Shri Subrahmaya Aksharamalika Stotram in Kannada

॥ Shri Subrahmaya Aksharamalika Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಕ್ಷರಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಶರವಣಭವ ಗುಹ ಶರವಣಭವ ಗುಹ
ಶರವಣಭವ ಗುಹ ಪಾಹಿ ಗುರೋ ಗುಹ ॥

ಅಖಿಲಜಗಜ್ಜನಿಪಾಲನನಿಲಯನ
ಕಾರಣ ಸತ್ಸುಖಚಿದ್ಘನ ಭೋ ಗುಹ ॥ ೧ ॥

ಆಗಮನಿಗದಿತಮಂಗಳಗುಣಗಣ
ಆದಿಪುರುಷಪುರುಹೂತ ಸುಪೂಜಿತ ॥ ೨ ॥

ಇಭವದನಾನುಜ ಶುಭಸಮುದಯಯುತ
ವಿಭವಕರಂಬಿತ ವಿಭುಪದಜೃಂಭಿತ ॥ ೩ ॥

ಈತಿಭಯಾಪಹ ನೀತಿನಯಾವಹ
ಗೀತಿಕಲಾಖಿಲರೀತಿವಿಶಾರದ ॥ ೪ ॥

ಉಪಪತಿರಿವಕೃತವಲ್ಲೀಸಂಗಮ –
ಕುಪಿತ ವನೇಚರಪತಿಹೃದಯಂಗಮ ॥ ೫ ॥

ಊರ್ಜಿತಶಾಸನಮಾರ್ಜಿತಭೂಷಣ
ಸ್ಫೂರ್ಜಥುಘೋಷಣ ಧೂರ್ಜಟಿತೋಷಣ ॥ ೬ ॥

ಋಷಿಗಣವಿಗಣಿತಚರಣಕಮಲಯುತ
ಋಜುಸರಣಿಚರಿತ ಮಹದವನಮಹಿತ ॥ ೭ ॥

ೠಕಾರಾಕ್ಷರರೂಪ ಪುರಾತನ
ರಾಕಾಚಂದ್ರನಿಕಾಶ ಷಡಾನನ ॥ ೮ ॥

ಲುಕಾರರೂಪೋಪಕಾರಸುನಿರತ
ವಿಕಾರರಹಿತಾಪಕಾರಸುವಿರತ ॥ ೯ ॥

ಲೂಕಾರಾಕೃತಿ ಶೋಕಾಪೋಹನ
ಕೇಕಾರವಯುತ ಕೇಕಿವಿನೋದನ ॥ ೧೦ ॥

ಏಡಕವಾಹನ ಮೂಢವಿಮೋಹನ
ಊಢಸಮಭುವನ ಸೋಢಸದಕರಣ ॥ ೧೧ ॥

ಐಲಬಿಲಾದಿದಿಗೀಶಬಲಾವೃತ
ಕೈಲಾಸಾಚಲಲೀಲಾಲಾಲಸ ॥ ೧೨ ॥

ಓಜೋರೇಜಿತ ತೇಜೋರಾಜಿತ
ಆಜಿವಿರಾಜದರಾತ್ಯಪರಾಜಿತ ॥ ೧೩ ॥

ಔಪನಿಷದಪರಮಾತ್ಮಪದೋದಿತ
ಔಪಾಧಿಕವಿಗ್ರಹತಾಮುಪಗತ ॥ ೧೪ ॥

ಅಂಹೋನಾಶನ ರಂಹೋಗಾಹನ
ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಬೋಧನ ಸಿಂಹೋನ್ಮೇಷಣ ॥ ೧೫ ॥

