Shri Kumara Stuti (Vipra Krtam) In Telugu

॥ Shri Kumara Stuti (Vipra Krtam) Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ కుమార స్తుతిః (విప్ర కృతం) ॥
విప్ర ఉవాచ ।
శృణు స్వామిన్వచో మేఽద్య కష్టం మే వినివారయ ।
సర్వబ్రహ్మాండనాథస్త్వమతస్తే శరణం గతః ॥ ౧ ॥

అజమేధాధ్వరం కర్తుమారంభం కృతవానహమ్ ।
సోఽజో గతో గృహాన్మే హి త్రోటయిత్వా స్వబంధనమ్ ॥ ౨ ॥

న జానే స గతః కుత్రాఽన్వేషణం తత్కృతం బహు ।
న ప్రాప్తోఽతస్స బలవాన్ భంగో భవతి మే క్రతోః ॥ ౩ ॥

త్వయి నాథే సతి విభో యజ్ఞభంగః కథం భవేత్ ।
విచార్యైవాఽఖిలేశాన కామ పూర్ణం కురుష్వ మే ॥ ౪ ॥

త్వాం విహాయ శరణ్యం కం యాయాం శివసుత ప్రభో ।
సర్వబ్రహ్మాండనాథం హి సర్వామరసుసేవితమ్ ॥ ౫ ॥

దీనబంధుర్దయాసింధుః సుసేవ్యా భక్తవత్సలః ।
హరిబ్రహ్మాదిదేవైశ్చ సుస్తుతః పరమేశ్వరః ॥ ౬ ॥

పార్వతీనందనః స్కందః పరమేకః పరంతపః ।
పరమాత్మాత్మదః స్వామీ సతాం చ శరణార్థినామ్ ॥ ౭ ॥

దీనానాథ మహేశ శంకరసుత త్రైలోక్యనాథ ప్రభో
మాయాధీశ సమాగతోఽస్మి శరణం మాం పాహి విప్రప్రియ ।
త్వం సర్వప్రభుప్రియః ఖిలవిదబ్రహ్మాదిదేవైస్తుత-
-స్త్వం మాయాకృతిరాత్మభక్తసుఖదో రక్షాపరో మాయికః ॥ ౮ ॥

భక్తప్రాణగుణాకరస్త్రిగుణతో భిన్నోఽసి శంభుప్రియః
శంభుః శంభుసుతః ప్రసన్నసుఖదః సచ్చిత్స్వరూపో మహాన్ ।
సర్వజ్ఞస్త్రిపురఘ్నశంకరసుతః సత్ప్రేమవశ్యః సదా
షడ్వక్త్రః ప్రియసాధురానతప్రియః సర్వేశ్వరః శంకరః ।
సాధుద్రోహకరఘ్న శంకరగురో బ్రహ్మాండనాథో ప్రభుః
సర్వేషామమరాదిసేవితపదో మాం పాహి సేవాప్రియ ॥ ౯ ॥

See Also  Shri Shanmukha Dandakam In Sanskrit

వైరిభయంకర శంకర జనశరణస్య
వందే తవ పదపద్మం సుఖకరణస్య ।
విజ్ఞప్తిం మమ కర్ణే స్కంద నిధేహి
నిజభక్తిం జనచేతసి సదా విధేహి ॥ ౧౦ ॥

కరోతి కిం తస్య బలీ విపక్షో
-దక్షోఽపి పక్షోభయాపార్శ్వగుప్తః ।
కింతక్షకోప్యామిషభక్షకో వా
త్వం రక్షకో యస్య సదక్షమానః ॥ ౧౧ ॥

విబుధగురురపి త్వాం స్తోతుమీశో న హి స్యా-
-త్కథయ కథమహం స్యాం మందబుద్ధిర్వరార్చ్యః ।
శుచిరశుచిరనార్యో యాదృశస్తాదృశో వా
పదకమల పరాగం స్కంద తే ప్రార్థయామి ॥ ౧౨ ॥

హే సర్వేశ్వర భక్తవత్సల కృపాసింధో త్వదీయోఽస్మ్యహం
భృత్యః స్వస్య న సేవకస్య గణపస్యాగః శతం సత్ప్రభో ।
భక్తిం క్వాపి కృతాం మనాగపి విభో జానాసి భృత్యార్తిహా
త్వత్తో నాస్త్యపరోఽవితా న భగవన్ మత్తో నరః పామరః ॥ ౧౩ ॥

కల్యాణకర్తా కలికల్మషఘ్నః
కుబేరబంధుః కరుణార్ద్రచిత్తః ।
త్రిషట్కనేత్రో రసవక్త్రశోభీ
యజ్ఞం ప్రపూర్ణం కురు మే గుహ త్వమ్ ॥ ౧౪ ॥

రక్షకస్త్వం త్రిలోకస్య శరణాగతవత్సలః ।
యజ్ఞకర్తా యజ్ఞభర్తా హరసే విఘ్నకారిణామ్ ॥ ౧౫ ॥

విఘ్నవారణ సాధూనాం సర్గకారణ సర్వతః ।
పూర్ణం కురు మమేశాన సుతయజ్ఞ నమోఽస్తు తే ॥ ౧౬ ॥

సర్వత్రాతా స్కంద హి త్వం సర్వజ్ఞాతా త్వమేవ హి ।
సర్వేశ్వరస్త్వమీశానో నివేశసకలాఽవనః ॥ ౧౭ ॥

సంగీతజ్ఞస్త్వమేవాసి వేదవిజ్ఞః పరః ప్రభుః ।
సర్వస్థాతా విధాతా త్వం దేవదేవః సతాం గతిః ॥ ౧౮ ॥

See Also  335 Names Of Shrivallabh Namavali In Telugu

భవానీనందనః శంభుతనయో వయునః స్వరాట్ ।
ధ్యాతా ధ్యేయః పితౄణాం హి పితా యోనిః సదాత్మనామ్ ॥ ౧౯ ॥

ఇతి శ్రీశివమహాపురాణే రుద్రసంహితాయాం కుమారఖండే షష్ఠోఽధ్యాయే శ్రీకుమారస్తుతిః ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Kumara Stuti (vipra krtam) in Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil