Purusha Suktam In Tamil

॥ Purusha Suktam in Tamil


ஓம் தச்சம் யோராவ்று’ணீமஹே – காதும் யஜ்ஞாய’ – காதும் யஜ்ஞப’தயே – தைவீ” ஸ்வஸ்திர’ஸ்து னஃ – ஸ்வஸ்திர்மானு’ஷேப்யஃ – ஊர்த்வம் ஜி’காது பேஷஜம் – ஶம் னோ’ அஸ்து த்விபதே” – ஶம் சது’ஷ்பதே ।

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ॥

ஸஹஸ்ர’ஶீர்ஷா புரு’ஷஃ – ஸஹஸ்ராக்ஷஃ ஸஹஸ்ர’பாத் ।
ஸ பூமிம்’ விஶ்வதோ’ வ்றுத்வா – அத்ய’திஷ்டத்தஶாம்குளம் ॥

புரு’ஷ ஏவேதக்‍ம் ஸர்வம்” – யத்பூதம் யச்ச பவ்யம்” ।
உதாம்று’தத்வ ஸ்யேஶா’னஃ – யதன்னே’னாதிரோஹ’தி ॥

ஏதாவா’னஸ்ய மஹிமா – அதோ ஜ்யாயாக்’‍ஶ்ச பூரு’ஷஃ ।
பாதோ”‌உஸ்ய விஶ்வா’ பூதானி’ – த்ரிபாத’ஸ்யாம்றுதம்’ திவி ॥

த்ரிபாதூர்த்வ உதைத்புரு’ஷஃ – பாதோ”‌உஸ்யேஹா‌உ‌உப’வாத்புனஃ’ ।
ததோ விஷ்வண்-வ்ய’க்ராமத் – ஸாஶனானஶனே அபி ॥

தஸ்மா”த்விராட’ஜாயத – விராஜோ அதி பூரு’ஷஃ ।
ஸ ஜாதோ அத்ய’ரிச்யத – பஶ்சாத்-பூமிமதோ’ புரஃ ॥

யத்புரு’ஷேண ஹவிஷா” – தேவா யஜ்ஞமத’ன்வத ।
வஸன்தோ அ’ஸ்யாஸீதாஜ்யம்” – க்ரீஷ்ம இத்மஶ்ஶரத்தவிஃ ॥

ஸப்தாஸ்யா’ஸன்-பரிதயஃ’ – த்ரிஃ ஸப்த ஸமிதஃ’ க்றுதாஃ ।
தேவா யத்யஜ்ஞம் த’ன்வானாஃ – அப’த்னன்-புரு’ஷம் பஶும் ॥

தம் யஜ்ஞம் பர்ஹிஷி ப்ரௌக்ஷன்’ – புரு’ஷம் ஜாதம’க்ரதஃ ।
தேன’ தேவா அய’ஜன்த – ஸாத்யா றுஷ’யஶ்ச யே ॥

தஸ்மா”த்யஜ்ஞாத்-ஸ’ர்வஹுதஃ’ – ஸம்ப்று’தம் ப்றுஷதாஜ்யம் ।
பஶூக்-ஸ்தாக்‍ஶ்ச’க்ரே வாயவ்யான்’ – ஆரண்யான்-க்ராம்யாஶ்ச யே ॥

தஸ்மா”த்யஜ்ஞாத்ஸ’ர்வஹுதஃ’ – றுசஃ ஸாமா’னி ஜஜ்ஞிரே ।
சம்தாக்ம்’ஸி ஜஜ்ஞிரே தஸ்மா”த் – யஜுஸ்தஸ்மா’தஜாயத ॥

தஸ்மாதஶ்வா’ அஜாயன்த – யே கே சோ’பயாத’தஃ ।
காவோ’ ஹ ஜஜ்ஞிரே தஸ்மா”த் – தஸ்மா”ஜ்ஜாதா அ’ஜாவயஃ’ ॥

யத்புரு’ஷம் வ்ய’ததுஃ – கதிதா வ்ய’கல்பயன் ।
முகம் கிம’ஸ்ய கௌ பாஹூ – காவூரூ பாதா’வுச்யேதே ॥

ப்ராஹ்மணோ”‌உஸ்ய முக’மாஸீத் – பாஹூ ரா’ஜன்யஃ’ க்றுதஃ ।
ஊரூ தத’ஸ்ய யத்வைஶ்யஃ’ – பத்ப்யாக்‍ம் ஶூத்ரோ அ’ஜாயதஃ ॥

