Purusha Sukta Sahita Sri Sukta Vidhana Puja In Telugu

॥ Purusha Sukta Sahita Sri Sukta Vidhana Puja Telugu Lyrics ॥

॥ పురుషసూక్త సహిత శ్రీసూక్త పూజా ॥
ధ్యానం –
{ధ్యాన శ్లోకాలు}
ఓం శ్రీ ………… నమః ధ్యాయామి ।

ఆవాహనం –
[పు.] ఓం స॒హస్ర॑శీర్షా॒ పురు॑షః ।
స॒హ॒స్రా॒క్షః స॒హస్ర॑పాత్ ।
స భూమి॑o వి॒శ్వతో॑ వృ॒త్వా ।
అత్య॑తిష్ఠద్దశాఙ్గు॒లమ్ ।
[శ్రీ.] ఓం హిర॑ణ్యవర్ణా॒o హరి॑ణీం సు॒వర్ణ॑రజ॒తస్ర॑జామ్ ।
చ॒న్ద్రాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీం జాత॑వేదో మ॒ ఆవ॑హ ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః ఆవాహయామి ।

ఆసనం –
[పు.] పురు॑ష ఏ॒వేదగ్ం సర్వమ్” ।
యద్భూ॒తం యచ్చ॒ భవ్యమ్” ।
ఉ॒తామృ॑త॒త్వస్యేశా॑నః ।
య॒దన్నే॑నాతి॒రోహ॑తి ।
[శ్రీ.] తాం మ॒ ఆవ॑హ॒ జాత॑వేదో ల॒క్ష్మీమన॑పగా॒మినీ”మ్ ।
యస్యా॒o హిర॑ణ్యం వి॒న్దేయ॒o గామశ్వ॒o పురు॑షాన॒హమ్ ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః నవరత్నఖచిత సువర్ణ సింహాసనం సమర్పయామి ।

పాద్యం –
[పు.] ఏ॒తావా॑నస్య మహి॒మా ।
అతో॒ జ్యాయాగ్॑శ్చ॒ పూరు॑షః ।
పాదో”ఽస్య॒ విశ్వా॑ భూ॒తాని॑ ।
త్రి॒పాద॑స్యా॒మృత॑o ది॒వి ।
[శ్రీ.] అ॒శ్వ॒పూ॒ర్వాం ర॑థమ॒ధ్యాం హ॒స్తినా॑దప్ర॒బోధి॑నీమ్ ।
శ్రియ॑o దే॒వీముప॑హ్వయే॒ శ్రీర్మా॑దే॒వీర్జు॑షతామ్ ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః పాదయో పాద్యం సమర్పయామి ।

అర్ఘ్యం –
[పు.] త్రి॒పాదూ॒ర్ధ్వ ఉదై॒త్పురు॑షః ।
పాదో”ఽస్యే॒హాఽఽభ॑వా॒త్పున॑: ।
తతో॒ విష్వ॒ఙ్వ్య॑క్రామత్ ।
సా॒శ॒నా॒న॒శ॒నే అ॒భి ।
[శ్రీ.] కా॒o సో”స్మి॒తాం హిర॑ణ్యప్రా॒కారా॑మా॒ర్ద్రాం జ్వల॑న్తీం తృ॒ప్తాం త॒ర్పయ॑న్తీమ్ ।
ప॒ద్మే॒ స్థి॒తాం ప॒ద్మవ॑ర్ణా॒o తామి॒హోప॑హ్వయే॒ శ్రియమ్ ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి ।

ఆచమనీయం –
[పు.] తస్మా”ద్వి॒రాడ॑జాయత ।
వి॒రాజో॒ అధి॒ పూరు॑షః ।
స జా॒తో అత్య॑రిచ్యత ।
ప॒శ్చాద్భూమి॒మథో॑ పు॒రః ।
[శ్రీ.] చ॒న్ద్రాం ప్ర॑భా॒సాం య॒శసా॒ జ్వల॑న్తీ॒o శ్రియ॑o లో॒కే దే॒వజు॑ష్టాముదా॒రామ్ ।
తాం ప॒ద్మినీ॑మీ॒o శర॑ణమ॒హం ప్రప॑ద్యేఽల॒క్ష్మీర్మే॑ నశ్యతా॒o త్వాం వృ॑ణే ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి ।

