Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stuti In Kannada

॥ Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stuti Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ರತ್ನಗರ್ಭ ಗಣೇಶ ವಿಲಾಸ ಸ್ತುತಿಃ ॥
ವಾಮದೇವತನೂಭವಂ ನಿಜವಾಮಭಾಗಸಮಾಶ್ರಿತಂ
ವಲ್ಲಭಾಮಾಶ್ಲಿಷ್ಯ ತನ್ಮುಖವಲ್ಗುವೀಕ್ಷಣದೀಕ್ಷಿತಮ್ ।
ವಾತನಂದನ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥವಿಧಾಯಿನಂ ಸುಖದಾಯಿನಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೧ ॥

ಕಾರಣಂ ಜಗತಾಂ ಕಲಾಧರಧಾರಿಣಂ ಶುಭಕಾರಿಣಂ
ಕಾಯಕಾಂತಿ ಜಿತಾರುಣಂ ಕೃತಭಕ್ತಪಾಪವಿದಾರಿಣಮ್ ।
ವಾದಿವಾಕ್ಸಹಕಾರಿಣಂ ವಾರಾಣಸೀಸಂಚಾರಿಣಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೨ ॥

ಮೋಹಸಾಗರತಾರಕಂ ಮಾಯಾವಿಕುಹನಾವಾರಕಂ
ಮೃತ್ಯುಭಯಪರಿಹಾರಕಂ ರಿಪುಕೃತ್ಯದೋಷನಿವಾರಕಮ್ ।
ಪೂಜಕಾಶಾಪೂರಕಂ ಪುಣ್ಯಾರ್ಥಸತ್ಕೃತಿಕಾರಕಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೩ ॥

ಆಖುದೈತ್ಯರಥಾಂಗಮರುಣಮಯೂಖಮರ್ಥಿ ಸುಖಾರ್ಥಿನಂ
ಶೇಖರೀಕೃತ ಚಂದ್ರರೇಖಮುದಾರಸುಗುಣಮದಾರುಣಮ್ ।
ಶ್ರೀಖನಿಂ ಶ್ರಿತಭಕ್ತನಿರ್ಜರಶಾಖಿನಂ ಲೇಖಾವನಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೪ ॥

ತುಂಗಮೂಷಕವಾಹನಂ ಸುರಪುಂಗವಾರಿ ವಿಮೋಹನಂ
ಮಂಗಳಾಯತನಂ ಮಹಾಜನಭೃಂಗಶಾಂತಿವಿಧಾಯಿನಮ್ ।
ಅಂಗಜಾಂತಕನಂದನಂ ಸುಖಭೃಂಗಪದ್ಮೋದಂಚನಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೫ ॥

ರಾಘವೇಶ್ವರರಕ್ಷಕಂ ರಕ್ಷೌಘಶಿಕ್ಷಣದಕ್ಷಕಂ
ಶ್ರೀಘನಂ ಶ್ರಿತಮೌನಿವಚನಾಮೋಘತಾಸಂಪಾದನಮ್ ।
ಶ್ಲಾಘನೀಯದಯಾಗುಣಂ ಮಘವತ್ತಪಃ ಫಲಪೂರಣಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೬ ॥

ಕಂಚನಶ್ಚ್ಯುತಿಗೋಪ್ಯಭಾವಮಕಿಂಚನಾಂಶ್ಚ ದಯಾರಸೈಃ
ಸಿಂಚತಾ ನಿಜವೀಕ್ಷಣೇನ ಸಮಂಚಿತಾರ್ಥಸುಖಾಸ್ಪದಮ್ ।
ಪಂಚವಕ್ತ್ರಸುತಂ ಸುರದ್ವಿಡ್ವಂಚನಾಧೃತ ಕೌಶಲಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೭ ॥

ಯಚ್ಛತಕ್ರತುಕಾಮಿತಂ ಪ್ರಾಯಚ್ಛದರ್ಚಿತಮಾದರಾ-
-ದ್ಯಚ್ಛತಚ್ಛದಸಾಮ್ಯಮನ್ವನುಗಚ್ಛತೀಚ್ಛತಿ ಸೌಹೃದಮ್ ।
ತಚ್ಛುಭಂಯುಕರಾಂಬುಜಂ ತವ ದಿಕ್ಪತಿಶ್ರಿಯಮರ್ಥಿನೇ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೮ ॥

ರಾಜರಾಜ ಕಿರೀಟಕೋಟಿ ವಿರಾಜಮಾನ ಮಣಿಪ್ರಭಾ
ಪುಂಜರಂಜಿತಮಂಜುಲಾಂಘ್ರಿ ಸರೋಜಮಜ ವೃಜಿನಾಪಹಮ್ ।
ಭಂಜಕಂ ದಿವಿಷದ್ದ್ವಿಷಾಮನುರಂಜಕಂ ಮುನಿಸಂತತೇ-
-ರ್ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೯ ॥

ಶಿಷ್ಟಕಷ್ಟನಿಬರ್ಹಣಂ ಸುರಜುಷ್ಟನಿಜಪದವಿಷ್ಟರಂ
ದುಷ್ಟಶಿಕ್ಷಣಧೂರ್ವಹಂ ಮುನಿಪುಷ್ಟಿತುಷ್ಟೀಷ್ಟಪ್ರದಮ್ ।
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಸುತಂ ಸುಕರುಣಾವಿಷ್ಟಮವಿನಷ್ಟಾದರಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೧೦ ॥

ಶುಂಠಶುಷ್ಕ ವಿತರ್ಕಹರಣಾಕುಂಠಶಕ್ತಿದಮರ್ಥಿನೇ
ಶಾಠ್ಯವಿರಹಿತವಿತರಣಂ ಶ್ರೀಕಂಠಕೃತಸಂಭಾಷಣಮ್ ।
ಕಾಠಕಶ್ರುತಿಗೋಚರಂ ಕೃತಮಾಠಪತ್ಯಪರೀಕ್ಷಣಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೧೧ ॥

See Also  Mayuresha Stotram In Tamil

ಪುಂಡರೀಕಕೃತಾನನಂ ಶಶಿಖಂಡಕಲಿತಶಿಖಂಡಕಂ
ಕುಂಡಲೀಶ್ವರಮಂಡಿತೋದರಮಂಡಜೇಶಾಭೀಷ್ಟದಮ್ ।
ದಂಡಪಾಣಿಭಯಾಪಹಂ ಮುನಿಮಂಡಲೀ ಪರಿಮಂಡನಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೧೨ ॥

ಗೂಢಮಾಮ್ನಾಯಾಶಯಂ ಪರಿಲೀಢಮರ್ಥಿಮನೋರಥೈ-
-ರ್ಗಾಢಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ಗಿರೀಶ ಗಿರೀಶಜಾಭ್ಯಾಂ ಸಾದರಮ್ ।
ಪ್ರೌಢಸರಸಕವಿತ್ವಸಿದ್ಧಿದ ಮೂಢನಿಜಭಕ್ತಾವನಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೧೩ ॥

ಪಾಣಿಧೃತಪಾಶಾಂಕುಶಂ ಗೀರ್ವಾಣಗಣಸಂದರ್ಶಕಂ
ಶೋಣದೀಧಿತಿಮಪ್ರಮೇಯಮಪರ್ಣಯಾ ಪರಿಪೋಷಿತಮ್ ।
ಕಾಣಖಂಜಕುಣೀಷ್ಟದಂ ವಿಶ್ರಾಣಿತದ್ವಿಜನಾಮಿತಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೧೪ ॥

ಭೂತಭವ್ಯಭವದ್ವಿಭುಂ ಪರಿಧೂತಪಾತಕಮೀಶಸಂ-
-ಜಾತಮಂಘ್ರಿ ವಿಲಾಸ ಜಿತಕಂಜಾತಮಜಿತಮರಾತಿಭಿಃ ।
ಶೀತರಶ್ಮಿರವೀಕ್ಷಣಂ ನಿರ್ಗೀತಮಾಮ್ನಾಯೋಕ್ತಿಭಿ-
-ರ್ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೧೫ ॥