ಅಸ್ತವಿಶಸ್ತಸಮಸ್ತಮಹಾಸುರ
ಹಸ್ತಸತತಧೃತಶಕ್ತಿಭೃತಾಮರ ॥ ೧೬ ॥

ಕರುಣಾವಿಗ್ರಹ ಕಲಿತಾನುಗ್ರಹ
ಕಟುಸುತಿದುರ್ಗ್ರಹ ಪಟುಯತಿಸುಗ್ರಹ ॥ ೧೭ ॥

ಖಂಡಿತಚಂಡಮಹಾಸುರಮಂಡಲ-
ಮಂಡಿತನಿಬಿಡಶ್ಯಾಮಳಕುಂತಲ ॥ ೧೮ ॥

ಗಂಗಾಸಂಭವ ಗಿರಿಶತನೂಭವ
ರಂಗಪುರೋಭವ ತುಂಗಕುಚಾಧವ ॥ ೧೯ ॥

ಘನವಾಹನಮುಖ ಸುರವರವಂದಿತ
ಘನನಾದೋದಿತ ಶಿಖಿನಟನಂದಿತ ॥ ೨೦ ॥

ಙವಮಾನಧನುರ್ಮೌರ್ವೀರವರತ
ಪವಮಾನಧೃತವ್ಯಜನಕೃತಿಮುದಿತ ॥ ೨೧ ॥

ಚರಣಾಯುಧಧರ ಕರಣಾವೃತಿಹರ
ತರುಣಾಕೃತಿವರ ಕರುಣಾಸಾಗರ ॥ ೨೨ ॥

ಛೇದಿತ ತಾರಕ ಭೇದಿತ ಪಾತಕ
ಖೇದಿತ ಘಾತಕ ವಾಂಛಿತದಾಯಕ ॥ ೨೩ ॥

ಜಲಜನಿಭನಯನ ಖಲಮನುಜಮಥನ
ಬಲಿದನುಜಮದನ ಕಲಿಕಲುಷಶಮನ ॥ ೨೪ ॥

ಝಷಕೇತನಸಮ ವೃಷಕೇತನರಮ
ಮಿಷಚೇತನಯಮ ವೃಷಕಾರಿಸುಗಮ ॥ ೨೫ ॥

ಜ್ಞಾತಾಗಮಚಯ ಧೂತಾಘನಿಚಯ
ವೀತಷಡರಿರಯ ಗೀತಗುಣೋದಯ ॥ ೨೬ ॥

ಟಂಕಾರಾಗತ ಕಂಕಾತ್ತಾಹಿತ
ಝಂಕಾರಾಢ್ಯಾಲಂಕಾರಾವೃತ ॥ ೨೭ ॥

ಠಾಕೃತಿರಾಜಿತ ಹಾಟಕಕುಂಡಲ
ಸ್ವಾಕೃತಿರೇಜಿತ ಘೋಟಕಮಂಡಲ ॥ ೨೮ ॥

ಡಿಂಭಾಕೃತಿಯುತ ರಂಭಾನಟರತ
ಜಂಭಾರಿವಿನುತ ಕುಂಭೋದ್ಭವನುತ ॥ ೨೯ ॥

ಢಕ್ಕಾರವಕೃತ ಧಿಕ್ಕಾರಾಹಿತ
ದಿಕ್ಕಾಲಾಮಿತ ಹಿಕ್ಕಾದಿರಹಿತ ॥ ೩೦ ॥

ಣಕಾರತರುಸುಮ ನಿಕಾರರತಿದಮ
ಣಕಾರಯುತಮನುಜಪವಿಹಿತಾಗಮ ॥ ೩೧ ॥

ತಾಪತ್ರಯಹರ ಕಾಲತ್ರಯಚರ
ಲೋಕತ್ರಯಧರ ವರ್ಗತ್ರಯಕರ ॥ ೩೨ ॥

ಸ್ಥಿರಪದದಾಯಕ ಸುರವರನಾಯಕ
ನಿರಸಿತಸಾಯಕ ನಿರುಪಮಗಾಯಕ ॥ ೩೩ ॥

ದಾಂತದಯಾಪರ ಕಾಂತಕಳೇಬರ
ಭ್ರಾಂತಂ ಮಾಂ ತರ ಶಾಂತಹೃದಯವರ ॥ ೩೪ ॥

ಧೀರೋದಾತ್ತ ಗುಣೋತ್ತರ ಜಿತ್ವರ ।
ಧೀರೋಪಾಸಿತ ವಿತ್ತಮಹತ್ತರ ॥ ೩೫ ॥

ನವವೀರಾಹಿತ ಸವಯೋವಿಹಸಿತ
ಭವರೋಗಾವೃತಮನುಜಜಿಹಾಸಿತ ॥ ೩೬ ॥

ಪುಷ್ಕರಮಾಲಾವಾಸಿತವಿಗ್ರಹ
ಪುಣ್ಯಪರಾಯಣ ವಿಹಿತಪರಿಗ್ರಹ ॥ ೩೭ ॥

