Narayaniyam Sodasadasakam In Kannada – Narayaneeyam Dasakam 16

Narayaniyam Sodasadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷೋಡಶದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷೋಡಶದಶಕಮ್ (೧೬) – ನರನಾರಾಯಣಾವತಾರಂ ತಥಾ ದಕ್ಷಯಾಗಃ

ದಕ್ಷೋ ವಿರಿಞ್ಚತನಯೋಽಥ ಮನೋಸ್ತನೂಜಾಂ
ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪ್ರಸೂತಿಮಿಹ ಷೋಡಶ ಚಾಪ ಕನ್ಯಾಃ ।
ಧರ್ಮೇ ತ್ರಯೋದಶ ದದೌ ಪಿತೃಷು ಸ್ವಧಾಂ ಚ
ಸ್ವಾಹಾಂ ಹವಿರ್ಭುಜಿ ಸತೀಂ ಗಿರಿಶೇ ತ್ವದಂಶೇ ॥ ೧೬-೧ ॥

ಮೂರ್ತಿರ್ಹಿ ಧರ್ಮಗೃಹಿಣೀ ಸುಷುವೇ ಭವನ್ತಂ
ನಾರಾಯಣಂ ನರಸಖಂ ಮಹಿತಾನುಭಾವಮ್ ।
ಯಜ್ಜನ್ಮನಿ ಪ್ರಮುದಿತಾಃ ಕೃತತೂರ್ಯಘೋಷಾಃ
ಪುಷ್ಪೋತ್ಕರಾನ್ಪ್ರವವೃಷುರ್ನುನುವುಃ ಸುರೌಘಾಃ ॥ ೧೬-೨ ॥

ದೈತ್ಯಂ ಸಹಸ್ರಕವಚಂ ಕವಚೈಃ ಪರೀತಂ
ಸಾಹಸ್ರವತ್ಸರತಪಸ್ಸಮರಾಭಿಲವ್ಯೈಃ ।
ಪರ್ಯಾಯನಿರ್ಮಿತತಪಸ್ಸಮರೌ ಭವನ್ತೌ
ಶಿಷ್ಟೈಕಕಙ್ಕಟಮಮುಂ ನ್ಯಹತಾಂ ಸಲೀಲಮ್ ॥ ೧೬-೩ ॥

ಅನ್ವಾಚರನ್ನುಪದಿಶನ್ನಪಿ ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮಂ
ತ್ವಂ ಭ್ರಾತೃಮಾನ್ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಮಧ್ಯವಾತ್ಸೀಃ ।
ಶಕ್ರೋಽಥ ತೇ ಶಮತಪೋಬಲನಿಸ್ಸಹಾತ್ಮಾ
ದಿವ್ಯಾಙ್ಗನಾಪರಿವೃತಂ ಪ್ರಜಿಘಾಯ ಮಾರಮ್ ॥ ೧೬-೪ ॥

ಕಾಮೋ ವಸನ್ತಮಲಯಾನಿಲಬನ್ಧುಶಾಲೀ
ಕಾನ್ತಾಕಟಾಕ್ಷವಿಶಿಖೈರ್ವಿಕಸದ್ವಿಲಾಸೈಃ ।
ವಿಧ್ಯನ್ಮುಹುರ್ಮುಹುರಕಮ್ಪಮುದೀಕ್ಷ್ಯ ಚ ತ್ವಾಂ
ಭೀತಸ್ತ್ವಯಾಥ ಜಗದೇ ಮೃದುಹಾಸಭಾಜಾ ॥ ೧೬-೫ ॥

ಭೀತ್ಯಾಲಮಙ್ಗಜ ವಸನ್ತ ಸುರಾಙ್ಗನಾ ವೋ
ಮನ್ಮಾನಸನ್ತ್ವಿಹ ಜುಷುಧ್ವಮಿತಿ ಬ್ರುವಾಣಃ ।
ತ್ವಂ ವಿಸ್ಮಯೇನ ಪರಿತಃ ಸ್ತುವತಾಮಥೈಷಾಂ
ಪ್ರಾದರ್ಶಯಃ ಸ್ವಪರಿಚಾರಕಕಾತರಾಕ್ಷೀಃ ॥ ೧೬-೬ ॥

ಸಮ್ಮೋಹನಾಯ ಮಿಲಿತಾ ಮದನಾದಯಸ್ತೇ
ತ್ವದ್ದಾಸಿಕಾಪರಿಮಲೈಃ ಕಿಲ ಮೋಹಮಾಪುಃ ।
ದತ್ತಾಂ ತ್ವಯಾ ಚ ಜಗೃಹುಸ್ತ್ರಪಯೈವ ಸರ್ವ-
ಸ್ವರ್ವಾಸಿಗರ್ವಶಮನೀಂ ಪುನರುರ್ವಶೀಂ ತಾಮ್ ॥ ೧೬-೭ ॥

ದೃಷ್ಟ್ವೋರ್ವಶೀಂ ತವ ಕಥಾಂ ಚ ನಿಶಮ್ಯ ಶಕ್ರಃ
ಪರ್ಯಾಕುಲೋಽಜನಿ ಭವನ್ಮಹಿಮಾವಮರ್ಶಾತ್ ।
ಏವಂ ಪ್ರಶಾನ್ತರಮಣೀಯತರಾವತಾರಾ-
ತ್ತ್ವತ್ತೋಽಧಿಕೋ ವರದ ಕೃಷ್ಣತನುಸ್ತ್ವಮೇವ ॥ ೧೬-೮ ॥

ದಕ್ಷಸ್ತು ಧಾತುರತಿಲಾಲನಯಾ ರಜೋಽನ್ಧೋ
ನಾತ್ಯಾದೃತಸ್ತ್ವಯಿ ಚ ಕಷ್ಟಮಶಾನ್ತಿರಾಸೀತ್ ।
ಯೇನ ವ್ಯರುನ್ಧ ಸ ಭವತ್ತನುಮೇವ ಶರ್ವಂ
ಯಜ್ಞೇ ಚ ವೈರಪಿಶುನೇ ಸ್ವಸುತಾಂ ವ್ಯಮಾನೀತ್ ॥ ೧೬-೯ ॥

See Also  Sri Durga Ashtottara Satha Nama Stotram In Kannada And English

ಕ್ರುದ್ಧೇ ಶಮರ್ದಿತಮಖಃ ಸ ತು ಕೃತ್ತಶೀರ್ಷೋ
ದೇವಪ್ರಸಾದಿತಹರಾದಥ ಲಬ್ಧಜೀವಃ ।
ತ್ವತ್ಪೂರಿತಕ್ರತುವರಃ ಪುನರಾಪ ಶಾನ್ತಿಂ
ಸ ತ್ವಂ ಪ್ರಶಾನ್ತಿಕರ ಪಾಹಿ ಮರುತ್ಪುರೇಶ ॥ ೧೬-೧೦ ॥

ಇತಿ ಷೋಡಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaniyam Sodasadasakam in English – Kannada – TeluguTamil