Purusha Suktam In Kannada

॥ Purusha Suktam in Kannada


ಓಂ ತಚ್ಚಂ ಯೋರಾವೃ’ಣೀಮಹೇ – ಗಾತುಂ ಯಙ್ಞಾಯ’ – ಗಾತುಂ ಯಙ್ಞಪ’ತಯೇ – ದೈವೀ” ಸ್ವಸ್ತಿರ’ಸ್ತು ನಃ – ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನು’ಷೇಭ್ಯಃ – ಊರ್ಧ್ವಂ ಜಿ’ಗಾತು ಭೇಷಜಮ್ – ಶಂ ನೋ’ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪದೇ” – ಶಂ ಚತು’ಷ್ಪದೇ ।

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ॥

ಸಹಸ್ರ’ಶೀರ್ಷಾ ಪುರು’ಷಃ – ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರ’ಪಾತ್ ।
ಸ ಭೂಮಿಂ’ ವಿಶ್ವತೋ’ ವೃತ್ವಾ – ಅತ್ಯ’ತಿಷ್ಠದ್ದಶಾಂಗುಳಮ್ ॥

ಪುರು’ಷ ಏವೇದಗ್‍ಮ್ ಸರ್ವಮ್” – ಯದ್ಭೂತಂ ಯಚ್ಚ ಭವ್ಯಮ್” ।
ಉತಾಮೃ’ತತ್ವ ಸ್ಯೇಶಾ’ನಃ – ಯದನ್ನೇ’ನಾತಿರೋಹ’ತಿ ॥

ಏತಾವಾ’ನಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ – ಅತೋ ಜ್ಯಾಯಾಗ್’‍ಶ್ಚ ಪೂರು’ಷಃ ।
ಪಾದೋ”‌உಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾ’ ಭೂತಾನಿ’ – ತ್ರಿಪಾದ’ಸ್ಯಾಮೃತಂ’ ದಿವಿ ॥

ತ್ರಿಪಾದೂರ್ಧ್ವ ಉದೈತ್ಪುರು’ಷಃ – ಪಾದೋ”‌உಸ್ಯೇಹಾ‌உ‌உಭ’ವಾತ್ಪುನಃ’ ।
ತತೋ ವಿಷ್ವಣ್-ವ್ಯ’ಕ್ರಾಮತ್ – ಸಾಶನಾನಶನೇ ಅಭಿ ॥

ತಸ್ಮಾ”ದ್ವಿರಾಡ’ಜಾಯತ – ವಿರಾಜೋ ಅಧಿ ಪೂರು’ಷಃ ।
ಸ ಜಾತೋ ಅತ್ಯ’ರಿಚ್ಯತ – ಪಶ್ಚಾದ್-ಭೂಮಿಮಥೋ’ ಪುರಃ ॥

ಯತ್ಪುರು’ಷೇಣ ಹವಿಷಾ” – ದೇವಾ ಯಙ್ಞಮತ’ನ್ವತ ।
ವಸಂತೋ ಅ’ಸ್ಯಾಸೀದಾಜ್ಯಮ್” – ಗ್ರೀಷ್ಮ ಇಧ್ಮಶ್ಶರಧ್ಧವಿಃ ॥

ಸಪ್ತಾಸ್ಯಾ’ಸನ್-ಪರಿಧಯಃ’ – ತ್ರಿಃ ಸಪ್ತ ಸಮಿಧಃ’ ಕೃತಾಃ ।
ದೇವಾ ಯದ್ಯಙ್ಞಂ ತ’ನ್ವಾನಾಃ – ಅಬ’ಧ್ನನ್-ಪುರು’ಷಂ ಪಶುಮ್ ॥

ತಂ ಯಙ್ಞಂ ಬರ್ಹಿಷಿ ಪ್ರೌಕ್ಷನ್’ – ಪುರು’ಷಂ ಜಾತಮ’ಗ್ರತಃ ।
ತೇನ’ ದೇವಾ ಅಯ’ಜಂತ – ಸಾಧ್ಯಾ ಋಷ’ಯಶ್ಚ ಯೇ ॥

