Shri Subrahmanya Kavacha Stotram in Kannada

॥ Shri Subrahmaya Kavacha Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ, ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ದೇವತಾ, ಓಂ ನಮ ಇತಿ ಬೀಜಂ, ಭಗವತ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯೇತಿ ಕೀಲಕಂ, ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಸಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥
ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಸಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ಸೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಓಂ ಸೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಸಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಸಿಂದೂರಾರುಣಮಿಂದುಕಾಂತಿವದನಂ ಕೇಯೂರಹಾರಾದಿಭಿಃ
ದಿವ್ಯೈರಾಭರಣೈರ್ವಿಭೂಷಿತತನುಂ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಸೌಖ್ಯಪ್ರದಮ್ ।
ಅಂಭೋಜಾಭಯಶಕ್ತಿಕುಕ್ಕುಟಧರಂ ರಕ್ತಾಂಗರಾಗೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಪ್ರಣಮತಾಂ ಭೀತಿಪ್ರಣಾಶೋದ್ಯತಮ್ ॥

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾ ।
ಓಂ ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಗಂಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮನೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮನೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ರಂ ಅಗ್ನ್ಯಾತ್ಮನೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ಓಂ ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮನೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಸ್ವಾದನ್ನಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ।

ಕವಚಮ್ ।
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋಽಗ್ರತಃ ಪಾತು ಸೇನಾನೀಃ ಪಾತು ಪೃಷ್ಠತಃ ।
ಗುಹೋ ಮಾಂ ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾತು ವಹ್ನಿಜಃ ಪಾತು ವಾಮತಃ ॥ ೧ ॥

ಶಿರಃ ಪಾತು ಮಹಾಸೇನಃ ಸ್ಕಂದೋ ರಕ್ಷೇಲ್ಲಲಾಟಕಮ್ ।
ನೇತ್ರೇ ಮೇ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಶ್ಚ ಶ್ರೋತ್ರೇ ರಕ್ಷತು ವಿಶ್ವಭೃತ್ ॥ ೨ ॥

ಮುಖಂ ಮೇ ಷಣ್ಮುಖಃ ಪಾತು ನಾಸಿಕಾಂ ಶಂಕರಾತ್ಮಜಃ ।
ಓಷ್ಠೌ ವಲ್ಲೀಪತಿಃ ಪಾತು ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಷಡಾನನಃ ॥ ೩ ॥

ದೇವಸೇನಾಪತಿರ್ದಂತಾನ್ ಚಿಬುಕಂ ಬಹುಲೋದ್ಭವಃ ।
ಕಂಠಂ ತಾರಕಜಿತ್ಪಾತು ಬಾಹೂ ದ್ವಾದಶಬಾಹುಕಃ ॥ ೪ ॥

ಹಸ್ತೌ ಶಕ್ತಿಧರಃ ಪಾತು ವಕ್ಷಃ ಪಾತು ಶರೋದ್ಭವಃ ।
ಹೃದಯಂ ವಹ್ನಿಭೂಃ ಪಾತು ಕುಕ್ಷಿಂ ಪಾತ್ವಂಬಿಕಾಸುತಃ ॥ ೫ ॥

ನಾಭಿಂ ಶಂಭುಸುತಃ ಪಾತು ಕಟಿಂ ಪಾತು ಹರಾತ್ಮಜಃ ।
ಊರೂ ಪಾತು ಗಜಾರೂಢೋ ಜಾನೂ ಮೇ ಜಾಹ್ನವೀಸುತಃ ॥ ೬ ॥

ಜಂಘೇ ವಿಶಾಖೋ ಮೇ ಪಾತು ಪಾದೌ ಮೇ ಶಿಖಿವಾಹನಃ ।
ಸರ್ವಾಣ್ಯಂಗಾನಿ ಭೂತೇಶಃ ಸರ್ವಧಾತೂಂಶ್ಚ ಪಾವಕಿಃ ॥ ೭ ॥

ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲೇ ನಿಶೀಥಿನ್ಯಾಂ ದಿವಾ ಪ್ರಾತರ್ಜಲೇಽಗ್ನಿಷು ।
ದುರ್ಗಮೇ ಚ ಮಹಾರಣ್ಯೇ ರಾಜದ್ವಾರೇ ಮಹಾಭಯೇ ॥ ೮ ॥

ತುಮುಲೇ ರಣ್ಯಮಧ್ಯೇ ಚ ಸರ್ವದುಷ್ಟಮೃಗಾದಿಷು ।
ಚೋರಾದಿಸಾಧ್ವಸೇಽಭೇದ್ಯೇ ಜ್ವರಾದಿವ್ಯಾಧಿಪೀಡನೇ ॥ ೯ ॥

ದುಷ್ಟಗ್ರಹಾದಿಭೀತೌ ಚ ದುರ್ನಿಮಿತ್ತಾದಿಭೀಷಣೇ ।
ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರನಿಪಾತೇ ಚ ಪಾತು ಮಾಂ ಕ್ರೌಂಚರಂಧ್ರಕೃತ್ ॥ ೧೦ ॥

ಯಃ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕವಚಂ ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ ಪಠೇತ್ ।
ತಸ್ಯ ತಾಪತ್ರಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೧೧ ॥

ಧರ್ಮಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧರ್ಮಮರ್ಥಾರ್ಥೀ ಚಾರ್ಥಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಕಾಮಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಕಾಮಂ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ ೧೨ ॥

ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಜಪೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ತತ್ರ ಸನ್ನಿಹಿತೋ ಗುಹಃ ।
ಪೂಜಾಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಾಲೇ ಚ ಜಪಕಾಲೇ ಪಠೇದಿದಮ್ ॥ ೧೩ ॥

ತೇಷಾಮೇವ ಫಲಾವಾಪ್ತಿಃ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಂ ದೇವಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ ।
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನಿಹ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸೋಽಂತೇ ಸ್ಕಂದಪುರಂ ವ್ರಜೇತ್ ॥ ೧೪ ॥

ಉತ್ತರನ್ಯಾಸಃ ॥
ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಸಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥
ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಸಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಸೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ಸೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಓಂ ಸೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಸಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ವಿಮೋಕಃ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Subrahmanya Kavacha Stotram in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Shri Subrahmanya Kavacha Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top