పంచామృత స్నానం –
ఆప్యా॑యస్వ॒ సమే॑తు తే వి॒శ్వత॑స్సోమ॒ వృష్ణి॑యమ్ ।
భవా॒ వాజ॑స్య సంగ॒థే ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః క్షీరేణ స్నపయామి ।

ద॒ధి॒క్రావ్ణో॑అకారిషం జి॒ష్ణోరశ్వ॑స్య వా॒జిన॑: ।
సు॒ర॒భి నో॒ ముఖా॑ కర॒త్ప్రాణ॒ ఆయూగ్॑oషి తారిషత్ ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః దధ్నా స్నపయామి ।

శు॒క్రమ॑సి॒ జ్యోతి॑రసి॒ తేజో॑సి దే॒వోవ॑స్సవి॒తోత్పు॑నా॒తు
అచ్ఛి॑ద్రేణ ప॒విత్రే॑ణ॒ వసో॒స్సూర్య॑స్య ర॒శ్మిభి॑: ।
ఓం శ్రీ ………… నమః ఆజ్యేన స్నపయామి ।

మధు॒వాతా॑ ఋతాయ॒తే మధు॑క్షరన్తి॒ సింధ॑వః ।
మాధ్వీ”ర్నః స॒న్త్వౌష॑ధీః ।
మధు॒నక్త॑ము॒తోష॑సి॒ మధు॑మ॒త్ పార్థి॑వ॒గ్॒oరజ॑: ।
మధు॒ద్యౌర॑స్తు నః పి॒తా ।
మధు॑మాన్నో॒ వన॒స్పతి॒ర్మధు॑మాగ్‍ం అస్తు॒ సూర్య॑: ।
మాధ్వీ॒ర్గావో॑ భవంతు నః ।
ఓం శ్రీ ………… నమః మధునా స్నపయామి ।

See Also  Lakshmi Chandralamba Ashtottara Shatanama Stotram In Telugu

స్వా॒దుః ప॑వస్వ ది॒వ్యాయ॒ జన్మ॑నే ।
స్వా॒దురింద్రా”య సు॒హవీ”తు నామ్నే ।
స్వా॒దుర్మి॒త్రాయ॒ వరు॑ణాయ వా॒యవే॒ ।
బృహ॒స్పత॑యే॒ మధు॑మా॒o అదా”భ్యః ।
ఓం శ్రీ ………… నమః శర్కరేణ స్నపయామి ।

యాః ఫ॒లినీ॒ర్యా అ॑ఫ॒లా అ॑పు॒ష్పాయాశ్చ॑ పు॒ష్పిణీ॑: ।
బృహ॒స్పతి॑ ప్రసూతా॒స్తానో॑ మున్చ॒న్త్వగ్‍ం హ॑సః ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః ఫలోదకేన స్నపయామి ।

స్నానం –
[పు.] యత్పురు॑షేణ హ॒విషా” ।
దే॒వా య॒జ్ఞమత॑న్వత ।
వ॒స॒న్తో అ॑స్యాసీ॒దాజ్యమ్” ।
గ్రీ॒ష్మ ఇ॒ధ్మశ్శ॒రద్ధ॒విః ।
[శ్రీ.] ఆ॒ది॒త్యవ॑ర్ణే॒ తప॒సోఽధి॑జా॒తో వన॒స్పతి॒స్తవ॑ వృ॒క్షోఽథ బి॒ల్వః ।
తస్య॒ ఫలా॑ని॒ తప॒సా ను॑దన్తు మా॒యాన్త॑రా॒యాశ్చ॑ బా॒హ్యా అ॑ల॒క్ష్మీః ॥

ఆపో॒ హిష్ఠా మ॑యో॒భువ॒స్తా న॑ ఊ॒ర్జే ద॑ధాతన – మ॒హేరణా॑య॒ చక్ష॑సే ।
యో వ॑: శి॒వత॑మో రస॒స్తస్య॑ భాజయతే॒ హ న॑: – ఉ॒శ॒తీరి॑వ మా॒త॑రః ।
తస్మా॒ అర॑ఙ్గమామవో॒ యస్య॒ క్షయా॑య॒ జిన్వ॑థ – ఆపో॑ జ॒నయ॑థా చ నః ।

ఓం శ్రీ ………… నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి ।
స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి ।

వస్త్రం –
[పు.] స॒ప్తాస్యా॑సన్పరి॒ధయ॑: ।
త్రిః స॒ప్త స॒మిధ॑: కృ॒తాః ।
దే॒వా యద్య॒జ్ఞం త॑న్వా॒నాః ।
అబ॑ధ్న॒న్పురు॑షం ప॒శుమ్ ।
[శ్రీ.] ఉపై॑తు॒ మాం దే॑వస॒ఖః కీ॒ర్తిశ్చ॒ మణి॑నా స॒హ ।
ప్రా॒దు॒ర్భూ॒తోఽస్మి॑ రాష్ట్రే॒ఽస్మిన్ కీ॒ర్తిమృ॑ద్ధిం ద॒దాతు॑ మే ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి ।

యజ్ఞోపవీతం –
[పు.] తం య॒జ్ఞం బ॒ర్హిషి॒ ప్రౌక్షన్॑ ।
పురు॑షం జా॒తమ॑గ్ర॒తః ।
తేన॑ దే॒వా అయ॑జన్త ।
సా॒ధ్యా ఋష॑యశ్చ॒ యే ।
[శ్రీ.] క్షుత్పి॑పా॒సామ॑లాం జ్యే॒ష్ఠామ॑ల॒క్ష్మీం నా॑శయా॒మ్యహమ్ ।
అభూ॑తి॒మస॑మృద్ధి॒o చ సర్వా॒o నిర్ణు॑ద మే॒ గృహా॑త్ ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి ।

గంధం –
[పు.] తస్మా”ద్య॒జ్ఞాత్స॑ర్వ॒హుత॑: ।
సంభృ॑తం పృషదా॒జ్యమ్ ।
ప॒శూగ్‍స్తాగ్‍శ్చ॑క్రే వాయ॒వ్యాన్॑ ।
ఆ॒ర॒ణ్యాన్గ్రా॒మ్యాశ్చ॒ యే ।
[శ్రీ.] గ॒oధ॒ద్వా॒రాం దు॑రాధ॒ర్షా॒o ని॒త్యపు॑ష్టాం కరీ॒షిణీ”మ్ ।
ఈ॒శ్వరీ॑గ్ం సర్వ॑భూతా॒నా॒o తామి॒హోప॑హ్వయే॒ శ్రియమ్ ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః దివ్య శ్రీ చందనం సమర్పయామి ।

ఆభరణం –
[పు.] తస్మా”ద్య॒జ్ఞాత్స॑ర్వ॒హుత॑: ।
ఋచ॒: సామా॑ని జజ్ఞిరే ।
ఛన్దాగ్॑oసి జజ్ఞిరే॒ తస్మా”త్ ।
యజు॒స్తస్మా॑దజాయత ।
[శ్రీ.] మన॑స॒: కామ॒మాకూ॑తిం వా॒చః స॒త్యమ॑శీమహి ।
ప॒శూ॒నాం రూ॒పమన్న॑స్య॒ మయి॒ శ్రీః శ్ర॑యతా॒o యశ॑: ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః సర్వాభరణాని సమర్పయామి ।

పుష్పాణి –
[పు.] తస్మా॒దశ్వా॑ అజాయన్త ।
యే కే చో॑భ॒యాద॑తః ।
గావో॑ హ జజ్ఞిరే॒ తస్మా”త్ ।
తస్మా”జ్జా॒తా అ॑జా॒వయ॑: ।
[శ్రీ.] క॒ర్దమే॑న ప్ర॑జాభూ॒తా॒ మ॒యి॒ సంభ॑వ క॒ర్దమ ।
శ్రియ॑o వా॒సయ॑ మే కు॒లే మా॒తర॑o పద్మ॒మాలి॑నీమ్ ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి ।

