Shivananda Lahari Stotram In Telugu – Telugu Shlokas

॥ Shivanandalahari Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శివానన్దలహరీ స్తోత్రమ్ ॥
శివాయ నమః ॥

శివానన్దలహరీస్తోత్రమ్ ।

పురే పౌరాన్పశ్యన్నరయువతినామాకృతిమయాన్ సువేశాన్ స్వర్ణాలఙ్కరణకలితాఞ్చిత్రసద్రుశాన్ ।
స్వయం సాక్షీ ద్రష్టేత్యపి చ కలయంస్తైః సహ రమన్ మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ॥ ౧ ॥

వనే వృక్షాన్పశ్యన్ దలఫలభరాన్నమ్రముశిఖాన్ఘనచ్ఛాయాఛన్నాన్ బహులకలకూఊజద్విజగణాన్ ।
భక్షన్ ఘస్రే రాత్రావవనితలతల్పైకశయనూ మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ॥ ౨ ॥

కదాచిత్ప్రాసాదే క్వచిదపి తు సౌధే చ ధవళే కదాకాలే శైలే క్వచిదపి చ కూఊలే చ సరితామ్ ।
కుటీరే దాన్తానాం మునిజనవరాణామపి వసన్ మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ॥ ౩ ॥

క్వచిద్వాలైః సార్ధే కరతలజతాలైశ్చ హసితైః క్వచిద్వై తారుణ్యాఙ్కితచతురనార్యా సహ రమన్ ।
క్వచిద్వైద్ధశ్చిన్తాం క్వచిదపి తదన్యైశ్చ విలపన్ మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ॥ ౪ ॥

కదాచిద్విద్వద్భిర్వివిధసుపురానన్దరసికైః కదాచిత్కావ్యాలఙ్కృతరసరసాలైః కవివరైః ।
వదన్వాదాంస్తకైంరనుమితిపరైస్తార్కికవరైర్మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ॥ ౫ ॥

కదా ధ్యానాభ్యాసైః క్వచిదపి సపర్యాం వికసితైః సుగన్ధై సత్పుష్పైః క్వచిదపి దలైరేవ విమలైః ।
ప్రకుర్వన్దేవస్య ప్రముదితమనాః సంస్తుతిపరూ మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ॥ ౬ ॥

శివాయాః శంభూర్వా క్వచిదపి చ విష్ణూరపి కదా గణాధ్యక్షస్యాపి ప్రకటతపనస్యాపి చ కదా ।
పఠన్వై నామాలిం నయనరచితానన్దసలిలూ మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ॥ ౭ ॥

కదా గఙ్గాంభూభిః క్వచిదపి చ కూఊపూత్థితజలైః క్వచిత్కాసారూత్థైః క్వచిదపి సదుష్ణైశ్చ శిశిరైః ।
భజన్స్నానైర్భూఊత్యా క్వచిదపి చ కర్పూఊరనిభయా మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ॥ ౮ ॥

See Also  Shri Subramanya Vajra Panjara Kavacham In Telugu

కదాచిజ్జాగృత్యాం విషయకరణైః సంవ్యవహరన్ కదాచిత్స్వనస్థానపి చ విషయానేవ చ భజన్ ।
కదాచిత్సౌషుప్తం సుఖమనుభవన్నేవ సతతం మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ॥ ౯ ॥

కదాప్యాశావాసాః క్వచిదపి చ దివ్యామ్బరధరః క్వచిత్పఞ్చాస్యూత్థాం త్వచమపి దధానః కటితటే ।
మనస్వీ నిఃశఙ్కః స్వజనహృదయానన్దజనకూ మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ॥ ౧౦ ॥

కదాచిత్సత్త్వస్థః క్వచిదపి రజూవృత్తియుగతస్తమూ బౄత్తిః క్వాపి త్రితయరహితః క్వాపి చ పునః ।
కదాచిత్సంసారీ శ్రుతిపథవిహారీ క్వచిదపి మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ॥ ౧౧ ॥

కదాచిన్మౌనస్థః క్వచిదపి చ వ్యాఖ్యాననిరతః కదాచిత్సానన్దం హసతి రమసత్యక్తవచసా ।
కదాచిల్లూకానాం వ్యవహృతిసమాలూకనపరూ మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ॥ ౧౨ ॥

కదాచిచ్ఛక్తీనాం వికచముఖపద్మేషు కవలాన్క్షిపంస్తాసాం క్వాపి స్వయమపి చ గృహ్వన్స్వముఖతః ।
మహాద్వైతం రూఊపం నిజపరవిహీనం ప్రకటయన్ మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ॥ ౧౩ ॥

క్వచిచ్ఛైవైః సార్ధం క్వచిదపి చ శాక్తైః సహ వసన్ కదా విష్ణూర్భక్తైః క్వచిదపి చ సౌరైః సహ వసన్ ।
కదాగాణాపత్యైర్గత సకలభేదూఽద్వయతయా మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ॥ ౧౪ ॥

నిరాకారమ్ క్వాపి క్వచిదపి చ సాకారమమలమ్ నిజం శైవం రూఊపం వివిధగుణభేదేన బహుధా ।
కదాశ్చర్యం పశ్యన్కిమిదమితి హౄష్యన్నపి కదా మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ॥ ౧౫ ॥

కదా ద్వైతం పశ్యన్నఖిలమపి సత్యం శివమయం మహావాక్యార్థానామవగతసమభ్యాసవశతః ।
గతద్వైతాభావః శివ శివ శివేత్యేవ విలపన్ మునిర్న వ్యామూహం భజతి గురుదీక్షాక్షతతమా ॥ ౧౬ ॥

See Also  Shanmukha Dhyana Sloka In Telugu

ఇమాం ముక్తావస్థాం పరమశివసంస్థాం గురుకృపాసుధాపాఙ్గావాప్యాం సహజసుఖవాప్యామనుదినమ్ ।
ముహుర్మజ్జన్మజ్జన్ భజతి సుకృతీ చేన్నరవరస్తదా యూగీ త్యాగీ కవిరితి వదన్తీహ కవయః ॥ ౧౭ ॥

మౌనే మౌనీ గుణిని గుణవాన్ పణ్డితే పణ్డితశ్చ దీనే దీనః సుఖిని సుఖవాన్ భూగిని ప్రాప్తభూగః ।
మూఊర్ఖే మూఊర్ఖూ యువతిషు యువా వాగ్మిని ప్రౌఢవాగ్మీ ధన్యః కూఽపి త్రిభువనజయీ యూఽవధూఊతేఽవధూఊతః ॥ ౧౮ ॥

ఇతి శ్రీమచ్ఛఙ్కరాచార్యవిరచితా శ్రీశివానన్దలహరీ సంపూఊర్ణా ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Shivananda Lahari Stotram in EnglishMarathiGujarati । BengaliKannadaMalayalam – Telugu