Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stuti In Telugu

॥ Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stuti Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ రత్నగర్భ గణేశ విలాస స్తుతిః ॥
వామదేవతనూభవం నిజవామభాగసమాశ్రితం
వల్లభామాశ్లిష్య తన్ముఖవల్గువీక్షణదీక్షితమ్ ।
వాతనందన వాంఛితార్థవిధాయినం సుఖదాయినం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౧ ॥

కారణం జగతాం కలాధరధారిణం శుభకారిణం
కాయకాంతి జితారుణం కృతభక్తపాపవిదారిణమ్ ।
వాదివాక్సహకారిణం వారాణసీసంచారిణం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౨ ॥

మోహసాగరతారకం మాయావికుహనావారకం
మృత్యుభయపరిహారకం రిపుకృత్యదోషనివారకమ్ ।
పూజకాశాపూరకం పుణ్యార్థసత్కృతికారకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౩ ॥

ఆఖుదైత్యరథాంగమరుణమయూఖమర్థి సుఖార్థినం
శేఖరీకృత చంద్రరేఖముదారసుగుణమదారుణమ్ ।
శ్రీఖనిం శ్రితభక్తనిర్జరశాఖినం లేఖావనం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౪ ॥

తుంగమూషకవాహనం సురపుంగవారి విమోహనం
మంగళాయతనం మహాజనభృంగశాంతివిధాయినమ్ ।
అంగజాంతకనందనం సుఖభృంగపద్మోదంచనం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౫ ॥

రాఘవేశ్వరరక్షకం రక్షౌఘశిక్షణదక్షకం
శ్రీఘనం శ్రితమౌనివచనామోఘతాసంపాదనమ్ ।
శ్లాఘనీయదయాగుణం మఘవత్తపః ఫలపూరణం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౬ ॥

కంచనశ్చ్యుతిగోప్యభావమకించనాంశ్చ దయారసైః
సించతా నిజవీక్షణేన సమంచితార్థసుఖాస్పదమ్ ।
పంచవక్త్రసుతం సురద్విడ్వంచనాధృత కౌశలం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౭ ॥

యచ్ఛతక్రతుకామితం ప్రాయచ్ఛదర్చితమాదరా-
-ద్యచ్ఛతచ్ఛదసామ్యమన్వనుగచ్ఛతీచ్ఛతి సౌహృదమ్ ।
తచ్ఛుభంయుకరాంబుజం తవ దిక్పతిశ్రియమర్థినే
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౮ ॥

రాజరాజ కిరీటకోటి విరాజమాన మణిప్రభా
పుంజరంజితమంజులాంఘ్రి సరోజమజ వృజినాపహమ్ ।
భంజకం దివిషద్ద్విషామనురంజకం మునిసంతతే-
-ర్వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౯ ॥

శిష్టకష్టనిబర్హణం సురజుష్టనిజపదవిష్టరం
దుష్టశిక్షణధూర్వహం మునిపుష్టితుష్టీష్టప్రదమ్ ।
అష్టమూర్తిసుతం సుకరుణావిష్టమవినష్టాదరం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౧౦ ॥

శుంఠశుష్క వితర్కహరణాకుంఠశక్తిదమర్థినే
శాఠ్యవిరహితవితరణం శ్రీకంఠకృతసంభాషణమ్ ।
కాఠకశ్రుతిగోచరం కృతమాఠపత్యపరీక్షణం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౧౧ ॥

See Also  Ganeshashtakam 3 In Gujarati

పుండరీకకృతాననం శశిఖండకలితశిఖండకం
కుండలీశ్వరమండితోదరమండజేశాభీష్టదమ్ ।
దండపాణిభయాపహం మునిమండలీ పరిమండనం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౧౨ ॥

గూఢమామ్నాయాశయం పరిలీఢమర్థిమనోరథై-
-ర్గాఢమాశ్లిష్టం గిరీశ గిరీశజాభ్యాం సాదరమ్ ।
ప్రౌఢసరసకవిత్వసిద్ధిద మూఢనిజభక్తావనం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౧౩ ॥

పాణిధృతపాశాంకుశం గీర్వాణగణసందర్శకం
శోణదీధితిమప్రమేయమపర్ణయా పరిపోషితమ్ ।
కాణఖంజకుణీష్టదం విశ్రాణితద్విజనామితం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౧౪ ॥

భూతభవ్యభవద్విభుం పరిధూతపాతకమీశసం-
-జాతమంఘ్రి విలాస జితకంజాతమజితమరాతిభిః ।
శీతరశ్మిరవీక్షణం నిర్గీతమామ్నాయోక్తిభి-
-ర్వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౧౫ ॥

ప్రార్థనీయపదం మహాత్మభిరర్థితం పురవైరిణా-
-ఽనాథవర్గమనోరథానపి సార్థయంతమహర్నిశమ్ ।
పాంథసత్పథదర్శకం గణనాథమస్మద్దైవతం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౧౬ ॥

ఖేదశామకసుచరితం స్వాభేదబోధకమద్వయం
మోదహేతుగుణాకరం వాగ్వాదవిజయదమైశ్వరమ్ ।
శ్రీమదనుపమసౌహృదం మదనాశకం రిపుసంతతే-
-ర్వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౧౭ ॥

ముగ్ధమౌగ్ధ్యనివర్తకం రుచిముగ్ధముర్వనుకంపయా
దిగ్ధముద్ధృత పాదనత జనముద్ధరంతమిమం చ మామ్ ।
శుద్ధచిత్సుఖవిగ్రహం పరిశుద్ధవృత్త్యభిలక్షితం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౧౮ ॥