ಪ್ರಾರ್ಥನೀಯಪದಂ ಮಹಾತ್ಮಭಿರರ್ಥಿತಂ ಪುರವೈರಿಣಾ-
-ಽನಾಥವರ್ಗಮನೋರಥಾನಪಿ ಸಾರ್ಥಯಂತಮಹರ್ನಿಶಮ್ ।
ಪಾಂಥಸತ್ಪಥದರ್ಶಕಂ ಗಣನಾಥಮಸ್ಮದ್ದೈವತಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೧೬ ॥

ಖೇದಶಾಮಕಸುಚರಿತಂ ಸ್ವಾಭೇದಬೋಧಕಮದ್ವಯಂ
ಮೋದಹೇತುಗುಣಾಕರಂ ವಾಗ್ವಾದವಿಜಯದಮೈಶ್ವರಮ್ ।
ಶ್ರೀಮದನುಪಮಸೌಹೃದಂ ಮದನಾಶಕಂ ರಿಪುಸಂತತೇ-
-ರ್ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೧೭ ॥

ಮುಗ್ಧಮೌಗ್ಧ್ಯನಿವರ್ತಕಂ ರುಚಿಮುಗ್ಧಮುರ್ವನುಕಂಪಯಾ
ದಿಗ್ಧಮುದ್ಧೃತ ಪಾದನತ ಜನಮುದ್ಧರಂತಮಿಮಂ ಚ ಮಾಮ್ ।
ಶುದ್ಧಚಿತ್ಸುಖವಿಗ್ರಹಂ ಪರಿಶುದ್ಧವೃತ್ತ್ಯಭಿಲಕ್ಷಿತಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೧೮ ॥

ಸಾನುಕಂಪಮನಾರತಂ ಮುನಿಮಾನಸಾಬ್ಜಮರಾಲಕಂ
ದೀನದೈನ್ಯವಿನಾಶಕಂ ಸಿತಭಾನುರೇಖಾಶೇಖರಮ್ ।
ಗಾನರಸವಿದ್ಗೀತಸುಚರಿತಮೇನಸಾಮಪನೋದಕಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೧೯ ॥

ಕೋಪತಾಪನಿರಾಸಕಂ ಸಾಮೀಪ್ಯದಂ ನಿಜಸತ್ಕಥಾ-
-ಲಾಪಿನಾಂ ಮನುಜಾಪಿ ಜನತಾಪಾಪಹರಮಖಿಲೇಶ್ವರಮ್ ।
ಸಾಪರಾಧಿಜನಾಯಶಾಪದಮಾಪದಾಮಪಹಾರಕಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೨೦ ॥

ರಿಫ್ಫಗೇಷು ಖಗೇಷು ಜಾತೋ ದುಷ್ಫಲಂ ಸಮವಾಪ್ನುಯಾ-
-ತ್ಸತ್ಫಲಾಯ ಗಣೇಶಮರ್ಚತು ನಿಷ್ಫಲಂ ನ ತದರ್ಪಣಮ್ ।
ಯಃ ಫಲೀಭೂತಃ ಕ್ರತೂನಾಂ ತತ್ಫಲಾನಾಮೀಶ್ವರಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೨೧ ॥

ಅಂಬರಂ ಯದ್ವದ್ವಿನಿರ್ಮಲಮಂಬುದೈರಾಚ್ಛಾದ್ಯತೇ
ಬಿಂಬಭೂತಮಮುಷ್ಯ ಜಗತಃ ಸಾಂಬಸುತಮಜ್ಞಾನತಃ ।
ತಂ ಬಹಿಃ ಸಂಗೂಹಿತಂ ಹೇರಂಬಮಾಲಂಬಂ ಸತಾಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೨೨ ॥

