Shri Subrahmaya Aksharamalika Stotram In Tamil

॥ Shri Subrahmaya Aksharamalika StotramTamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்யாக்ஷரமாலிகா ஸ்தோத்ரம் ॥
ஶரவணப⁴வ கு³ஹ ஶரவணப⁴வ கு³ஹ
ஶரவணப⁴வ கு³ஹ பாஹி கு³ரோ கு³ஹ ॥

அகி²லஜக³ஜ்ஜனிபாலனநிலயன
காரண ஸத்ஸுக²சித்³க⁴ன போ⁴ கு³ஹ ॥ 1 ॥

ஆக³மனிக³தி³தமங்க³லகு³ணக³ண
ஆதி³புருஷபுருஹூத ஸுபூஜித ॥ 2 ॥

இப⁴வத³னானுஜ ஶுப⁴ஸமுத³யயுத
விப⁴வகரம்பி³த விபு⁴பத³ஜ்ரும்பி⁴த ॥ 3 ॥

ஈதிப⁴யாபஹ நீதினயாவஹ
கீ³திகலாகி²லரீதிவிஶாரத³ ॥ 4 ॥

உபபதிரிவக்ருதவல்லீஸங்க³ம –
குபித வனேசரபதிஹ்ருத³யங்க³ம ॥ 5 ॥

ஊர்ஜிதஶாஸனமார்ஜிதபூ⁴ஷண
ஸ்பூ²ர்ஜது²கோ⁴ஷண தூ⁴ர்ஜடிதோஷண ॥ 6 ॥

ருஷிக³ணவிக³ணிதசரணகமலயுத
ருஜுஸரணிசரித மஹத³வனமஹித ॥ 7 ॥

ரூகாராக்ஷரரூப புராதன
ராகாசந்த்³ரனிகாஶ ஷடா³னன ॥ 8 ॥

லுகாரரூபோபகாரஸுனிரத
விகாரரஹிதாபகாரஸுவிரத ॥ 9 ॥

லூகாராக்ருதி ஶோகாபோஹன
கேகாரவயுத கேகிவினோத³ன ॥ 10 ॥

ஏட³கவாஹன மூட⁴விமோஹன
ஊட⁴ஸமபு⁴வன ஸோட⁴ஸத³கரண ॥ 11 ॥

ஐலபி³லாதி³தி³கீ³ஶப³லாவ்ருத
கைலாஸாசலலீலாலாலஸ ॥ 12 ॥

ஓஜோரேஜித தேஜோராஜித
ஆஜிவிராஜத³ராத்யபராஜித ॥ 13 ॥

ஔபனிஷத³பரமாத்மபதோ³தி³த
ஔபாதி⁴கவிக்³ரஹதாமுபக³த ॥ 14 ॥

அம்ஹோனாஶன ரம்ஹோகா³ஹன
ப்³ரஹ்மோத்³போ³த⁴ன ஸிம்ஹோன்மேஷண ॥ 15 ॥

அஸ்தவிஶஸ்தஸமஸ்தமஹாஸுர
ஹஸ்தஸததத்⁴ருதஶக்திப்⁴ருதாமர ॥ 16 ॥

கருணாவிக்³ரஹ கலிதானுக்³ரஹ
கடுஸுதிது³ர்க்³ரஹ படுயதிஸுக்³ரஹ ॥ 17 ॥

க²ண்டி³தசண்ட³மஹாஸுரமண்ட³ல-
மண்டி³தனிபி³ட³ஶ்யாமலகுந்தல ॥ 18 ॥

க³ங்கா³ஸம்ப⁴வ கி³ரிஶதனூப⁴வ
ரங்க³புரோப⁴வ துங்க³குசாத⁴வ ॥ 19 ॥

க⁴னவாஹனமுக² ஸுரவரவந்தி³த
க⁴னநாதோ³தி³த ஶிகி²னடனந்தி³த ॥ 20 ॥

ஙவமானத⁴னுர்மௌர்வீரவரத
பவமானத்⁴ருதவ்யஜனக்ருதிமுதி³த ॥ 21 ॥

சரணாயுத⁴த⁴ர கரணாவ்ருதிஹர
தருணாக்ருதிவர கருணாஸாக³ர ॥ 22 ॥

See Also  Narayaniyam Pancasattamadasakam In Tamil – Narayaneyam Dasakam 50

சே²தி³த தாரக பே⁴தி³த பாதக
கே²தி³த கா⁴தக வாஞ்சி²ததா³யக ॥ 23 ॥

ஜலஜனிப⁴னயன க²லமனுஜமத²ன
ப³லித³னுஜமத³ன கலிகலுஷஶமன ॥ 24 ॥

ஜ²ஷகேதனஸம வ்ருஷகேதனரம
மிஷசேதனயம வ்ருஷகாரிஸுக³ம ॥ 25 ॥

ஜ்ஞாதாக³மசய தூ⁴தாக⁴னிசய
வீதஷட³ரிரய கீ³தகு³ணோத³ய ॥ 26 ॥

