Narayaniyam Satsaptatitamadasakam In Kannada – Narayaneyam Dasakam 76

Narayaniyam Satsaptatitamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷಟ್ಸಪ್ತತಿತಮದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷಟ್ಸಪ್ತತಿತಮದಶಕಮ್ (೭೬) – ಉದ್ಧವದೌತ್ಯಮ್ ।

ಗತ್ವಾ ಸಾನ್ದೀಪನಿಮಥ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಮಾತ್ರೈರಹೋಭಿಃ
ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ತ್ವಂ ಸಹ ಮುಸಲಿನಾ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ।
ಪುತ್ರಂ ನಷ್ಟಂ ಯಮನಿಲಯನಾದಾಹೃತಂ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಥಂ
ದತ್ತ್ವಾ ತಸ್ಮೈ ನಿಜಪುರಮಗಾ ನಾದಯನ್ಪಾಞ್ಚಜನ್ಯಮ್ ॥ ೭೬-೧ ॥

ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಪಶುಪಸುದೃಶಃ ಪ್ರೇಮಭಾರಪ್ರಣುನ್ನಾಃ
ಕಾರುಣ್ಯೇನ ತ್ವಮಪಿ ವಿವಶಃ ಪ್ರಾಹಿಣೋರುದ್ಧವಂ ತಮ್ ।
ಕಿಞ್ಚಾಮುಷ್ಮೈ ಪರಮಸುಹೃದೇ ಭಕ್ತವರ್ಯಾಯ ತಾಸಾಂ
ಭಕ್ತ್ಯುದ್ರೇಕಂ ಸಕಲಭುವನೇ ದುರ್ಲಭಂ ದರ್ಶಯಿಷ್ಯನ್ ॥ ೭೬-೨ ॥

ತ್ವನ್ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಪ್ರಥಿಮಪಿಶುನಂ ಗೋಕುಲಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಾಯಂ
ತ್ವದ್ವಾರ್ತಾಭಿರ್ಬಹು ಸ ರಮಯಾಮಾಸ ನನ್ದಂ ಯಶೋದಾಮ್ ।
ಪ್ರಾತರ್ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಣಿಮಯರಥಂ ಶಙ್ಕಿತಾಃ ಪಙ್ಕಜಾಕ್ಷ್ಯಃ
ಶ್ರುತ್ವಾ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಭವದನುಚರಂ ತ್ಯಕ್ತಕಾರ್ಯಾಃ ಸಮೀಯುಃ ॥ ೭೬-೩ ॥

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚೈನಂ ತ್ವದುಪಮಲಸದ್ವೇಷಭೂಷಾಭಿರಾಮಂ
ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ತವ ವಿಲಸಿತಾನ್ಯುಚ್ಚಕೈಸ್ತಾನಿ ತಾನಿ ।
ರುದ್ಧಾಲಾಪಾಃ ಕಥಮಪಿ ಪುನರ್ಗದ್ಗದಾಂ ವಾಚಮೂಚುಃ
ಸೌಜನ್ಯಾದೀನ್ನಿಜಪರಭಿದಾಮಪ್ಯಲಂ ವಿಸ್ಮರನ್ತ್ಯಃ ॥ ೭೬-೪ ॥

ಶ್ರೀಮನ್ ಕಿಂ ತ್ವಂ ಪಿತೃಜನಕೃತೇ ಪ್ರೇಷಿತೋ ನಿರ್ದಯೇನ
ಕ್ವಾಸೌ ಕಾನ್ತೋ ನಗರಸುದೃಶಾಂ ಹಾ ಹರೇ ನಾಥ ಪಾಯಾಃ ।
ಆಶ್ಲೇಷಾಣಾಮಮೃತವಪುಷೋ ಹನ್ತ ತೇ ಚುಂಬನಾನಾ-
ಮುನ್ಮಾದಾನಾಂ ಕುಹಕವಚಸಾಂ ವಿಸ್ಮರೇತ್ಕಾನ್ತ ಕಾ ವಾ ॥ ೭೬-೫ ॥

ರಾಸಕ್ರೀಡಾಲುಲಿತಲಲಿತಂ ವಿಶ್ಲಥತ್ಕೇಶಪಾಶಂ
ಮನ್ದೋದ್ಭಿನ್ನಶ್ರಮಜಲಕಣಂ ಲೋಭನೀಯಂ ತ್ವದಙ್ಗಮ್ ।
ಕಾರುಣ್ಯಾಬ್ಧೇ ಸಕೃದಪಿ ಸಮಾಲಿಙ್ಗಿತುಂ ದರ್ಶಯೇತಿ
ಪ್ರೇಮೋನ್ಮಾದಾದ್ಭುವನಮದನ ತ್ವತ್ಪ್ರಿಯಾಸ್ತ್ವಾಂ ವಿಲೇಪುಃ ॥ ೭೬-೬ ॥