ಫಾಲಲಸನ್ಮೃಗಮದತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲ
ಕಲಿಮಲತೂಲ ಸುವಾತೂಲಾತುಲ ॥ ೩೮ ॥

ಬಂದೀಕೃತಸುರಬೃಂದಾನಂದನ
ವಂದಾರು ಮನುಜ ಮಂದಾರದ್ರುಮ ॥ ೩೯ ॥

ಭವತಾಗಮಿತಃ ಕಾರಾಗಾರಂ
ಪ್ರಣವಾವಿದಿತಶ್ಚತುರಾಸ್ಯೋರಮ್ ॥ ೪೦ ॥

ಮಹನೀಯಮಹಾವಾಕ್ಯೋದ್ಘೋಷಿತ
ಕಮನೀಯಮಹಾಮಕುಟೋದ್ಭೂಷಿತ ॥ ೪೧ ॥

ಯೋಗಿಹೃದಯಸರಸೀರುಹಭಾಸ್ವರ
ಯೋಗಾಧೀಶ್ವರ ಭೋಗವಿಕಸ್ವರ ॥ ೪೨ ॥

ರಕ್ಷೋಶಿಕ್ಷಣಕೃತ್ಯವಿಚಕ್ಷಣ
ರಕ್ಷಣದಕ್ಷಕಟಾಕ್ಷನಿರೀಕ್ಷಣ ॥ ೪೩ ॥

ಲೋಲದುಕೂಲಾಂಚಲವಾದಾಂಚಲ
ಬಾಲಕುತೂಹಲ ಲೀಲಾಪೇಶಲ ॥ ೪೪ ॥

ವಲವೈರಿಸುತಾಚರಿತಾಪಹಸಿತ
ಲವಲೀತಿಮತಾ ಭವತೋ ವನಿತಾ ॥ ೪೫ ॥

ಶೂಲಾಯುಧಧರ ಕಾಲಾಯುತಹರ
ಮಾಲಾಯುತಭರ ಹೇಲಾಯುತಕರ ॥ ೪೬ ॥

ಷಟ್ಕೋಣಸ್ಥಿತ ಷಟ್ತಾರಕಸುತ
ಷಡ್ಭಾವರಹಿತ ಷಡೂರ್ಮಿಘಾತಕ ॥ ೪೭ ॥

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋಮಿತಿ ನಿಗಮಾಂತೋ
ವದತಿ ಭವಂತಂ ಪ್ರಣವಪದಾರ್ಥಮ್ ॥ ೪೮ ॥

ಹಾರಾವಳಿಯುತಕಾರಾಹೃತಸುರ
ಧಾರಾರತಹಯ ನಿಯುತ ನಿಯುತರಥ ॥ ೪೯ ॥

ಲಳಿತಕರಕಮಲ ಲುಳಿತವರವಲಯ
ದಳಿತಾಸುರಚಯ ಮಿಳಿತಾಮರಚಯ ॥ ೫೦ ॥

ಕ್ಷಣಭಂಗುರಜಗದುಪಪಾದನಚಣ
ವೇದವಿನಿಶ್ಚಿತ ತತ್ತ್ವಜನಾವನ ॥ ೫೧ ॥

ನೀಲಕಂಠಕೃತ ವರ್ಣಮಾಲಿಕಾ
ಪ್ರೀತಯೇ ಭವತು ಪಾರ್ವತೀಭುವಃ ॥

ಇತಿ ನೀಲಕಂಠಕೃತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಕ್ಷರಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Subrahmaya Aksharamalika Stotram in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Shri Subrahmaya Aksharamalika Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top