ತಸ್ಮಾ”ದ್ಯಙ್ಞಾತ್-ಸ’ರ್ವಹುತಃ’ – ಸಂಭೃ’ತಂ ಪೃಷದಾಜ್ಯಮ್ ।
ಪಶೂಗ್-ಸ್ತಾಗ್‍ಶ್ಚ’ಕ್ರೇ ವಾಯವ್ಯಾನ್’ – ಆರಣ್ಯಾನ್-ಗ್ರಾಮ್ಯಾಶ್ಚ ಯೇ ॥

ತಸ್ಮಾ”ದ್ಯಙ್ಞಾತ್ಸ’ರ್ವಹುತಃ’ – ಋಚಃ ಸಾಮಾ’ನಿ ಜಙ್ಞಿರೇ ।
ಛಂದಾಗ್‍ಮ್’ಸಿ ಜಙ್ಞಿರೇ ತಸ್ಮಾ”ತ್ – ಯಜುಸ್ತಸ್ಮಾ’ದಜಾಯತ ॥

ತಸ್ಮಾದಶ್ವಾ’ ಅಜಾಯಂತ – ಯೇ ಕೇ ಚೋ’ಭಯಾದ’ತಃ ।
ಗಾವೋ’ ಹ ಜಙ್ಞಿರೇ ತಸ್ಮಾ”ತ್ – ತಸ್ಮಾ”ಜ್ಜಾತಾ ಅ’ಜಾವಯಃ’ ॥

ಯತ್ಪುರು’ಷಂ ವ್ಯ’ದಧುಃ – ಕತಿಥಾ ವ್ಯ’ಕಲ್ಪಯನ್ ।
ಮುಖಂ ಕಿಮ’ಸ್ಯ ಕೌ ಬಾಹೂ – ಕಾವೂರೂ ಪಾದಾ’ವುಚ್ಯೇತೇ ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ”‌உಸ್ಯ ಮುಖ’ಮಾಸೀತ್ – ಬಾಹೂ ರಾ’ಜನ್ಯಃ’ ಕೃತಃ ।
ಊರೂ ತದ’ಸ್ಯ ಯದ್ವೈಶ್ಯಃ’ – ಪದ್ಭ್ಯಾಗ್‍ಮ್ ಶೂದ್ರೋ ಅ’ಜಾಯತಃ ॥

ಚಂದ್ರಮಾ ಮನ’ಸೋ ಜಾತಃ – ಚಕ್ಷೋಃ ಸೂರ್ಯೋ’ ಅಜಾಯತ ।
ಮುಖಾದಿಂದ್ರ’ಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ’ – ಪ್ರಾಣಾದ್ವಾಯುರ’ಜಾಯತ ॥

ನಾಭ್ಯಾ’ ಆಸೀದಂತರಿ’ಕ್ಷಮ್ – ಶೀರ್ಷ್ಣೋ ದ್ಯೌಃ ಸಮ’ವರ್ತತ ।
ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಭೂಮಿರ್ದಿಶಃ ಶ್ರೋತ್ರಾ”ತ್ – ತಥಾ’ ಲೋಕಾಗ್ಮ್ ಅಕ’ಲ್ಪಯನ್ ॥

ವೇದಾಹಮೇ’ತಂ ಪುರು’ಷಂ ಮಹಾಂತಮ್” – ಆದಿತ್ಯವ’ರ್ಣಂ ತಮ’ಸಸ್ತು ಪಾರೇ ।
ಸರ್ವಾ’ಣಿ ರೂಪಾಣಿ’ ವಿಚಿತ್ಯ ಧೀರಃ’ – ನಾಮಾ’ನಿ ಕೃತ್ವಾ‌உಭಿವದನ್, ಯದಾ‌உ‌உಸ್ತೇ” ॥

ಧಾತಾ ಪುರಸ್ತಾದ್ಯಮು’ದಾಜಹಾರ’ – ಶಕ್ರಃ ಪ್ರವಿದ್ವಾನ್-ಪ್ರದಿಶಶ್ಚತ’ಸ್ರಃ ।
ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನಮೃತ’ ಇಹ ಭ’ವತಿ – ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ಅಯ’ನಾಯ ವಿದ್ಯತೇ ॥

ಯಙ್ಞೇನ’ ಯಙ್ಞಮ’ಯಜಂತ ದೇವಾಃ – ತಾನಿ ಧರ್ಮಾ’ಣಿ ಪ್ರಥಮಾನ್ಯಾ’ಸನ್ ।
ತೇ ಹ ನಾಕಂ’ ಮಹಿಮಾನಃ’ ಸಚಂತೇ – ಯತ್ರ ಪೂರ್ವೇ’ ಸಾಧ್ಯಾಸ್ಸಂತಿ’ ದೇವಾಃ ॥

ಅದ್ಭ್ಯಃ ಸಂಭೂ’ತಃ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ರಸಾ”ಚ್ಚ – ವಿಶ್ವಕ’ರ್ಮಣಃ ಸಮ’ವರ್ತತಾಧಿ’ ।
ತಸ್ಯ ತ್ವಷ್ಟಾ’ ವಿದಧ’ದ್ರೂಪಮೇ’ತಿ – ತತ್ಪುರು’ಷಸ್ಯ ವಿಶ್ವಮಾಜಾ’ನಮಗ್ರೇ” ॥

ವೇದಾಹಮೇತಂ ಪುರು’ಷಂ ಮಹಾಂತಮ್” – ಆದಿತ್ಯವ’ರ್ಣಂ ತಮ’ಸಃ ಪರ’ಸ್ತಾತ್ ।
ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನಮೃತ’ ಇಹ ಭ’ವತಿ – ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ’ ವಿದ್ಯತೇ‌உಯ’ನಾಯ ॥

ಪ್ರಜಾಪ’ತಿಶ್ಚರತಿ ಗರ್ಭೇ’ ಅಂತಃ – ಅಜಾಯ’ಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾ’ಯತೇ ।
ತಸ್ಯ ಧೀರಾಃ ಪರಿ’ಜಾನಂತಿ ಯೋನಿಮ್” – ಮರೀ’ಚೀನಾಂ ಪದಮಿಚ್ಛಂತಿ ವೇಧಸಃ’ ॥

ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯ ಆತ’ಪತಿ – ಯೋ ದೇವಾನಾಂ” ಪುರೋಹಿ’ತಃ ।
ಪೂರ್ವೋ ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯೋ’ ಜಾತಃ – ನಮೋ’ ರುಚಾಯ ಬ್ರಾಹ್ಮ’ಯೇ ॥

ರುಚಂ’ ಬ್ರಾಹ್ಮಂ ಜನಯ’ಂತಃ – ದೇವಾ ಅಗ್ರೇ ತದ’ಬ್ರುವನ್ ।
ಯಸ್ತ್ವೈವಂ ಬ್ರಾ”ಹ್ಮಣೋ ವಿದ್ಯಾತ್ – ತಸ್ಯ ದೇವಾ ಅಸನ್ ವಶೇ” ॥

ಹ್ರೀಶ್ಚ’ ತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ನ್ಯೌ” – ಅಹೋರಾತ್ರೇ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ।
ನಕ್ಷ’ತ್ರಾಣಿ ರೂಪಮ್ – ಅಶ್ವಿನೌ ವ್ಯಾತ್ತಮ್” ।
ಇಷ್ಟಂ ಮ’ನಿಷಾಣ – ಅಮುಂ ಮ’ನಿಷಾಣ – ಸರ್ವಂ’ ಮನಿಷಾಣ ॥

ತಚ್ಚಂ ಯೋರಾವೃ’ಣೀಮಹೇ – ಗಾತುಂ ಯಙ್ಞಾಯ’ – ಗಾತುಂ ಯಙ್ಞಪ’ತಯೇ – ದೈವೀ” ಸ್ವಸ್ತಿರ’ಸ್ತು ನಃ – ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನು’ಷೇಭ್ಯಃ – ಊರ್ಧ್ವಂ ಜಿ’ಗಾತು ಭೇಷಜಮ್ – ಶಂ ನೋ’ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪದೇ” – ಶಂ ಚತು’ಷ್ಪದೇ ।

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ॥

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Purusha Suktam in SanskritEnglish – Kannada – TeluguTamilBengaliMalayalam

See Also  Mooka Panchasati-Mandasmitha Satakam (5) In Kannada