Narayaniyam Tinavatitamadasakam In Kannada – Narayaneyam Dasakam 93

Narayaniyam Tinavatitamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ತ್ರಿನವತಿತಮದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ತ್ರಿನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೩) – ಪಞ್ಚವಿಂಶತಿ ಗುರವಃ ।

ಬನ್ಧುಸ್ನೇಹಂ ವಿಜಹ್ಯಾಂ ತವ ಹಿ ಕರುಣಯಾ ತ್ವಯ್ಯುಪಾವೇಶಿತಾತ್ಮಾ
ಸರ್ವಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಚರೇಯಂ ಸಕಲಮಪಿ ಜಗದ್ವೀಕ್ಷ್ಯ ಮಾಯಾವಿಲಾಸಮ್ ।
ನಾನಾತ್ವಾದ್ಭ್ರಾನ್ತಿಜನ್ಯಾತ್ಸತಿ ಖಲು ಗುಣದೋಷಾವಬೋಧೇ ವಿಧಿರ್ವಾ
ವ್ಯಾಸೇಧೋ ವಾ ಕಥಂ ತೌ ತ್ವಯಿ ನಿಹಿತಮತೇರ್ವೀತವೈಷಮ್ಯಬುದ್ಧೇಃ ॥ ೯೩-೧ ॥

ಕ್ಷುತ್ತೃಷ್ಣಾಲೋಪಮಾತ್ರೇ ಸತತಕೃತಧಿಯೋ ಜನ್ತವಃ ಸನ್ತ್ಯನನ್ತಾ-
ಸ್ತೇಭ್ಯೋ ವಿಜ್ಞಾನವತ್ತ್ವಾತ್ಪುರುಷ ಇಹ ವರಸ್ತಜ್ಜನಿರ್ದುರ್ಲಭೈವ ।
ತತ್ರಾಪ್ಯಾತ್ಮಾಽಽತ್ಮನಃ ಸ್ಯಾತ್ಸುಹೃದಪಿ ಚ ರಿಪುರ್ಯಸ್ತ್ವಯಿ ನ್ಯಸ್ತಚೇತಾ-
ಸ್ತಾಪೋಚ್ಛಿತ್ತೇರುಪಾಯಂ ಸ್ಮರತಿ ಸ ಹಿ ಸುಹೃತ್ಸ್ವಾತ್ಮವೈರೀ ತತೋಽನ್ಯಃ ॥ ೯೩-೨ ॥

ತ್ವತ್ಕಾರುಣ್ಯೇ ಪ್ರವೃತ್ತೇ ಕ ಇವ ನ ಹಿ ಗುರುರ್ಲೋಕವೃತ್ತೇಽಪಿ ಭೂಮನ್
ಸರ್ವಾಕ್ರಾನ್ತಾಪಿ ಭೂಮಿರ್ನ ಹಿ ಚಲತಿ ತತಃ ಸತ್ಕ್ಷಮಾಂ ಶಿಕ್ಷಯೇಯಮ್ ।
ಗೃಹ್ಣೀಯಾಮೀಶ ತತ್ತದ್ವಿಷಯಪರಿಚಯೇಽಪ್ಯಪ್ರಸಕ್ತಿಂ ಸಮೀರಾತ್-
ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವಞ್ಚಾತ್ಮನೋ ಮೇ ಗಗನಗುರುವಶಾದ್ಭಾತು ನಿರ್ಲೇಪತಾ ಚ ॥ ೯೩-೩ ॥

ಸ್ವಚ್ಛಃ ಸ್ಯಾಂ ಪಾವನೋಽಹಂ ಮಧುರ ಉದಕವದ್ವಹ್ನಿವನ್ಮಾ ಸ್ಮ ಗೃಹ್ಣಾಂ
ಸರ್ವಾನ್ನೀನೋಽಪಿ ದೋಷಂ ತರುಷು ತಮಿವ ಮಾಂ ಸರ್ವಭೂತೇಷ್ವವೇಯಾಮ್ ।
ಪುಷ್ಟಿರ್ನಷ್ಟಿಃ ಕಲಾನಾಂ ಶಶಿನ ಇವ ತನೋರ್ನಾತ್ಮನೋಽಸ್ತೀತಿ ವಿದ್ಯಾಂ
ತೋಯಾದಿವ್ಯಸ್ತಮಾರ್ತಾಣ್ಡವದಪಿ ಚ ತನುಷ್ವೇಕತಾಂ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ॥ ೯೩-೪ ॥

ಸ್ನೇಹಾದ್ವ್ಯಾಧಾಸ್ತಪುತ್ರಪ್ರಣಯಮೃತಕಪೋತಾಯಿತೋ ಮಾ ಸ್ಮ ಭೂವಂ
ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಪ್ರಾಶ್ನನ್ಸಹೇಯ ಕ್ಷುಧಮಪಿ ಶಯುವತ್ಸಿನ್ಧುವತ್ಸ್ಯಾಮಗಾಧಃ ।
ಮಾ ಪಪ್ತಂ ಯೋಷಿದಾದೌ ಶಿಖಿನಿ ಶಲಭವದ್ಭೃಙ್ಗವತ್ಸಾರಭಾಗೀ
ಭೂಯಾಸಂ ಕಿನ್ತು ತದ್ವದ್ಧನಚಯನವಶಾನ್ಮಾಹಮೀಶ ಪ್ರಣೇಶಮ್ ॥ ೯೩-೫ ॥

ಮಾ ಬದ್ಧ್ಯಾಸಂ ತರುಣ್ಯಾ ಗಜ ಇವ ವಶಯಾ ನಾರ್ಜಯೇಯಂ ಧನೌಘಂ
ಹರ್ತಾನ್ಯಸ್ತಂ ಹಿ ಮಾಧ್ವೀಹರ ಇವ ಮೃಗವನ್ಮಾ ಮುಹಂ ಗ್ರಾಮ್ಯಗೀತೈಃ ।
ನಾತ್ಯಾಸಜ್ಜೇಯ ಭೋಜ್ಯೇ ಝಷ ಇವ ಬಲಿಶೇ ಪಿಙ್ಗಲಾವನ್ನಿರಾಶಃ [** ಬಡಿಶೇ **]
ಸುಪ್ಯಾಂ ಭರ್ತವ್ಯಯೋಗಾತ್ಕುರರ ಇವ ವಿಭೋ ಸಾಮಿಷೋಽನ್ಯೈರ್ನ ಹನ್ಯೈ ॥ ೯೩-೬ ॥

See Also  Bhaja Govindam Slokam In Kannada

ವರ್ತೇಯ ತ್ಯಕ್ತಮಾನಃ ಸುಖಮತಿಶಿಶುವನ್ನಿಸ್ಸಹಾಯಶ್ಚರೇಯಂ
ಕನ್ಯಾಯಾ ಏಕಶೇಷೋ ವಲಯ ಇವ ವಿಭೋ ವರ್ಜಿತಾನ್ಯೋನ್ಯಘೋಷಃ ।
ತ್ವಚ್ಚಿತ್ತೋ ನಾವಬುಧ್ಯೈ ಪರಮಿಷುಕೃದಿವ ಕ್ಷ್ಮಾಭೃದಾಯಾನಘೋಷಂ
ಗೇಹೇಷ್ವನ್ಯಪ್ರಣೀತೇಷ್ವಹಿರಿವ ನಿವಸಾನ್ಯುನ್ದುರೋರ್ಮನ್ದಿರೇಷು ॥ ೯೩-೭ ॥

ತ್ವಯ್ಯೇವ ತ್ವತ್ಕೃತಂ ತ್ವಂ ಕ್ಷಪಯಸಿ ಜಗದಿತ್ಯೂರ್ಣನಾಭಾತ್ಪ್ರತೀಯಾಂ
ತ್ವಚ್ಚಿನ್ತಾ ತ್ವತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಕುರುತ ಇತಿ ದೃಢಂ ಶಿಕ್ಷೇಯೇ ಪೇಶಕಾರಾತ್ ।
ವಿಡ್ಭಸ್ಮಾತ್ಮಾ ಚ ದೇಹೋ ಭವತಿ ಗುರುವರೋ ಯೋ ವಿವೇಕಂ ವಿರಕ್ತಿಂ
ಧತ್ತೇ ಸಞ್ಚಿನ್ತ್ಯಮಾನೋ ಮಮ ತು ಬಹುರುಜಾಪೀಡಿತೋಽಯಂ ವಿಶೇಷಾತ್ ॥ ೯೩-೮ ॥

ಹೀ ಹೀ ಮೇ ದೇಹಮೋಹಂ ತ್ಯಜ ಪವನಪುರಾಧೀಶ ಯತ್ಪ್ರೇಮಹೇತೋ-
ರ್ಗೇಹೇ ವಿತ್ತೇ ಕಲತ್ರಾದಿಷು ಚ ವಿವಶಿತಾಸ್ತ್ವತ್ಪದಂ ವಿಸ್ಮರನ್ತಿ ।
ಸೋಽಯಂ ವಹ್ನೇಃ ಶುನೋ ವಾ ಪರಮಿಹ ಪರತಃ ಸಾಮ್ಪ್ರತಞ್ಚಾಕ್ಷಿಕರ್ಣ-
ತ್ವಗ್ಜಿಹ್ವಾದ್ಯಾ ವಿಕರ್ಷನ್ತ್ಯವಶಮತ ಇತಃ ಕೋಽಪಿ ನ ತ್ವತ್ಪದಾಬ್ಜೇ ॥ ೯೩-೯ ॥

ದುರ್ವಾರೋ ದೇಹಮೋಹೋ ಯದಿ ಪುನರಧುನಾ ತರ್ಹಿ ನಿಶ್ಶೇಷರೋಗಾನ್
ಹೃತ್ವಾ ಭಕ್ತಿಂ ದ್ರಢಿಷ್ಠಾಂ ಕುರು ತವ ಪದಪಙ್ಕೇರುಹೇ ಪಙ್ಕಜಾಕ್ಷ ।
ನೂನಂ ನಾನಾಭವಾನ್ತೇ ಸಮಧಿಗತಮಿಮಂ ಮುಕ್ತಿದಂ ವಿಪ್ರದೇಹಂ
ಕ್ಷುದ್ರೇ ಹಾ ಹನ್ತ ಮಾ ಮಾ ಕ್ಷಿಪ ವಿಷಯರಸೇ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಮಾರುತೇಶ ॥ ೯೩-೧೦ ॥

ಇತಿ ತ್ರಿನವತಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaneeyam Tinavatitamadasakam in English – Kannada – TeluguTamil