ಏವಂ ಪ್ರಾಯೈರ್ವಿವಶವಚನೈರಾಕುಲಾ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತಾಃ
ತ್ವತ್ಸನ್ದೇಶೈಃ ಪ್ರಕೃತಿಮನಯತ್ಸೋಽಥ ವಿಜ್ಞಾನಗರ್ಭೈಃ ।
ಭೂಯಸ್ತಾಭಿರ್ಮುದಿತಮತಿಭಿಸ್ತ್ವನ್ಮಯೀಭಿರ್ವಧೂಭಿ-
ಸ್ತತ್ತದ್ವಾರ್ತಾಸರಸಮನಯತ್ಕಾನಿಚಿದ್ವಾಸರಾಣಿ ॥ ೭೬-೭ ॥

ತ್ವತ್ಪ್ರೋದ್ಗಾನೈಃ ಸಹಿತಮನಿಶಂ ಸರ್ವತೋ ಗೇಹಕೃತ್ಯಂ
ತ್ವದ್ವಾರ್ತೈವ ಪ್ರಸರತಿ ಮಿಥಃ ಸೈವ ಚೋತ್ಸ್ವಾಪಲಾಪಾಃ ।
ಚೇಷ್ಟಾಃ ಪ್ರಾಯಸ್ತ್ವದನುಕೃತಯಸ್ತ್ವನ್ಮಯಂ ಸರ್ವಮೇವಂ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತತ್ರ ವ್ಯಮುಹದಧಿಕಂ ವಿಸ್ಮಯಾದುದ್ಧವೋಽಯಮ್ ॥ ೭೬-೮ ॥

See Also  Sri Kapalishvara Ashtakam In Kannada

ರಾಧಾಯಾ ಮೇ ಪ್ರಿಯತಮಮಿದಂ ಮತ್ಪ್ರಿಯೈವಂ ಬ್ರವೀತಿ
ತ್ವಂ ಕಿಂ ಮೌನಂ ಕಲಯಸಿ ಸಖೇ ಮಾನಿನೀಮತ್ಪ್ರಿಯೇವ ।
ಇತ್ಯಾದ್ಯೇವ ಪ್ರವದತಿ ಸಖಿ ತ್ವತ್ಪ್ರಿಯೋ ನಿರ್ಜನೇ ಮಾ-
ಮಿತ್ಥಂವಾದೈರರಮಯದಯಂ ತ್ವತ್ಪ್ರಿಯಾಮುತ್ಪಲಾಕ್ಷೀಮ್ ॥ ೭೬-೯ ॥

ಏಷ್ಯಾಮಿ ದ್ರಾಗನುಪಗಮನಂ ಕೇವಲಂ ಕಾರ್ಯಭಾರಾ-
ದ್ವಿಶ್ಲೇಷೇಽಪಿ ಸ್ಮರಣದೃಢತಾಸಂಭವಾನ್ಮಾಸ್ತು ಖೇದಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದೇ ಮಿಲತಿ ನಚಿರಾತ್ಸಙ್ಗಮೋ ವಾ ವಿಯೋಗ-
ಸ್ತುಲ್ಯೋ ವಃ ಸ್ಯಾದಿತಿ ತವ ಗಿರಾ ಸೋಽಕರೋನ್ನಿರ್ವ್ಯಥಾಸ್ತಾಃ ॥ ೭೬-೧೦ ॥

ಏವಂ ಭಕ್ತಿಃ ಸಕಲಭುವನೇ ನೇಕ್ಷಿತಾ ನ ಶ್ರುತಾ ವಾ
ಕಿಂ ಶಾಸ್ತ್ರೌಘೈಃ ಕಿಮಿಹ ತಪಸಾ ಗೋಪಿಕಾಭ್ಯೋ ನಮೋಽಸ್ತು ।
ಇತ್ಯಾನನ್ದಾಕುಲಮುಪಗತಂ ಗೋಕುಲಾದುದ್ಧವಂ ತಂ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹೃಷ್ಟೋ ಗುರುಪುರಪತೇ ಪಾಹಿ ಮಾಮಾಮಯೌಘಾತ್ ॥ ೭೬-೧೧ ॥

ಇತಿ ಷಟ್ಸಪ್ತತಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಂ

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaneeyam Satsaptatitamadasakam in English – Kannada – TeluguTamil