Shri Subramanya Ashtottara Shatanamavali in Sanskrit

॥ Shri Subramanya Ashtottara Shatanamavali Sanskrit Lyrics ॥

॥ श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तरशतनामावली ॥
ओं स्कन्दाय नमः ।
ओं गुहाय नमः ।
ओं षण्मुखाय नमः ।
ओं फालनेत्रसुताय नमः ।
ओं प्रभवे नमः ।
ओं पिङ्गलाय नमः ।
ओं कृत्तिकासूनवे नमः ।
ओं शिखिवाहाय नमः ।
ओं द्विषड्भुजाय नमः ।
ओं द्विषण्णेत्राय नमः ॥ 10 ॥

ओं शक्तिधराय नमः ।
ओं पिशिताशप्रभञ्जनाय नमः ।
ओं तारकासुरसंहरिणे नमः ।
ओं रक्षोबलविमर्दनाय नमः ।
ओं मत्ताय नमः ।
ओं प्रमत्ताय नमः ।
ओं उन्मत्ताय नमः ।
ओं सुरसैन्यसुरक्षकाय नमः ।
ओं देवसेनापतये नमः ।
ओं प्राज्ञाय नमः ॥ 20 ॥

ओं कृपालवे नमः ।
ओं भक्तवत्सलाय नमः ।
ओं उमासुताय नमः ।
ओं शक्तिधराय नमः ।
ओं कुमाराय नमः ।
ओं क्रौञ्चदारणाय नमः ।
ओं सेनान्ये नमः ।
ओं अग्निजन्मने नमः ।
ओं विशाखाय नमः ।
ओं शङ्करात्मजाय नमः ॥ 30 ॥

ओं शिवस्वामिने नमः ।
ओं गणस्वामिने नमः ।
ओं सर्वस्वामिने नमः ।
ओं सनातनाय नमः ।
ओं अनन्तशक्तये नमः ।
ओं अक्षोभ्याय नमः ।
ओं पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः ।
ओं गङ्गासुताय नमः ।
ओं शरोद्भूताय नमः ।
ओं आहूताय नमः ॥ 40 ॥

ओं पावकात्मजाय नमः ।
ओं जृम्भाय नमः ।
ओं प्रजृम्भाय नमः ।
ओं उज्जृम्भाय नमः ।
ओं कमलासनसंस्तुताय नमः ।
ओं एकवर्णाय नमः ।
ओं द्विवर्णाय नमः ।
ओं त्रिवर्णाय नमः ।
ओं सुमनोहराय नमः ।
ओं चतुर्वर्णाय नमः ॥ 50 ॥

ओं पञ्चवर्णाय नमः ।
ओं प्रजापतये नमः ।
ओं अहर्पतये नमः ।
ओं अग्निगर्भाय नमः ।
ओं शमीगर्भाय नमः ।
ओं विश्वरेतसे नमः ।
ओं सुरारिघ्ने नमः ।
ओं हरिद्वर्णाय नमः ।
ओं शुभकराय नमः ।
ओं वटवे नमः ॥ 60 ॥

ओं वटुवेषभृते नमः ।
ओं पूष्णे नमः ।
ओं गभस्तये नमः ।
ओं गहनाय नमः ।
ओं चन्द्रवर्णाय नमः ।
ओं कलाधराय नमः ।
ओं मायाधराय नमः ।
ओं महामायिने नमः ।
ओं कैवल्याय नमः ।
ओं शङ्करात्मजाय नमः ॥ 70॥

ओं विश्वयोनये नमः ।
ओं अमेयात्मने नमः ।
ओं तेजोनिधये नमः ।
ओं अनामयाय नमः ।
ओं परमेष्ठिने नमः ।
ओं परब्रह्मणे नमः ।
ओं वेदगर्भाय नमः ।
ओं विराट्सुताय नमः ।
ओं पुलिन्दकन्याभर्त्रे नमः ।
ओं महासारस्वतावृताय नमः ॥ 80 ॥

ओं आश्रिताखिलदात्रे नमः ।
ओं चोरघ्नाय नमः ।
ओं रोगनाशनाय नमः ।
ओं अनन्तमूर्तये नमः ।
ओं आनन्दाय नमः ।
ओं शिखण्डिकृतकेतनाय नमः ।
ओं डम्भाय नमः ।
ओं परमडम्भाय नमः ।
ओं महाडम्भाय नमः ।
ओं वृषाकपये नमः ॥ 90 ॥

ओं कारणोपात्तदेहाय नमः ।
ओं कारणातीतविग्रहाय नमः ।
ओं अनीश्वराय नमः ।
ओं अमृताय नमः ।
ओं प्राणाय नमः ।
ओं प्राणायामपरायणाय नमः ।
ओं विरुद्धहन्त्रे नमः ।
ओं वीरघ्नाय नमः ।
ओं रक्तास्याय नमः ।
ओं श्यामकन्धराय नमः ॥ 100 ॥

ओं सुब्रह्मण्याय नमः ।
ओं गुहाय नमः ।
ओं प्रीताय नमः ।
ओं ब्रह्मण्याय नमः ।
ओं ब्राह्मणप्रियाय नमः ।
ओं वंशवृद्धिकराय नमः ।
ओं वेदवेद्याय नमः ।
ओं अक्षयफलप्रदाय नमः ॥ 108 ॥

इति श्रीसुब्रह्मण्याष्टोत्तरशतनामावली ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Astottarasatanamani » Shri Subramanya Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English » Kannada » Telugu » Tamil

Shri Subramanya Ashtottara Shatanamavali in Sanskrit
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top