Shri Subrahmanya Kavacha Stotram In Telugu

॥ Shri Subrahmaya Kavacha Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య కవచ స్తోత్రం ॥
అస్య శ్రీసుబ్రహ్మణ్యకవచస్తోత్రమహామంత్రస్య, బ్రహ్మా ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, శ్రీసుబ్రహ్మణ్యో దేవతా, ఓం నమ ఇతి బీజం, భగవత ఇతి శక్తిః, సుబ్రహ్మణ్యాయేతి కీలకం, శ్రీసుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ॥

కరన్యాసః –
ఓం సాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఓం సీం తర్జనీభ్యాం నమః ।
ఓం సూం మధ్యమాభ్యాం నమః ।
ఓం సైం అనామికాభ్యాం నమః ।
ఓం సౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
ఓం సః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ॥
అంగన్యాసః –
ఓం సాం హృదయాయ నమః ।
ఓం సీం శిరసే స్వాహా ।
ఓం సూం శిఖాయై వషట్ ।
ఓం సైం కవచాయ హుమ్ ।
ఓం సౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ఓం సః అస్త్రాయ ఫట్ ।
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ॥

ధ్యానమ్ ।
సిందూరారుణమిందుకాంతివదనం కేయూరహారాదిభిః
దివ్యైరాభరణైర్విభూషితతనుం స్వర్గాదిసౌఖ్యప్రదమ్ ।
అంభోజాభయశక్తికుక్కుటధరం రక్తాంగరాగోజ్జ్వలం
సుబ్రహ్మణ్యముపాస్మహే ప్రణమతాం భీతిప్రణాశోద్యతమ్ ॥

లమిత్యాది పంచపూజా ।
ఓం లం పృథివ్యాత్మనే సుబ్రహ్మణ్యాయ గంధం సమర్పయామి ।
ఓం హం ఆకాశాత్మనే సుబ్రహ్మణ్యాయ పుష్పాణి సమర్పయామి ।
ఓం యం వాయ్వాత్మనే సుబ్రహ్మణ్యాయ ధూపమాఘ్రాపయామి ।
ఓం రం అగ్న్యాత్మనే సుబ్రహ్మణ్యాయ దీపం దర్శయామి ।
ఓం వం అమృతాత్మనే సుబ్రహ్మణ్యాయ స్వాదన్నం నివేదయామి ।

కవచమ్ ।
సుబ్రహ్మణ్యోఽగ్రతః పాతు సేనానీః పాతు పృష్ఠతః ।
గుహో మాం దక్షిణే పాతు వహ్నిజః పాతు వామతః ॥ ౧ ॥

శిరః పాతు మహాసేనః స్కందో రక్షేల్లలాటకమ్ ।
నేత్రే మే ద్వాదశాక్షశ్చ శ్రోత్రే రక్షతు విశ్వభృత్ ॥ ౨ ॥

ముఖం మే షణ్ముఖః పాతు నాసికాం శంకరాత్మజః ।
ఓష్ఠౌ వల్లీపతిః పాతు జిహ్వాం పాతు షడాననః ॥ ౩ ॥

దేవసేనాపతిర్దంతాన్ చిబుకం బహులోద్భవః ।
కంఠం తారకజిత్పాతు బాహూ ద్వాదశబాహుకః ॥ ౪ ॥

హస్తౌ శక్తిధరః పాతు వక్షః పాతు శరోద్భవః ।
హృదయం వహ్నిభూః పాతు కుక్షిం పాత్వంబికాసుతః ॥ ౫ ॥

నాభిం శంభుసుతః పాతు కటిం పాతు హరాత్మజః ।
ఊరూ పాతు గజారూఢో జానూ మే జాహ్నవీసుతః ॥ ౬ ॥

జంఘే విశాఖో మే పాతు పాదౌ మే శిఖివాహనః ।
సర్వాణ్యంగాని భూతేశః సర్వధాతూంశ్చ పావకిః ॥ ౭ ॥

సంధ్యాకాలే నిశీథిన్యాం దివా ప్రాతర్జలేఽగ్నిషు ।
దుర్గమే చ మహారణ్యే రాజద్వారే మహాభయే ॥ ౮ ॥

తుములే రణ్యమధ్యే చ సర్వదుష్టమృగాదిషు ।
చోరాదిసాధ్వసేఽభేద్యే జ్వరాదివ్యాధిపీడనే ॥ ౯ ॥

దుష్టగ్రహాదిభీతౌ చ దుర్నిమిత్తాదిభీషణే ।
అస్త్రశస్త్రనిపాతే చ పాతు మాం క్రౌంచరంధ్రకృత్ ॥ ౧౦ ॥

యః సుబ్రహ్మణ్యకవచం ఇష్టసిద్ధిప్రదం పఠేత్ ।
తస్య తాపత్రయం నాస్తి సత్యం సత్యం వదామ్యహమ్ ॥ ౧౧ ॥

ధర్మార్థీ లభతే ధర్మమర్థార్థీ చార్థమాప్నుయాత్ ।
కామార్థీ లభతే కామం మోక్షార్థీ మోక్షమాప్నుయాత్ ॥ ౧౨ ॥

యత్ర యత్ర జపేద్భక్త్యా తత్ర సన్నిహితో గుహః ।
పూజాప్రతిష్ఠాకాలే చ జపకాలే పఠేదిదమ్ ॥ ౧౩ ॥

తేషామేవ ఫలావాప్తిః మహాపాతకనాశనమ్ ।
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్భక్త్యా నిత్యం దేవస్య సన్నిధౌ ।
సర్వాన్కామానిహ ప్రాప్య సోఽంతే స్కందపురం వ్రజేత్ ॥ ౧౪ ॥

ఉత్తరన్యాసః ॥
కరన్యాసః –
ఓం సాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఓం సీం తర్జనీభ్యాం నమః ।
ఓం సూం మధ్యమాభ్యాం నమః ।
ఓం సైం అనామికాభ్యాం నమః ।
ఓం సౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
ఓం సః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ॥
అంగన్యాసః –
ఓం సాం హృదయాయ నమః ।
ఓం సీం శిరసే స్వాహా ।
ఓం సూం శిఖాయై వషట్ ।
ఓం సైం కవచాయ హుమ్ ।
ఓం సౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ఓం సః అస్త్రాయ ఫట్ ।
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్విమోకః ॥

ఇతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య కవచ స్తోత్రమ్ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Subrahmanya Kavacha Stotram in Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil