Shri Skanda Stavam In Kannada

॥ Shri Skanda Stavam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಸ್ತವಂ ॥
ವಾಮದೇವ ಉವಾಚ ।
ಓಂ ನಮಃ ಪ್ರಣವಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರಣವಾರ್ಥವಿಧಾಯಿನೇ ।
ಪ್ರಣವಾಕ್ಷರಬೀಜಾಯ ಪ್ರಣವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೧ ॥

ವೇದಾಂತಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಾಯ ವೇದಾಂತಾರ್ಥವಿಧಾಯಿನೇ ।
ವೇದಾಂತಾರ್ಥವಿದೇ ನಿತ್ಯಂ ವಿದಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೨ ॥

ನಮೋ ಗುಹಾಯ ಭೂತಾನಾಂ ಗುಹಾಸು ನಿಹಿತಾಯ ಚ ।
ಗುಹ್ಯಾಯ ಗುಹ್ಯರೂಪಾಯ ಗುಹ್ಯಾಗಮವಿದೇ ನಮಃ ॥ ೩ ॥

ಅಣೋರಣೀಯಸೇ ತುಭ್ಯಂ ಮಹತೋಽಪಿ ಮಹೀಯಸೇ ।
ನಮಃ ಪರಾವರಜ್ಞಾಯ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೇ ॥ ೪ ॥

ಸ್ಕಂದಾಯ ಸ್ಕಂದರೂಪಾಯ ಮಿಹಿರಾರುಣತೇಜಸೇ ।
ನಮೋ ಮಂದಾರಮಾಲೋದ್ಯನ್ಮುಕುಟಾದಿಭೃತೇ ಸದಾ ॥ ೫ ॥

ಶಿವಶಿಷ್ಯಾಯ ಪುತ್ರಾಯ ಶಿವಸ್ಯ ಶಿವದಾಯಿನೇ ।
ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯ ಶಿವಯೋರಾನಂದನಿಧಯೇ ನಮ ॥ ೬ ॥

ಗಾಂಗೇಯಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಯ ಧೀಮತೇ ।
ಉಮಾಪುತ್ರಾಯ ಮಹತೇ ಶರಕಾನನಶಾಯಿನೇ ॥ ೭ ॥

ಷಡಕ್ಷರಶರೀರಾಯ ಷಡ್ವಿಧಾರ್ಥವಿಧಾಯಿನೇ ।
ಷಡಧ್ವಾತೀತರೂಪಾಯ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೮ ॥

ದ್ವಾದಶಾಯತನೇತ್ರಾಯ ದ್ವಾದಶೋದ್ಯತಬಾಹವೇ ।
ದ್ವಾದಶಾಯುಧಧಾರಾಯ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮನ್ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ ೯ ॥

ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಶಕ್ತಿಕುಕ್ಕುಟಧಾರಿಣೇ ।
ವರದಾಯ ವಿಹಸ್ತಾಯ ನಮೋಽಸುರವಿದಾರಿಣೇ ॥ ೧೦ ॥

ಗಜಾವಲ್ಲೀಕುಚಾಲಿಪ್ತಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಸೇ ।
ನಮೋ ಗಜಾನನಾನಂದಮಹಿಮಾನಂದಿತಾತ್ಮನೇ ॥ ೧೧ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವಮುನಿಕಿನ್ನರಗೀಯಮಾನ-
-ಗಾಥಾವಿಶೇಷಶುಚಿಚಿಂತಿತಕೀರ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ।
ಬೃಂದಾರಕಾಮಲಕಿರೀಟವಿಭೂಷಣಸ್ರ-
-ಕ್ಪೂಜ್ಯಾಭಿರಾಮಪದಪಂಕಜ ತೇ ನಮೋಽಸ್ತು ॥ ೧೨ ॥

ಇತಿ ಸ್ಕಂದಸ್ತವಂ ದಿವ್ಯಂ ವಾಮದೇವೇನ ಭಾಷಿತಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ ॥ ೧೩ ॥

See Also  Sri Shakambhari Ashtakam In Kannada

ಮಹಾಪ್ರಜ್ಞಾಕರಂ ಹ್ಯೇತಚ್ಛಿವಭಕ್ತಿವಿವರ್ಧನಮ್ ।
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಧನಕೃತ್ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಂ ಸದಾ ॥ ೧೪ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವಮಹಾಪುರಾಣೇ ಕೈಲಾಸಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಏಕಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯೇ ವಾಮದೇವಕೃತ ಸ್ಕಂದಸ್ತವಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Skanda Stavam Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil