Narayaniyam Vimsadasakam In Kannada – Narayaneeyam Dasakam 20

Narayaniyam Vimsadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ವಿಂಶದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ವಿಂಶದಶಕಮ್ (೨೦) – ಋಷಭಯೋಗೀಶ್ವರಚರಿತಮ್

ಪ್ರಿಯವ್ರತಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಪುತ್ರಭೂತಾ-
ದಾಗ್ನೀಧ್ರರಾಜಾದುದಿತೋ ಹಿ ನಾಭಿಃ ।
ತ್ವಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾನಿಷ್ಟದಮಿಷ್ಟಿಮಧ್ಯೇ
ತವೈವ ತುಷ್ಟ್ಯೈ ಕೃತಯಜ್ಞಕರ್ಮಾ ॥ ೨೦-೧ ॥

ಅಭಿಷ್ಟುತಸ್ತತ್ರ ಮುನೀಶ್ವರೈಸ್ತ್ವಂ
ರಾಜ್ಞಃ ಸ್ವತುಲ್ಯಂ ಸುತಮರ್ಥ್ಯಮಾನಃ ।
ಸ್ವಯಂ ಜನಿಷ್ಯೇಽಹಮಿತಿ ಬ್ರುವಾಣ-
ಸ್ತಿರೋದಧಾ ಬರ್ಹಿಷಿ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ॥ ೨೦-೨ ॥

ನಾಭಿಪ್ರಿಯಾಯಾಮಥ ಮೇರುದೇವ್ಯಾಂ
ತ್ವಮಂಶತೋಽಭೂರೃಷಭಾಭಿಧಾನಃ ।
ಅಲೋಕಸಾಮಾನ್ಯಗುಣಪ್ರಭಾವ-
ಪ್ರಭಾವಿತಾಶೇಷಜನಪ್ರಮೋದಃ ॥ ೨೦-೩ ॥

ತ್ವಯಿ ತ್ರಿಲೋಕೀಭೃತಿ ರಾಜ್ಯಭಾರಂ
ನಿಧಾಯ ನಾಭಿಃ ಸಹ ಮೇರುದೇವ್ಯಾ ।
ತಪೋವನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭವನ್ನಿಷೇವೀ
ಗತಃ ಕಿಲಾನನ್ದಪದಂ ಪದಂ ತೇ ॥ ೨೦-೪ ॥

ಇನ್ದ್ರಸ್ತ್ವದುತ್ಕರ್ಷಕೃತಾದಮರ್ಷಾ-
ದ್ವವರ್ಷ ನಾಸ್ಮಿನ್ನಜನಾಭವರ್ಷೇ ।
ಯದಾ ತದಾ ತ್ವಂ ನಿಜಯೋಗಶಕ್ತ್ಯಾ
ಸ್ವವರ್ಷಮೇನದ್ವ್ಯದಧಾಃ ಸುವರ್ಷಮ್ ॥ ೨೦-೫ ॥

ಜಿತೇನ್ದ್ರದತ್ತಾಂ ಕಮನೀಂ ಜಯನ್ತೀ-
ಮಥೋದ್ವಹನ್ನಾತ್ಮರತಾಶಯೋಽಪಿ ।
ಅಜೀಜನತ್ತತ್ರ ಶತಂ ತನೂಜಾ-
ನೇಷಾಂ ಕ್ಷಿತೀಶೋ ಭರತೋಽಗ್ರಜನ್ಮಾ ॥ ೨೦-೬ ॥

ನವಾಭವನ್ಯೋಗಿವರಾ ನವಾನ್ಯೇ
ತ್ವಪಾಲಯನ್ಭಾರತವರ್ಷಖಣ್ಡಾನ್ ।
ಸೈಕಾ ತ್ವಶೀತಿಸ್ತವ ಶೇಷಪುತ್ರಾ-
ಸ್ತಪೋಬಲಾದ್ಭೂಸುರಭೂಯಮೀಯುಃ ॥ ೨೦-೭ ॥

ಉಕ್ತ್ವಾ ಸುತೇಭ್ಯೋಽಥ ಮುನೀನ್ದ್ರಮಧ್ಯೇ
ವಿರಕ್ತಿಭಕ್ತ್ಯನ್ವಿತಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗಮ್ ।
ಸ್ವಯಂ ಗತಃ ಪಾರಮಹಂಸ್ಯವೃತ್ತಿ-
ಮಧಾ ಜಡೋನ್ಮತ್ತಪಿಶಾಚಚರ್ಯಾಮ್ ॥ ೨೦-೮ ॥

ಪರಾತ್ಮಭೂತೋಽಪಿ ಪರೋಪದೇಶಂ
ಕುರ್ವನ್ಭವಾನ್ಸರ್ವನಿರಸ್ಯಮಾನಃ ।
ವಿಕಾರಹೀನೋ ವಿಚಚಾರ ಕೃತ್ಸ್ನಾಂ
ಮಹೀಮಹೀನಾತ್ಮರಸಾಭಿಲೀನಃ ॥ ೨೦-೯ ॥

ಶಯುವ್ರತಂ ಗೋಮೃಗಕಾಕಚರ್ಯಾಂ
ಚಿರಂ ಚರನ್ನಾಪ್ಯ ಪರಂ ಸ್ವರೂಪಮ್ ।
ದವಾಹೃತಾಙ್ಗಃ ಕುಟಕಾಚಲೇ ತ್ವಂ
ತಾಪಾನ್ಮಮಾಪಾಕುರು ವಾತನಾಥ ॥ ೨೦-೧೦ ॥

ಇತಿ ವಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

See Also  108 Names Of Sri Anantha Padmanabha Swamy In Kannada

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaniyam Vimsadasakam in English – Kannada – TeluguTamil