See Also  Sri Hari Hara Putra Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

ದಂಭಕರ್ಮಾಚರಣಕೃತ ಸೌರಂಭಯಾಜಿಮುಖೇ ಮನು-
-ಸ್ತಂಭಕಾರಿಣಮಂಗನಾಕುಚಕುಂಭಪರಿರಂಭಾತುರೈಃ ।
ಶಂಭುಸುತಮಾರಾಧಿತಂ ಕೃತಿಸಂಭವಾಯ ಚ ಕಾಮಿಭಿ-
-ರ್ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೨೩ ॥

ಸ್ತೌಮಿ ಭೂತಗಣೇಶ್ವರಂ ಸಪ್ರೇಮಮಾತ್ಮಸ್ತುತಿಪರೇ
ಕಾಮಿತಪ್ರದಮರ್ಥಿನೇ ಧೃತಸೋಮಮಭಯದಮಾಶ್ವಿನೇ ।
ಶ್ರೀಮತಾ ನವರಾತ್ರದೀಕ್ಷೋದ್ದಾಮವೈಭವಭಾವಿತಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೨೪ ॥

ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಾದಿಕಾಮಿತದಾಯಿನಂ ಪ್ರತಿಹಾಯನಂ
ಶ್ರೇಯಸೇ ಸರ್ವೈರ್ಯುಗಾದೌ ಭೂಯಸೇ ಸಂಭಾವಿತಮ್ ।
ಕಾಯಜೀವವಿಯೋಗ ಕಾಲಾಪಾಯಹರಮಂತ್ರೇಶ್ವರಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೨೫ ॥

ವೈರಿಷಟ್ಕನಿರಾಸಕಂ ಕಾಮಾರಿಕಾಮಿತಜೀವಿತಂ
ಶೌರಿಚಿಂತಾಹಾರಕಂ ಕೃತನಾರಿಕೇಲಾಹಾರಕಮ್ ।
ದೂರನಿರ್ಜಿತಪಾತಕಂ ಸಂಸಾರಸಾಗರಸೇತುಕಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೨೬ ॥

ಕಾಲಕಾಲಕಲಾಭವಂ ಕಲಿಕಾಲಿಕಾಘವಿರೋಧಿನಂ
ಮೂಲಭೂತಮಮುಷ್ಯಜಗತಃ ಶ್ರೀಲತೋಪಘ್ನಾಯಿತಮ್ ।
ಕೀಲಕಂ ಮಂತ್ರಾದಿಸಿದ್ಧೇಃ ಪಾಲಕಂ ಮುನಿಸಂತತೇ-
-ರ್ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೨೭ ॥

ಭಾವುಕಾರಂಭಾವಸರಸಂಭಾವಿತಂ ಭರ್ಗೇಪ್ಸಿತಂ
ಸೇವಕಾವನದೀಕ್ಷಿತಂ ಸಹಭಾವಮೋಜಸ್ತೇಜಸೋಃ ।
ಪಾವನಂ ದೇವೇಷು ಸಾಮಸ್ತಾವಕೇಷ್ಟವಿಧಾಯಕಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೨೮ ॥

ಕಾಶಿಕಾಪುರಕಲಿತನಿವಸತಿಮೀಶಮಸ್ಮಚ್ಚೇತಸಃ
ಪಾಶಿಶಿಕ್ಷಾಪಾರವಶ್ಯವಿನಾಶಕಂ ಶಶಿಭಾಸಕಮ್ ।
ಕೇಶವಾದಿಸಮರ್ಚಿತಂ ಗೌರೀಶಗುಪ್ತಮಹಾಧನಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೨೯ ॥

ಪೇಷಕಂ ಪಾಪಸ್ಯ ದುರ್ಜನಶೋಷಕಂ ಸುವಿಶೇಷಕಂ
ಪೋಷಕಂ ಸುಜನಸ್ಯ ಸುಂದರವೇಷಕಂ ನಿರ್ದೋಷಕಮ್ ।
ಮೂಷಕಂ ತ್ವಧಿರುಹ್ಯ ಭಕ್ತಮನೀಷಿತ ಪ್ರತಿಪಾದಕಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೩೦ ॥

ವಾಸವಾದಿಸುರಾರ್ಚಿತಂ ಕೃತವಾಸುದೇವಾಭೀಪ್ಸಿತಂ
ಭಾಸಮಾನಮುರುಪ್ರಭಾಭಿರುಪಾಸಕಾಧಿಕಸೌಹೃದಮ್ ।
ಹ್ರಾಸಕಂ ದುರಹಂಕೃತೇರ್ನಿರ್ಯಾಸಕಂ ರಕ್ಷಸ್ತತೇ-
-ರ್ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೩೧ ॥

ಬಾಹುಲೇಯಗುರುಂ ತ್ರಯೀ ಯಂ ಪ್ರಾಹ ಸರ್ವಗಣೇಶ್ವರಂ
ಗೂಹಿತಂ ಮುನಿಮಾನಸೈರವ್ಯಾಹತಾಧಿಕವೈಭವಮ್ ।
ಆಹಿತಾಗ್ನಿಹಿತಂ ಮನೀಷಿಭಿರೂಹಿತಂ ಸರ್ವತ್ರ ತಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೩೨ ॥

ಕೇಳಿಜಿತಸುರಶಾಖಿನಂ ಸುರಪಾಲಪೂಜಿತಪಾದುಕಂ
ವ್ಯಾಳಪರಿಬೃಢ ಕಂಕಣಂ ಭಕ್ತಾಳಿರಕ್ಷಣದೀಕ್ಷಿತಮ್ ।
ಕಾಳಿಕಾತನಯಂ ಕಳಾನಿಧಿಮೌಳಿಮಾಮ್ನಾಯಸ್ತುತಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೩೩ ॥

See Also  Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali In Kannada

ದಕ್ಷಿಣೇನ ಸುರೇಷು ದುರ್ಜನಶಿಕ್ಷಣೇಷು ಪಟೀಯಸಾ
ರಕ್ಷಸಾಮಪನೋದಕೇನ ಮಹೋಕ್ಷವಾಹಪ್ರೇಯಸಾ ।
ರಕ್ಷಿತಾ ವಯಮಕ್ಷರಾಷ್ಟಕಲಕ್ಷಜಪತೋ ಯೇನ ವೈ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೩೪ ॥

ರತ್ನಗರ್ಭಗಣೇಶ್ವರಸ್ತುತಿ ನೂತ್ನಪದ್ಯತತಿಂ ಪಠೇ-
-ದ್ಯತ್ನವಾನ್ಯಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ದ್ರಾಕ್ಪ್ರತ್ನವಾಕ್ಸದೃಶಾರ್ಥದಾಮ್ ।
ರತ್ನರುಕ್ಮಸುಖೋಚ್ಛ್ರಯಂ ಸಾಪತ್ನವಿರಹಿತಮಾಪ್ನುಯಾ-
-ದ್ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೩೫ ॥

ಸಿದ್ಧಿನಾಯಕಸಂಸ್ತುತಿಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಹೃ-
-ಚ್ಛುದ್ಧಯೇ ಸಮುದೀರಿತಾಂ ವಾಗ್ಬುದ್ಧಿಬಲಸಂದಾಯಿನೀಮ್ ।
ಸಿದ್ಧಯೇ ಪಠತಾನುವಾಸರಮೀಪ್ಸಿತಸ್ಯ ಮನೀಷಿಣಃ
ಶ್ರದ್ಧಯಾ ನಿರ್ನಿಘ್ನಸಂಪದ್ವೃದ್ಧಿರಪಿ ಭವಿತಾ ಯತಃ ॥ ೩೬ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಯೋಗಿವಿರಚಿತಂ ರತ್ನಗರ್ಭ ಗಣೇಶ ವಿಲಾಸ ಸ್ತುತಿಃ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stuti in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil