಷ್ಠಾಪೇಹಿ ಮಾರ್ಗಾದ್ದ್ರುತಮಿತಿ ವಚಸಾ ನಿಷ್ಠುರಕ್ರುದ್ಧಬುದ್ಧೇ-
ರಂಬಷ್ಠಸ್ಯ ಪ್ರಣೋದಾದಧಿಕಜವಜುಷಾ ಹಸ್ತಿನಾ ಗೃಹ್ಯಮಾಣಃ ।
ಕೇಲೀಮುಕ್ತೋಽಥ ಗೋಪೀಕುಚಕಲಶಚಿರಸ್ಪರ್ಧಿನಂ ಕುಂಭಮಸ್ಯ
ವ್ಯಾಹತ್ಯಾಲೀಯಥಾಸ್ತ್ವಂ ಚರಣಭುವಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಗತೋ ವಲ್ಗುಹಾಸೀ ॥ ೭೫-೨ ॥

ಹಸ್ತಪ್ರಾಪ್ಯೋಽಪ್ಯಗಮ್ಯೋ ಝಟಿತಿ ಮುನಿಜನಸ್ಯೇವ ಧಾವನ್ಗಜೇನ್ದ್ರಂ
ಕ್ರೀಡನ್ನಾಪತ್ಯ ಭೂಮೌ ಪುನರಭಿಪತತಸ್ತಸ್ಯ ದನ್ತಂ ಸಜೀವಮ್ ।
ಮೂಲಾದುನ್ಮೂಲ್ಯ ತನ್ಮೂಲಗಮಹಿತಮಹಾಮೌಕ್ತಿಕಾನ್ಯಾತ್ಮಮಿತ್ರೇ
ಪ್ರಾದಾಸ್ತ್ವಂ ಹಾರಮೇಭಿರ್ಲಲಿತವಿರಚಿತಂ ರಾಧಿಕಾಯೈ ದಿಶೇತಿ ॥ ೭೫-೩ ॥

ಗೃಹ್ಣಾನಂ ದನ್ತಮಂಸೇ ಯುತಮಥ ಹಲಿನಾ ರಙ್ಗಮಙ್ಗಾವಿಶನ್ತಂ
ತ್ವಾಂ ಮಙ್ಗಲ್ಯಾಙ್ಗಭಙ್ಗೀರಭಸಹೃತಮನೋಲೋಚನಾ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಲೋಕಾಃ ।
ಹಂಹೋ ಧನ್ಯೋ ನು ನನ್ದೋ ನ ಹಿ ನ ಹಿ ಪಶುಪಾಲಾಙ್ಗನಾ ನೋ ಯಶೋದಾ
ನೋ ನೋ ಧನ್ಯೇಕ್ಷಣಾಃ ಸ್ಮಸ್ತ್ರಿಜಗತಿ ವಯಮೇವೇತಿ ಸರ್ವೇ ಶಶಂಸುಃ ॥ ೭೫-೪ ॥

ಪೂರ್ಣಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಾಕ್ಷಾನ್ನಿರವಧಿಪರಮಾನನ್ದಸಾನ್ದ್ರಪ್ರಕಾಶಂ
ಗೋಪೇಷು ತ್ವಂ ವ್ಯಲಾಸೀರ್ನ ಖಲು ಬಹುಜನೈಸ್ತಾವದಾವೇದಿತೋಽಭೂಃ ।
ದೃಷ್ಟ್ವಾಥ ತ್ವಾಂ ತದೇದಮ್ಪ್ರಥಮಮುಪಗತೇ ಪುಣ್ಯಕಾಲೇ ಜನೌಘಾಃ
ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಾ ವಿಪಾಪಾಃ ಸರಸಮಭಿಜಗುಸ್ತ್ವತ್ಕೃತಾನಿ ಸ್ಮೃತಾನಿ ॥ ೭೫-೫ ॥

ಚಾಣೂರೋ ಮಲ್ಲವೀರಸ್ತದನು ನೃಪಗಿರಾ ಮುಷ್ಟಿಕೋ ಮುಷ್ಟಿಶಾಲೀ
ತ್ವಾಂ ರಾಮಂ ಚಾಭಿಪೇದೇ ಝಟಝಟಿತಿ ಮಿಥೋ ಮುಷ್ಟಿಪಾತಾತಿರೂಕ್ಷಮ್ ।
ಉತ್ಪಾತಾಪಾತನಾಕರ್ಷಣವಿವಿಧರಣಾನ್ಯಾಸತಾಂ ತತ್ರ ಚಿತ್ರಂ
ಮೃತ್ಯೋಃ ಪ್ರಾಗೇವ ಮಲ್ಲಪ್ರಭುರಗಮದಯಂ ಭೂರಿಶೋ ಬನ್ಧಮೋಕ್ಷಾನ್ ॥ ೭೫-೬ ॥

