Narayaniyam Saptasastitamadasakam In Kannada – Narayaneyam Dasakam 67

Narayaniyam Saptasastitamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್ (೬೭) – ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣತಿರೋಧಾನಂ ತಥಾ ಪುನಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಭೂಯ ಗೋಪಿಕಾಃ ಪ್ರೀಣನಮ್ ।

ಸ್ಫುರತ್ಪರಾನನ್ದರಸಾತ್ಮಕೇನ
ತ್ವಯಾ ಸಮಾಸಾದಿತಭೋಗಲೀಲಾಃ ।
ಅಸೀಮಮಾನನ್ದಭರಂ ಪ್ರಪನ್ನಾ
ಮಹಾನ್ತಮಾಪುರ್ಮದಮಂಬುಜಾಕ್ಷ್ಯಃ ॥ ೬೭-೧ ॥

ನಿಲೀಯತೇಽಸೌ ಮಯಿ ಮಯ್ಯಮಾಯಂ
ರಮಾಪತಿರ್ವಿಶ್ವಮನೋಭಿರಾಮಃ ।
ಇತಿಸ್ಮ ಸರ್ವಾಃ ಕಲಿತಾಭಿಮಾನಾ
ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಗೋವಿನ್ದ ತಿರೋಹಿತೋಽಭೂಃ ॥ ೬೭-೨ ॥

ರಾಧಾಭಿಧಾಂ ತಾವದಜಾತಗರ್ವಾ-
ಮತಿಪ್ರಿಯಾಂ ಗೋಪವಧೂಂ ಮುರಾರೇ ।
ಭವಾನುಪಾದಾಯ ಗತೋ ವಿದೂರಂ
ತಯಾ ಸಹ ಸ್ವೈರವಿಹಾರಕಾರೀ ॥ ೬೭-೩ ॥

ತಿರೋಹಿತೇಽಥ ತ್ವಯಿ ಜಾತತಾಪಾಃ
ಸಮಂ ಸಮೇತಾಃ ಕಮಲಾಯತಾಕ್ಷ್ಯಃ ।
ವನೇ ವನೇ ತ್ವಾಂ ಪರಿಮಾರ್ಗಯನ್ತ್ಯೋ
ವಿಷಾದಮಾಪುರ್ಭಗವನ್ನಪಾರಮ್ ॥ ೬೭-೪ ॥

ಹಾ ಚೂತ ಹಾ ಚಮ್ಪಕ ಕರ್ಣಿಕಾರ
ಹಾ ಮಲ್ಲಿಕೇ ಮಾಲತಿ ಬಾಲವಲ್ಲ್ಯಃ ।
ಕಿಂ ವೀಕ್ಷಿತೋ ನೋ ಹೃದಯೈಕಚೋರ
ಇತ್ಯಾದಿ ತಾಸ್ತ್ವತ್ಪ್ರವಣಾ ವಿಲೇಪುಃ ॥ ೬೭-೫ ॥

ನಿರೀಕ್ಷಿತೋಽಯಂ ಸಖಿ ಪಙ್ಕಜಾಕ್ಷಃ
ಪುರೋ ಮಮೇತ್ಯಾಕುಲಮಾಲಪನ್ತೀ ।
ತ್ವಾಂ ಭಾವನಾಚಕ್ಷುಷಿ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಕಾಚಿ-
ತ್ತಾಪಂ ಸಖೀನಾಂ ದ್ವಿಗುಣೀಚಕಾರ ॥ ೬೭-೬ ॥

ತ್ವದಾತ್ಮಿಕಾಸ್ತಾ ಯಮುನಾತಟಾನ್ತೇ
ತವಾನುಚಕ್ರುಃ ಕಿಲ ಚೇಷ್ಟಿತಾನಿ ।
ವಿಚಿತ್ಯ ಭೂಯೋಽಪಿ ತಥೈವ ಮಾನಾ-
ತ್ತ್ವಯಾ ವಿಮುಕ್ತಾಂ ದದೃಶುಶ್ಚ ರಾಧಾಮ್ ॥ ೬೭-೭ ॥

ತತಃ ಸಮಂ ತಾ ವಿಪಿನೇ ಸಮನ್ತಾ-
ತ್ತಮೋವತಾರಾವಧಿ ಮಾರ್ಗಯನ್ತ್ಯಃ ।
ಪುನರ್ವಿಮಿಶ್ರಾ ಯಮುನಾತಟಾನ್ತೇ
ಭೃಶಂ ವಿಲೇಪುಶ್ಚ ಜಗುರ್ಗುಣಾಂಸ್ತೇ ॥ ೬೭-೮ ॥

ತಥಾವ್ಯಥಾಸಙ್ಕುಲಮಾನಸಾನಾಂ
ವ್ರಜಾಙ್ಗನಾನಾಂ ಕರುಣೈಕಸಿನ್ಧೋ ।
ಜಗತ್ತ್ರಯೀಮೋಹನಮೋಹನಾತ್ಮಾ
ತ್ವಾಂ ಪ್ರಾದುರಾಸೀರಯಿ ಮನ್ದಹಾಸೀ ॥ ೬೭-೯ ॥

See Also  1000 Names Of Devi – Sahasranama Stotram In Kannada

ಸನ್ದಿಗ್ಧಸನ್ದರ್ಶನಮಾತ್ಮಕಾನ್ತಂ
ತ್ವಾಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ತನ್ವ್ಯಸ್ಸಹಸಾ ತದಾನೀಮ್ ।
ಕಿಂ ಕಿಂ ನ ಚಕ್ರುಃ ಪ್ರಮದಾತಿಭಾರಾ-
ತ್ಸ ತ್ವಂ ಗದಾತ್ಪಾಲಯ ಮಾರುತೇಶ ॥ ೬೭-೧೦ ॥

ಇತಿ ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaneeyam Saptasastitamadasakam in English – Kannada – TeluguTamil