Shri Skanda Dandakam in Kannada

॥ Shri Skanda Dandakam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ದಂಡಕಂ ॥
ಅಯಿ ಜಯ ಜಯಾಂಭೋಜಿನೀಜಾನಿಡಿಂಭೋದಯೋದ್ಯತ್ ಕುಸುಂಭೋಲ್ಲಸತ್ಫುಲ್ಲ ದಂಭೋಪಮರ್ದಪ್ರವೀಣ ಪ್ರಭಾಧೋರಣೀಪೂರಿತಾಶಾವಕಾಶ, ವರಾನಂದಸಾಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ, ಸಹೈವೋತ್ತರಂಗೀಭವತ್ಸೌಹೃದಾವೇಶಮೀಶಾನ ಪಂಚಾನನೀ ಪಾರ್ವತೀವಕ್ತ್ರಸಂಚುಂಬ್ಯಮಾನಾನನಾಂಭೋಜಷಟ್ಕ, ದ್ವಿಷತ್ಕಾಯರಕ್ತೌಘರಜ್ಯತ್ಪೃಷತ್ಕ, ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಭು ದ್ವಾದಶಾತ್ಮ ದ್ರಢೀಯಸ್ತಮಪ್ರೇಮ ಧಾಮಾಯಿತ ದ್ವಾದಶಾಂಭೋಜ ವೃಂದಿಷ್ಠ ಬಂಹಿಷ್ಠ ಸೌಂದರ್ಯ ಧುರ್ಯೇಕ್ಷಣ, ಸಾಧುಸಂರಕ್ಷಣ, ನಿಜಚರಣ ವಂದನಾಸಕ್ತ ಸದ್ವೃಂದ ಭೂಯಸ್ತರಾನಂದ ದಾಯಿಸ್ಫುರನ್ಮಂದಹಾಸದ್ಯುತಿಸ್ಯಂದ ದೂರೀಕೃತಾಮಂದಕುಂದ ಪ್ರಸೂನಪ್ರಭಾ ಕಂದಳೀಸುಂದರತ್ವಾಭಿಮಾನ, ಸಮಸ್ತಾಮರಸ್ತೋಮ ಸಂಸ್ತೂಯಮಾನ, ಜಗತ್ಯಾಹಿತಾತ್ಯಾಹಿತಾದಿತ್ಯಪತ್ಯಾಹಿತ ಪ್ರೌಢ ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲೋದ್ಗಚ್ಛದಾಸ್ರಚ್ಛಟಾ ಧೂಮಳ ಚ್ಛಾಯ ಶಕ್ತಿಸ್ಫುರತ್ಪಾಣಿ ಪಾಥೋರುಹ, ಭಕ್ತಮಂದಾರ ಪೃಥ್ವೀರುಹ, ವಿಹಿತಪರಿರಂಭ ವಲ್ಲೀವಪುರ್ವಲ್ಲರೀ ಮೇಳನೋಲ್ಲಾಸಿತೋರಸ್ತಟ ಶ್ರೀನಿರಸ್ತಾ ಚಿರಜ್ಯೋತಿರಾಶ್ಲಿಷ್ಟ ಸಂಧ್ಯಾಂಬುದಾನೋಪಮಾಡಂಬರ, ತಪ್ತಜಾಂಬೂನದ ಭ್ರಾಜಮಾನಾಂಬರ, ಪಿಂಛಭಾರ ಪ್ರಭಾಮಂಡಲೀ ಪಿಂಡಿತಾಖಂಡಲೇಷ್ವಾಸನಾಖಂಡರೋಚಿಃ ಶಿಖಂಡಿಪ್ರಕಾಂಡೋಪರಿದ್ಯೋತಮಾನ, ಪದಶ್ರೀಹೃತ ಶ್ರೀಗೃಹವ್ರಾತಮಾನ, ಪ್ರಥಿತಹರಿಗೀತಾಲಯಾಲಂಕೃತೇ, ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾರ್ತಬಂಧೋ, ದಯಾಪೂರಸಿಂಧೋ, ನಮಸ್ತೇ ಸಮಸ್ತೇಶ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ॥

ಕಾರುಣ್ಯಾಮ್ಬುನಿಧೇ ಸಮಸ್ತಸುಮನಃ ಸಂತಾಪದಾನೋದ್ಯತ-
-ಸ್ಫಾಯದ್ದರ್ಪಭರಾಸುರಪ್ರಭುಸಮೂಲೋನ್ಮೂಲನೈಕಾಯನ ।
ಬಿಭ್ರಾಣಃ ಕ್ಷಿತಿಭೃದ್ವಿಭೇದನಚಣಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ತ್ವಮಾಗ್ನೇಯ ಮಾಂ
ಪಾಹಿ ಶ್ರೀಹರಿಗೀತಪತ್ತನಪತೇ ದೇಹಿ ಶ್ರಿಯಂ ಮೇ ಜವಾತ್ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ದಂಡಕಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Skanda Dandakam Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Shri Skanda Dandakam in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top