டங்காராக³த கங்காத்தாஹித
ஜ²ங்காராட்⁴யாலங்காராவ்ருத ॥ 27 ॥

டா²க்ருதிராஜித ஹாடககுண்ட³ல
ஸ்வாக்ருதிரேஜித கோ⁴டகமண்ட³ல ॥ 28 ॥

டி³ம்பா⁴க்ருதியுத ரம்பா⁴னடரத
ஜம்பா⁴ரிவினுத கும்போ⁴த்³ப⁴வனுத ॥ 29 ॥

ட⁴க்காரவக்ருத தி⁴க்காராஹித
தி³க்காலாமித ஹிக்காதி³ரஹித ॥ 30 ॥

ணகாரதருஸும நிகாரரதித³ம
ணகாரயுதமனுஜபவிஹிதாக³ம ॥ 31 ॥

தாபத்ரயஹர காலத்ரயசர
லோகத்ரயத⁴ர வர்க³த்ரயகர ॥ 32 ॥

ஸ்தி²ரபத³தா³யக ஸுரவரனாயக
நிரஸிதஸாயக நிருபமகா³யக ॥ 33 ॥

தா³ந்தத³யாபர காந்தகலேப³ர
ப்⁴ராந்தம் மாம் தர ஶாந்தஹ்ருத³யவர ॥ 34 ॥

தீ⁴ரோதா³த்த கு³ணோத்தர ஜித்வர ।
தீ⁴ரோபாஸித வித்தமஹத்தர ॥ 35 ॥

நவவீராஹித ஸவயோவிஹஸித
ப⁴வரோகா³வ்ருதமனுஜஜிஹாஸித ॥ 36 ॥

புஷ்கரமாலாவாஸிதவிக்³ரஹ
புண்யபராயண விஹிதபரிக்³ரஹ ॥ 37 ॥

பா²லலஸன்ம்ருக³மத³திலகோஜ்ஜ்வல
கலிமலதூல ஸுவாதூலாதுல ॥ 38 ॥

ப³ந்தீ³க்ருதஸுரப்³ருந்தா³னந்த³ன
வந்தா³ரு மனுஜ மந்தா³ரத்³ரும ॥ 39 ॥

ப⁴வதாக³மித꞉ காராகா³ரம்
ப்ரணவாவிதி³தஶ்சதுராஸ்யோரம் ॥ 40 ॥

மஹனீயமஹாவாக்யோத்³கோ⁴ஷித
கமனீயமஹாமகுடோத்³பூ⁴ஷித ॥ 41 ॥

யோகி³ஹ்ருத³யஸரஸீருஹபா⁴ஸ்வர
யோகா³தீ⁴ஶ்வர போ⁴க³விகஸ்வர ॥ 42 ॥

ரக்ஷோஶிக்ஷணக்ருத்யவிசக்ஷண
ரக்ஷணத³க்ஷகடாக்ஷனிரீக்ஷண ॥ 43 ॥

லோலது³கூலாஞ்சலவாதா³ஞ்சல
பா³லகுதூஹல லீலாபேஶல ॥ 44 ॥

வலவைரிஸுதாசரிதாபஹஸித
லவலீதிமதா ப⁴வதோ வனிதா ॥ 45 ॥

See Also  Hanuman Ashtottara Shatanamavali In Telugu

ஶூலாயுத⁴த⁴ர காலாயுதஹர
மாலாயுதப⁴ர ஹேலாயுதகர ॥ 46 ॥

ஷட்கோணஸ்தி²த ஷட்தாரகஸுத
ஷட்³பா⁴வரஹித ஷடூ³ர்மிகா⁴தக ॥ 47 ॥

ஸுப்³ரஹ்மண்யோமிதி நிக³மாந்தோ
வத³தி ப⁴வந்தம் ப்ரணவபதா³ர்த²ம் ॥ 48 ॥

ஹாராவலியுதகாராஹ்ருதஸுர
தா⁴ராரதஹய நியுத நியுதரத² ॥ 49 ॥

லலிதகரகமல லுலிதவரவலய
த³லிதாஸுரசய மிலிதாமரசய ॥ 50 ॥

க்ஷணப⁴ங்கு³ரஜக³து³பபாத³னசண
வேத³வினிஶ்சித தத்த்வஜனாவன ॥ 51 ॥

நீலகண்ட²க்ருத வர்ணமாலிகா
ப்ரீதயே ப⁴வது பார்வதீபு⁴வ꞉ ॥

இதி நீலகண்ட²க்ருத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யாக்ஷரமாலிகா ஸ்தோத்ரம் ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Subrahmaya Aksharamalika Stotram in Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Telugu