ಹಾ ಧಿಕ್ಕಷ್ಟಂ ಕುಮಾರೌ ಸುಲಲಿತವಪುಷೌ ಮಲ್ಲವೀರೌ ಕಠೋರೌ
ನ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಾಮೋ ವ್ರಜಾಮಸ್ತ್ವರಿತಮಿತಿ ಜನೇ ಭಾಷಮಾಣೇ ತದಾನೀಮ್ ।
ಚಾಣೂರಂ ತಂ ಕರೋದ್ಭ್ರಾಮಣವಿಗಲದಸುಂ ಪೋಥಯಾಮಾಸಿಥೋರ್ವ್ಯಾಂ
ಪಿಷ್ಟೋಽಭೂನ್ಮುಷ್ಟಿಕೋಽಪಿ ದ್ರುತಮಥ ಹಲಿನಾ ನಷ್ಟಶಿಷ್ಟೈರ್ದಧಾವೇ ॥ ೭೫-೭ ॥

See Also  Brahma Gita Skanda Purana In Kannada

ಕಂಸಸ್ಸಂವಾರ್ಯ ತೂರ್ಯಂ ಖಲಮತಿರವಿದನ್ಕಾರ್ಯಮಾರ್ಯಾನ್ ಪಿತೃಂಸ್ತಾ-
ನಾಹನ್ತುಂ ವ್ಯಾಪ್ತಮೂರ್ತೇಸ್ತವ ಚ ಸಮಶಿಷದ್ದೂರಮುತ್ಸಾರಣಾಯ ।
ರುಷ್ಟೋ ದುಷ್ಟೋಕ್ತಿಭಿಸ್ತ್ವಂ ಗರುಡ ಇವ ಗಿರಿಂ ಮಞ್ಚಮಞ್ಚನ್ನುದಞ್ಚತ್
ಖಡ್ಗವ್ಯಾವಲ್ಗದುಸ್ಸಂಗ್ರಹಮಪಿ ಚ ಹಠಾತ್ಪ್ರಾಗ್ರಹೀರೌಗ್ರಸೇನಿಮ್ ॥ ೭೫-೮ ॥

ಸದ್ಯೋ ನಿಷ್ಪಿಷ್ಟಸನ್ಧಿಂ ಭುವಿ ನರಪತಿಮಾಪಾತ್ಯ ತಸ್ಯೋಪರಿಷ್ಟಾತ್
ತ್ವಯ್ಯಾಪಾತ್ಯೇ ತದೈವ ತ್ವದುಪರಿ ಪತಿತಾ ನಾಕಿನಾಂ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಃ ।
ಕಿಂ ಕಿಂ ಬ್ರೂಮಸ್ತದಾನೀಂ ಸತತಮಪಿ ಭಿಯಾ ತ್ವದ್ಗತಾತ್ಮಾ ಸ ಭೇಜೇ
ಸಾಯುಜ್ಯಂ ತ್ವದ್ವಧೋತ್ಥಾ ಪರಮ ಪರಮಿಯಂ ವಾಸನಾ ಕಾಲನೇಮೇಃ ॥ ೭೫-೯ ॥

ತದ್ಭ್ರಾತೃನಷ್ಟ ಪಿಷ್ಟ್ವಾ ದ್ರುತಮಥ ಪಿತರೌ ಸನ್ನಮನ್ನುಗ್ರಸೇನಂ
ಕೃತ್ವಾ ರಾಜಾನಮುಚ್ಚೈರ್ಯದುಕುಲಮಖಿಲಂ ಮೋದಯನ್ಕಾಮದಾನೈಃ ।
ಭಕ್ತಾನಾಮುತ್ತಮಂ ಚೋದ್ಧವಮಮರಗುರೋರಾಪ್ತನೀತಿಂ ಸಖಾಯಂ
ಲಬ್ಧ್ವಾ ತುಷ್ಟೋ ನಗರ್ಯಾಂ ಪವನಪುರಪತೇ ರುನ್ಧಿ ಮೇ ಸರ್ವರೋಗಾನ್ ॥ ೭೫-೧೦ ॥

ಇತಿ ಪಞ್ಚಸಪ್ತತಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaneeyam Pancasaptatitamadasakam in English – Kannada – TeluguTamil