Sami Vruksha Prarthana In Kannada

॥ Sami Vruksha Prarthana Kannada Lyrics ॥

॥ ಶಮೀ ಪ್ರಾರ್ಥನ ॥
(ದಶಮ್ಯಾಂ ಸಾಯಾಹ್ನೇ ಶಮೀಪೂಜಾಂ ಕೃತ್ವಾ-ತದನಂತರಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್)

ಶಮೀ ಶಮಯ ತೇ ಪಾಪಂ ಶಮೀ ಶತ್ರು ವಿನಾಶಿನೀ
ಅರ್ಜುನಸ್ಯ ಧನುರ್ಧಾರೀ ರಾಮಸ್ಯ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ॥ ೧ ॥

ಶಮೀಂ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷೀಂ ಶಮೀಂ ಕಂಟಕಧಾರಿಣೀಂ
ಆರೋಹತು ಶಮೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ನೃಣಾಮಾಯುಷ್ಯವರ್ಧನೀಂ ॥ ೨ ॥

ನಮೋ ವಿಶ್ವಾಸವೃಕ್ಷಾಯ ಪಾರ್ಥಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೇ
ತ್ವತ್ತಃ ಪತ್ರಂ ಪ್ರತೀಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸದಾ ಮೇ ವಿಜಯೀ ಭವ ॥ ೩ ॥

ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಸತ್ಯಸಂಧಶ್ಚ ರಾಮೋ ದಾಶರಥಿರ್ಯದಿ
ಪೌರುಷೇ ಚಾಽಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವಶ್ಚರೈನಂ ಜಹಿರಾವಣಿಮ್ ॥ ೪ ॥

ಅಮಂಗಳಾನಾಂ ಪ್ರಶಮೀಂ ದುಷ್ಕೃತಸ್ಯ ಚ ನಾಶಿನೀಂ
ದುಸ್ಸ್ವಪ್ನಹಾರಿಣೀಂ ಧನ್ಯಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಽಹಂ ಶಮೀಂ ಶುಭಾಂ ॥ ೫ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sami Vruksha Prarthana in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil

See Also  Sri Ganga Stava In Tamil