Sadashiva Mahendra Stutih In Telugu – Telugu Shlokas

॥ Sadashiva Mahendra Stutih Telugu Lyrics ॥

॥ సదాశివ మహేన్ద్ర స్తుతిః ॥
శివాయ నమః ॥

సదాశివమహేన్ద్రస్తుతిః ।

పరతత్త్వలీనమనసే ప్రణమద్భవబన్ధమోచనాయాశు ।
ప్రకటితపరతత్త్వాయ ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౧ ॥

పరమశివేన్ద్రకరామ్బుజసంభూతాయ ప్రణమ్రవరదాయ ।
పదధూతపఙ్కజాయ ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౨ ॥

విజననదీకుఞ్జగృహే మఞ్జుళపులినైకమఞ్జుతరతల్పే ।
శయనం కుర్వాణాయ ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౩ ॥

కామాహిద్విజపతయే శమదమముఖదివ్యరత్నవారిధయే ।
శమనాయ మోహవితతేః ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౪ ॥

నమదాత్మబోధదాత్రే రమతే పరమాత్మతత్త్వసౌధాగ్రే ।
సమబుద్ధయేఽశ్మహేమ్నోః ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౫ ॥

గిలితావిద్యాహాలాహలహతపుర్యష్టకాయ బోధేన ।
మోహాన్ధకారరవయే ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౬ ॥

శమముఖషట్కముముక్షావివేకవైరాగ్యదాననిరతాయ ।
తరసా నతజనతతయే ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౭ ॥

సిద్ధాన్తకల్పవల్లీముఖకృతికర్త్రే కపాలిభక్తికృతే ।
కరతలముక్తిఫలాయ ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౮ ॥

తృణపఙ్కలిప్తవపుషే తృణతోఽప్యధరం జగద్విలోకయతే ।
వనమధ్యవిహరణాయ ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౯ ॥

నిగృహీతహృదయహరయే ప్రగృహీతాత్మస్వరూపరత్నాయ ।
ప్రణతాబ్ధిపూర్ణశశినే ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౧౦ ॥

అజ్ఞానతిమిరరవయే ప్రజ్ఞానాంభోధిపూర్ణచన్ద్రాయ ।
ప్రణతాఘవిపినశుచయే ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౧౧ ॥

మతిమలమోచనదక్షప్రత్యగ్బ్రహ్మైక్యదాననిరతాయ ।
స్మృతిమాత్రతుష్టమనసే ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౧౨ ॥

నిజగురుపరమశివేన్ద్రశ్లాఘితవిజ్ఞాన కాష్ఠాయ ।
నిజతత్త్వనిశ్చలహృదే ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౧౩ ॥

See Also  Sri Rama Pattabhishekam Sarga In Telugu

ప్రవిలాప్య జగదశేషం పరిశిష్టఖణ్డవస్తునిరతాయ ।
ఆస్యప్రాప్తాన్నభుజే ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౧౪ ॥

ఉపధానీకృతబాహుః పరిరబ్ధవిరక్తిరామో యః ।
వసనీకృతఖాయాస్మై ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౧౫ ॥

సకలాగమాన్తసారప్రకటనదక్షాయ నమ్రపక్షాయ ।
సచ్చిత్సుఖరూపాయ ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౧౬ ॥

ద్రాక్షాశిక్షణచతురవ్యాహారాయ ప్రభూతకరుణాయ ।
వీక్షాపావితజగతే ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౧౭ ॥

యోఽనుత్పన్నవికారో బాహౌ మ్లేచ్ఛేన ఛిన్నపతితేఽపి ।
అవిదితమమతాయాస్మై ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౧౮ ॥

న్యపతన్సుమాని మూర్ధని యేనోచ్చరితేషు నామసూగ్రస్య ।
తస్మై సిద్ధవరాయ ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౧౯ ॥

యః పాపోనోఽపి లోకాన్ తరసా ప్రకరోతి పుణ్యః నిష్ఠాగ్ర్యాన్ ।
కరుణామ్బురాశయేఽస్మై ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౨౦ ॥

సిద్ధేశ్వరాయ బుద్ధేః శుద్ధిప్రదపాదపద్మనమనాయ ।
బద్ధే ప్రమోచకాయ ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౨౧ ॥

హృద్యాయ లోకవితతేః పద్యావలిదాయ జన్మమూకేభ్యః ।
ప్రణతేభ్యః పదయుగళే ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౨౨ ॥

జిహ్వోపస్థరతానప్యాహ్వోచ్చారేణ జాతు నైజస్య ।
కుర్వాణాయ విరక్తాన్ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౨౩ ॥

కమనీయకవనకర్త్రే శమనీయభయాపహారచతురాయ ।
తపనీయసద్రుశవపుషే ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౨౪ ॥

తారకవిద్యాదాత్రే తారకపతిగర్వవారకాస్యాయ ।
తారజపప్రవణాయ ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౨౫ ॥

మూకోఽపి యత్కృపా చేల్లోకోత్తరకీర్తిరాశు జాయేత ।
అద్భుతచరితాయాస్మై ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౨౬ ॥

