Shanmukha Dhyana Sloka In Kannada

॥ Shanmukha Dhyana Sloka Kannada Lyrics ॥

॥ ಷಣ್ಮುಖ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಾಃ ॥
ಷಡಾನನಂ ತ್ರಿಷಣ್ಣೇತ್ರಂ ವಿದ್ರುಮಾಭಂ ದ್ವಿಪಾದಕಮ್ ।
ಖಡ್ಗಾಭಯಗದಾಶಕ್ತಿಖೇಟಂ ದಕ್ಷಿಣಬಾಹುಭಿಃ ॥ ೧ ॥

ವರಪದ್ಮಧನುಃಶೂಲವಜ್ರಾನ್ ವಾಮೇನ ಧಾರಿಣಮ್ ।
ವಜ್ರಪ್ರವಾಳವೈಡೂರ್ಯಪ್ರತ್ಯುಪ್ತಮಕುಟಾನ್ವಿತಮ್ ॥ ೨ ॥

ಪೀತಾಂಬರವಿಭೂಷಾಢ್ಯಂ ದಿವ್ಯಗಂಧಾನುಲೇಪನಮ್ ।
ರತ್ನಾದ್ಯಾಭರಣೈರ್ಯುಕ್ತಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾನ್ವಿತಮ್ ॥ ೩ ॥

ಮಯೂರೇಶಸಮಾಸೀನಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಮ್ ।
ಗುಹಂ ಷೋಡಶವೇತಾನಂ ಷಣ್ಮುಖಂ ಚ ವಿಭಾವಯೇತ್ ॥ ೪ ॥

– ಪೂರ್ವಮುಖ ಧ್ಯಾನಂ –
ವಚದ್ಭುವಂ ಶಶಾಂಕಾಭಂ ಏಕವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿಲೋಚನಮ್ ।
ಚತುರ್ಭುಜಸಮಾಯುಕ್ತಂ ವರಾಭಯಸಮನ್ವಿತಮ್ ॥
ಸವ್ಯೇ ಚಾನ್ಯೇ ದಂಡಯುತಂ ಊರೂಹಸ್ತಂ ಚ ವಾಮಕೇ ।
ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಭರಣಂ ಭಸ್ಮಪುಂಡ್ರಾಂಕಿತಂ ಕ್ರಮಾತ್ ॥
ಪುರಶ್ಚೂಡಾಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಮೌಂಜೀಕೌಪೀನಧಾರಿಣಮ್ ।
ಅಕ್ಷಮಾಲಾಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಪಾದುಕಾದ್ವಯಭೂಷಿತಮ್ ॥
ಕಾಷಾಯವಸ್ತ್ರಸಂಯುಕ್ತಂ ವಚದ್ಭುವಂ ವಿಭಾವಯೇತ್ ॥

– ದಕ್ಷಿಣಮುಖ ಧ್ಯಾನಂ –
ಜಗದ್ಭೂತಂ ಭೃಂಗವರ್ಣಂ ಏಕವಕ್ತ್ರಂ ವರಾಭಯಮ್ ।
ಶಕ್ತಿಶೂಲಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಕರಂಡಮಕುಟಾನ್ವಿತಮ್ ।
ಮಯುರೇಶಸಮಾಸೀನಂ ಭಾವಯೇ ಚ ವಿಶೇಷತಃ ॥

– ನೈರೃತಿಮುಖ ಧ್ಯಾನಂ –
ವಿಶ್ವಭುವಂ ಚ ರಕ್ತಾಭಂ ಏಕವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿಲೋಚನಮ್ ।
ವರಾಭಯಕರೋಪೇತಂ ಖಡ್ಗಖೇಟಕಸಂಯುತಮ್ ।
ಮಯೂರವಾಹನಾರೂಢಂ ಭಾವಯೇತ್ಸತತಂ ಮುದಾ ॥

– ಪಶ್ಚಿಮಮುಖ ಧ್ಯಾನಂ –
ಶುಕ್ಲವರ್ಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಭುವಂ ಏಕವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿಲೋಚನಮ್ ।
ವರಾಭಯಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಘಂಟಾನಾದಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ಮಯೂರೇಶಸಮಾಸೀನಂ ಭಾವಯೇ ಚ ವಿಶೇಷತಃ ॥

– ಉತ್ತರಮುಖ ಧ್ಯಾನಂ –
ಹೇಮವರ್ಣಂ ಚಾಗ್ನಿಭುವಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚೈಕವಕ್ತ್ರಕಮ್ ।
ವರಾಭಯಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಗದಾಧ್ವಜಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ಮಯೂರವಾಹನಾರೂಢಂ ಭಾವಯೇದ್ವಹ್ನಿಸಂಭವಮ್ ॥

– ಈಶಾನಮುಖ ಧ್ಯಾನಂ –
ಬೃಹದ್ಭುವಂ ಚ ಸ್ಫಟಿಕವರ್ಣಾಭಂ ಚೈಕವಕ್ತ್ರಕಮ್ ।
ವರಾಭಯಸಮಾಯುಕ್ತಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಯಜ್ಞಸೂತ್ರಕಮ್ ।
ಮಯೂರೇಶಸಮಾಸೀನಂ ಬೃಹದ್ಭುವಂ ವಿಭಾವಯೇತ್ ॥

See Also  Artihara Stotram In Kannada By Sri Sridhara Venkatesa Ayyaval

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shanmukha Dhyana Sloka in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil