Narayaniyam Sattrimsadasakam In Kannada – Narayaneyam Dasakam 36

Narayaniyam Sattrimsadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷಟ್ತ್ರಿಂಶದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷಟ್ತ್ರಿಂಶದಶಕಮ್ (೩೬) – ಪರಶುರಾಮಾವತಾರಮ್

ಅತ್ರೇಃ ಪುತ್ರತಯಾ ಪುರಾ ತ್ವಮನಸೂಯಾಯಾಂ ಹಿ ದತ್ತಾಭಿಧೋ
ಜಾತಃ ಶಿಷ್ಯನಿಬನ್ಧತನ್ದ್ರಿತಮನಾಃ ಸ್ವಸ್ಥಶ್ಚರನ್ಕಾನ್ತಯಾ ।
ದೃಷ್ಟೋ ಭಕ್ತತಮೇನ ಹೇಹಯಮಹೀಪಾಲೇನ ತಸ್ಮೈ ವರಾ-
ನಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಮುಖಾನ್ಪ್ರದಾಯ ದದಿಥ ಸ್ವೇನೈವ ಚಾನ್ತೇ ವಧಮ್ ॥ ೩೬-೧ ॥

ಸತ್ಯಂ ಕರ್ತುಮಥಾರ್ಜುನಸ್ಯ ಚ ವರಂ ತಚ್ಛಕ್ತಿಮಾತ್ರಾನತಂ
ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೇಷಿ ತದಾಖಿಲಂ ನೃಪಕುಲಂ ಹನ್ತುಂ ಚ ಭೂಮೇರ್ಭರಮ್ ।
ಸಞ್ಜಾತೋ ಜಮದಗ್ನಿತೋ ಭೃಗುಕುಲೇ ತ್ವಂ ರೇಣುಕಾಯಾಂ ಹರೇ
ರಾಮೋ ನಾಮ ತದಾತ್ಮಜೇಷ್ವವರಜಃ ಪಿತ್ರೋರಧಾಃ ಸಮ್ಮದಮ್ ॥ ೩೬-೨ ॥

ಲಬ್ಧಾಮ್ನಾಯಗಣಶ್ಚತುರ್ದಶವಯಾ ಗನ್ಧರ್ವರಾಜೇ ಮನಾ-
ಗಾಸಕ್ತಾಂ ಕಿಲ ಮಾತರಂ ಪ್ರತಿ ಪಿತುಃ ಕ್ರೋಧಾಕುಲಸ್ಯಾಜ್ಞಯಾ ।
ತಾತಾಜ್ಞಾತಿಗಸೋದರೈಃ ಸಮಮಿಮಾಂ ಛಿತ್ವಾಥ ಶಾನ್ತಾತ್ಪಿತು-
ಸ್ತೇಷಾಂ ಜೀವನಯೋಗಮಾಪಿಥ ವರಂ ಮಾತಾ ಚ ತೇಽದಾದ್ವರಾನ್ ॥ ೩೬-೩ ॥

ಪಿತ್ರಾ ಮಾತೃಮುದೇ ಸ್ತವಾಹೃತವಿಯದ್ಧೇನೋರ್ನಿಜಾದಾಶ್ರಮಾತ್
ಪ್ರಸ್ಥಾಯಾಥ ಭೃಗೋರ್ಗಿರಾ ಹಿಮಗಿರಾವಾರಾಧ್ಯ ಗೌರೀಪತಿಮ್ ।
ಲಬ್ಧ್ವಾ ತತ್ಪರಶುಂ ತದುಕ್ತದನುಜಚ್ಛೇದೀ ಮಹಾಸ್ತ್ರಾದಿಕಂ
ಪ್ರಾಪ್ತೋ ಮಿತ್ರಮಥಾಕೃತವ್ರಣಮುನಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಾಗಮಃ ಸ್ವಾಶ್ರಮಮ್ ॥ ೩೬-೪ ॥

ಆಖೇಟೋಪಗತೋಽರ್ಜುನಃ ಸುರಗವೀಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಸಮ್ಪದ್ಗಣೈ-
ಸ್ತ್ವತ್ಪಿತ್ರಾ ಪರಿಪೂಜಿತಃ ಪುರಗತೋ ದುರ್ಮನ್ತ್ರಿವಾಚಾ ಪುನಃ ।
ಗಾಂ ಕ್ರೇತುಂ ಸಚಿವಂ ನ್ಯಯುಙ್ಕ್ತ ಕುಧಿಯಾ ತೇನಾಪಿ ರುನ್ಧನ್ಮುನಿ-
ಪ್ರಾಣಕ್ಷೇಪಸರೋಷಗೋಹತಚಮೂಚಕ್ರೇಣ ವತ್ಸೋ ಹೃತಃ ॥ ೩೬-೫ ॥

ಶುಕ್ರೋಜ್ಜೀವಿತತಾತವಾಕ್ಯಚಲಿತಕ್ರೋಧೋಽಥ ಸಖ್ಯಾ ಸಮಂ
ವಿಭ್ರದ್ಧ್ಯಾತಮಹೋದರೋಪನಿಹಿತಂ ಚಾಪಂ ಕುಠಾರಂ ಶರಾನ್ ।
ಆರೂಢಃ ಸಹವಾಹಯನ್ತೃಕರಥಂ ಮಾಹಿಷ್ಮತೀಮಾವಿಶನ್
ವಾಗ್ಭಿರ್ವತ್ಸಮದಾಶುಷಿ ಕ್ಷಿತಿಪತೌ ಸಮ್ಪ್ರಾಸ್ತುಥಾಃ ಸಙ್ಗರಮ್ ॥ ೩೬-೬ ॥

ಪುತ್ರಾಣಾಮಯುತೇನ ಸಪ್ತದಶಭಿಶ್ಚಾಕ್ಷೌಹಿಣೀಭಿರ್ಮಹಾ-
ಸೇನಾನೀಭಿರನೇಕಮಿತ್ರನಿವಹೈರ್ವ್ಯಾಜೃಂಭಿತಾಯೋಧನಃ ।
ಸದ್ಯಸ್ತ್ವತ್ಕಕುಠಾರಬಾಣವಿದಲನ್ನಿಶ್ಶೇಷಸೈನ್ಯೋತ್ಕರೋ
ಭೀತಿಪ್ರದ್ರುತನಷ್ಟಶಿಷ್ಟತನಯಸ್ತ್ವಾಮಾಪತದ್ಧೇಹಯಃ ॥ ೩೬-೭ ॥

See Also  108 Names Of Bala 4 – Sri Bala Ashtottara Shatanamavali 4 In Kannada

ಲೀಲಾವಾರಿತನರ್ಮದಾಜಲವಲಲ್ಲಙ್ಕೇಶಗರ್ವಾಪಹ-
ಶ್ರೀಮದ್ಬಾಹುಸಹಸ್ರಮುಕ್ತಬಹುಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಂ ನಿರುನ್ಧನ್ನಮುಮ್ ।
ಚಕ್ರೇ ತ್ವಯ್ಯಥ ವೈಷ್ಣವೇಽಪಿ ವಿಫಲೇ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಹರಿಂ ತ್ವಾಂ ಮುದಾ
ಧ್ಯಾಯನ್ತಂ ಛಿತಸರ್ವದೋಷಮವಧೀಃ ಸೋಽಗಾತ್ಪರಂ ತೇ ಪದಮ್ ॥ ೩೬-೮ ॥

ಭೂಯೋಽಮರ್ಷಿತಹೇಹಯಾತ್ಮಜಗಣೈಸ್ತಾತೇ ಹತೇ ರೇಣುಕಾ-
ಮಾಘ್ನಾನಾಂ ಹೃದಯಂ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಬಹುಶೋ ಘೋರಾಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂ ವಹನ್ ।
ಧ್ಯಾನಾನೀತರಥಾಯುಧಸ್ತ್ವಮಕೃಥಾ ವಿಪ್ರದ್ರುಹಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾನ್
ದಿಕ್ಚಕ್ರೇಷು ಕುಠಾರಯನ್ವಿಶಿಖಯನ್ ನಿಃಕ್ಷತ್ರಿಯಾಂ ಮೇದಿನೀಮ್ ॥ ೩೬-೯ ॥

ತಾತೋಜ್ಜೀವನಕೃನ್ನೃಪಾಲಕಕುಲಂ ತ್ರಿಸ್ಸಪ್ತಕೃತ್ವೋ ಜಯನ್
ಸನ್ತರ್ಪ್ಯಾಥ ಸಮನ್ತಪಞ್ಚಕಮಹಾರಕ್ತಹೃದೌಘೇ ಪಿತೃನ್ ।
ಯಜ್ಞೇ ಕ್ಷ್ಮಾಮಪಿ ಕಾಶ್ಯಪಾದಿಷು ದಿಶನ್ ಸಾಲ್ವೇನ ಯುಧ್ಯನ್ ಪುನಃ
ಕೃಷ್ಣೋಽಮುಂ ನಿಹನಿಷ್ಯತೀತಿ ಶಮಿತೋ ಯುದ್ಧಾತ್ ಕುಮಾರೈರ್ಭವಾನ್ ॥ ೩೬-೧೦ ॥

ನ್ಯಸ್ಯಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಮಹೇನ್ದ್ರಭೂಭೃತಿ ತಪಸ್ತನ್ವನ್ಪುನರ್ಮಜ್ಜಿತಾಂ
ಗೋಕರ್ಣಾವಧಿ ಸಾಗರೇಣ ಧರಣೀಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾರ್ಥಿತಸ್ತಾಪಸೈಃ ।
ಧ್ಯಾತೇಷ್ವಾಸಧೃತಾನಲಾಸ್ತ್ರಚಕಿತಂ ಸಿನ್ಧುಂ ಸ್ರುವಕ್ಷೇಪಣಾ-
ದುತ್ಸಾರ್ಯೋದ್ಧೃತಕೇರಲೋ ಭೃಗುಪತೇ ವಾತೇಶ ಸಂರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ॥ ೩೬-೧೧ ॥

ಇತಿ ಷಟ್ತ್ರಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaniyam Sattrimsadasakam in English – Kannada – TeluguTamil