See Also  Shiva Suvarnamala Stuti In Marathi – English

దుర్జనదూరాయ తరాం సజ్జనసులభాయ హస్తపాత్రాయ ।
తరుతలనికేతనాయ ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౨౭ ॥

భవసిన్ధుధారయిత్రే భవభక్తాయ ప్రణమ్రవశ్యాయ ।
భవబన్ధవిరహితాయ ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౨౮ ॥

త్రివిధస్యాపి త్యాగం వపుషః కర్తుం స్థలత్రయే య ఇవ ।
అకరోత్సమాధిమస్మై ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౨౯ ॥

కామినమపి జితహృదయం క్రూరం శాన్తం జడం సుధియమ్ ।
కురుతే యత్కరుణాఽస్మై ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౩౦ ॥

వేదస్మృతిస్థవిద్వల్లక్షణలక్ష్యేషు సన్దిహానానామ్ ।
నిశ్చయకృతే విహర్త్రే ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౩౧ ॥

బాలారుణనిభవపుషే లీలానిర్ధూతకామగర్వాయ ।
లోలాయ చితిపరస్యాం ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౩౨ ॥

శరణీకృతాయ సుగుణైణీకృతరక్తపఙ్కజాతాయ ।
ధరణీసద్రుక్క్షమాయ ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౩౩ ॥

ప్రణతాయ యతివరేణ్యైర్గణనాథేనాప్యసాధ్యవిఘ్నహృతే ।
గుణదాసీకృతజగతే ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౩౪ ॥

సహమానాయ సహస్రాణ్యప్యపరాధాన్ప్రణమ్రజనరచితాన్ ।
సహసైవ మోక్షదాత్రే ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౩౫ ॥

ధృతదేహాయ నతావలితూణప్రజ్ఞాప్రదానవాఞ్ఛాతః ।
శ్రీదక్షిణవక్త్రాయ ప్రణతిం కుర్మః సదాశివేన్ద్రాయ ॥ ౩౬ ॥

తాపత్రయార్తహృదయస్తాపత్రయహారదక్షనమనమహమ్ ।
గురువరబోధితమహిమన్ శరణం యాస్యే తవాఙ్ఘ్రికమలయుగమ్ ॥ ౩౭ ॥

సదాత్మని విలీనహృత్సకలవేదశాస్త్రార్థవిత్ సరిత్తటవిహారకృత్ సకలలోకహృత్తాపహృత్ ।
సదాశివపదామ్బుజప్రణతలోకలభ్య ప్రభో సదాశివయతీట్ సదా మయి కృపామపారాం కురు ॥ ౩౮ ॥

పురా యవనకర్తనస్రవదమన్దరక్తోఽపి యః పునః పదసరోరుహప్రణతమేనమేనోవిధిమ్ ।
కృపాపరవశః పదం పతనవర్జితం ప్రాప యత్సదాశివయతీట్ స మయ్యనవధిం కృపాం సిఞ్చతు ॥ ౩౯ ॥

See Also  Dakshinamurti Navaratna Malika Stotram In Sanskrit

హృషీకహృతచేతసి ప్రహృతదేహకే రోగకైరనేకవృజినాలయే శమదమాదిగన్ధోజ్ఝితే ।
తవాఙ్ఘ్రిపతితే యతౌ యతిపతే మహాయోగిరాట్ సదాశివ కృపాం మయి ప్రకురు హేతుశూన్యాం ద్రుతమ్ ॥ ౪౦ ॥

న చాహమతిచాతురీరచితశబ్దసఙ్ఘైః స్తుతిం విధాతుమపి చ క్షమో న చ జపాదికేఽప్యస్తి మే ।
బలం బలవతాం వర ప్రకురు హేతుశూన్యాం విభో సదాశివ కృపాం మయి ప్రవర యోగినాం సత్వరమ్ ॥ ౪౧ ॥

శబ్దార్థవిజ్ఞానయుతా హి లోకే వసన్తి లోకా బహవః ప్రకామమ్ ।
నిష్ఠాయుతా న శ్రుతద్రుష్టపూర్వా బినా భవన్తం యతిరాజ నూనమ్ ॥ ౪౨ ॥

స్తోకార్చనప్రీతహృదమ్బుజాయ పాదాబ్జచూడాపరరూపధర్త్రే ।
శోకాపహర్త్రే తరసా నతానాం పాకాయ పుణ్యస్య నమో వతీశ ॥ ౪౩ ॥

నాహం హృషీకాణి విజేతుమీశో నాహం సపర్బాభజనాది కర్తుమ్ ।
నిసర్గయా త్వం దయయైవ పాహి సదాశివేమం కరుణాపయోధే ॥ ౪౪ ॥

కృతయాఽనయానతావలికోటిగతేనాతిమన్దబోధేన ।
ముదమేహి నిత్యతృప్తప్రవర స్తుత్యా సదాశివాయాశు ॥ ౪౫ ॥

ఇతి శ్రీమజ్జగద్గురుశృఙ్గగిరి శ్రీసచ్చిదానన్దశివాభినవనృసింహభారతీస్వామిభిర్విరచితా సదాశివమహేన్ద్రస్తుతిః సమాప్తా ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sadashiva Mahendra Stutih in EnglishMarathiGujarati । BengaliKannadaMalayalam – Telugu