సానుకంపమనారతం మునిమానసాబ్జమరాలకం
దీనదైన్యవినాశకం సితభానురేఖాశేఖరమ్ ।
గానరసవిద్గీతసుచరితమేనసామపనోదకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౧౯ ॥

కోపతాపనిరాసకం సామీప్యదం నిజసత్కథా-
-లాపినాం మనుజాపి జనతాపాపహరమఖిలేశ్వరమ్ ।
సాపరాధిజనాయశాపదమాపదామపహారకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౨౦ ॥

రిఫ్ఫగేషు ఖగేషు జాతో దుష్ఫలం సమవాప్నుయా-
-త్సత్ఫలాయ గణేశమర్చతు నిష్ఫలం న తదర్పణమ్ ।
యః ఫలీభూతః క్రతూనాం తత్ఫలానామీశ్వరం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౨౧ ॥

అంబరం యద్వద్వినిర్మలమంబుదైరాచ్ఛాద్యతే
బింబభూతమముష్య జగతః సాంబసుతమజ్ఞానతః ।
తం బహిః సంగూహితం హేరంబమాలంబం సతాం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౨౨ ॥

See Also  Shivakanta Stutih In Telugu – Telugu Shlokas

దంభకర్మాచరణకృత సౌరంభయాజిముఖే మను-
-స్తంభకారిణమంగనాకుచకుంభపరిరంభాతురైః ।
శంభుసుతమారాధితం కృతిసంభవాయ చ కామిభి-
-ర్వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౨౩ ॥

స్తౌమి భూతగణేశ్వరం సప్రేమమాత్మస్తుతిపరే
కామితప్రదమర్థినే ధృతసోమమభయదమాశ్వినే ।
శ్రీమతా నవరాత్రదీక్షోద్దామవైభవభావితం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౨౪ ॥

ఆయురారోగ్యాదికామితదాయినం ప్రతిహాయనం
శ్రేయసే సర్వైర్యుగాదౌ భూయసే సంభావితమ్ ।
కాయజీవవియోగ కాలాపాయహరమంత్రేశ్వరం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౨౫ ॥

వైరిషట్కనిరాసకం కామారికామితజీవితం
శౌరిచింతాహారకం కృతనారికేలాహారకమ్ ।
దూరనిర్జితపాతకం సంసారసాగరసేతుకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౨౬ ॥

కాలకాలకలాభవం కలికాలికాఘవిరోధినం
మూలభూతమముష్యజగతః శ్రీలతోపఘ్నాయితమ్ ।
కీలకం మంత్రాదిసిద్ధేః పాలకం మునిసంతతే-
-ర్వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౨౭ ॥

భావుకారంభావసరసంభావితం భర్గేప్సితం
సేవకావనదీక్షితం సహభావమోజస్తేజసోః ।
పావనం దేవేషు సామస్తావకేష్టవిధాయకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౨౮ ॥

కాశికాపురకలితనివసతిమీశమస్మచ్చేతసః
పాశిశిక్షాపారవశ్యవినాశకం శశిభాసకమ్ ।
కేశవాదిసమర్చితం గౌరీశగుప్తమహాధనం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౨౯ ॥

పేషకం పాపస్య దుర్జనశోషకం సువిశేషకం
పోషకం సుజనస్య సుందరవేషకం నిర్దోషకమ్ ।
మూషకం త్వధిరుహ్య భక్తమనీషిత ప్రతిపాదకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౩౦ ॥

వాసవాదిసురార్చితం కృతవాసుదేవాభీప్సితం
భాసమానమురుప్రభాభిరుపాసకాధికసౌహృదమ్ ।
హ్రాసకం దురహంకృతేర్నిర్యాసకం రక్షస్తతే-
-ర్వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౩౧ ॥

బాహులేయగురుం త్రయీ యం ప్రాహ సర్వగణేశ్వరం
గూహితం మునిమానసైరవ్యాహతాధికవైభవమ్ ।
ఆహితాగ్నిహితం మనీషిభిరూహితం సర్వత్ర తం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౩౨ ॥

కేళిజితసురశాఖినం సురపాలపూజితపాదుకం
వ్యాళపరిబృఢ కంకణం భక్తాళిరక్షణదీక్షితమ్ ।
కాళికాతనయం కళానిధిమౌళిమామ్నాయస్తుతం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౩౩ ॥

See Also  Vishakhanandabhidha Stotram In Telugu

దక్షిణేన సురేషు దుర్జనశిక్షణేషు పటీయసా
రక్షసామపనోదకేన మహోక్షవాహప్రేయసా ।
రక్షితా వయమక్షరాష్టకలక్షజపతో యేన వై
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౩౪ ॥

రత్నగర్భగణేశ్వరస్తుతి నూత్నపద్యతతిం పఠే-
-ద్యత్నవాన్యః ప్రతిదినం ద్రాక్ప్రత్నవాక్సదృశార్థదామ్ ।
రత్నరుక్మసుఖోచ్ఛ్రయం సాపత్నవిరహితమాప్నుయా-
-ద్వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ ॥ ౩౫ ॥

సిద్ధినాయకసంస్తుతిం సిద్ధాంతి సుబ్రహ్మణ్యహృ-
-చ్ఛుద్ధయే సముదీరితాం వాగ్బుద్ధిబలసందాయినీమ్ ।
సిద్ధయే పఠతానువాసరమీప్సితస్య మనీషిణః
శ్రద్ధయా నిర్నిఘ్నసంపద్వృద్ధిరపి భవితా యతః ॥ ౩౬ ॥

ఇతి శ్రీసుబ్రహ్మణ్యయోగివిరచితం రత్నగర్భ గణేశ విలాస స్తుతిః ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stuti in Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil