Narayaniyam Tinavatitamadasakam In Telugu – Narayaneyam Dasakam 93

Narayaniyam Tinavatitamadasakam in Telugu:

॥ నారాయణీయం త్రినవతితమదశకమ్ ॥

త్రినవతితమదశకమ్ (౯౩) – పఞ్చవింశతి గురవః ।

బన్ధుస్నేహం విజహ్యాం తవ హి కరుణయా త్వయ్యుపావేశితాత్మా
సర్వం త్యక్త్వా చరేయం సకలమపి జగద్వీక్ష్య మాయావిలాసమ్ ।
నానాత్వాద్భ్రాన్తిజన్యాత్సతి ఖలు గుణదోషావబోధే విధిర్వా
వ్యాసేధో వా కథం తౌ త్వయి నిహితమతేర్వీతవైషమ్యబుద్ధేః ॥ ౯౩-౧ ॥

క్షుత్తృష్ణాలోపమాత్రే సతతకృతధియో జన్తవః సన్త్యనన్తా-
స్తేభ్యో విజ్ఞానవత్త్వాత్పురుష ఇహ వరస్తజ్జనిర్దుర్లభైవ ।
తత్రాప్యాత్మాఽఽత్మనః స్యాత్సుహృదపి చ రిపుర్యస్త్వయి న్యస్తచేతా-
స్తాపోచ్ఛిత్తేరుపాయం స్మరతి స హి సుహృత్స్వాత్మవైరీ తతోఽన్యః ॥ ౯౩-౨ ॥

త్వత్కారుణ్యే ప్రవృత్తే క ఇవ న హి గురుర్లోకవృత్తేఽపి భూమన్
సర్వాక్రాన్తాపి భూమిర్న హి చలతి తతః సత్క్షమాం శిక్షయేయమ్ ।
గృహ్ణీయామీశ తత్తద్విషయపరిచయేఽప్యప్రసక్తిం సమీరాత్-
వ్యాప్తత్వఞ్చాత్మనో మే గగనగురువశాద్భాతు నిర్లేపతా చ ॥ ౯౩-౩ ॥

స్వచ్ఛః స్యాం పావనోఽహం మధుర ఉదకవద్వహ్నివన్మా స్మ గృహ్ణాం
సర్వాన్నీనోఽపి దోషం తరుషు తమివ మాం సర్వభూతేష్వవేయామ్ ।
పుష్టిర్నష్టిః కలానాం శశిన ఇవ తనోర్నాత్మనోఽస్తీతి విద్యాం
తోయాదివ్యస్తమార్తాణ్డవదపి చ తనుష్వేకతాం త్వత్ప్రసాదాత్ ॥ ౯౩-౪ ॥

స్నేహాద్వ్యాధాస్తపుత్రప్రణయమృతకపోతాయితో మా స్మ భూవం
ప్రాప్తం ప్రాశ్నన్సహేయ క్షుధమపి శయువత్సిన్ధువత్స్యామగాధః ।
మా పప్తం యోషిదాదౌ శిఖిని శలభవద్భృఙ్గవత్సారభాగీ
భూయాసం కిన్తు తద్వద్ధనచయనవశాన్మాహమీశ ప్రణేశమ్ ॥ ౯౩-౫ ॥

మా బద్ధ్యాసం తరుణ్యా గజ ఇవ వశయా నార్జయేయం ధనౌఘం
హర్తాన్యస్తం హి మాధ్వీహర ఇవ మృగవన్మా ముహం గ్రామ్యగీతైః ।
నాత్యాసజ్జేయ భోజ్యే ఝష ఇవ బలిశే పిఙ్గలావన్నిరాశః [** బడిశే **]
సుప్యాం భర్తవ్యయోగాత్కురర ఇవ విభో సామిషోఽన్యైర్న హన్యై ॥ ౯౩-౬ ॥

See Also  Kalidasa Gangashtakam 2 In Telugu

వర్తేయ త్యక్తమానః సుఖమతిశిశువన్నిస్సహాయశ్చరేయం
కన్యాయా ఏకశేషో వలయ ఇవ విభో వర్జితాన్యోన్యఘోషః ।
త్వచ్చిత్తో నావబుధ్యై పరమిషుకృదివ క్ష్మాభృదాయానఘోషం
గేహేష్వన్యప్రణీతేష్వహిరివ నివసాన్యున్దురోర్మన్దిరేషు ॥ ౯౩-౭ ॥

త్వయ్యేవ త్వత్కృతం త్వం క్షపయసి జగదిత్యూర్ణనాభాత్ప్రతీయాం
త్వచ్చిన్తా త్వత్స్వరూపం కురుత ఇతి దృఢం శిక్షేయే పేశకారాత్ ।
విడ్భస్మాత్మా చ దేహో భవతి గురువరో యో వివేకం విరక్తిం
ధత్తే సఞ్చిన్త్యమానో మమ తు బహురుజాపీడితోఽయం విశేషాత్ ॥ ౯౩-౮ ॥

హీ హీ మే దేహమోహం త్యజ పవనపురాధీశ యత్ప్రేమహేతో-
ర్గేహే విత్తే కలత్రాదిషు చ వివశితాస్త్వత్పదం విస్మరన్తి ।
సోఽయం వహ్నేః శునో వా పరమిహ పరతః సామ్ప్రతఞ్చాక్షికర్ణ-
త్వగ్జిహ్వాద్యా వికర్షన్త్యవశమత ఇతః కోఽపి న త్వత్పదాబ్జే ॥ ౯౩-౯ ॥

దుర్వారో దేహమోహో యది పునరధునా తర్హి నిశ్శేషరోగాన్
హృత్వా భక్తిం ద్రఢిష్ఠాం కురు తవ పదపఙ్కేరుహే పఙ్కజాక్ష ।
నూనం నానాభవాన్తే సమధిగతమిమం ముక్తిదం విప్రదేహం
క్షుద్రే హా హన్త మా మా క్షిప విషయరసే పాహి మాం మారుతేశ ॥ ౯౩-౧౦ ॥

ఇతి త్రినవతితమదశకం సమాప్తమ్ ।

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaneeyam Tinavatitamadasakam in EnglishKannada – Telugu – Tamil