Narayaniyam Trayovimsatidasakam In Telugu – Narayaneeyam Dasakam 23

Narayaniyam Trayovimsatidasakam in Telugu:

॥ నారాయణీయం త్రయోవింశతిదశకమ్ ॥

త్రయోవింశతిదశకమ్ (౨౩) – దక్షచరితం తథా చిత్రకేతూపాఖ్యానమ్

ప్రాచేతసస్తు భగవన్నపరోఽపి దక్ష-
స్త్వత్సేవనం వ్యధిత సర్గవివృద్ధికామః ।
ఆవిర్బభూవిథ తదా లసదష్టబాహు
స్తస్మై వరం దదిథ తాం చ వధూమసిక్నీమ్ ॥ ౨౩-౧ ॥

తస్యాత్మజాస్త్వయుతమీశ పునఃస్సహస్రం
శ్రీనారదస్య వచసా తవ మార్గమాపుః ।
నైకత్రవాసమృషయే స ముమోచ శాపం
భక్తోత్తమస్త్వృషిరనుగ్రహమేవ మేనే ॥ ౨౩-౨ ॥

షష్ట్యా తతో దుహితృభిః సృజతః కులౌఘాన్
దౌహిత్రసూనురథ తస్య స విశ్వరూపః ।
త్వత్స్తోత్రవర్మితమజాపయదిన్ద్రమాజౌ
దేవ త్వదీయమహిమా ఖలు సర్వజైత్రః ॥ ౨౩-౩ ॥

ప్రాక్షూరసేనవిషయే కిల చిత్రకేతుః
పుత్రాగ్రహీ నృపతిరఙ్గిరసః ప్రభావాత్ ।
లబ్ధ్వైకపుత్రమథ తత్ర హతే సపత్నీ-
సఙ్ఘైరముహ్యదవశస్తవ మాయయాసౌ ॥ ౨౩-౪ ॥

తం నారదస్తు సమమఙ్గిరసా దయాలుః
సమ్ప్రాప్య తావదుపదర్శ్య సుతస్య జీవమ్ ।
కస్యాస్మి పుత్ర ఇతి తస్య గిరా విమోహం
త్యక్త్వా త్వదర్చనవిధౌ నృపతిం న్యయుఙ్క్త ॥ ౨౩-౫ ॥

స్తోత్రం చ మన్త్రమపి నారదతోఽథ లబ్ధ్వా
తోషాయ శేషవపుషో నను తే తపస్యన్ ।
విద్యాధరాధిపతితాం స హి సప్తరాత్రే
లబ్ధ్వాప్యకుణ్ఠమతిరన్వభజద్భవన్తమ్ ॥ ౨౩-౬ ॥

తస్మై మృణాలధవలేన సహస్రశీర్ష్ణా
రూపేణ బద్ధనుతిసిద్ధగణావృతేన ।
ప్రాదుర్భవన్నచిరతో నుతిభిః ప్రసన్నో
దత్త్వాఽఽత్మతత్త్వమనుగృహ్య తిరోదధాథ ॥ ౨౩-౭ ॥

త్వద్భక్తమౌలిరథ సోఽపి చ లక్షలక్షం
వర్షాణి హర్షులమనా భువనేషు కామమ్ ।
సఙ్గాపయన్గుణగణం తవ సున్దరీభిః
సఙ్గాతిరేకరహితో లలితం చచార ॥ ౨౩-౮ ॥

See Also  Sriramanatha Stutih In Telugu – Telugu Shlokas

అత్యన్తసఙ్గవిలయాయ భవత్ప్రణున్నో
నూనం స రూప్యగిరిమాప్య మహత్సమాజే ।
నిశ్శఙ్కమఙ్కకృతవల్లభమఙ్గజారిం
తం శఙ్కరం పరిహసన్నుమయాభిశేపే ॥ ౨౩-౯ ॥

నిస్సంభ్రమస్త్వయమయాచితశాపమోక్షో
వృత్రాసురత్వముపగమ్య సురేన్ద్రయోధీ ।
భక్త్యాఽఽత్మతత్త్వకథనైః సమరే విచిత్రం
శత్రోరపి భ్రమమపాస్య గతః పదం తే ॥ ౨౩-౧౦ ॥

త్వత్సేవనేన దితిరిన్ద్రవధోద్యతాఽపి
తాన్ప్రత్యుతేన్ద్రసుహృదో మరుతోఽభిలేభే ।
దుష్టాశయోఽపి శుభదైవ భవన్నిషేవా
తత్తాదృశస్త్వమవ మాం పవనాలయేశ ॥ ౨౩-౧౧ ॥

ఇతి త్రయోవింశదశకం సమాప్తమ్ ।

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaniyam Trayovimsatidasakam in EnglishKannada – Telugu – Tamil