சம்த்ரமா மன’ஸோ ஜாதஃ – சக்ஷோஃ ஸூர்யோ’ அஜாயத ।
முகாதின்த்ர’ஶ்சாக்னிஶ்ச’ – ப்ராணாத்வாயுர’ஜாயத ॥

னாப்யா’ ஆஸீதன்தரி’க்ஷம் – ஶீர்ஷ்ணோ த்யௌஃ ஸம’வர்தத ।
பத்ப்யாம் பூமிர்திஶஃ ஶ்ரோத்ரா”த் – ததா’ லோகாக்ம் அக’ல்பயன் ॥

வேதாஹமே’தம் புரு’ஷம் மஹாம்தம்” – ஆதித்யவ’ர்ணம் தம’ஸஸ்து பாரே ।
ஸர்வா’ணி ரூபாணி’ விசித்ய தீரஃ’ – னாமா’னி க்றுத்வா‌உபிவதன், யதா‌உ‌உஸ்தே” ॥

தாதா புரஸ்தாத்யமு’தாஜஹார’ – ஶக்ரஃ ப்ரவித்வான்-ப்ரதிஶஶ்சத’ஸ்ரஃ ।
தமேவம் வித்வானம்றுத’ இஹ ப’வதி – னான்யஃ பன்தா அய’னாய வித்யதே ॥

யஜ்ஞேன’ யஜ்ஞம’யஜம்த தேவாஃ – தானி தர்மா’ணி ப்ரதமான்யா’ஸன் ।
தே ஹ னாகம்’ மஹிமானஃ’ ஸசன்தே – யத்ர பூர்வே’ ஸாத்யாஸ்ஸன்தி’ தேவாஃ ॥

அத்ப்யஃ ஸம்பூ’தஃ ப்றுதிவ்யை ரஸா”ச்ச – விஶ்வக’ர்மணஃ ஸம’வர்ததாதி’ ।
தஸ்ய த்வஷ்டா’ விதத’த்ரூபமே’தி – தத்புரு’ஷஸ்ய விஶ்வமாஜா’னமக்ரே” ॥

வேதாஹமேதம் புரு’ஷம் மஹான்தம்” – ஆதித்யவ’ர்ணம் தம’ஸஃ பர’ஸ்தாத் ।
தமேவம் வித்வானம்றுத’ இஹ ப’வதி – னான்யஃ பன்தா’ வித்யதே‌உய’னாய ॥

ப்ரஜாப’திஶ்சரதி கர்பே’ அன்தஃ – அஜாய’மானோ பஹுதா விஜா’யதே ।
தஸ்ய தீராஃ பரி’ஜானன்தி யோனிம்” – மரீ’சீனாம் பதமிச்சன்தி வேதஸஃ’ ॥

யோ தேவேப்ய ஆத’பதி – யோ தேவானாம்” புரோஹி’தஃ ।
பூர்வோ யோ தேவேப்யோ’ ஜாதஃ – னமோ’ ருசாய ப்ராஹ்ம’யே ॥

ருசம்’ ப்ராஹ்மம் ஜனய’ன்தஃ – தேவா அக்ரே தத’ப்ருவன் ।
யஸ்த்வைவம் ப்ரா”ஹ்மணோ வித்யாத் – தஸ்ய தேவா அஸன் வஶே” ॥

ஹ்ரீஶ்ச’ தே லக்ஷ்மீஶ்ச பத்ன்யௌ” – அஹோராத்ரே பார்ஶ்வே ।
னக்ஷ’த்ராணி ரூபம் – அஶ்வினௌ வ்யாத்தம்” ।
இஷ்டம் ம’னிஷாண – அமும் ம’னிஷாண – ஸர்வம்’ மனிஷாண ॥

தச்சம் யோராவ்று’ணீமஹே – காதும் யஜ்ஞாய’ – காதும் யஜ்ஞப’தயே – தைவீ” ஸ்வஸ்திர’ஸ்து னஃ – ஸ்வஸ்திர்மானு’ஷேப்யஃ – ஊர்த்வம் ஜி’காது பேஷஜம் – ஶம் னோ’ அஸ்து த்விபதே” – ஶம் சது’ஷ்பதே ।

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ॥

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Purusha Suktam in SanskritEnglishKannadaTelugu – Tamil – BengaliMalayalam

See Also  Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram In Sanskrit