See Also  Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanama Stotram 5 In Telugu

ధూపం –
[పు.] యత్పురు॑ష॒o వ్య॑దధుః ।
క॒తి॒ధా వ్య॑కల్పయన్ ।
ముఖ॒o కిమ॑స్య॒ కౌ బా॒హూ ।
కావూ॒రూ పాదా॑వుచ్యేతే ।
[శ్రీ.] ఆప॑: సృ॒జన్తు॑ స్ని॒గ్ధా॒ని॒ చి॒క్లీ॒త వ॑స మే॒ గృహే ।
ని చ॑ దే॒వీం మా॒తర॒o శ్రియ॑o వా॒సయ॑ మే కు॒లే ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః ధూపం సమర్పయామి ।

దీపం –
[పు.] బ్రా॒హ్మ॒ణో”ఽస్య॒ ముఖ॑మాసీత్ ।
బా॒హూ రా॑జ॒న్య॑: కృ॒తః ।
ఊ॒రూ తద॑స్య॒ యద్వైశ్య॑: ।
ప॒ద్భ్యాగ్ం శూ॒ద్రో అ॑జాయత ।
[శ్రీ.] ఆ॒ర్ద్రాం పు॒ష్కరి॑ణీం పు॒ష్టి॒o పి॒ఙ్గ॒లాం ప॑ద్మమా॒లినీమ్।
చ॒న్ద్రాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీం జాత॑వేదో మ॒ ఆవ॑హ ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః దీపం సమర్పయామి ।

నైవేద్యం –
[పు.] చ॒న్ద్రమా॒ మన॑సో జా॒తః ।
చక్షో॒: సూర్యో॑ అజాయత ।
ముఖా॒దిన్ద్ర॑శ్చా॒గ్నిశ్చ॑ ।
ప్రా॒ణాద్వా॒యుర॑జాయత ।
[శ్రీ.] ఆ॒ర్ద్రాం య॒: కరి॑ణీం య॒ష్టి॒o సు॒వ॒ర్ణాం హే॑మమా॒లినీమ్ ।
సూ॒ర్యాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీ॒o జాత॑వేదో మ॒ ఆవహ ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః నైవేద్యం సమర్పయామి ।

ఓం భూర్భువ॑స్సువ॑: – తత్స॑వితు॒ర్వరే”ణ్య॒మ్ – భ॒ర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీ॒మహి ।
ధియో॒ యోన॑: ప్రచో॒దయా”త్ ॥
సత్యం త్వా ఋతేన పరిషించామి (ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి)
అమృతమస్తు – అ॒మృ॒తో॒ప॒స్తర॑ణమసి ।
ఓం ప్రా॒ణాయ॒ స్వాహా” – ఓం అ॒పా॒నాయ॒ స్వాహా” – ఓం వ్యా॒నాయ॒ స్వాహా” ।
ఓం ఉ॒దా॒నాయ॒ స్వాహా” – ఓం స॒మా॒నాయ॒ స్వాహా” ।
మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి – అ॒మృ॒తా॒పి॒ధా॒నమ॑సి ।
ఉత్తరాపోశనం సమర్పయామి – హస్తౌ ప్రక్షాళయామి – పాదౌ ప్రక్షాళయామి – శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి ।

తాంబూలం –
[పు.] నాభ్యా॑ ఆసీద॒న్తరి॑క్షమ్ ।
శీ॒ర్ష్ణో ద్యౌః సమ॑వర్తత ।
ప॒ద్భ్యాం భూమి॒ర్దిశ॒: శ్రోత్రా”త్ ।
తథా॑ లో॒కాగ్ం అ॑కల్పయన్ ।
[శ్రీ.] తాం మ॒ ఆవ॑హ॒ జాత॑వేదో ల॒క్ష్మీమన॑పగా॒మినీ”మ్ ।
యస్యా॒o హి॑రణ్య॒o ప్రభూ॑త॒o గావో॑ దా॒స్యోఽశ్వా”న్వి॒న్దేయ॒o పురు॑షాన॒హమ్ ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః తాంబూలం సమర్పయామి ।

నీరాజనం –
[పు.] వేదా॒హమే॒తం పురు॑షం మ॒హాన్తమ్” ।
ఆ॒ది॒త్యవ॑ర్ణం॒ తమ॑స॒స్తు పా॒రే ।
సర్వా॑ణి రూ॒పాణి॑ వి॒చిత్య॒ ధీర॑: ।
నామా॑ని కృ॒త్వాఽభి॒వద॒న్॒ యదాస్తే” ।
[శ్రీ.] యః శుచి॒: ప్రయ॑తో భూ॒త్వా జు॒హుయా”దాజ్య॒ మన్వ॑హమ్ ।
శ్రియ॑: ప॒ఞ్చద॑శర్చ॒o చ శ్రీ॒కామ॑: సత॒తం జ॑పేత్ ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః కర్పూర నీరాజనం సమర్పయామి ।
నీరాజనానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి – నమస్కరోమి ।

See Also  Sri Radha Ashtakam In Telugu

మంత్రపుష్పం –

పురుష సూక్తం చూ. ॥

శ్రీసూక్తం చూ. ॥

మంత్రపుష్పం చూ. ॥

ధా॒తా పు॒రస్తా॒ద్యము॑దాజ॒హార॑ ।
శ॒క్రః ప్రవి॒ద్వాన్ప్ర॒దిశ॒శ్చత॑స్రః ।
తమే॒వం వి॒ద్వాన॒మృత॑ ఇ॒హ భ॑వతి ।
నాన్యః పన్థా॒ అయ॑నాయ విద్యతే ।
ఓం శ్రీ ………… నమః సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి ।

ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారం –
యానికాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ
తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే ।
పాపోఽహం పాపకర్మాఽహం పాపాత్మా పాపసంభవ ।
త్రాహిమాం కృపయా తుభ్యం శరణాగతవత్సలే ।
అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ ।
తస్మాత్కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష జనార్దనా రక్ష రక్ష సురేశ్వరీ ।
ఓం శ్రీ ………… నమః ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి ।

సాష్టాంగ నమస్కారం –
ఉరసా శిరసా దృష్ట్యా మనసా వచసా తథా ।
పద్భ్యాం కరాభ్యాం కర్ణాభ్యాం ప్రణామోష్టాంగముచ్యతే ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః సాష్టాంగ నమస్కారాం సమర్పయామి ।

సర్వోపచారాః –
ఓం శ్రీ ………… నమః ఛత్రం ఆచ్ఛాదయామి ।
ఓం శ్రీ ………… నమః చామరైర్వీజయామి ।
ఓం శ్రీ ………… నమః నృత్యం దర్శయామి ।
ఓం శ్రీ ………… నమః గీతం శ్రావయామి ।
ఓం శ్రీ ………… నమః ఆందోళికాన్నారోహయామి ।
ఓం శ్రీ ………… నమః అశ్వానారోహయామి ।
ఓం శ్రీ ………… నమః గజానారోహయామి ।
సమస్త రాజోపచారాన్ దేవోపచారాన్ సమర్పయామి ।

క్షమా ప్రార్థన –
అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతేఽహర్నిశం మయా ।
దాసోఽయమితి మాం మత్వా క్షమస్వ పరమేశ్వర ।
ఆవాహనం న జానామి న జానామి విసర్జనం ।
పూజావిధిం న జానామి క్షమస్వ పరమేశ్వర ।
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం మహేశ్వర ।
యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే ।

అనయా పురుషసూక్త సహిత శ్రీసూక్త విధాన పూర్వక ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజయా భగవతీ సర్వాత్మికా శ్రీ ………… సుప్రీతా సుప్రసన్నా వరదా భవంతు ॥

తీర్థప్రసాద గ్రహణం –
అకాలమృత్యహరణం సర్వవ్యాధినివారణం ॥
సమస్తపాపక్షయకరం శ్రీ ………… పాదోదకం పావనం శుభం ॥
శ్రీ ………… నమః ప్రసాదం శీరసా గృహ్ణామి ।

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Purusha Sukta Sahita Sri Sukta Vidhana Puja in SanskritEnglishKannada – Telugu – Tamil