Shri Kumara Stuti (Vipra Krtam) In Kannada

॥ Shri Kumara Stuti (Vipra Krtam) Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಸ್ತುತಿಃ (ವಿಪ್ರ ಕೃತಂ) ॥
ವಿಪ್ರ ಉವಾಚ ।
ಶೃಣು ಸ್ವಾಮಿನ್ವಚೋ ಮೇಽದ್ಯ ಕಷ್ಟಂ ಮೇ ವಿನಿವಾರಯ ।
ಸರ್ವಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಥಸ್ತ್ವಮತಸ್ತೇ ಶರಣಂ ಗತಃ ॥ ೧ ॥

ಅಜಮೇಧಾಧ್ವರಂ ಕರ್ತುಮಾರಂಭಂ ಕೃತವಾನಹಮ್ ।
ಸೋಽಜೋ ಗತೋ ಗೃಹಾನ್ಮೇ ಹಿ ತ್ರೋಟಯಿತ್ವಾ ಸ್ವಬಂಧನಮ್ ॥ ೨ ॥

ನ ಜಾನೇ ಸ ಗತಃ ಕುತ್ರಾಽನ್ವೇಷಣಂ ತತ್ಕೃತಂ ಬಹು ।
ನ ಪ್ರಾಪ್ತೋಽತಸ್ಸ ಬಲವಾನ್ ಭಂಗೋ ಭವತಿ ಮೇ ಕ್ರತೋಃ ॥ ೩ ॥

ತ್ವಯಿ ನಾಥೇ ಸತಿ ವಿಭೋ ಯಜ್ಞಭಂಗಃ ಕಥಂ ಭವೇತ್ ।
ವಿಚಾರ್ಯೈವಾಽಖಿಲೇಶಾನ ಕಾಮ ಪೂರ್ಣಂ ಕುರುಷ್ವ ಮೇ ॥ ೪ ॥

ತ್ವಾಂ ವಿಹಾಯ ಶರಣ್ಯಂ ಕಂ ಯಾಯಾಂ ಶಿವಸುತ ಪ್ರಭೋ ।
ಸರ್ವಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಥಂ ಹಿ ಸರ್ವಾಮರಸುಸೇವಿತಮ್ ॥ ೫ ॥

ದೀನಬಂಧುರ್ದಯಾಸಿಂಧುಃ ಸುಸೇವ್ಯಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ।
ಹರಿಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವೈಶ್ಚ ಸುಸ್ತುತಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ॥ ೬ ॥

ಪಾರ್ವತೀನಂದನಃ ಸ್ಕಂದಃ ಪರಮೇಕಃ ಪರಂತಪಃ ।
ಪರಮಾತ್ಮಾತ್ಮದಃ ಸ್ವಾಮೀ ಸತಾಂ ಚ ಶರಣಾರ್ಥಿನಾಮ್ ॥ ೭ ॥

ದೀನಾನಾಥ ಮಹೇಶ ಶಂಕರಸುತ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥ ಪ್ರಭೋ
ಮಾಯಾಧೀಶ ಸಮಾಗತೋಽಸ್ಮಿ ಶರಣಂ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯ ।
ತ್ವಂ ಸರ್ವಪ್ರಭುಪ್ರಿಯಃ ಖಿಲವಿದಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವೈಸ್ತುತ-
-ಸ್ತ್ವಂ ಮಾಯಾಕೃತಿರಾತ್ಮಭಕ್ತಸುಖದೋ ರಕ್ಷಾಪರೋ ಮಾಯಿಕಃ ॥ ೮ ॥

ಭಕ್ತಪ್ರಾಣಗುಣಾಕರಸ್ತ್ರಿಗುಣತೋ ಭಿನ್ನೋಽಸಿ ಶಂಭುಪ್ರಿಯಃ
ಶಂಭುಃ ಶಂಭುಸುತಃ ಪ್ರಸನ್ನಸುಖದಃ ಸಚ್ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪೋ ಮಹಾನ್ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ತ್ರಿಪುರಘ್ನಶಂಕರಸುತಃ ಸತ್ಪ್ರೇಮವಶ್ಯಃ ಸದಾ
ಷಡ್ವಕ್ತ್ರಃ ಪ್ರಿಯಸಾಧುರಾನತಪ್ರಿಯಃ ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಶಂಕರಃ ।
ಸಾಧುದ್ರೋಹಕರಘ್ನ ಶಂಕರಗುರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಥೋ ಪ್ರಭುಃ
ಸರ್ವೇಷಾಮಮರಾದಿಸೇವಿತಪದೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಸೇವಾಪ್ರಿಯ ॥ ೯ ॥

See Also  Sri Subrahmanya Trishati Stotram In Malayalam

ವೈರಿಭಯಂಕರ ಶಂಕರ ಜನಶರಣಸ್ಯ
ವಂದೇ ತವ ಪದಪದ್ಮಂ ಸುಖಕರಣಸ್ಯ ।
ವಿಜ್ಞಪ್ತಿಂ ಮಮ ಕರ್ಣೇ ಸ್ಕಂದ ನಿಧೇಹಿ
ನಿಜಭಕ್ತಿಂ ಜನಚೇತಸಿ ಸದಾ ವಿಧೇಹಿ ॥ ೧೦ ॥

