Narayaniyam Sadasititamadasakam In Telugu – Narayaneyam Dasakam 86

Narayaniyam Sadasititamadasakam in Telugu:

॥ నారాయణీయం షడశీతితమదశకమ్ ॥

షడశీతితమదశకమ్ (౮౬) – సాల్వవధమ్ – మహాభారతయుద్ధమ్ ।

సాల్వో భైష్మీవివాహే యదుబలవిజితశ్చన్ద్రచూడాద్విమానం
విన్దన్సౌభం స మాయీ త్వయి వసతి కురుంస్త్వత్పురీమభ్యభాఙ్క్షీత్ ।
ప్రద్యుమ్నస్తం నిరున్ధన్నిఖిలయదుభటైర్న్యగ్రహీదుగ్రవీర్యం
తస్యామాత్యం ద్యుమన్తం వ్యజని చ సమరః సప్తవింశత్యహాన్తమ్ ॥ ౮౬-౧ ॥

తావత్త్వం రామశాలీ త్వరితముపగతః ఖణ్డితప్రాయసైన్యం
సౌభేశం తం న్యరున్ధాః స చ కిల గదయా శార్ఙ్గమభ్రంశయత్తే ।
మాయాతాతం వ్యహింసీదపి తవ పురతస్తత్త్వయాపి క్షణార్ధం
నాజ్ఞాయీత్యాహురేకే తదిదమవమతం వ్యాస ఏవ న్యషేధీత్ ॥ ౮౬-౨ ॥

క్షిప్త్వా సౌభం గదాచూర్ణితముదకనిధౌ మఙ్క్షు సాల్వేఽపి చక్రే-
ణోత్కృత్తే దన్తవక్త్రః ప్రసభమభిపతన్నభ్యముఞ్చద్గదాం తే ।
కౌమోదక్యా హతోఽసావపి సుకృతనిధిశ్చైద్యవత్ప్రాపదైక్యం
సర్వేషామేష పూర్వం త్వయి ధృతమనసాం మోక్షణార్థోఽవతారః ॥ ౮౬-౩ ॥

త్వయ్యాయాతేఽథ జాతే కిల కురుసదసి ద్యూతకే సంయతాయాః
క్రన్దన్త్యా యాజ్ఞసేన్యాః సకరుణమకృథాశ్చేలమాలామనన్తామ్ ।
అన్నాన్తప్రాప్తశర్వాంశజమునిచకితద్రౌపదీచిన్తితోఽథ
ప్రాప్తః శాకాన్నమశ్నన్ మునిగణమకృథాస్తృప్తిమన్తం వనాన్తే ॥ ౮౬-౪ ॥

యుద్ధోద్యోగేఽథ మన్త్రే మిలతి సతి వృతః ఫల్గునేన త్వమేకః
కౌరవ్యే దత్తసైన్యః కరిపురమగమో దూత్యకృత్పాణ్డవార్థమ్ ।
భీష్మద్రోణాదిమాన్యే తవ ఖలు వచనే ధిక్కృతే కౌరవేణ
వ్యావృణ్వన్విశ్వరూపం మునిసదసి పురీం క్షోభయిత్వాఽఽగతోఽభూః ॥ ౮౬-౫ ॥

జిష్ణోస్త్వం కృష్ణ సూతః ఖలు సమరముఖే బన్ధుఘాతే దయాలుం
ఖిన్నం తం వీక్ష్య వీరం కిమిదమయి సఖే నిత్య ఏకోఽయమాత్మా ।
కో వధ్యః కోఽత్ర హన్తా తదిహ వధభియం ప్రోజ్ఝ్య మయ్యర్పితాత్మా
ధర్మ్యం యుద్ధం చరేతి ప్రకృతిమనయథా దర్శయన్విశ్వరూపమ్ ॥ ౮౬-౬ ॥

See Also  Narayaniyam Catuhpancasattamadasakam In Tamil – Narayaneyam Dasakam 54

భక్తోత్తంసేఽథ భీష్మే తవ ధరణిభరక్షేపకృత్యైకసక్తే
నిత్యం నిత్యం విభిన్దత్యయుతసమధికం ప్రాప్తసాదే చ పార్థే ।
నిశ్శస్త్రత్వప్రతిజ్ఞాం విజహదరివరం ధారయన్క్రోధశాలీ-
వాధావన్ప్రాఞ్జలిం తం నతశిరసమథో వీక్ష్య మోదాదపాగాః ॥ ౮౬-౭ ॥

యుద్ధే ద్రోణస్య హస్తిస్థిరరణభగదత్తేరితం వైష్ణవాస్త్రం
వక్షస్యాధత్త చక్రస్థగితరవిమహాః ప్రార్దయత్సిన్ధురాజమ్ ।
నాగాస్త్రే కర్ణముక్తే క్షితిమవనమయన్కేవలం కృత్తమౌలిం
తత్రే తత్రాపి పార్థం కిమివ న హి భవాన్ పాణ్డవానామకార్షీత్ ॥ ౮౬-౮ ॥

యుద్ధాదౌ తీర్థగామీ స ఖలు హలధరో నైమిశక్షేత్రమృచ్ఛ-
న్నప్రత్యుత్థాయిసూతక్షయకృదథ సుతం తత్పదే కల్పయిత్వా ।
యజ్ఞఘ్నం బల్వలం పర్వణి పరిదలయన్ స్నాతతీర్థో రణాన్తే
సమ్ప్రాప్తో భీమదుర్యోధనరణమశమం వీక్ష్య యాతః పురీం తే ॥ ౮౬-౯ ॥

సంసుప్తద్రౌపదేయక్షపణహతధియం ద్రౌణిమేత్య త్వదుక్త్యా
తన్ముక్తం బ్రాహ్మమస్త్రం సమహృత విజయో మౌలిరత్నం చ జహ్రే ।
ఉచ్ఛిత్త్యై పాణ్డవానాం పునరపి చ విశత్యుత్తరాగర్భమస్త్రే
రక్షన్నఙ్గుష్ఠమాత్రః కిల జఠరమగాశ్చక్రపాణిర్విభో త్వమ్ ॥ ౮౬-౧౦ ॥

ధర్మౌఘం ధర్మసూనోరభిదధదఖిలం ఛన్దమృత్యుస్స భీష్మ-
స్త్వాం పశ్యన్భక్తిభూమ్నైవ హి సపది యయౌ నిష్కలబ్రహ్మభూయమ్ ।
సంయాజ్యాథాశ్వమేధైస్త్రిభిరతిమహితైర్ధర్మజం పూర్ణకామం
సమ్ప్రాప్తో ద్వారకాం త్వం పవనపురపతే పాహి మాం సర్వరోగాత్ ॥ ౮౬-౧౧ ॥

ఇతి షడశీతితమదశకం సమాప్తమ్ ।

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaneeyam Sadasititamadasakam in EnglishKannada – Telugu – Tamil