ಕರೋತಿ ಕಿಂ ತಸ್ಯ ಬಲೀ ವಿಪಕ್ಷೋ
-ದಕ್ಷೋಽಪಿ ಪಕ್ಷೋಭಯಾಪಾರ್ಶ್ವಗುಪ್ತಃ ।
ಕಿಂತಕ್ಷಕೋಪ್ಯಾಮಿಷಭಕ್ಷಕೋ ವಾ
ತ್ವಂ ರಕ್ಷಕೋ ಯಸ್ಯ ಸದಕ್ಷಮಾನಃ ॥ ೧೧ ॥

ವಿಬುಧಗುರುರಪಿ ತ್ವಾಂ ಸ್ತೋತುಮೀಶೋ ನ ಹಿ ಸ್ಯಾ-
-ತ್ಕಥಯ ಕಥಮಹಂ ಸ್ಯಾಂ ಮಂದಬುದ್ಧಿರ್ವರಾರ್ಚ್ಯಃ ।
ಶುಚಿರಶುಚಿರನಾರ್ಯೋ ಯಾದೃಶಸ್ತಾದೃಶೋ ವಾ
ಪದಕಮಲ ಪರಾಗಂ ಸ್ಕಂದ ತೇ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ ॥ ೧೨ ॥

ಹೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಕೃಪಾಸಿಂಧೋ ತ್ವದೀಯೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ
ಭೃತ್ಯಃ ಸ್ವಸ್ಯ ನ ಸೇವಕಸ್ಯ ಗಣಪಸ್ಯಾಗಃ ಶತಂ ಸತ್ಪ್ರಭೋ ।
ಭಕ್ತಿಂ ಕ್ವಾಪಿ ಕೃತಾಂ ಮನಾಗಪಿ ವಿಭೋ ಜಾನಾಸಿ ಭೃತ್ಯಾರ್ತಿಹಾ
ತ್ವತ್ತೋ ನಾಸ್ತ್ಯಪರೋಽವಿತಾ ನ ಭಗವನ್ ಮತ್ತೋ ನರಃ ಪಾಮರಃ ॥ ೧೩ ॥

ಕಲ್ಯಾಣಕರ್ತಾ ಕಲಿಕಲ್ಮಷಘ್ನಃ
ಕುಬೇರಬಂಧುಃ ಕರುಣಾರ್ದ್ರಚಿತ್ತಃ ।
ತ್ರಿಷಟ್ಕನೇತ್ರೋ ರಸವಕ್ತ್ರಶೋಭೀ
ಯಜ್ಞಂ ಪ್ರಪೂರ್ಣಂ ಕುರು ಮೇ ಗುಹ ತ್ವಮ್ ॥ ೧೪ ॥

ರಕ್ಷಕಸ್ತ್ವಂ ತ್ರಿಲೋಕಸ್ಯ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ ।
ಯಜ್ಞಕರ್ತಾ ಯಜ್ಞಭರ್ತಾ ಹರಸೇ ವಿಘ್ನಕಾರಿಣಾಮ್ ॥ ೧೫ ॥

ವಿಘ್ನವಾರಣ ಸಾಧೂನಾಂ ಸರ್ಗಕಾರಣ ಸರ್ವತಃ ।
ಪೂರ್ಣಂ ಕುರು ಮಮೇಶಾನ ಸುತಯಜ್ಞ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ ೧೬ ॥

ಸರ್ವತ್ರಾತಾ ಸ್ಕಂದ ಹಿ ತ್ವಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾತಾ ತ್ವಮೇವ ಹಿ ।
ಸರ್ವೇಶ್ವರಸ್ತ್ವಮೀಶಾನೋ ನಿವೇಶಸಕಲಾಽವನಃ ॥ ೧೭ ॥

ಸಂಗೀತಜ್ಞಸ್ತ್ವಮೇವಾಸಿ ವೇದವಿಜ್ಞಃ ಪರಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಸರ್ವಸ್ಥಾತಾ ವಿಧಾತಾ ತ್ವಂ ದೇವದೇವಃ ಸತಾಂ ಗತಿಃ ॥ ೧೮ ॥

See Also  Durga Saptasati Chandika Dhyanam In Kannada

ಭವಾನೀನಂದನಃ ಶಂಭುತನಯೋ ವಯುನಃ ಸ್ವರಾಟ್ ।
ಧ್ಯಾತಾ ಧ್ಯೇಯಃ ಪಿತೄಣಾಂ ಹಿ ಪಿತಾ ಯೋನಿಃ ಸದಾತ್ಮನಾಮ್ ॥ ೧೯ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವಮಹಾಪುರಾಣೇ ರುದ್ರಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಕುಮಾರಖಂಡೇ ಷಷ್ಠೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಶ್ರೀಕುಮಾರಸ್ತುತಿಃ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Kumara Stuti (vipra krtam) in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil